Vsnet-ecl Minima Database

vsnet-ecl-No minI/II Star Minima Error Geo/Hel Observer n remarks
-------------------------------------------------------------------------------
1 minII AQLOO 2451422.056 0.001 Hel Mkn.VSOLJ n=17 visual (calculated by Nagai)
2 minII PSCVZ 2451422.1620 0.0015 Hel Nga.VSOLJ n=51 V
4 minI CASRZ 2451402.125 0.001 Geo Kit.VSOLJ n=23 visual (calculated by Nagai)
4 min AQLOO 2451409.132 0.001 Geo Kit.VSOLJ n=27 visual (calculated by Nagai)
5 minI VULZ 2451412.100 0.006 Geo Stm.VSOLJ n=12 visual (calculated by Nagai)
6 minI AQLV246 2451422.031 0.001 Geo Mhh.VSOLJ n=18 visual
8 minII AQLOO 2451422.053 0.001 Geo Mhh.VSOLJ n=22 visual
7 minII CASV523 2451427.130 0.001 Geo Mhh.VSOLJ n=20 visual
10 minI DRAAI 2451425.589 0.002 Geo Stephan.AAVSO n=17 visual (calculated by Nagai)
10 minII LACSW 2451425.600 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=17 visual (calculated by Nagai)
15 minII AQLOO 2451426.114 0.001 Geo Kit.VSOLJ n=24 visual (calculated by Nagai)
17 minI CASRZ 2451433.1905 - Geo Imm.VSOLJ n=30 visual
19 min PERbeta 2451433.506 0.006 Geo Tikkanen n=18 visual (calc by Tikkanen)
21 minI AQRSU 2451434.0744 0.0025 Geo Nga.VSOLJ n=36 C
29 minI DRAAI 2451451.975 0.001 Geo Stm.VSOLJ n=19 visual (calculated by Nagai)
34 minI CYGZZ 2451450.5520 0.0004 Geo Stephan.AAVSO n=10 visual (calculated by Nagai)
35 minII AQLOO 2451453.991 0.001 Geo Ioh.VSOLJ n=16 visual (calculated by Nagai)
38 minI UMIW 2451460.999 0.004 Geo Stm.VSOLJ n=15 visual (calculated by Nagai)
41 minII AQLOO 2451453.9816 0.0008 Geo Sms.VSOLJ n=15 visual (calculated by Nagai)
42 minII AQLOO 2451427.1256 - Hel Kis.VSOLJ n=156 (calculated by Kiyota)
42 minII AQLOO 2451449.9314 - Hel Kis.VSOLJ n=101 (calculated by Kiyota)
49 minI PSCVZ 2451461.9967 - Hel Kis.VSOLJ n=103 Rc
50 minI CETTT 2451462.1338 - Hel Kis.VSOLJ n=43 Rc
53 minII LACSW 2451469.534 0.002 Geo Stephan.AAVSO n=14 visual (calculated by Nagai)
53 minI CEPEG 2451469.549 0.003 Geo Stephan.AAVSO n=15 visual (calculated by Nagai)
53 minI ANDRT 2451469.541 0.002 Geo Stephan.AAVSO n=13 visual (calculated by Nagai)
53 minI ANDAB 2451469.533 0.003 Geo Stephan.AAVSO n=11 visual (calculated by Nagai)
54 minI AQLOO 2451470.96 - Geo Stm.VSOLJ n=9 visual (calculated by Nagai)
55 minI CETDY 2451472.0803 - Hel Kis.VSOLJ n=71 Ic
56 minI ORIER 2451472.1530 - Hel Kis.VSOLJ n=51 Ic
58 minI AQLOO 2451476.028 0.001 Geo Ioh.VSOLJ n=13 visual (calculated by Nagai)
60 minI HYADF 2451475.2871 - Hel Kis.VSOLJ n=50 Ic
60 minII PSARW 2451475.9992 - Hel Kis.VSOLJ n=74 Ic
60 minI ORIET 2451476.1286 - Hel Kis.VSOLJ n=54 Ic
62 minI DELYY 2451476.541 0.002 Geo Stephan.AAVSO n=16 visual (calculated by Nagai)
62 minI AQLOO 2451476.540 0.000 Geo Stephan.AAVSO n=14 visual (calculated by Nagai)
64 minI CETTX 2451477.0936 0.0015 Geo Nga.VSOLJ n=22 V
69 minI AQLOO 2451481.610 0.004 Geo Stephan.AAVSO n=14 visual (calculated by Nagai)
69 minI TRIX 2451481.609 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=15 visual (calculated by Nagai)
75 minI PEGBN 2451477.0209 - Hel Kis.VSOLJ n=93 Ic
75 minII ERIBC 2451477.1157 - Hel Kis.VSOLJ n=173 Ic
76 minI CASRZ 2451486.981 0.001 Geo Stm.VSOLJ n=18 visual (calculated by Nagai)
81 minI PERIZ 2451491.981 - Geo Stm.VSOLJ n=12 visual (calculated by Nagai)
82 minI CYGSW 2451489.540 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=19 visual (calculated by Nagai)
82 minI CYGZZ 2451489.534 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=19 visual (calculated by Nagai)
84 minII AQLOO 2451487.946 0.001 Geo Kit.VSOLJ n=40 visual (calculated by Nagai)
85 minII CETTX 2451493.0422 0.0011 Geo Nga.VSOLJ n=33 V
87 min1 TRIX 2451496.1781 0.0002 Geo Mhh.VSOLJ n=26 (Visual)
90 minI PERbeta 2451496.594 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=12 visual (calculated by Nagai)
90 minI CASRZ 2451496.550 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=17 visual (calculated by Nagai)
90 minI ANDRT 2451496.579 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=17 visual (calculated by Nagai)
92 minI CASRZ 2451502.522 0.000 Geo Stephan.AAVSO n=15 visual (calculated by Nagai)
92 minII LACSW 2451502.586 - Geo Stephan.AAVSO n=15 visual (calculated by Nagai)
96 minII CETTW 2451510.577 0.000 Geo Stephan.AAVSO n=14 visual (calculated by Nagai)
96 minII LACSW 2451510.585 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=14 visual (calculated by Nagai)
102 minII CETTW 2451511.530 0.003 Geo Stephan.AAVSO n=10 visual (calculated by Nagai)
102 minII LACSW 2451511.542 0.002 Geo Stephan.AAVSO n=15 visual (calculated by Nagai)
104 minII CETTW 2451511.530 0.003 Geo Stephan.AAVSO n=10 visual (calculated by Nagai)
104 minII LACSW 2451511.542 0.002 Geo Stephan.AAVSO n=15 visual (calculated by Nagai)
105 minII CETTW 2451516.894 - Geo Stephan.AAVSO n=14 visual (calculated by Nagai)
105 minI TRIX 2451516.584 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=15 visual (calculated by Nagai)
105 minI ORIER 2451516.598 0.002 Geo Stephan.AAVSO n=11 visual (calculated by Nagai)
105 minI PERbeta 2451516.667 0.004 Geo Stephan.AAVSO n=18 visual (calculated by Nagai)
105 minII ERIYY 2451516.672 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=15 visual (calculated by Nagai)
106 minI CETTW 2451487.12733 - Hel Kis.VSOLJ n=86 Ic (calculated by Kiyota)
106 minI CETVY 2451487.96966 - Hel Kis.VSOLJ n=52 V (calculated by Kiyota)
106 minI HYARX 2451488.26014 - Hel Kis.VSOLJ n=120 V (calculated by Kiyota)
106 minI FORAE 2451504.11886 - Hel Kis.VSOLJ n=136 Ic (calculated by Kiyota)
106 minI ERITT 2451513.00785 - Hel Kis.VSOLJ n=86 Ic (calculated by Kiyota)
106 minI ORIET 2451513.21467 - Hel Kis.VSOLJ n=79 V (calculated by Kiyota)
107 min1 TAUAM 2451524.145 0.001 Geo Mhh.VSOLJ n=20 visual
109 min1 PERRT 2451537.1283 0.0003 Geo Mhh.VSOLJ n=22 visual
110 minI CASRZ 2451535.9889 - Hel Imm.VSOLJ n=42 visual (calculated by Mr.Iwamoto)
112 minII ERIYY 2451535.9629 0.0005 Geo Nga.VSOLJ n=57 V
113 min ERIBC 2451538.0102 0.0012 Geo Nga.VSOLJ n=41 V
117 minI ANDXZ 2451539.534 0.002 Geo Stephan.AAVSO n=12 visual (calculated by Nagai)
117 minI ANDAB 2451539.564 0.002 Geo Stephan.AAVSO n=12 visual (calculated by Nagai)
117 minI CASRZ 2451539.587 0.003 Geo Stephan.AAVSO n=12 visual (calculated by Nagai)
117 minI PERbeta 2451539.598 0.000 Geo Stephan.AAVSO n=12 visual (calculated by Nagai)
117 minI TRIRV 2451539.580 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=12 visual (calculated by Nagai)
117 minI ERIYY 2451539.668 0.003 Geo Stephan.AAVSO n=12 visual (calculated by Nagai)
118 min1 TAURZ 2451538.098 0.001 Geo Mhh.VSOLJ n=16 visual
119 minI TAURZ 2451542.045 0.001 Geo Mhh.VSOLJ n=13 visual
120 minII CETDY 2451541.9438 0.0006 Geo Nga.VSOLJ n=51 V
121 minI ERIBV 2451546.8888 0.0015 Geo Nga.VSOLJ n=69 V
123 minI ANDAB 2451546.540 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=17 visual (calculated by Nagai)
123 minII ERIYY 2451546.579 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=20 visual (calculated by Nagai)
124 minI TAUAC 2451548.0642 0.0005 Geo Mhh.VSOLJ n=31 visual
125 minII ORIER 2451551.9620 0.0012 Geo Nga.VSOLJ n=51 V
126 minI UMATX 2451538.300 0.002 Geo Kit.VSOLJ n=27 visual (calculated by Nagai)
129 minI TRIV 2451553.531 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=13 visual (calculated by Nagai)
129 minI TRIX 2451553.507 0.000 Geo Stephan.AAVSO n=11 visual (calculated by Nagai)
129 minI CAMSV 2451553.572 0.002 Geo Stephan.AAVSO n=21 visual (calculated by Nagai)
135 minI LEOUV 2451547.193 0.000 Geo Kit.VSOLJ n=30 visual (calculated by Nagai)
136 minI CMAIQ 2451571.9520 0.0007 Geo Nga.VSOLJ n=39 V
137 minII CMIYY 2451579.0395 0.0005 Geo Nga.VSOLJ n=86 V
139 minI HYARX 2451584.0841 0.0003 Geo Nga.VSOLJ n=67 V
143 minII TAURZ 2451586.9447 0.0005 Geo Nga.VSOLJ n=35 V
145 minII TAURZ 2451586.943 0.002 Geo Ioh.VSOLJ n=14 visual (calculated by Nagai)
147 minI ERIYY 2451601.554 0.002 Geo Stephan.AAVSO n=14 visual (calculated by Nagai)
147 minI UMAXZ 2451601.587 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=21 visual (calculated by Nagai)
147 minI CAMSV 2451601.614 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=17 visual (calculated by Nagai)
148 minI CMIAK 2451585.0621 - Geo Kis.VSOLJ n=134 V
149 minI MONBO 2451585.0626 - Geo Kis.VSOLJ n=100 V
151 minI PUPAY 2451574.0504 - Geo Kis.VSOLJ n=171 V
153 minI VIRAZ 2451606.2104 - Geo Kis.VSOLJ n=176 V
155 minI TAURW 2451606.575 0.002 Geo Stephan.AAVSO n=21 visual (calculated by Nagai)
155 minI CRTV 2451607.744 0.002 Geo Stephan.AAVSO n=15 visual (calculated by Nagai)
155 minI UMIRU 2451607.724 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=12 visual (calculated by Nagai)
156 minI LEOAP 2451611.0467 0.0006 Geo Nga.VSOLJ n=51 V
158 minI SEXY 2451617.0218 0.0006 Geo Nga.VSOLJ n=34 V
158 minII SEXY 2451618.0705 0.0007 Geo Nga.VSOLJ n=43 V
160 minI LEOAM 2451624.0467 0.0003 Geo Nga.VSOLJ n=41 V
160 minII LEOAM 2451626.0619 0.0004 Geo Nga.VSOLJ n=52 V
161 minI LEOAP 2451629.1169 0.0007 Geo Nga.VSOLJ n=72 V
171 minII VIRAZ 2451663.0618 0.0009 Geo Nga.VSOLJ n=34 V
173 minII VIRBH 2451663.5803 0.0005 Geo Stephan.AAVSO n=12 visual (calculated by Nagai)
173 minI VIRAZ 2451663.5744 0.0008 Geo Stephan.AAVSO n=12 visual (calculated by Nagai)
173 minI CRBU 2451663.6262 0.0023 Geo Stephan.AAVSO n=21 visual (calculated by Nagai)
174 minII VIRAZ 2451664.0789 - Geo Kis.VSOLJ n=225 V
175 minI HadV48 2451663.2592 - Geo Kis.VSOLJ n=67 V
176 minI OPHV502 2451666.1145 0.0006 Geo Nga.VSOLJ n=74 V
178 minI SERAS 2451673.0376 0.0008 Geo Nga.VSOLJ n=33 V
180 minII OPHV566 2451690.1525 0.0010 Geo Nga.VSOLJ n=86 V
183 minI VIRAZ 2451693.626 0.003 Geo Stephan.AAVSO n=18 visual (calculated by Nagai)
183 minI CAMAL 2451693.673 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=21 visual (calculated by Nagai)
183 minI HERSZ 2451693.734 0.002 Geo Stephan.AAVSO n=20 visual (calculated by Nagai)
183 minI DELYY 2451693.843 0.003 Geo Stephan.AAVSO n=12 visual (calculated by Nagai)
184 minI DRAAI 2451694.14 - Geo Sga.VSOLJ n=10 visual (calculated by Nagai)
185 minI SERAS 2451694.0104 0.0016 Nga.VSOLJ n=35 V
186 minI HERSZ 2451697.004 - Geo Hsk.VSOLJ n=8 visual (calculated by Nagai)
187 minI SERRS 2451702.1396 0.0014 Geo Nga.VSOLJ n=53 V
189 minI OPHV1010 2451718.484 0.003 Geo Eker n=11 visual
195 minI DRAAI 2451736.087 0.003 Geo Sga.VSOLJ n=14 visual (calculated by Nagai)
196 minI CYGZZ 2451734.065 0.006 Geo Hsk.VSOLJ n=11 visual (calculated by Nagai)
197 minI TRIX 2451734.213 0.001 Geo Hsk.VSOLJ n=12 visual (calculated by Nagai)
198 minI CAPTY 2451734.229 0.002 Geo Hsk.VSOLJ n=16 visual (calculated by Nagai)
204 minI DRAAI 2451760.083 0.003 Geo Sga.VSOLJ n=12 visual (calculated by Nagai)
205 minI SGRV525 2451756.0313 0.0000 Geo Nga.VSOLJ n=38 V
206 minII AQRST 2451755.1192 0.0017 Geo Nga.VSOLJ n=76 V
206 minI AQRST 2451757.0681 0.0010 Geo Nga.VSOLJ n=91 V
209 minI DELTY 51780.98 - Geo Hsk.VSOLJ n=9 visual (calculated by Nagai)
211 minI DRAAI 51778.034 0.003 Geo Sga.VSOLJ n=12 visual (calculated by Nagai)
213 minI HERCT 2451799.570 0.004 Geo Stephan.AAVSO n=13 visual (calculated by Nagai)
213 minI CEPEG 2451799.590 0.002 Geo Stephan.AAVSO n=16 visual (calculated by Nagai)
218 minI DRAAI 2451808.02 - Geo Sga.VSOLJ n=6 visual (calculated by Nagai)
223 minI AQLV346 2451812.581 0.000 Geo Stephan.AAVSO n=18 visual (calculated by Nagai)
223 minI VULBU 2451812.607 0.002 Geo Stephan.AAVSO n=20 visual (calculated by Nagai)
223 minI CYGCG 2451812.573 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=10 visual (calculated by Nagai)
221 minI AQLOO 2451813.549 0.002 Geo Stephan.AAVSO n=15 visual (calculated by Nagai)
221 minI ANDRT 2451813.560 0.002 Geo Stephan.AAVSO n=12 visual (calculated by Nagai)
221 minI DELYY 2451813.586 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=16 visual (calculated by Nagai)
225 minI AURHP 2451643.31 - Geo Mr.Pejcha n=6 visual (calculated by Nagai)
226 minI AQRDX 2451807.9952 0.0018 Geo Nga.VSOLJ n=78 C
227 minI PSCVZ 2451814.0351 0.0015 Geo Nga.VSOLJ n=94 C
228 minII AQRDX 2451806.0376 0.0006 Geo Nga.VSOLJ n=104 C
230 minI OPHV508 2451739.439 0.000 Geo Mr.Pejcha n=11 visual (calculated by Nagai)
231 minI ERIYY 2451815.1880 - Geo Kis.VSOLJ n=53 B
232 minI CETTX 2451814.1866 - Geo Kis.VSOLJ n=102 V
233 minI CETVV 2451825.0684 - Geo Kis.VSOLJ n=48 V
235 minII LACSW 2451832.586 0.000 Geo Stephan.AAVSO n=14 visual (calculated by Nagai)
241 minI CEPEG 2451835.538 0.003 Geo Stephan.AAVSO n=14 visual (calculated by Nagai)
241 minI ANDRT 2451835.576 0.002 Geo Stephan.AAVSO n=12 visual (calculated by Nagai)
244 minII LACSW 2451841.559 0.005 Geo Stephan.AAVSO n=13 visual (calculated by Nagai)
244 minI AQRCX 2451841.579 0.000 Geo Stephan.AAVSO n=13 visual (calculated by Nagai)
244 minI ANDAB 2451841.591 0.003 Geo Stephan.AAVSO n=15 visual (calculated by Nagai)
247 minII CETVV 2451842.0430 0.0004 Geo Nga.VSOLJ n=15 V
250 minI TRIV 2451845.549 0.002 Geo Stephan.AAVSO n=12 visual (calculated by Nagai)
250 minI ANDAB 2451845.573 0.002 Geo Stephan.AAVSO n=17 visual (calculated by Nagai)
250 minI CASTV 2451845.581 0.006 Geo Stephan.AAVSO n=17 visual (calculated by Nagai)
250 minI CASRZ 2451845.564 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=17 visual (calculated by Nagai)
252 minII ERIYY 2451867.1077 0.0001 Geo Nga.VSOLJ n=115 Rc
255 minI LACCM 2451868.548 0.000 Geo Stephan.AAVSO n=16 visual (calculated by Nagai)
255 minI ANDWZ 2451868.568 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=16 visual (calculated by Nagai)
258 minI ERIYY 2451873.0548 0.0004 Geo Nga.VSOLJ n=61 Rc
260 minI ERIBC 2451877.0170 0.0010 Geo Nga.VSOLJ n=50 Rc
261 minII LACSW 2451876.528 0.002 Geo Stephan.AAVSO n=14 visual (calculated by Nagai)
261 minI TRIV 2451876.566 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=14 visual (calculated by Nagai)
261 minI LACCM 2451876.568 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=20 visual (calculated by Nagai)
261 minI AQRCX 2451876.613 0.000 Geo Stephan.AAVSO n=15 visual (calculated by Nagai)
262 minI ERICW 2451881.0309 0.0009 Geo Nga.VSOLJ n=63 Rc
264 minI LEOUV 2451880.244 0.001 Geo Kit.VSOLJ n=25 visual (calculated by Nagai)
265 minII CETTW 2451887.9424 0.0003 Geo Nga.VSOLJ n=36 Rc
267 minI CASAB 2451887.616 0.002 Geo Stephan.AAVSO n=25 visual (calculated by Nagai)
267 minII CETTW 2451887.629 - Geo Stephan.AAVSO n=13 visual (calculated by Nagai)
267 minII ERIYY 2451887.692 0.002 Geo Stephan.AAVSO n=11 visual (calculated by Nagai)
268 minI LEOUV 2451886.246 0.001 Geo Kit.VSOLJ n=27 visual (calculated by Nagai)
270 minI ORIFK 2451895.0792 - Geo Kis.VSOLJ n=109 V
270 minII ERIBC 2451883.0913 - Geo Kis.VSOLJ n=113 V
270 minI ORIER 2451890.0452 - Geo Kis.VSOLJ n=73 V
270 minI CETRW 2451879.9692 - Geo Kis.VSOLJ n=124 V
269 minI CAMSV 2451897.556 0.003 Geo Stephan.AAVSO n=14 visual (calculated by Nagai)
269 minI TRIRV 2451897.578 0.002 Geo Stephan.AAVSO n=15 visual (calculated by Nagai)
269 minI TRIV 2451897.629 0.005 Geo Stephan.AAVSO n=14 visual (calculated by Nagai)
272 minI ORIFL 2451904.9870 - Geo Kis.VSOLJ n=73 V
273 minI LEPRR 2451908.0024 0.0008 Geo Nga.VSOLJ n=50 Rc
274 minII HYAFG 2451908.2518 0.0018 Geo Nga.VSOLJ n=65 Rc
277 minI CEPEG 2451909.601 0.002 Geo Stephan.AAVSO n=17 visual (calculated by Nagai)
278 minI ERIYY 2451911.635 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=17 visual (calculated by Nagai)
278 minI ORIER 2451911.633 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=17 visual (calculated by Nagai)
279 minI ERIBV 2451912.9088 0.0003 Geo Nga.VSOLJ n=87 Rc
280 minI CMIXZ 2451913.1283 0.0007 Geo Nga.VSOLJ n=88 Rc
281 minII HYADF 2451915.114 - Geo Nga.VSOLJ n=66 Rc
281 minI HYADF 2451915.2726 - Geo Nga.VSOLJ n=66 Rc
282 minI HYAWY 2451906.0883 - Geo Kis.VSOLJ n=79 V
282 minII LEPRR 2451913.0677 0.0005 Geo Kis.VSOLJ n=128 V (calculated by Nagai)
282 minI ERIRU 2451915.0146 - Geo Kis.VSOLJ n=79 V
289 minI ERIYY 2451908.105 0.001 Geo Kit.VSOLJ n=65 visual (calculated by Nagai)
289 minI ERIYY 2451910.997 0.000 Geo Kit.VSOLJ n=95 visual (calculated by Nagai)
289 minII ERIYY 2451911.158 0.001 Geo Kit.VSOLJ n=95 visual (calculated by Nagai)
290 minI MONRW 2451916.0046 - Geo Kis.VSOLJ n=181 V
290 minI MONBO 2451921.0765 - Geo Kis.VSOLJ n=151 V
293 minI ERIYY 2451922.573 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=15 visual (calculated by Nagai)
293 minI ORIER 2451922.642 0.003 Geo Stephan.AAVSO n=12 visual (calculated by Nagai)
295 minII MONDD 2451925.0501 - Geo Kis.VSOLJ n=146 V
295 minII PUPAY 2451927.1760 - Geo Kis.VSOLJ n=88 V
296 minI TRIX 2451928.517 - Geo Stephan.AAVSO n=8 visual (calculated by Nagai)
296 minI ORIER 2451928.572 0.005 Geo Stephan.AAVSO n=10 visual (calculated by Nagai)
296 minI CMAR 2451928.582 0.002 Geo Stephan.AAVSO n=11 visual (calculated by Nagai)
296 minI PERbeta 2451929.543 0.003 Geo Stephan.AAVSO n=16 visual (calculated by Nagai)
296 minI ERIYY 2451929.635 0.000 Geo Stephan.AAVSO n=17 visual (calculated by Nagai)
296 minI CAMAV 2451929.581 0.000 Geo Stephan.AAVSO n=17 visual (calculated by Nagai)
296 minI ERIYY 2451930.607 0.002 Geo Stephan.AAVSO n=16 visual (calculated by Nagai)
297 minI MONBM 2451930.9935 - Geo Kis.VSOLJ n=67 V
298 minI CMASX 2451933.0448 - Geo Kis.VSOLJ n=168 BV
298 minI ORIFZ 2451934.1290 - Geo Kis.VSOLJ n=97 V
300 minII ERIYY 2451936.553 0.005 Geo Stephan.AAVSO n=16 visual (calculated by Nagai)
300 minI ORIER 2451936.615 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=16 visual (calculated by Nagai)
302 minI CMART 2451940.1548 - Geo Kis.VSOLJ n=102 V
303 minI HYADF 2451939.0785 0.0013 Geo Nga.VSOLJ n=58 Rc
303 minI HYADF 2451940.0731 0.0004 Geo Nga.VSOLJ n=90 Rc
304 minI LIBdelta 2451930.346 0.002 Geo Kit.VSOLJ n=30 visual (calculated by Nagai)
304 minI LIBdelta 2451937.316 0.001 Geo Kit.VSOLJ n=39 visual (calculated by Nagai)
306 minI HYAFG 2451950.0511 0.0005 Geo Nga.VSOLJ n=51 Rc
308 minI HYAEU 2451951.1767 - Geo Kis.VSOLJ n=72 V
308 minI CMADE 2451952.0121 0.0004 Geo Kis.VSOLJ n=93 visual (calculated by Nagai)
309 minII HYAFG 2451958.0902 0.0010 Geo Nga.VSOLJ n=81 Rc
312 minI TRIX 2451960.578 0.002 Geo Stephan.AAVSO n=16 visual (calculated by Nagai)
312 minI CAMAL 2451960.664 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=20 visual (calculated by Nagai)
313 minII SEXY 2451949.7747 - Geo Kis.VSOLJ n=112 V
314 minI LIBdelta 2451951.278 0.001 Geo Kis.VSOLJ n=44 (calculated by Nagai)
316 minI LEOAM 2451974.1194 - Geo Kis.VSOLJ n=263 V
317 minI HYADK 2451982.0274 - Geo Kis.VSOLJ n=164 V
318 minI CRTV 2451984.0249 0.0006 Geo Nga.VSOLJ n=88 Rc
321 minI CASRZ 2451992.584 0.002 Geo Stephan.AAVSO n=14 visual (calculated by Nagai)
321 minI UMAXZ 2451992.723 0.002 Geo Stephan.AAVSO n=11 visual (calculated by Nagai)
324 minII LEOUV 2452002.405 0.002 Geo SBX.AAVSO n=15 visual (calculated by Nagai)
324 minI UMAVV 2452002.441 0.010 Geo SBX.AAVSO n=11 visual (calculated by Nagai)
325 minI LEOAP 2452000.9487 0.0004 Geo Nga.VSOLJ n=139 Rc
329 minII CRVW 2452012.611 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=13 visual (calculated by Nagai)
329 minI UMAVV 2452012.681 0.002 Geo Stephan.AAVSO n=22 visual (calculated by Nagai)
330 minI VIRAZ 2452013.579 0.002 Geo Stephan.AAVSO n=12 visual (calculated by Nagai)
331 minII LEOAP 2452008.0479 0.0007 Geo Nga.VSOLJ n=57 Rc
344 minI CRVV 2452015.610 0.000 Geo Stephan.AAVSO n=21 visual (calculated by Nagai)
344 minII VIRBH 2452015.641 0.002 Geo Stephan.AAVSO n=21 visual (calculated by Nagai)
344 minI VIRAZ 2452015.668 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=18 visual (calculated by Nagai)
344 minI HERCT 2452015.716 0.002 Geo Stephan.AAVSO n=20 visual (calculated by Nagai)
344 minII VIRAH 2452015.565 0.002 Geo Stephan.AAVSO n=13 visual (calculated by Nagai)
345 minI UMAAA 2452016.0196 0.0001 Geo Njh.VSOLJ n=31 C (calculated by Nagai)
346 minII SERCC 2452016.1479 0.0004 Geo Njh.VSOLJ n=46 C (calculated by Nagai)
347 minI HERu 2452017.10 - Geo Sga.VSOLJ n=9 visual (calculated by Nagai)
351 minI UMAVV 2452026.439 0.002 Geo SBX.AAVSO n=11 visual (calculated by Nagai)
352 minI VIRAZ 2452027.5686 0.0002 Geo Stephan.AAVSO n=11 visual (calculated by Nagai)
352 minI UMIRU 2452027.6685 0.0005 Geo Stephan.AAVSO n=17 visual (calculated by Nagai)
353 minI VIRMS 2452021.9851 0.0009 Geo Nga.VSOLJ n=109 Rc
353 minII VIRMS 2452022.1335 0.0008 Geo Nga.VSOLJ n=109 Rc
356 minI VIRAZ 2452041.562 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=10 visual (calculated by Nagai)
357 minII CRVRV 2452035.9832 0.0013 Geo Nga.VSOLJ n=27 Rc
359 minI UMAXZ 2452041.616 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=16 visual (calculated by Nagai)
360 minII OPHV502 2452043.1089 0.0004 Geo Nga.VSOLJ n=152 Rc
362 minI VIRAZ 2452048.55 - Geo Stephan.AAVSO n=6 visual (calculated by Nagai)
362 minI BOOZZ 2452048.636 0.003 Geo Stephan.AAVSO n=17 visual (calculated by Nagai)
362 minI UMIRU 2452048.660 0.002 Geo Stephan.AAVSO n=16 visual (calculated by Nagai)
363 minI VIRUW 2452042.987 0.001 Geo Hsk.VSOLJ n=18 visual (calculated By Nagai)
363 minI TRIX 2451915.882 0.001 Geo HSK.VSOLJ n=11 visual (calculated By Nagai)
364 minI BOOUW 2452067.993 - Geo Hsk.VSOLJ n=9 visual (calculated by Nagai)
367 minI SCTCW 2452092.0254 0.0010 Geo Nga.VSOLJ n=38 Rc
368 minI OPHV839 2452093.0680 0.0012 Geo Nga.VSOLJ n=83 Rc
369 minII CAPBF 2452100.1061 0.0005 Geo Nga.VSOLJ n=86 Rc
369 minI CAPBF 2452103.0400 0.0005 Geo Nga.VSOLJ n=87 Rc
369 minI CAPBF 2452104.1029 0.0003 Geo Nga.VSOLJ n=78 Rc
371 minI CYGZZ 2452115.635 0.004 Geo Stephan.AAVSO n=12 visual (calculated by Nagai)
371 minI LACCM 2452115.664 0.000 Geo Stephan.AAVSO n=15 visual (calculated by Nagai)
371 minI DELTY 2452115.675 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=18 visual (calculated by Nagai)
373 minI AQLOO 2452118.639 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=14 visual (calculated by Nagai)
373 minI CYGV387 2452118.657 0.000 Geo Stephan.AAVSO n=12 visual (calculated by Nagai)
373 minI LACSW 2452118.652 0.002 Geo Stephan.AAVSO n=10 visual (calculated by Nagai)
373 minI CYGBR 2452118.684 0.004 Geo Stephan.AAVSO n=13 visual (calculated by Nagai)
374 minI HERSZ 2452115.050 0.000 Geo Hsk.VSOLJ n=13 visual (calculated by Nagai)
375 minI VULZ 2452124.027 0.002 Geo Sga.VSOLJ n=13 visual (calculated by Nagai)
377 minI CASRZ 2452137.193 0.002 Geo Sga.VSOLJ n=21 visual (calculated by Nagai)
379 minI VULBU 2452146.601 - Geo Stephan.AAVSO n=7 visual (calculated by Nagai)
382 minI LYRbeta 2452160.99 - Geo Sga.VSOLJ n=10 visual (calculated by Nagai)
384 minI CYGBR 2452163.993 0.002 Geo Hsk.VSOLJ n=13 visual (calculated by Nagai)
384 minI HERCT 2452163.990 0.002 Geo Hsk.VSOLJ n=14 visual (calculated by Nagai)
385 minI AQRST 2452170.9958 0.0004 Geo Nga.VSOLJ n=103 Rc
387 minI DELTT 2452168.975 0.002 Geo Hsk.VSOLJ n=12 visual (calculated by Nagai)
386 minII LACSW 2452169.005 0.002 Geo Hsk.VSOLJ n=10 visual (calculated by Nagai)
388 minI VULAW 2452174.975 0.003 Geo Hsk.VSOLJ n=13 visual (calculated by Nagai)
389 minI LACVX 2452175.021 0.002 Geo Hsk.VSOLJ n=16 visual (calculated by Nagai)
390 minI ERIVV 2452175.2005 0.0008 Geo Nga.VSOLJ n=52 Rc
391 minII AQREE 2452175.0555 0.0007 Geo Nga.VSOLJ n=69 Rc
392 minII PSARW 2452175.9776 0.0003 Geo Nga.VSOLJ n=43 Rc
392 minI CETYY 2452176.0789 0.0002 Geo Nga.VSOLJ n=64 Rc
393 minI PERbeta 2452176.153 - Hel Imm.VSOLJ n=38 visual
394 minII CASV523 2452176.130 0.001 Geo Mhh.VSOLJ n=21 visual (calculated by Nagai)
395 minI AQLV343 2452176.040 0.001 Geo Hsk.VSOLJ n=19 visual (calculated by Nagai)
395 minI LYRTT 2452176.013 0.003 Geo Hsk.VSOLJ n=19 visual (calculated by Nagai)
398 mimI CASRZ 2452185.011 0.001 Geo Mom.VSOLJ n=12 visual (calculated by Nagai)
399 minII SCLBD 2452185.0632 0.0006 Geo Nga.VSOLJ n=120 Rc
402 minI DELTY 2452189.535 0.004 Geo Stephan.AAVSO n=13 visual (calculated by Nagai)
402 minI AQLOO 2452189.599 0.002 Geo Stephan.AAVSO n=21 visual (calculated by Nagai)
403 minI CETDY 2452194.080 - Geo Nga.VSOLJ n=23 Rc
403 minI ERIYY 2452195.1992 0.0005 Geo Nga.VSOLJ n=111 Rc
405 minI PERbeta 2452196.239 - Geo PuskasFerenc n=10 visual (calculated by Nagai)
406 minI ANDRT 2452196.577 0.002 Geo Stephan.AAVSO n=17 visual (calculated by Nagai)
406 minII LACSW 2452196.579 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=17 visual (calculated by Nagai)
406 minI CEPEG 2452196.611 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=18 visual (calculated by Nagai)
407 minI CASRZ 2452196.966 0.001 Geo Hsk.VSOLJ n=14 visual (calculated by Nagai)
407 minI PEGUX 2452197.006 0.001 Geo Hsk.VSOLJ n=15 visual (calculated by Nagai)
409 minI PERbeta 2452196.216 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=42 visual (calculated by Nagai)
410 minI ANDRT 2452200.978 0.001 Geo Hsk.VSOLJ n=12 visual (calculated by Nagai)
410 minI AQLV346 2452200.914 - Geo Hsk.VSOLJ n=9 visual (calculated by Nagai)
410 minI SGEU 2452200.932 0.004 Geo Hsk.VSOLJ n=15 visual (calculated by Nagai)
411 minI AQRCX 2452194.0791 - Hel Kis.VSOLJ n=130 Ic
411 minI AQRDD 2452176.9758 - Hel Kis.VSOLJ n=80 V
411 minI CETVV 2452176.1225 - Hel Kis.VSOLJ n=87 V
411 minII CETVY 2452185.1064 - Hel Kis.VSOLJ n=124 Ic
411 minII ERIBC 2452185.2119 - Hel Kis.VSOLJ n=162 Ic
411 minI PEGBN 2452181.0489 - Hel Kis.VSOLJ n=123 Ic
411 minII PSARW 2452177.0671 - Hel Kis.VSOLJ n=78 V
412 minI CASRZ 2452202.944 0.001 Geo Kit.VSOLJ n=47 visual (calculated by Nagai)
413 minI ERIBC 2452209.1958 0.0003 Geo Nga.VSOLJ n=81 Rc
414 minI CASRZ 2452210.1236 - Hel Imm.VSOLJ n=24 visual
415 minI CASRZ 2452217.289 0.001 Geo Hsk.VSOLJ n=13 visual (calculated by Nagai)
416 minI AQRCX 2452217.983 0.002 Geo Hsk.VSOLJ n=12 visual (calculated by Nagai)
416 minI LYRTT 2452217.966 0.027 Geo Hsk.VSOLJ n=12 visual (calculated by Nagai)
418 minI AQLOO 2452221.533 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=14 visual (calculated by Nagai)
418 minI CYGCG 2452221.557 0.003 Geo Stephan.AAVSO n=12 visual (calculated by Nagai)
418 minI LACCM 2452221.571 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=15 visual (calculated by Nagai)
418 minII LACSW 2452221.599 - Geo Stephan.AAVSO n=12 visual (calculated by Nagai)
418 minI ANDAB 2452221.591 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=15 visual (calculated by Nagai)
420 minI AQLOO 2452223.554 0.004 Geo Stephan.AAVSO n=12 visual (calculated by Nagai)
420 minI ANDAB 2452223.587 0.002 Geo Stephan.AAVSO n=17 visual (calculated by Nagai)
421 minI PSCVZ 2452217.9400 0.0007 Geo Nga.VSOLJ n=113 Rc
423 minI CAPTY 2452223.903 0.004 Geo Stephan.AAVSO n=14 visual (calculated by Nagai)
423 minI TAURW 2452224.024 0.000 Geo Stephan.AAVSO n=24 visual (calculated by Nagai)
424 minI CETTW 2452224.599 - Geo Stephan.AAVSO n=11 visual (calculated by Nagai)
425 minI PSCVZ 2452209.0617 - Hel Kis.VSOLJ n=176 Ic (calculated by Mr.Kiyota)
426 minI CASRZ 2452220.873 0.001 Geo Kit.VSOLJ n=35 visual (calculated by Nagai)
427 minI ERIYY 2452224.135 0.002 Geo Kit.VSOLJ n=50 visual (calculated by Nagai)
428 minI PSCVZ 2452229.9578 0.0006 Geo Nga.VSOLJ n=33 Rc
429 minI PERRT 2452231.943 0.000 Geo Hsk.VSOLJ n=12 visual (calculated by Nagai)
430 minI CETTT 2452224.600 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=12 visual (calculated by Nagai)
430 minI ANDRT 2452230.549 0.000 Geo Stephan.AAVSO n=16 visual (calculated by Nagai)
430 minI ANDAB 2452230.556 0.002 Geo Stephan.AAVSO n=17 visual (calculated by Nagai)
430 minII LACSW 2452230.584 - Geo Stephan.AAVSO n=12 visual (calculated by Nagai)
430 minI TRIV 2452230.608 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=16 visual (calculated by Nagai)
430 minI PERbeta 2452230.639 0.009 Geo Stephan.AAVSO n=17 visual (calculated by Nagai)
430 minI CETTW 2452230.623 0.002 Geo Stephan.AAVSO n=14 visual (calculated by Nagai)
430 minI TRIX 2452230.653 0.002 Geo Stephan.AAVSO n=11 visual (calculated by Nagai)
430 minII ERIYY 2452230.699 0.004 Geo Stephan.AAVSO n=15 visual (calculated by Nagai)
430 minII LACSW 2452231.162 0.004 Geo Stephan.AAVSO n=14 visual (calculated by Nagai)
430 minI CASRZ 2452231.632 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=22 visual (calculated by Nagai)
430 minI TRIX 2452231.624 0.000 Geo Stephan.AAVSO n=13 visual (calculated by Nagai)
430 minI CETTW 2452231.573 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=16 visual (calculated by Nagai)
431 minII CETTW 2452232.9929 0.0003 Geo Nga.VSOLJ n=71 Rc
433 minI ANDAB 2452236.538 0.004 Geo Stephan.AAVSO n=13 visual (calculated by Nagai)
434 minI PUPAV 2452237.2285 0.0005 Geo Nga.VSOLJ n=99 Rc
435 minI ERIUX 2452233.0933 0.0006 Geo Nga.VSOLJ n=50 Rc
435 minII ERIUX 2452235.0935 0.0004 Geo Nga.VSOLJ n=97 Rc
435 minI ERIUX 2452237.1006 0.0005 Geo Nga.VSOLJ n=81 Rc
436 minII CETTT 2452237.9583 0.0010 Geo Nga.VSOLJ n=115 Rc
436 minI FZORI 2452238.1169 0.0004 Geo Nga.VSOLJ n=49 Rc
437 minI CASRZ 2452228.044 0.000 Geo Kit.VSOLJ n=47 visual (calculated by Nagai)
439 minII LACSW 2452239.564 0.002 Geo Stephan.AAVSO n=15 visual (calculated by Nagai)
440 minI CASRZ 2452240.002 0.002 Geo Mom.VSOLJ n=22 visual (calculated by Nagai)
440 minI CASRZ 2452240.002 0.002 Geo Mkn.VSOLJ n=15 visual (calculated by Nagai)
441 minI CASRZ 2452239.9999 - Hel Imm.VSOLJ n=42 visual
442 minII ERIYY 2452230.085 0.001 Geo Kit.VSOLJ n=52 visual (calculated by Nagai)
442 minI LEOUV 2452231.295 0.001 Geo Kit.VSOLJ n=36 visual (calculated by Nagai)
443 minI PERbeta 2452242.0753 - Hel Imm.VSOLJ n=24 visual
443 minI PERbeta 2452242.081 0.000 Geo Ssu.VSOLJ n=29 visual (calculated by Nagai)
444 minII ERIYY 2452240.0497 0.0002 Geo Nga.VSOLJ n=108 Rc
445 minII ERIBC 2452241.0949 0.0004 Geo Nga.VSOLJ n=117 Rc
446 minI CASRZ 2452239.998 0.001 Geo M.Endo.VSOLJ n=22 visual (calculated by Nagai)
446 minI CASRZ 2452240.002 0.001 Geo H.Kumagaya.VSOLJ n=22 visual (calculated by Nagai)
446 minI CASRZ 2452239.998 0.001 Geo T.Sasaki.VSOLJ n=22 visual (calculated by Nagai)
447 minI CASRZ 2452234.019 0.001 Kit.VSOLJ n=52 visual (calculated by Nagai)
447 minI LEOUV 2452237.296 0.001 Kit.VSOLJ n=41 visual (calculated by Nagai)
447 minII ERIYY 2452238.119 - Kit.VSOLJ n=56 visual (calculated by Nagai)
447 minI PERbeta 2452239.231 - Kit.VSOLJ n=59 visual (calculated by Nagai)
453 minI CASRZ 2452251.948 0.001 Geo Ioh.VSOLJ n=22 visual (calculated by Nagai)
454 minI CETTT 2452245.9723 0.0003 Geo Ngs.VSOLJ n=104 Rc
455 minI ERIWX 2452252.0366 0.0002 Geo Nga.VSOLJ n=150 Rc
458 minII ERIYY 2452250.983 0.000 Geo Kit.VSOLJ n=41 visual (calculated by Nagai)
459 minII LACSW 2452256.554 0.000 Geo Stephan.AAVSO n=14 visual (calculated by Nagai)
459 minI PERRT 2452256.571 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=16 visual (calculated by Nagai)
459 minI ERIYY 2452256.609 0.002 Geo Stephan.AAVSO n=14 visual (calculated by Nagai)
460 minI ERIUX 2452254.9126 0.0003 Geo Nga.VSOLJ n=105 Rc
461 minI LEPV 2452258.0097 0.0007 Geo Nga.VSOLJ n=129 Rc
462 minI FORAE 2452258.8837 0.0002 Geo Nga.VSOLJ n=62 Rc
462 minI MONRW 2452259.0992 0.0004 Geo Nga.VSOLJ n=107 Rc
463 minI CASRZ 2452261.513 0.000 Geo Stephan.AAVSO n=15 visual (calculated by Nagai)
463 minI TRIRV 2452261.596 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=22 visual (calculated by Nagai)
463 minII ERIYY 2452261.590 0.000 Geo Stephan.AAVSO n=17 visual (calculated by Nagai)
466 minII LACSW 2452265.541 0.002 Geo Stephan.AAVSO n=13 visual (calculated by Nagai)
466 minI TAURW 2452265.556 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=18 visual (calculated by Nagai)
466 minI PERXZ 2452265.584 - Geo Stephan.AAVSO n=20 visual (calculated by Nagai)
466 minI TRIX 2452265.629 0.000 Geo Stephan.AAVSO n=14 visual (calculated by Nagai)
466 minI ERIYY 2452265.616 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=19 visual (calculated by Nagai)
466 minI ORIER 2452265.607 0.002 Geo Stephan.AAVSO n=15 visual (calculated by Nagai)
466 minII ERIYY 2452258.057 0.001 Geo Kit.VSOLJ n=59 visual (calculated by Nagai)
466 minII LEOUV 2452259.200 0.000 Geo Kit.VSOLJ n=37 visual (calculated by Nagai)
467 minI ERIBC 2452271.9370 0.0005 Geo Nga.VSOLJ n=55 Rc
474 minI ERIBZ 2452266.0522 0.0003 Geo Nga.VSOLJ n=84 Rc
482 minI ERIYY 2452276.548 0.000 Geo Stephan.AAVSO n=14 visual (calculated by Nagai)
482 minI CAMSV 2452276.533 - Geo Stephan.AAVSO n=10 visual (calculated by Nagai)
482 minI ORIER 2452276.615 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=15 visual (calculated by Nagai)
483 minI PERRT 2452276.964 0.001 Geo Mhh.VSOLJ n=15 visual (calculated by Nagai)
485 minI MONRW 2452278.159 0.000 Geo Mhh.VSOLJ n=38 visual (calculated by Nagai)
486 minI CETVY 2452217.9951 - Hel Kis.VSOLJ n=129 V
486 minI ERIUX 2452241.1144 - Hel Kis.VSOLJ n=91 Ic
486 minII ERIYY 2452209.1904 - Hel Kis.VSOLJ n=376 BVIc
486 minI FORAE 2452235.0140 - Hel Kis.VSOLJ n=180 Ic
486 minII FORAE 2452240.9825 - Hel Kis.VSOLJ n=76 Ic
486 minI ORIER 2452232.1584 - Hel Kis.VSOLJ n=216 BVIc
486 minI ORIFZ 2452230.1220 - Hel Kis.VSOLJ n=134 V
486 minII ORIV1363 2452237.2413 - Hel Kis.VSOLJ n=133
486 minII PSCVZ 2452232.9708 - Hel Kis.VSOLJ n=113 Ic
486 minI PSCVZ 2452237.0166 - Hel Kis.VSOLJ n=109 Ic
486 minI PSCY 2452214.0278 - Hel Kis.VSOLJ n=172 Ic
486 minI PUPXZ 2452236.2617 - Hel Kis.VSOLJ n=79 Ic
487 minI CETTT 2452245.9757 - Hel Kis.VSOLJ n=71 Ic
487 minI CMACX 2452244.2339 - Hel Kis.VSOLJ n=167 Ic
487 minI CMART 2452266.1807 - Hel Kis.VSOLJ n=135 BVIc
487 minI CMARX 2452270.1918 - Hel Kis.VSOLJ n=196 Ic
487 minII ERIRU 2452244.0742 - Hel Kis.VSOLJ n=128 Ic
487 minII ORIGG 2452247.0597 - Hel Kis.VSOLJ n=111 Ic
487 minI ORIV1353 2452259.0435 - Hel Kis.VSOLJ n=253 VIc
488 minI ERIVV 2452278.0024 - Hel Kis.VSOLJ n=152 Ic
489 minII ERIBZ 2452279.0052 0.0006 Geo Nga.VSOLJ n=110 Rc
489 minII HYAEZ 2452279.1984 0.0007 Geo Nga.VSOLJ n=135 Rc
490 minI PERbeta 2452279.365 - Geo PUSKAS.F.AAK&HAA n=6 visual (calculated by Nagai)
491 minI ERICD 2452279.9513 0.0005 Geo Nga.VSOLJ n=29 Rc
495 minI GEMOW 2452277.75 - Hel Stephan.AAVSO n=11 visual (calculated by Nagai)
497 minI CEPU 452280.146 - Geo Ioh.VSOLJ n=13 visual (calculated by Nagai)
498 minII CMADE 2452278.1107 - Hel Kis.VSOLJ n=57 Ic
498 minII CNCSW 2452283.1390 - Hel Kis.VSOLJ n=89 Ic
499 minII CMIXZ 2452286.1720 0.0007 Geo Nga.VSOLJ n=66 Rc
500 minI GEMOW 2452277.2 - Hel Puskas.Ferenc.HAA n=11 visual (calculated by Nagai)
502 minI CMIXZ 2452287.034 0.001 Geo Nga.VSOLJ n=37 Rc
505 minI GEMOW 2452277.4 0.1 Hel Kit.VSOLJ n=24 visual (calculated by Nagai)
508 minI CAMSV 2452295.513 - Geo Stephan.AAVSO n=6 visual (calculated by Nagai)
508 minII ERIYY 2452295.655 0.002 Geo Stephan.AAVSO n=16 visual (calculated by Nagai)
508 minI ORIER 2452295.658 0.002 Geo Stephan.AAVSO n=17 visual (calculated by Nagai)
508 minI TRIV 2452295.556 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=10 visual (calculated by Nagai)
509 minI ORIET 2452293.9320 - Hel Kis.VSOLJ n=75 Ic
511 minI HYADF 2452297.1270 0.0003 Geo Njh.VSOLJ n=47 C (calculated by Nagai)
511 minI LEOAP 2452296.1757 0.0004 Geo Njh.VSOLJ n=44 C (calculated by Nagai)
511 minI GEMGW 2452297.0238 0.0004 Geo Njh.VSOLJ n=38 C (calculated by Nagai)
513 minII HYAFG 2452297.0566 0.0007 Geo Nga.VSOLJ n=66 Rc
513 minII HYAFG 2452299.0205 0.0004 Geo Nga.VSOLJ n=89 Rc
513 minII HYAFG 2452300.0081 0.0005 Geo Nga.VSOLJ n=48 Rc
514 minI VIRAW 2452302.2490 0.0002 Geo Njh.VSOLJ n=48 C (calculated by Nagai)
514 minI HYAEU 2452302.1484 0.0002 Geo Njh.VSOLJ n=48 C (calculated by Nagai)
515 minI CASRZ 2452303.353 - Puskas.Ferenc.HAA n=6 visual (calculated by Nagai)
516 minII ORIET 2452297.9941 0.0003 Geo Nga.VSOLJ n=48 Rc
519 minI MONRW 2452310.565 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=18 visual (calculated by Nagai)
519 minI AURHP 2452310.587 0.004 Geo Stephan.AAVSO n=21 visual (calculated by Nagai)
519 minI ERIYY 2452310.617 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=15 visual (calculated by Nagai)
520 minI HYAEZ 2452313.1307 0.0005 Geo Nga.VSOLJ n=91 Rc
521 minI ORIFZ 2452314.916 - Geo Nga.VSOLJ n=15 Rc
523 minI MONV527 2452300.0566 - Hel Kis.VSOLJ n=148 Ic
524 minI COMRZ 2452318.2421 0.0005 Geo Njh.VSOLJ n=74 V (calculated by Nagai)
525 minI COMRW 2452318.0891 0.0003 Geo Njh.VSOLJ n=37 V (calculated by Nagai)
526 minI CNCWY 2452319.1485 0.0005 Geo Njh.VSOLJ n=59 V (calculated by Nagai)
527 minII HYADF 2452321.0947 0.0002 Geo Nga.VSOLJ n=55 Rc
529 minII BOOTZ 2452320.2530 0.0003 Geo Njh.VSOLJ n=69 V (calculated by Nagai)
529 minI BOOTZ 2452321.2963 0.0003 Geo Njh.VSOLJ n=123 V (calculated by Nagai)
530 minI CNCWX 2452320.0894 0.0007 Geo Njh.VSOLJ n=71 V (calculated by Nagai)
533 minI ORIER 2452323.614 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=16 visual (calculated by Nagai)
533 minII ERIYY 2452323.631 0.002 Geo Stephan.AAVSO n=15 visual (calculated by Nagai)
536 minI CMAR 2452325.075 0.002 Geo Sny.VSOLJ n=16 visual (calculated by Nagai)
537 minI LEOUZ 2452325.1399 0.0006 Geo Njh.VSOLJ n=114 V (calculated by Nagai)
538 minI MONBB 2452326.0122 0.0004 Geo Njh.VSOLJ n=72 V (calculated by Nagai)
539 minI VIRCG 2452326.2563 0.0006 Geo Njh.VSOLJ n=93 V (calculated by Nagai)
540 minI MONV453 2452327.9938 0.0003 Geo Njh.VSOLJ n=76 V (calculated by Nagai)
541 minI SEXY 2452325.0482 0.0006 Geo Nga.VSOLJ n=116 Rc
541 minII SEXY 2452326.0948 0.0005 Geo Nga.VSOLJ n=106 Rc
543 minI VIRAW 2452324.1993 - Hel Kis.VSOLJ n=148 V
545 minI ERIYY 2452330.545 0.002 Geo Stephan.AAVSO n=13 visual (calculated by Nagai)
546 minI LEOCE 2452330.0197 0.0004 Geo Njh.VSOLJ n=139 V (calculated by Nagai)
546 minII LEOCE 2452330.1702 0.0003 Geo Njh.VSOLJ n=139 V (calculated by Nagai)
547 minI TRIX 2449641.5337 0.0012 Geo Anton.Paschke n=37 visual (calculated by Nagai)
547 minI TRIX 2450397.3888 0.0016 Geo Anton.Paschke n=22 visual (calculated by Nagai)
549 minI HERTT 2452337.2274 0.0007 Geo Njh.VSOLJ n=35 V (calculated by Nagai)
550 minI UMAAA 2452339.9659 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=75 V
551 minI BOOAC 2452340.3003 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=103 V
551 minII BOOAC 2452340.1225 0.0002 Geo Njh.VSOLJ n=103 V (calculated by Nagai)
552 minII HYAFG 2452341.9703 0.0010 Geo Nga.VSOLJ n=57 Rc
554 minI UMIRU 2452342.618 - Geo Stephan.AAVSO n=14 visual (calculated by Nagai)
554 minI UMAVV 2452342.636 0.002 Geo Stephan.AAVSO n=13 visual (calculated by Nagai)
554 minI CRVW 2452342.674 0.003 Geo Stephan.AAVSO n=14 visual (calculated by Nagai)
555 minII LMIRT 2452337.1141 0.0005 Geo Njh.VSOLJ n=88 V (calculated by Nagai)
555 minI LMIRT 2452338.0503 0.0004 Geo Njh.VSOLJ n=110 V (calculated by Nagai)
556 minI HYAQY 2452343.0815 0.0004 Geo Nga.VSOLJ n=92 Rc
558 minI LEOUZ 2452343.0714 0.0007 Hel Njh.VSOLJ n=113 V
558 minII LEOUZ 2452343.9907 0.0006 Geo Njh.VSOLJ n=53 V (calculated by Nagai)
559 minI BOOTY 2452342.2617 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=92 V
560 minII LEOXX 2452345.0203 0.0007 Hel Njh.VSOLJ n=106 V
561 minI CRBRW 2452345.2405 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=133 V
562 minI LEOAM 2452338.0968 - Hel Kis.VSOLJ n=235 V
563 minI HYAFG 2452343.1236 - Hel Kis.VSOLJ n=173 V
564 minII HYAQY 2452344.1022 0.0003 Geo Nga.VSOLJ n=108 Rc
564 minII HYAQY 2452347.0287 0.0006 Geo Nga.VSOLJ n=105 Rc
564 minII HYAQY 2452349.0742 0.0004 Geo Nga.VSOLJ n=30 Rc
565 minI HYAQY 2452350.0986 0.0003 Geo Nga.VSOLJ n=39 Rc
567 minI CRTV 2452349.788 0.002 Geo Stephan.AAVSO n=12 visual (calculated by Nagai)
567 minI HERCT 2452349.790 0.000 Geo Stephan.AAVSO n=10 visual (calculated by Nagai)
568 minII CRVSX 2452350.1271 - Hel Kis.VSOLJ n=95 Ic
569 minI HYAFO 2452347.1433 - Hel Kis.VSOLJ n=224 Ic
570 minI CRBTW 2452352.2921 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=183 V
571 minI HERAK 2452350.2069 0.0006 Hel Njh.VSOLJ n=67 V
572 minI HYAQY 2452353.0249 0.0007 Geo Nga.VSOLJ n=48 Rc
573 minII LEOAP 2452354.0556 0.0005 Geo Nga.VSOLJ n=47 Rc
575 minI HERV342 2452353.2832 0.0007 Hel Njh.VSOLJ n=70 V
576 minI LEOXZ 2452353.1141 0.0005 Geo Njh.VSOLJ n=112 V (calculated by Nagai)
577 minI SERAU 2452354.2438 0.0001 Hel Njh.VSOLJ n=39 V
578 minI LEOET 2452349.9709 0.0007 Geo Njh.VSOLJ n=113 V (calculated by Nagai)
578 minI LEOET 2452354.1240 0.0005 Geo Njh.VSOLJ n=127 V (calculated by Nagai)
579 minI CMAR 2452354.608 0.002 Geo Stephan.AAVSO n=20 visual (calculated by Nagai)
581 minI CAMSV 2452356.593 0.003 Geo Stephan.AAVSO n=13 visual (calculated by Nagai)
583 minI HYAVW 2452353.1192 - Hel Kis.VSOLJ n=162 Ic
584 minI MONV453 2452354.0567 - Hel Kis.VSOLJ n=211 Ic
585 minI CRVW 2452357.0371 - Hel Kis.VSOLJ n=80 Ic
587 minII VIRMS 2452361.1348 0.0006 Geo Nga.VSOLJ n=81 Rc
588 minI DRATZ 2452361.2175 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=157 V
590 minII LEOXX 2452361.0425 0.0007 Hel Njh.VSOLJ n=81 V
591 minI COMSS 2452365.1252 - Hel Njh.VSOLJ n=95 V
592 minI CRVSX 2452366.1164 0.0011 Geo Nga.VSOLJ n=33 Rc
593 minII LEOAP 2452369.0006 0.0004 Geo Nga.VSOLJ n=44 Rc
594 minI VIRMS 2452370.0303 0.0006 Geo Nga.VSOLJ n=49 Rc
595 minII MONV505 2452355.29 0.36 Hel PUSKAS.F.AAK&HAA n=15 visual (calculated by Nagai)
596 minII LEOXY 2452366.9904 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=105 V
596 minI LEOXY 2452367.9823 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=63 V
597 minII VIRBF 2452367.2164 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=97 V
597 minI VIRBF 2452368.1897 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=111 V
598 minI CVNVZ 2452370.0754 0.0001 Hel Njh.VSOLJ n=183 V
599 minI CRVW 2452377.9870 0.0005 Geo Nga.VSOLJ n=54 Rc
600 minI VIRAX 2452378.0570 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=118 V
603 minII VIRVV 2452369.1431 - Hel Kis.VSOLJ n=120 Ic
604 minII VIRAZ 2452370.0581 - Hel Kis.VSOLJ n=163 Ic
605 minI MONV338 2452382.1825 0.0007 Hel Njh.VSOLJ n=46 V
606 minII VIRAW 2452393.0465 0.0005 Geo Nga.VSOLJ n=78 Rc
607 minI SERAS 2452397.0926 0.0002 Geo Nga.VSOLJ n=64 Rc
608 minI VIRLU 2452399.987 - Geo Nga.VSOLJ n=32 Rc
609 minI AURzeta 2451991.2 1.0 Geo PUSKASf.AAK n=31 visual (calculated by Nagai)
611 minII VIRAZ 2452405.700 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=15 visual (calculated by Nagai)
611 minI BOOTU 2452405.632 - Geo Stephan.AAVSO n=13 visual (calculated by Nagai)
611 minII COMCC 2452405.652 - Geo Stephan.AAVSO n=9 visual (calculated by Nagai)
611 minI LYRFL 2452405.692 0.003 Geo Stephan.AAVSO n=20 visual (calculated by Nagai)
615 minI VIRCG 2452416.0442 0.0001 Geo Nga.VSOLJ n=34 Rc
616 minII CENV757 2452419.9754 0.0009 Geo Nga.VSOLJ n=24 Rc
617 minII OPHV566 2452420.1577 0.0005 Geo Nga.VSOLJ n=53 Rc
618 minI OPHV508 2452421.0982 0.0001 Hel Njh.VSOLJ n=129 V
619 minI LYRTZ 2452420.1432 0.0006 Hel Njh.VSOLJ n=92 V
620 minI OPHV501 2452422.1511 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=120 V
621 minI HERFN 2452423.0783 0.0008 Hel Njh.VSOLJ n=49 V
622 minI VULFR 2452431.2118 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=59 V
623 minI HERCT 2452430.1624 0.0009 Hel Njh.VSOLJ n=101 V
624 minI VULAW 2452432.2386 0.0010 Hel Njh.VSOLJ n=42 V
625 minI OPHV1010 2452432.0989 0.0003 Geo Nga.VSOLJ n=33 Rc
625 minII OPHV1010 2452433.0953 0.0007 Geo Nga.VSOLJ n=108 Rc
627 minI CYGV796 2452434.0629 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=103 V
628 minI CYGDK 2452435.2469 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=45 V
629 minI OPHV506 2452435.0355 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=87 V
630 minI BOOVW 2452435.643 0.004 Geo Stephan.AAVSO n=16 visual (calculated by Nagai)
630 minI HERTU 2452435.647 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=23 visual (calculated by Nagai)
630 minI CYGV548 2452435.675 0.002 Geo Stephan.AAVSO n=15 visual (calculated by Nagai)
630 minI CEPEG 2452435.711 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=20 visual (calculated by Nagai)
631 minII OPHV1010 2452435.0794 0.0021 Geo Nga.VSOLJ n=47 Rc
632 minI CYGV345 2452448.1043 0.0006 Hel Njh.VSOLJ n=67 V
635 minI SGRV505 2452463.702 0.002 Geo Stephan.AAVSO n=10 visual (calculated by Nagai)
635 minI AQRCX 2452463.729 0.003 Geo Stephan.AAVSO n=10 visual (calculated by Nagai)
635 minII LACSW 2452463.747 0.002 Geo Stephan.AAVSO n=11 visual (calculated by Nagai)
635 minI DRAAI 2452463.760 0.004 Geo Stephan.AAVSO n=12 visual (calculated by Nagai)
635 minI AQLOO 2452463.770 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=10 visual (calculated by Nagai)
636 minI LYRTZ 2452466.675 0.005 Geo Stephan.AAVSO n=14 visual (calculated by Nagai)
636 minI LYRFL 2452466.685 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=16 visual (calculated by Nagai)
637 minII SERRS 2452468.0580 0.0006 Geo Nga.VSOLJ n=66 Rc
639 minI DELTY 2452470.638 0.002 Geo Stephan.AAVSO n=16 visual (calculated by Nagai)
639 minI CASRZ 2452470.683 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=17 visual (calculated by Nagai)
640 minII SCTCW 2452476.9698 0.0006 Geo Nga.VSOLJ n=73 Rc
641 minI DRAAI 2452485.341 0.002 Geo PUSKAS.F.AAK&HAA n=10 visual (calculated by Nagai)
642 minI DRAAI 2452491.344 - Geo PSK n=10 visual (calculated by Nagai)
643 minI VULBU 2452493.1189 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=144 V
644 minI AQLV346 2452494.1001 0.0001 Hel Njh.VSOLJ n=142 V
645 minI AQRRY 2452496.0834 0.0003 Geo Nga.VSOLJ n=90 Rc
647 minI CEPEG 2452496.713 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=26 visual (calculated by Nagai)
647 minI AQLOO 2452496.703 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=17 visual (calculated by Nagai)
648 minI AQREL 2452497.2265 0.0010 Geo Nga.VSOLJ n=111 Rc
650 minI DRAAI 2452497.33 - Geo PSK n=11 visual (calculated by Nagai)
651 minII AQLOO 2452502.0310 0.0002 Geo Nga.VSOLJ n=64 Rc
652 minI AQLXZ 2452501.0834 0.0007 Geo Nga.VSOLJ n=66 Rc
653 minI AQLV417 2452498.0731 0.0006 Geo Nga.VSOLJ n=136 Rc
654 minI DRAAI 2452503.32 - Geo PSK n=14 visual (calculated by Nagai)
656 minI ANDAB 2452512.672 0.001 Geo SXN n=11 visual (calculated by Nagai)
656 minI ANDRT 2452511.677 0.004 Geo SXN n=12 visual (calculated by Nagai)
656 minI AQLV343 2452511.752 - Geo SXN n=10 visual (calculated by Nagai)
656 minI CASIR 2452511.719 0.001 Geo SXN n=18 visual (calculated by Nagai)
656 minI CYGZZ 2452511.652 0.003 Geo SXN n=11 visual (calculated by Nagai)
656 minI LACSW 2452511.703 - Geo SXN n=12 visual (calculated by Nagai)
656 minI PEGBG 2452511.697 0.008 Geo SXN n=16 visual (calculated by Nagai)
656 minI PEGDO 2452511.783 - Geo SXN n=11 visual (calculated by Nagai)
657 minI DRAAI 2452510.52 - Geo PSK n=6 visual (calculated by Nagai)
659 minII AQREE 2452516.0818 0.0005 Geo Nga.VSOLJ n=103 Rc
661 minI PEGBN 2452517.0076 0.0003 Geo Nga.VSOLJ n=112 Rc
662 minI CASRZ 2452516.108 - Hel Imm.VSOLJ n=29 visual
663 minI LYRbeta 2452515.9 - Geo PSK n=6 visual (calculated by Nagai)
664 minI CASRZ 2452516.104 - Hel Ygh.VSOLJ n=35 visual
664 minI CASRZ 2452516.106 - Hel Fsd.VSOLJ n=38 visual
664 minI CASRZ 2452516.105 - Hel Nya.VSOLJ n=34 visual
664 minI CASRZ 2452516.106 - Hel Sab.VSOLJ n=29 visual
664 minI CASRZ 2452516.111 - Hel Tay.VSOLJ n=19 visual
664 minI CASRZ 2452516.106 - Hel Yak.VSOLJ n=33 visual
665 minI ANDCN 2452507.0663 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=25 V
666 minI ARISS 2452522.2125 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=63 V
668 minI DRAAI 2452527.299 - Geo PSK n=8 visual (calculated by Nagai)
669 minII AQRST 2452529.083 0.001 Geo Nga.VSOLJ n=125 Rc
670 minI CASRZ 2452516.109 - Hel Kgb.VSOLJ n=15 visual
670 minI CASRZ 2452516.106 - Hel NahokoUshigome.VSOLJ n=16 visual
671 minI CASRZ 2452522.090 - Geo Sga.VSOLJ n=7 visual (calculated by Nagai)
671 minI CASRZ 2452528.075 - Geo Sga.VSOLJ n=12 visual (calculated by Nagai)
671 minI CASTV 2452527.109 0.000 Geo Sga.VSOLJ n=16 visual (caluclated by Nagai)
672 minI ANDAD 2452535.9919 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=39 V
673 minI SCLBD 2452538.152 0.002 Geo Ngs.VSOLJ n=77 Rc
674 minII LACSW 2452541.0358 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=159 V
674 minI LACSW 2452541.1961 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=159 V
675 minI PEGBB 2452541.9690 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=169 V
675 minII PEGBB 2452542.1505 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=169 V
676 minI ANDDS 2452543.1287 0.0012 Hel Njh.VSOLJ n=76 V
677 minI ANDBL 2452543.0029 0.0008 Hel Njh.VSOLJ n=65 V
679 minI DELFZ 2452548.568 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=15 visual (calculated by Nagai)
681 minII LACSW 2452552.576 0.006 Geo Stephan.AAVSO n=14 visual (calculated by Nagai)
681 minI ANDRT 2452552.551 0.002 Geo Stephan.AAVSO n=11 visual (calculated by Nagai)
683 minI DELTT 2452556.581 0.002 Geo Stephan.AAVSO n=18 visual (calculated by Nagai)
683 minI AQRCX 2452556.580 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=16 visual (calculated by Nagai)
684 minI MONBB 2452558.2847 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=44 V
685 minI CASRZ 2452553.1542 0.0006 Geo Fuy.VSOLJ n=71 C (calculated by Nagai)
686 minI CETYY 2452561.0253 0.0004 Geo Nga.VSOLJ n=101 Rc
687 minI PEGBX 2452561.1123 0.0001 Hel Njh.VSOLJ n=193 V
687 minII PEGBX 2452560.9727 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=193 V
688 minI TAUWY 2452561.2499 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=53 V
691 minI TRIRV 2452564.557 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=15 visual (calculated by Nagai)
692 minI CYGV388 2452564.9562 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=72 V
693 minI ANDBX 2452560.1376 0.0006 Hel Njh.VSOLJ n=85 V
694 minI PEGKW 2452561.2499 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=193 V
695 minI ANDCN 2452563.9847 0.0007 Hel Njh.VSOLJ n=108 V
696 minI CASRZ 2452557.938 0.001 Geo Kit.VSOLJ n=30 visual (calculated by Nagai)
696 minI CASRZ 2452559.131 0.001 Geo Kit.VSOLJ n=47 visual (calculated by Nagai)
697 minI AQRGK 2452550.0353 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=81 V
697 minI AQRGK 2452551.0153 0.0007 Hel Njh.VSOLJ n=22 V
697 minI AQRGK 2452552.0047 0.0007 Hel Njh.VSOLJ n=65 V
697 minI AQRGK 2452552.9845 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=63 V
697 minII AQRGK 2452557.0772 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=65 V
697 minII AQRGK 2452558.0594 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=131 V
699 minI DELFZ 2452566.582 0.002 Geo Stephan.AAVSO n=22 visual (calculated by Nagai)
699 minI AQRCX 2452566.587 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=20 visual (calculated by Nagai)
700 minI ERIRU 2452561.1251 - Hel Kis.VSOLJ n=135 Ic
701 minII CAPWZ 2452558.0771 - Hel Kis.VSOLJ n=249 Ic
702 minI ERIBL 2452560.1248 - Hel Kis.VSOLJ n=90 Ic
703 minI PEGDK 2452562.0051 - Hel Kis.VSOLJ n=280 Ic
705 minI PERKW 2452569.9602 0.0011 Hel Njh.VSOLJ n=74 V
706 minI CYGV1034 2452569.0301 0.0007 Hel Njh.VSOLJ n=82 V
707 minI PEGTY 2452573.0628 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=79 V
709 minI ARISS 2452574.9876 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=99 V
714 minI TRIX 2452575.542 0.002 Geo Stephan.AAVSO n=12 visual (calculated by Nagai)
715 minI PERbeta 2452568.962 0.003 Tcy.VSOLJ n=20 visual (calculated by Nagai)
716 minI PERbeta 2452568.970 0.001 Nto.VSOLJ n=18 visual (calculated by Nagai)
717 minI ANDAB 2452577.0593 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=87 V
718 minI AUREM 2452577.2534 0.0008 Hel Njh.VSOLJ n=103 V
719 minI PSCVZ 2452574.9567 0.0005 Geo Nga.VSOLJ n=152 Rc
720 minI PEGU 2452579.9582 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=116 V
720 minII PEGU 2452580.1471 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=116 V
721 minII CETDY 2452576.0350 0.0003 Geo Nga.VSOLJ n=108 Rc
722 minII ERIYY 2452581.1600 0.0001 Geo Nga.VSOLJ n=122 Rc
723 minI MONBB 2452580.2666 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=61 V
728 minI AQRCX 2452581.605 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=10 visual (calculated by Nagai)
728 minI CEPEG 2452581.668 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=20 visual (calculated by Nagai)
730 minI TAUGR 2452582.0956 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=242 Rc
730 minII TAUGR 2452582.3057 0.0012 Hel Njh.VSOLJ n=242 Rc
731 minI CASRZ 2452583.037 - Hel Imm.VSOLJ n=56 visual
732 minI TAUGR 2452581.2355 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=240 V
733 minII TAUGR 2452583.1714 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=262 B
734 minI TAUGR 2452584.2448 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=226 B
735 minI LEPRS 2452585.2924 0.0003 Geo Njh.VSOLJ n=81 V
736 minI ANDAA 2452583.9598 0.0004 Geo Njh.VSOLJ n=60 V
737 minI CASRZ 2452583.035 - Hel Fum.VSOLJ n=65 visual
737 minI CASRZ 2452583.036 - Hel Ima.VSOLJ n=35 visual
737 minI CASRZ 2452583.045 - Hel Ygh.VSOLJ n=49 visual
737 minI CASRZ 2452583.039 - Hel Kme.VSOLJ n=68 visual
737 minI CASRZ 2452583.040 - Hel Tay.VSOLJ n=29 visual
738 minI PERIU 2452585.0586 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=106 V
739 minI PERbeta 2452586.163 - Hel Imm.VSOLJ n=12 visual
740 minI PEGGH 2452587.0203 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=91 V
742 minII PERV432 2452588.0021 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=180 V
742 minI PERV432 2452588.1943 0.0001 Hel Njh.VSOLJ n=180 V
746 minI ANDRT 2452586.522 0.002 Geo Stephan.AAVSO n=12 visual (calculated by Nagai)
746 minI CAMSV 2452586.700 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=18 visual (calculated by Nagai)
746 minI CEPEG 2452586.572 0.003 Geo Stephan.AAVSO n=21 visual (calculated by Nagai)
746 minI LACSW 2452586.580 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=13 visual (calculated by Nagai)
746 minI AQRCX 2452586.602 0.000 Geo Stephan.AAVSO n=15 visual (calculated by Nagai)
746 minI CASRZ 2452586.620 0.000 Geo Stephan.AAVSO n=16 visual (calculated by Nagai)
746 minI CETTW 2452586.756 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=14 visual (calculated by Nagai)
746 minI ERIYY 2452586.773 0.002 Geo Stephan.AAVSO n=17 visual (calculated by Nagai)
748 minII LACSW 2452587.538 0.003 Geo Stephan.AAVSO n=13 visual (calculated by Nagai)
748 minI TRIV 2452587.585 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=18 visual (calculated by Nagai)
748 minI ANDAB 2452587.670 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=11 visual (calculated by Nagai)
748 minI CETTW 2452587.706 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=13 visual (calculated by Nagai)
748 minI CEPEG 2452587.658 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=19 visual (calculated by Nagai)
749 minI PERRT 2452589.544 0.000 Geo Stephan.AAVSO n=12 visual (calculated by Nagai)
749 minI CETTW 2452589.606 0.002 Geo Stephan.AAVSO n=14 visual (calculated by Nagai)
750 minI CETTX 2452577.9958 - Hel Kis.VSOLJ n=275 Ic
751 minI AQRST 2452582.9911 - Hel Kis.VSOLJ n=272 Ic
753 minI CETRW 2452585.0373 - Hel Kis.VSOLJ n=181 Ic
754 minII CETVY 2452576.0185 - Hel Kis.VSOLJ n=203 Ic
755 minII CETTT 2452582.0151 - Hel Kis.VSOLJ n=223 Ic
756 minI PERbeta 2452589.018 - Geo Mon.VSOLJ n=11 visual (calculated by Nagai)
757 minI PERbeta 2452589.043 - Hel Imm.VSOLJ n=18 visual
758 minI GEMWW 2452592.2671 0.0009 Hel Njh.VSOLJ n=94 V
759 minI PEGBG 2452592.0063 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=97 V
760 min TRIVZ 2452591.0649 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=132 V
761 minI CASRZ 2452577.059 0.001 Geo Kit.VSOLJ n=47 visual (calculated by Nagai)
761 minI CASRZ 2452583.037 0.001 Geo Kit.VSOLJ n=53 visual (calculated by Nagai)
761 minI ERIYY 2452582.284 0.001 Geo Kit.VSOLJ n=32 visual (calculated by Nagai)
761 minI UMAW 2452575.243 0.001 Geo Kit.VSOLJ n=34 visual (calculated by Nagai)
761 minI UMAW 2452581.244 0.001 Geo Kit.VSOLJ n=34 visual (calculated by Nagai)
762 minI ERIRU 2452592.0987 0.0002 Geo Nga.VSOLJ n=110 Rc
763 minI PERbeta 2452589.036 0.002 Geo Hsk.VSOLJ n=13 visual (calculated by Nagai)
764 minI TAURZ 2452595.1734 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=157 V
765 minI PERKR 2452598.0284 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=121 V
766 minI ERIYY 2452588.073 0.001 Geo Kit.VSOLJ n=49 visual (calculated by Nagai)
767 minI GEMGW 2452606.3156 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=44 V
768 minI COMRZ 2452605.2941 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=50 V
769 minII PERII 2452606.9381 0.0006 Hel Njh.VSOLJ n=158 V
769 minI PERII 2452607.1775 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=158 V
770 minII ERIBC 2452607.0117 0.0003 Geo Nga.VSOLJ n=67 Rc
771 minI TAUAH 2452607.9552 0.0002 Geo Njh.VSOLJ n=166 V
771 minII TAUAH 2452608.1225 0.0003 Geo Njh.VSOLJ n=166 V
774 minI ANDAB 2452602.612 0.002 Geo Stephan.AAVSO n=19 visual (calculated by Nagai)
774 minII LACSW 2452602.606 0.002 Geo Stephan.AAVSO n=16 visual (calculated by Nagai)
774 minI CETTW 2452602.607 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=17 visual (calculated by Nagai)
783 minI TRIX 2452609.546 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=17 visual (calculated by Nagai)
783 minI CETTW 2452609.574 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=18 visual (calculated by Nagai)
783 minI ANDAB 2452609.583 0.002 Geo Stephan.AAVSO n=18 visual (calculated by Nagai)
783 minI ERIYY 2452609.610 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=16 visual (calculated by Nagai)
784 minI CASRZ 2452610.528 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=16 visual (calculated by Nagai)
784 minI TRIX 2452610.518 0.000 Geo Stephan.AAVSO n=11 visual (calculated by Nagai)
785 minI PEGGP 2452614.9680 0.0004 Geo Njh.VSOLJ n=94 V
786 minI UMAXY 2452613.1307 0.0007 Hel Njh.VSOLJ n=115 V
787 minII TAUGW 2452610.9853 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=51 V
789 minII TRIVZ 2452604.0727 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=89 V
789 minII TRIVZ 2452604.9266 0.0007 Hel Njh.VSOLJ n=178 V
789 minI TRIVZ 2452605.1424 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=178 V
789 minI TRIVZ 2452606.0181 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=169 V
789 minII TRIVZ 2452606.2270 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=169 V
789 minII TRIVZ 2452614.0258 0.0007 Hel Njh.VSOLJ n=82 V
790 minI COMRW 2452618.3378 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=53 V
791 minI TAUCT 2452620.0908 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=91 V
792 minII PERV432 2452617.9042 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=190 V
792 minI PERV432 2452618.0953 0.0001 Hel Njh.VSOLJ n=190 V
793 minI MONV453 2452619.2686 0.0001 Hel Njh.VSOLJ n=90 V
794 minI ERIYY 2452607.042 0.000 Geo Kit.VSOLJ n=56 visual (calculated by Nagai)
795 minI TAUCF 2452621.1055 0.0006 Hel Njh.VSOLJ n=113 V
796 minI AURHL 2452621.9794 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=222 V
796 minII AURHL 2452622.2899 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=222 V
797 minI MONBB 2452621.2934 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=48 V
798 minI CASRZ 2452626.0698 0.0001 Hel Njh.VSOLJ n=120 C
800 minI CASRZ 2452620.094 Hel Kgb.VSOLJ n=21 visual
800 minI CASRZ 2452620.095 Hel wakade.VSOLJ n=21 visual
803 minI CASRZ 2452620.094 Hel Ugn.VSOLJ n=24 visual
804 minI ANDDS 2452633.0632 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=104 V
805 minI PERbeta 2452634.921 - Hel Ygh.VSOLJ n=17 visual
809 minI PERXZ 2452637.570 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=24 visual (calculated by Nagai)
809 minI ANDXZ 2452637.603 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=20 visual (calculated by Nagai)
809 minI TRIRV 2452637.663 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=15 visual (calculated by Nagai)
810 minI ERIAS 2452637.9762 0.0004 Geo Nga.VSOLJ n=134 Rc
811 minI CASRZ 2452639.220 - Hel Ygh.VSOLJ n=48 visual
812 minI LEOVZ 2452634.3135 0.0002 Geo Mhh.VSOLJ n=148 C (calculated by Nagai)
813 minI LYNRY 2452638.1415 0.0002 Geo Mhh.VSOLJ n=109 C (calculated by Nagai)
814 minI ORIFZ 2452642.1062 0.0002 Hel Mhh.VSOLJ n=108 C
815 minII AURMN 2452639.1988 0.0010 Hel Njh.VSOLJ n=165 V
815 minI AURMN 2452642.0095 0.0013 Hel Njh.VSOLJ n=157 V
817 minI CETAA 2452620.990 0.002 Geo Kit.VSOLJ n=48 visual (calculated by Nagai)
817 minI CETAA 2452634.934 0.001 Geo Kit.VSOLJ n=27 visual (calculated by Nagai)
817 minI CETAA 2452636.009 0.001 Geo Kit.VSOLJ n=52 visual (calculated by Nagai)
818 minI ERIAS 2452621.987 0.002 Geo Kit.VSOLJ n=51 visual (calculated by Nagai)
819 minI ERIWX 2452620.046 0.001 Geo Kit.VSOLJ n=59 visual (calculated by Nagai)
820 minI TRIX 2452643.554 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=10 visual (calculated by Nagai)
820 minI ERIYY 2452643.671 0.001 Geo Stephan.AAVSO n=23 visual (calculated by Nagai)
820 minI ORIER 2452643.695 0.000 Geo Stephan.AAVSO n=18 visual (calculated by Nagai)
821 minI TAUCU 2452644.0435 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=88 V
822 minI CMACW 2452644.0377 0.0002 Geo Nga.VSOLJ n=110 Rc
823 minI ERIAS 2452637.970 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=51 visual (calculated by Nagai)
823 minI CETXY 2452637.998 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=49 visual (calculated by Nagai)
823 minI ANTS 2452636.227 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=54 visual (calculated by Nagai)
824 minI FORAE 2452605.9710 - Hel Kis.VSOLJ Ic
824 minI ERIWX 2452592.0535 - Hel Kis.VSOLJ Ic
824 minII ERICW 2452589.0530 - Hel Kis.VSOLJ Ic
824 minI ERIBL 2452284.0570 - Hel Kis.VSOLJ Ic
830 minI TRIX 2452644.529 0.003 Hel Stephan.AAVSO n=12 visual (calculated by Nagai)
830 minI ORIER 2452644.555 0.001 Hel Stephan.AAVSO n=17 visual (calculated by Nagai)
830 minI ORIEQ 2452644.580 0.001 Hel Stephan.AAVSO n=23 visual (calculated by Nagai)
830 minI ERIYY 2452644.649 0.001 Hel Stephan.AAVSO n=17 visual (calculated by Nagai)
831 minI CEPEG 2452499.432 0.000 Hel VIR.Finland n=15 visual (calculated by Nagai)
832 minI TAUV781 2452645.9751 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=257 V
832 minII TAUV781 2452646.1496 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=257 V
833 minI LYNUU 2452646.2977 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=88 V
834 minI AURZZ 2452646.9727 0.0001 Hel Njh.VSOLJ n=195 V
835 minI TAUEQ 2452647.9419 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=210 V
835 minII TAUEQ 2452648.1131 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=210 V
836 minI AURAP 2452649.2083 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=150 V
837 minII ERIBC 2452644.9721 - Hel Nga.VSOLJ n=75 Rc
838 minI MONAS 2452646.0418 0.0007 Hel Nga.VSOLJ n=75 Rc
839 minI ERIWX 2452638.981 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=71 visual
840 minII AURAP 2452651.2002 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=309 V
840 minI AURAP 2452652.0567 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=302 V
841 minI CASRZ 2452516.104 - Hel K.Mituzuka.VSOLJ n=15 visual
841 minI CASRZ 2452516.098 - Hel Y.Yonezawa.VSOLJ n=16 visual
842 minI COMCC 2452644.3234 0.0001 Hel Mhh.VSOLJ n=126 C
843 minI AURMN 2452653.1694 0.0008 Hel Njh.VSOLJ n=295 V
844 minI HYAGK 2452654.2469 0.0015 Hel Njh.VSOLJ n=99 V
845 minI AURSX 2452653.9992 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=99 V
846 minII AURAH 2452655.0399 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=279 V
847 minI PERbeta 2452654.9909 - Hel Kis.VSOLJ n=345 C
848 minI HYAEZ 2452656.3027 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=166 V
849 minI TAUAN 2452657.0540 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=169 V
850 minI PUPAV 2452655.0563 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=135 Rc
851 minI HYAFG 2452657.1851 0.0005 Hel Nga.VSOLJ n=106 Rc
853 minI UMAXZ 2452656.441 0.001 Hel VIR.Finland n=15 visual (calculated by Nagai)
854 minI BOOTZ 2452657.2426 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=106 V
855 minI LYNSW 2452659.9805 0.0001 Hel Njh.VSOLJ n=88 V
856 minII LEPRS 2452658.0917 0.0007 Hel Njh.VSOLJ n=173 V
857 minII AURAH 2452660.9747 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=229 V
857 minI AURAH 2452661.2176 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=229 V
858 minI MONV753 2452664.0367 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=121 Rc
859 minI LEOXZ 2452664.2967 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=87 V
861 minI AURTT 2452664.1432 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=136 V
863 minI ANDRT 2452651.921 0.002 Hel Hsk.VSOLJ n=12 visual (calculated by Nagai)
864 minI CVNVZ 2452668.3064 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=79 V
865 minI AURAH 2452668.1350 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=253 V
866 minI VIRAW 2452669.3465 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=136 V
867 minI VIRAX 2452670.3090 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=95 V
868 minII AURV410 2452665.0433 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=204 V
868 minI AURV410 2452671.0938 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=188 V
869 minI AURAH 2452670.1109 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=245 V
870 minI VIRAZ 2452671.2954 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=94 V
871 minI ORIER 2452671.638 0.002 Hel Stephan.AAVSO n=18 visual (calculated by Nagai)
871 minI TAURZ 2452671.659 0.000 Hel Stephan.AAVSO n=16 visual (calculated by Nagai)
872 minI UMAUX 2452671.3061 0.0002 Hel Mhh.VSOLJ n=77 C
873 minI ORIER 2452642.015 0.000 Hel Kit.VSOLJ n=65 visual (calculated by Nagai)
873 minI CMIYY 2452644.075 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=55 visual (calculated by Nagai)
873 minI LEOUV 2452644.154 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=26 visual (calculated by Nagai)
874 minI PERbeta 2452669.331 - Hel PSK n=8 visual (calculated by Nagai)
876 minI PERbeta 2452669.323 0.000 Hel Virtanen.Finland n=23 visual (calculated by Nagai)
881 minII HYADK 2452585.1736 - Hel Kis.VSOLJ n=179 Ic
882 minI CMIYY 2452644.0726 - Hel Kis.VSOLJ n=300 Rc
883 minII GEMGX 2452675.9518 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=124 V
884 minI AURAH 2452677.0322 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=128 V
891 minII COMRW 2452685.1477 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=185 V
891 minI COMRW 2452685.2692 0.0001 Hel Njh.VSOLJ n=185 V
892 minI ANDBX 2452683.9868 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=99 V
893 minI COMRZ 2452684.1730 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=203 V
893 minII COMRZ 2452684.3414 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=203 V
894 minI CMAUU 2452664.1288 - Hel Kis.VSOLJ n=185 Ic
896 minI CVNBI 2452687.1813 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=162 V
897 minI GEMGX 2452677.9686 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=112 V
897 minII GEMGX 2452679.9901 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=138 V
897 minI GEMGX 2452682.0095 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=89 V
898 minI LEOUV 2452671.156 0.000 Hel Kit.VSOLJ n=42 visual (calculated by Nagai)
898 minI LEOAP 2452677.043 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=33 visual (calculated by Nagai)
898 minI CMIYY 2452677.993 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=57 visual (calculated by Nagai)
899 minII UMAAA 2452688.0197 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=242 V
899 minI UMAAA 2452688.2515 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=242 V
902 minI PERIU 2452694.604 0.001 Hel Stephan.AAVSO n=19 visual (calculated by Nagai)
902 min ORIGU 2452694.608 0.001 Hel Stephan.AAVSO n=19 visual (calculated by Nagai)
902 minI UMAVV 2452694.581 0.001 Hel Stephan.AAVSO n=12 visual (calculated by Nagai)
903 minI CNCAD 2452694.9652 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=68 V
904 minII BOOTU 2452698.2996 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=153 V
905 minI CASRZ 2452698.980 - Hel Ygh.VSOLJ n=40 visual
906 minII HYAFG 2452696.0303 0.0008 Hel Nga.VSOLJ n=43 Rc
907 minI SEXY 2452698.0639 0.0004 Hel Nga.VSOLJ n=86 Rc
918 minI LEOWY 2452703.9682 0.0011 Hel Njh.VSOLJ n=175 V
919 minII HYAEZ 2452701.0559 0.0002 Hel Nga.VSOLJ n=55 Rc
920 minI VIRLU 2452707.1302 0.0015 Hel Nga.VSOLJ n=78 Rc
921 minII LEOXY 2452707.0523 0.0003 Geo Njh.VSOLJ n=206 V
921 minI LEOXY 2452707.1949 0.0004 Geo Njh.VSOLJ n=206 V
922 minII UMAKM 2452707.9872 0.0006 Hel Njh.VSOLJ n=229 V
922 minI UMAKM 2452708.1542 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=229 V
924 minI LEOWY 2452708.9591 0.0011 Hel Njh.VSOLJ n=156 V
925 minI SERCC 2452709.1879 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=145 V
926 minII BOOEF 2452711.1137 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=192 V
926 minI BOOEF 2452711.3245 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=192 V
927 minII UMAKM 2452710.0996 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=252 B
927 minI UMAKM 2452710.2659 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=252 B
928 minII BOOAC 2452717.2384 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=76 V
931 minI DRASX 2452718.2837 0.0012 Hel Njh.VSOLJ n=142 V
932 minI CRBYY 2452719.3193 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=119 V
933 minI COMSS 2452724.2797 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=161 V
935 minI UMAXZ 2452723.664 0.002 Hel Stephan.AAVSO n=18 visual (calculated by Nagai)
935 minI CAMSV 2452733.706 0.003 Hel Stephan.AAVSO n=17 visual (calculated by Nagai)
935 minI UMAW 2452723.703 0.003 Hel Stephan.AAVSO n=16 visual (calculated by Nagai)
935 minI UMIRU 2452723.716 0.001 Hel Stephan.AAVSO n=15 visual (calculated by Nagai)
936 minI VIRBF 2452726.2722 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=128 V
937 minI BOOTY 2452729.1865 0.0001 Hel Njh.VSOLJ n=105 V
938 minII COMDD 2452728.0836 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=205 C
938 minI COMDD 2452728.2168 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=205 C
939 minI UMAUX 2452725.1944 0.0002 Hel Mhh.VSOLJ n=176 C
940 minI UMAVV 2452727.575 - Hel Stephan.AAVSO n=8 visual (calculated by Nagai)
940 minI UMAW 2452727.704 0.002 Hel Stephan.AAVSO n=18 visual (calculated by Nagai)
941 minI AURAH 2452726.9310 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=43 V
944 minII HYAAV 2452735.0593 0.0008 Hel Njh.VSOLJ n=81 V
945 minII UMABM 2452736.1243 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=191 C
945 minI UMABM 2452736.2578 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=191 C
946 minI CMIXZ 2452735.619 - Hel Stephan.AAVSO n=10 visual (calculated by Nagai)
946 minII COMSS 2452735.635 0.001 Hel Stephan.AAVSO n=16 visual (calculated by Nagai)
946 minI VIRAZ 2452735.631 0.003 Hel Stephan.AAVSO n=14 visual (calculated by Nagai)
946 minI COMRZ 2452735.634 0.002 Hel Stephan.AAVSO n=12 visual (calculated by Nagai)
946 minII COMRW 2452735.715 0.001 Hel Stephan.AAVSO n=15 visual (calculated by Nagai)
946 minI COMRZ 2452734.620 0.002 Hel Stephan.AAVSO n=16 visual (calculated by Nagai)
946 minI LEOVZ 2452734.608 0.002 Hel Stephan.AAVSO n=17 visual (calculated by Nagai)
946 minI CRVW 2452734.645 0.002 Hel Stephan.AAVSO n=14 visual (calculated by Nagai)
946 minII CRVRV 2452734.660 0.001 Hel Stephan.AAVSO n=18 visual (calculated by Nagai)
946 minI UMAW 2452734.712 0.001 Hel Stephan.AAVSO n=18 visual (calculated by Nagai)
946 minII VIRAZ 2452734.751 0.000 Hel Stephan.AAVSO n=18 visual (calculated by Nagai)
947 minI VIRBH 2452738.1459 0.0001 Hel Njh.VSOLJ n=168 V
948 minI UMAUY 2452739.0087 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=264 V
948 minII UMAUY 2452739.1984 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=264 V
949 minI HYADF 2452313.1538 - Hel Kis.VSOLJ n=278 Rc
950 minII PUPAY 2452684.0775 - Hel Kis.VSOLJ n=369 Ic
951 minI VIRCX 2452740.0869 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=100 V
953 minI LEOAP 2452698.991 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=27 visual (calculated by Nagai)
953 minI CMAR 2452684.028 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=45 visual (calculated by Nagai)
953 minI AURWW 2452718.973 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=34 visual (calculated by Nagai)
953 minI LEOAP 2452711.042 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=49 visual (calculated by Nagai)
953 minII LEOUV 2452711.066 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=43 visual (calculated by Nagai)
954 minI UMATY 2452729.1497 0.0001 Hel Mhh.VSOLJ n=199 C
955 minI BOOXY 2452747.0994 0.0006 Hel Njh.VSOLJ n=93 V
956 minI SGECW 2452748.2111 0.0006 Hel Njh.VSOLJ n=70 V
957 minI UMAXZ 2452748.1072 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=104 V
958 minI MONBM 2452719.0483 - Hel Kis.VSOLJ n=245 Ic
959 minI PUPXZ 2452712.0114 - Hel Kis.VSOLJ n=521 Ic
960 minI MONBO 2452711.0435 - Hel Kis.VSOLJ n=394 V
961 minII MONDD 2452710.0590 - Hel Kis.VSOLJ n=228 Ic
963 minI VIRAX 2452751.0978 0.0004 Hel Nga.VSOLJ n=121 Rc
964 minI UMAW 2452756.0662 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=119 V
965 minI SERAO 2452757.1700 0.0001 Hel Njh.VSOLJ n=95 V
966 minI BOOAD 2452758.0641 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=69 V
967 minI VIRMS 2452758.0924 0.0002 Hel Nga.VSOLJ n=66 Rc
969 minI SERAO 2452757.1691 0.0003 Hel Mhh.VSOLJ n=105 C
970 minI VIRVV 2452757.0527 0.0002 Hel Mhh.VSOLJ n=135 C
971 minI BOOAR 2452761.1133 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=101 C
972 minI DRARZ 2452760.2087 0.0001 Hel Njh.VSOLJ n=76 V
973 minI LIBVZ 2452761.0806 0.0004 Hel Nga.VSOLJ n=88 Rc
974 minII LIBVZ 2452763.0500 0.0008 Hel Nga.VSOLJ n=118 Rc
977 minI VIRCG 2452763.0334 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=70 V
978 minI UMAVV 2452764.0089 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=60 V
979 minII VIRAW 2452764.0412 0.0004 Hel Mhh.VSOLJ n=111 Rc
980 minI UMAVV 2452762.624 0.003 Hel Stephan.AAVSO n=20 visual (calculated by Nagai)
980 minI COMRW 2452762.649 0.003 Hel Stephan.AAVSO n=17 visual (calculated by Nagai)
981 minI UMAW 2452752.396 - Hel Virtanen.Finland n=8 visual (calculated by Nagai)
981 minI UMAW 2452753.400 0.002 Hel Virtanen.Finland n=14 visual (calculated by Nagai)
983 minI CASTV 2452766.368 0.003 Hel PSK n=14 visual (calculated by Nagai)
984 minI UMAW 2452755.405 0.005 Hel VIR.Finland n=11 visual (calculated by Nagai)
985 minI HYAWY 2452672.2221 - Hel Kis.VSOLJ n=255 C
986 minI CMASX 2452672.0948 - Hel Kis.VSOLJ n=157 C
987 minII VIRAX 2452769.0131 0.0005 Hel Nga.VSOLJ n=123 Rc
988 minII HERMT 2452769.2533 0.0005 Hel Mhh.VSOLJ n=93 Ic
1000 minI VIRAG 2452783.0501 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=81 V
1001 minI SERAU 2452782.0949 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=76 V
1005 minII SERAS 2452791.9959 0.0007 Hel Nga.VSOLJ n=48 Rc
1017 minI TAUV781 2452645.9761 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=257 V
1017 minII TAUV781 2452646.1521 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=257V
1020 minI OPHV508 2452811.0565 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=195 V
1020 minII OPHV508 2452811.2296 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=195 V
1021 minI OPHV839 2452816.1966 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=61 V
1022 minI CYGV382 2452817.2130 0.0010 Hel Njh.VSOLJ n=79 V
1023 minI CRBU 2452816.640 0.002 Hel Ste.AAVSO n=24 visual (calculated by Nagai)
1023 minI CRBRW 2452816.695 0.001 Hel Ste.AAVSO n=16 visual (calculated by Nagai)
1025 minI CASTV 2452824.377 0.010 Hel PSK n=18 visual (calculated by Nagai)
1026 minI VULGP 2452828.1919 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=73 V
1027 minI HERTT 2452830.658 - Hel Ste.AAVSO n=26 visual (calculated by Nagai)
1027 minI AQLOO 2452830.691 0.001 Hel Ste.AAVSO n=16 visual (calculated by Nagai)
1029 minI CASRZ 2452836.432 - Hel PSK n=8 visual (calculated by Nagai)
1030 minI LYRbeta 2452808.3 - Hel PSK n=30 visual (calculated by Nagai)
1030 minI LYRbeta 2452820.7 0.2 Hel PSK n=30 visual (calculated by Nagai)
1031 minI HERAK 2452853.0844 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=81 V
1032 minII PSCVZ 2452854.2456 0.0009 Hel Nga.VSOLJ n=74 Rc
1033 minI LYRbeta 2452833.3 - Hel PSK n=13 visual (calculated by Nagai)
1033 minI CASTV 2452853.370 - Hel PSK n=8 visual (calculated by Nagai)
1033 minI CASRZ 2452854.363 0.001 Hel PSK n=11 visual (calculated by Nagai)
1034 minI DRAAI 2452859.378 - Hel PSK n=7 visual (calculated by Nagai)
1035 minI AQLOO 2452856.0274 0.0002 Hel Nga.VSOLJ n=56 Rc
1036 minI CASTV 2452862.438 - Hel PSK n=10 visual (calculated by Nagai)
1038 minII VULCD 2452862.1131 0.0004 Hel Mhh.VSOLJ n=97 V
1039 minI AQRSU 2452862.1773 0.0005 Hel Nga.VSOLJ n=46 Rc
1040 minI OPHV839 2452862.0050 0.0010 Hel Nga.VSOLJ n=61 Rc
1041 minI DRAAI 2452865.361 0.004 Hel PSK n=11 visual (claculated by Nagai)
1041 minI LYRbeta 2452859.5 - Hel PSK n=8 visual (claculated by Nagai)
1041 minII LYRbeta 2452865.8 - Hel PSK n=8 visual (calculated by Nagai)
1042 minI CYGWZ 2452870.2037 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=59 V
1043 minII LACSW 2452873.2964 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=72 V
1044 minII CYGV1073 2452874.1509 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=90 V
1045 minI CASRZ 2452873.486 - Hel PSK n=9 visual (calculated by Nagai)
1045 minI CASTV 2452873.323 0.004 Hel PSK n=12 visual (calculated by Nagai)
1045 minI LYRbeta 2452866.4 - Hel PSK n=8 visual (calculated by Nagai)
1045 minI HERu 2452870.337 - Hel PSK n=12 visual (calculated by Nagai)
1045 minI DRAAI 2452871.359 - Hel PSK n=8 visual (calculated by Nagai)
1046 minI SCTRS 2452874.9771 0.0005 Hel Nga.VSOLJ n=37 Rc
1047 minI AQREK 2452875.1160 0.0007 Hel Nga.VSOLJ n=61 Rc
1048 minII CASV523 2452874.1646 0.0002 Hel Mhh.VSOLJ n=94 V
1049 minII LACSW 2452875.2211 0.0002 Hel Mhh.VSOLJ n=169 B
1050 minI AQLV822 2452876.0670 0.0006 Hel Nga.VSOLJ n=54 Rc
1051 minI HERu 2452874.411 - Hel PSK n=15 visual (calculated by Nagai)
1051 minI LYRbeta 2452872.3 0.2 Hel PSK n=10 visual (calculated by Nagai)
1051 minI CAMSV 2452874.338 - Hel PSK n=10 visual (calculated by Nagai)
1053 minII LACSW 2452883.578 - Hel Ste.AAVSO n=10 visual (calculated by Nagai)
1053 minI CYGBR 2452883.581 0.002 Hel Ste.AAVSO n=13 visual (calculated by Nagai)
1053 minI CYGV505 2452883.610 0.002 Hel Ste.AAVSO n=16 visual (calculated by Nagai)
1053 minI CYGCG 2452883.631 0.003 Hel Ste.AAVSO n=14 visual (calculated by Nagai)
1054 minI LACGH 2452882.2455 0.0009 Hel Njh.VSOLJ n=110 C
1054 minII LACGH 2452884.1188 0.0007 Hel Njh.VSOLJ n=186 C
1055 minII AURV523 2452716.9856 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=204 C
1055 minII AURV523 2452717.9767 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=90 C
1055 minII AURV523 2452718.9671 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=174 C
1055 minI AURV523 2452719.1334 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=174 C
1055 minI AURV523 2452725.0794 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=186 C
1057 minI DRAAI 2452889.338 - Hel PSK n=6 visual (calculated by Nagai)
1058 minII CETCK 2452896.1098 0.0004 Hel Nga.VSOLJ n=93 Rc
1059 minI CYGZZ 2452897.000 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=13 visual (calculated by Nagai)
1061 minI AQLOO 2452897.590 0.001 Hel Ste.AAVSO n=18 visual (calculated by Nagai)
1061 minI CYGZZ 2452897.621 0.000 Hel Ste.AAVSO n=15 visual (calculated by Nagai)
1061 minI CYGV387 2452897.614 0.001 Hel Ste.AAVSO n=14 visual (calculated by Nagai)
1061 minII LACSW 2452897.670 0.002 Hel Ste.AAVSO n=16 visual (calculated by Nagai)
1062 minI ANDAB 2452897.9957 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=73 V
1063 minI CASIT 2452898.2647 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=86 C
1064 minI CYGKR 2452899.1337 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=72 C
1065 minI CETVV 2452900.1554 0.0006 Hel Nga.VSOLJ n=96 Rc
1066 minI AQRCX 2452897.967 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=14 visual
1067 minI LACGH 2452901.9518 0.0006 Hel Njh.VSOLJ n=229 C
1067 minII LACGH 2452902.2274 0.0008 Hel Njh.VSOLJ n=229 C
1068 minI HERSZ 2452897.975 0.002 Hel Hsk.VSOLJ n=15 visual
1070 minII MisV1061 2452842.1796 0.0011 Hel Njh.VSOLJ n=71 V
1070 minII MisV1061 2452845.2220 0.0008 Hel Njh.VSOLJ n=174 V
1070 minI MisV1061 2452861.9584 0.0010 Hel Njh.VSOLJ n=88 V
1070 minI MisV1061 2452871.0792 0.0006 Hel Njh.VSOLJ n=102 V
1071 minII MisV1105 2452857.2195 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=149 C
1071 minII MisV1105 2452873.0459 0.0006 Hel Njh.VSOLJ n=103 C
1071 minI MisV1105 2452873.9913 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=119 C
1073 minI PERbeta 2452901.565 - Hel PSK n=9 visual (calculated by Nagai)
1073 minI DRAAI 2452901.353 - Hel PSK n=6 visual (calculated by Nagai)
1073 minI CASRZ 2452903.368 - Hel PSK n=7 visual (calculated by Nagai)
1075 minI CYGV1034 2452909.0012 0.0006 Hel Njh.VSOLJ n=92 V
1076 minI LACVX 2452909.985 0.002 Hel Hsk.VSOLJ n=14 visual (calculated by Nagai)
1077 minI ANDTW 2452910.010 0.000 Hel Hsk.VSOLJ n=18 visual (calculated by Nagai)
1079 minI DRAAI 2452908.520 - Hel n=7 PSK visual (calculated by Nagai)
1079 minI CASRZ 2452909.347 - Hel n=9 PSK visual (calculated by Nagai)
1079 minI Heru 2452905.285 - Hel n=6 PSK visual (calculated by Nagai)
1079 minI Heru 2452909.334 - Hel n=8 PSK visual (calculated by Nagai)
1080 minI PEGDI 2452911.1395 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=69 V
1081 minI ANDLO 2452909.9893 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=230 V
1081 minII ANDLO 2452910.1787 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=230 V
1082 minI GEMGW 2452912.2932 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=62 V
1083 minI LACGH 2452913.1350 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=200 C
1084 minI PERDM 2452913.2601 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=85 V
1085 minI AUREP 2452914.1999 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=66 V
1086 minI PEGBB 2452913.9521 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=70 V
1087 minI ERIBL 2452913.2564 0.0002 Hel Mhh.VSOLJ n=100 V
1089 minI TAUGW 2452915.2931 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=73 V
1090 minI DRAAI 2452913.323 - Hel n=6 PSK visual (claculated by Nagai)
1090 minI HERu 2452913.369 - Hel n=5 PSK visual (claculated by Nagai)
1091 minI TAURW 2452916.2188 0.0006 Hel Njh.VSOLJ n=159 C
1092 minII CETYY 2452913.1766 0.0013 Hel Nga.VSOLJ n=100 Rc
1094 minII AQLOO 2452918.627 - Hel Ste.AAVSO n=10 visual (calculated by Nagai)
1094 minI LACSW 2452918.681 - Hel Ste.AAVSO n=11 visual (calculated by Nagai)
1095 minI DRAAI 2452919.321 - Hel PSK n=8 visual (calculated by Nagai)
1098 minI ANDGZ 2452917.0772 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=198 V
1098 minII ANDGZ 2452917.2306 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=198 V
1099 minII LACSW 2452923.653 - Hel Ste.AAVSO n=8 visual (calculated by Nagai)
1100 minI DRAAI 2452925.321 - Hel PSK n=8 visual (calculated by Nagai)
1101 minI PERRT 2452929.3046 0.0001 Hel Njh.VSOLJ n=90 V
1104 minI CAMSV 2452930.687 0.002 Hel Ste.AAVSO n=18 visual (calculated by Nagai)
1104 minII ANDAB 2452930.698 0.001 Hel Ste.AAVSO n=17 visual (calculated by Nagai)
1104 minII LACSW 2452930.708 - Hel Ste.AAVSO n=13 visual (calculated by Nagai)
1104 minI AQRCX 2452930.768 0.002 Hel Ste.AAVSO n=14 visual (calculated by Nagai)
1105 minI ANDBX 2452932.3013 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=48 V
1110 minI PERbeta 2452935.997 - Hel Nto.VSOLJ n=12 visual (calculated by Nagai)
1111 minI PERbeta 2452935.999 0.003 Hel Tcy.VSOLJ n=14 visual (calculated by Nagai)
1112 minII TAUV781 2452936.2188 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=122 V
1118 minI AQRST 2452951.9976 0.0009 Hel Njh.VSOLJ n=92 V
1119 minI MONDD 2452948.3417 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=72 V
1119 minI MONDD 2452952.3210 0.0007 Hel Njh.VSOLJ n=54 V
1121 minI AQLOO 2452939.649 0.000 Hel Ste.AAVSO n=14 visual (calculated by Nagai)
1121 minI AQRCX 2452939.666 0.001 Hel Ste.AAVSO n=17 visual (calculated by Nagai)
1121 minII LACSW 2452939.681 0.002 Hel Ste.AAVSO n=14 visual (calculated by Nagai)
1122 minI LRYbeta 2452911.3 - Hel PSK n=29 visual (calculated by Nagai)
1122 minI LRYbeta 2452924.2 - Hel PSK n=29 visual (calculated by Nagai)
1122 minI PERbeta 2452950.325 - Hel PSK n=11 visual (calculated by Nagai)
1122 minI PERbeta 2452953.195 - Hel PSK n=7 visual (calculated by Nagai)
1123 minI CNCWY 2452955.2749 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=54 V
1124 minII ERIYY 2452956.9951 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=131 Rc
1124 minI ERIYY 2452957.1566 0.0001 Hel Nga.VSOLJ n=131 Rc
1125 minI ARISS 2452956.2071 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=39 V
1126 minI ERIYY 2452960.0502 0.0002 Hel Nga.VSOLJ n=123 Rc
1127 minII ERIBV 2452965.0261 0.0005 Hel Nga.VSOLJ n=157 Rc
1129 minI ANDAB 2452966.692 0.001 Hel Ste.AAVSO n=23 visual (calculated by Nagai)
1129 minI CEPEG 2452966.700 0.001 Hel Ste.AAVSO n=22 visual (calculated by Nagai)
1129 minI PERRT 2452966.683 0.002 Hel Ste.AAVSO n=12 visual (calculated by Nagai)
1129 minI CASRZ 2452966.724 0.001 Hel Ste.AAVSO n=23 visual (calculated by Nagai)
1131 minI CASRZ 2452964.33 - Hel PSK n=7 visual (calculated by Nagai)
1132 minI LACVX 2452966.937 0.002 Hel Hsk.VSOLJ n=16 visual (calculated by Nagai)
1133 minI PERXZ 2452966.940 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=16 visual (calculated by Nagai)
1134 minI AQRCX 2452966.904 0.002 Hel Hsk.VSOLJ n=13 visual (calculated by Nagai)
1136 minI ERIBV 2452970.1036 0.0004 Hel Nga.VSOLJ n=121 Rc
1137 minII TAUV781 2452937.2513 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=82 V
1137 minII TAUV781 2452938.2862 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=98 V
1137 minI TAUV781 2452939.1478 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=183 V
1137 minI TAUV781 2452943.2889 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=61 V
1137 minI TAUV781 2452948.1177 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=58 V
1137 minI TAUV781 2452961.2212 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=204 V
1137 minII TAUV781 2452966.2249 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=148 V
1139 minI PERbeta 2452976.113 0.002 Hel Tcy.VSOLJ n=18 visual (calculated by Nagai)
1140 minI HYADF 2452969.2486 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=125 V
1141 minI GEMGW 2452976.2574 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=94 V
1142 minI ERIBV 2452980.0024 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=137 Rc
1143 minI HYAWY 2452982.2537 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=86 V
1144 minI CASRZ 2452982.258 - Hel PSK n=7 visual (calculated by Nagai)
1144 minI CASRZ 2452983.446 - Hel PSK n=7 visual (calculated by Nagai)
1145 minI PERbeta 2452976.138 0.005 Hel Kit.VSOLJ n=36 visual (calculated by Nagai)
1146 minI LEOXZ 2452983.2791 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=85 V
1147 minII TAUV781 2452984.1594 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=164 V
1148 minI UMAXY 2452985.3053 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=34 V
1150 minII TAUV781 2452988.9887 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=96 Rc
1151 minI LYNUU 2452989.2103 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=91 V
1152 minI CETTW 2452991.701 0.003 Hel Ste.AAVSO n=14 visual (calculated by Nagai)
1152 minI TAUEQ 2452991.685 0.002 Hel Ste.AAVSO n=13 visual (calculated by Nagai)
1153 minI TAUV781 2452991.2278 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=80 Rc
1154 minI TAUV781 2452992.2626 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=54 B
1155 minI TAUCF 2452993.1522 0.0011 Hel Njh.VSOLJ n=82 V
1156 minI CEPVV 2450839 2 Hel PSK n=263 visual (calculated by Nagai)
1157 minI ORIV1363 2452988.1425 0.0004 Hel Nga.VSOLJ n=146 Rc
1157 minI ORIV1363 2452989.0143 0.0001 Hel Nga.VSOLJ n=147 Rc
1157 minII ORIV1363 2452990.0946 0.0004 Hel Nga.VSOLJ n=142 Rc
1158 minI MONBB 2452994.2390 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=71 Rc
1159 minI VIRAW 2452994.3166 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=60 Rc
1160 minI ORIFZ 2452995.0914 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=111 Rc
1161 minI ERIBQ 2452996.9974 0.0010 Hel Nga.VSOLJ n=122 Rc
1162 minI TAUV781 2452995.0233 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=107 Rc
1162 minI TAUV781 2452996.0572 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=124 Rc
1162 minI TAUV781 2452997.0935 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=147 Rc
1163 minI CETAA 2452990.961 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=29 visual (calculated by Nagai)
1164 minI ERIWX 2452988.054 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=31 visual (calculated by Nagai)
1165 minI ERIYY 2452986.093 0.000 Hel Kit.VSOLJ n=34 visual (calculated by Nagai)
1165 minI ERIYY 2452987.055 0.000 Hel Kit.VSOLJ n=38 visual (calculated by Nagai)
1165 minI ERIYY 2452988.024 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=45 visual (calculated by Nagai)
1165 minII ERIYY 2452988.182 0.000 Hel Kit.VSOLJ n=45 visual (calculated by Nagai)
1165 minI ERIYY 2452989.951 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=18 visual (calculated by Nagai)
1165 minI ERIYY 2452990.918 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=55 visual (calculated by Nagai)
1165 minII ERIYY 2452991.076 0.000 Hel Kit.VSOLJ n=55 visual (calculated by Nagai)
1166 minI ERIBC 2452997.9617 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=134 Rc
1167 minI TAUV781 2452998.1268 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=132 Rc
1168 minII ERIRU 2452998.9243 0.0005 Hel Nga.VSOLJ n=120 Rc
1169 minI TAURZ 2452997.1321 0.0006 Hel Kub.VSOLJ n=45 C (calculated by Nagai)
1170 minI ORIFZ 2453001.0920 0.0006 Hel Nga.VSOLJ n=151 Rc
1171 minI LEOXZ 2453001.3274 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=79 Rc
1172 minI CASTV 2452998.375 - Hel PSK n=7 visual (calculated by Nagai)
1172 minI CASRZ 2453000.191 - Hel PSK n=8 visual (calculated by Nagai)
1172 minI CASRZ 2453001.382 - Hel PSK n=8 visual (calculated by Nagai)
1173 minI PERbeta 2453001.940 0.006 Hel Ioh.VSOLJ n=18 visual (calculated by Nagai)
1174 minI MONEP 2453002.1647 0.0007 Hel Nga.VSOLJ n=73 Rc
1175 minI CRBU 2452706.203 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=48 visual (calculated by Nagai)
1176 minII ERIYY 2452994.936 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=67 visual (calculated by Nagai)
1176 minI ERIYY 2452995.091 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=67 visual (calculated by Nagai)
1177 minI PERbeta 2452996.206 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=36 visual (calculated by Nagai)
1177 minI PERbeta 2452999.082 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=30 visual (calculated by Nagai)
1178 minI ORIFZ 2453003.0925 0.0005 Hel Nga.VSOLJ n=87 Rc
1180 minI UMAXZ 2453002.348 0.001 Hel Virtanen.Finland n=14 visual (calculated by Nagai)
1181 minI AURzeta 2452968.2 0.4 Hel PSK n=173 visual (calculated by Nagai)
1182 minII TAUV781 2453003.1281 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=92 Rc
1183 minI TAUV781 2453001.9206 0.0006 Hel Njh.VSOLJ n=123 B
1184 minI UMATY 2453002.3302 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=103 V
1184 minII UMATY 2453005.3443 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=95 V
1185 minI PERbeta 2453001.944 0.004 Hel Kit.VSOLJ n=30 visual (calculated by Nagai)
1185 minI ERIWX 2453002.046 0.000 Hel Kit.VSOLJ n=34 visual (calculated by Nagai)
1185 minI CMAR 2453002.088 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=24 visual (calculated by Nagai)
1186 minII ORIER 2453008.0415 0.0002 Hel Nga.VSOLJ n=82 Rc
1187 minI BOOAD 2453006.3222 0.0006 Hel Njh.VSOLJ n=80 V
1188 minI AURHL 2453007.3054 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=97 V
1189 minII TAUV781 2453007.9599 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=93 B
1190 minI LEOUZ 2453009.3343 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=72 Rc
1191 minI TAUV781 2453010.1975 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=128 B
1192 minI UMAAA 2453010.3247 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=113 Rc
1193 minI CRVW 2453011.3427 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=79 V
1194 minI CMIYY 2453005.106 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=33 visual (caluclated by Nagai)
1195 minII BOOAC 2453013.2906 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=81 V
1196 minII MONDD 2452986.1187 0.0006 Hel Njh.VSOLJ n=87 V
1197 minI MONDD 2453013.0930 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=155 V
1198 minI PERIZ 2453014.9825 0.0006 Hel Njh.VSOLJ n=90 V
1199 minI TAUCT 2453016.1881 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=85 V
1200 minI CMAFZ 2453015.0535 0.0012 Hel Nga.VSOLJ n=76 Rc
1202 minI CETAA 2453012.929 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=24 visual (calculated by Nagai)
1203 minII LEOUV 2453014.105 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=25 visual (calculated by Nagai)
1204 minI PUPTY 2453008.085 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=35 visual (calculated by Nagai)
1205 minI PUPTY 2453013.030 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=24 visual (calculated by Nagai)
1206 minI AURAP 2453019.3030 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=85 V
1207 minI HYAFG 2453018.1229 0.0004 Hel Nga.VSOLJ n=121 Rc
1208 minI ORIER 2453017.9919 0.0002 Hel Nga.VSOLJ n=135 Rc
1209 minI PUPAV 2453020.0299 0.0002 Hel Nga.VSOLJ n=139 Rc
1210 minI CASRZ 2453019.304 - Hel PSK n=6 visual (calculated by Nagai)
1211 minI PERbeta 2453022.014 0.003 Hel Tcy.VSOLJ n=13 visual (calculated by Nagai)
1212 minI PERbeta 2453022.026 0.005 Hel Nto.VSOLJ n=13 visual (calculated by Nagai)
1213 minI LEOUV 2453022.2117 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=62 V
1214 minI CMART 2452997.1553 - Hel Kis.VSOLJ n=386 Ic
1215 minII ORIFZ 2452988.0931 - Hel Kis.VSOLJ n=265 Ic
1216 minII CMITX 2452995.1674 - Hel Kis.VSOLJ n=449 Ic
1217 minI HYAWY 2452977.2420 - Hel Kis.VSOLJ n=199 Ic
1218 minI PUPKX 2452998.1643 - Hel Kis.VSOLJ n=224 Ic
1219 minI CMAR 2453018.000 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=21 visual (calculated by Nagai)
1219 minI CRVRV 2453024.225 0.003 Hel Kit.VSOLJ n=19 visual (calculated by Nagai)
1219 minI HYAGK 2453020.061 0.005 Hel Kit.VSOLJ n=24 visual (calculated by Nagai)
1219 minII LEOUV 2453020.109 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=15 visual (calculated by Nagai)
1220 minI CNCTX 2453024.2175 0.0009 Hel Njh.VSOLJ n=57 V
1221 minI UMAW 2453024.3089 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=52 V
1222 minI CASV361 2453025.8887 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=41 V
1223 minII BOOTZ 2453026.3109 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=86 Rc
1224 minI BOOTY 2453027.3059 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=79 Rc
1225 minI CNCWW 2453028.2974 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=43 V
1226 minI CNCAD 2453029.1637 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=117 Rc
1227 minI SERAS 2453029.3102 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=73 V
1228 minI BOOVW 2453030.2519 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=124 V
1229 minI ANTS 2453027.185 0.000 Hel Kit.VSOLJ n=19 visual (calculated by Nagai)
1229 minI CMIYY 2453028.074 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=33 visual (calculated by Nagai)
1229 minI LEOAP 2453028.215 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=25 visual (calculated by Nagai)
1229 minII LEOUV 2453026.110 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=32 visual (calculated by Nagai)
1229 minI LEOUV 2453028.213 0.003 Hel Kit.VSOLJ n=23 visual (calculated by Nagai)
1229 minI PUPTY 2453031.034 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=45 visual (calculated by Nagai)
1231 minII ERIYY 2453038.657 0.002 Hel Ste.AAVSO n=17 visual (calculated by Nagai)
1231 minI UMAW 2453038.667 0.001 Hel Ste.AAVSO n=17 visual (calculated by Nagai)
1232 minI PERbeta 2453036.354 - Hel PSK n=11 visual (calculated by Nagai)
1233 minI CRVRV 2453033.183 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=30 visual (calculated by Nagai)
1233 minI CRVRV 2453036.181 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=29 visual (calculated by Nagai)
1233 minI VIRAG 2453036.243 0.003 Hel Kit.VSOLJ n=27 visual (calculated by Nagai)
1234 minII PUPAV 2453043.0860 0.0002 Hel Nga.VSOLJ n=140 Rc
1235 minI CMASX 2453044.0569 0.0013 Hel Nga.VSOLJ n=60 Rc
1235 minI SEXY 2453046.0950 0.0006 Hel Nga.VSOLJ n=73 Rc
1236 minI ANTS 2453040.146 0.000 Hel Kit.VSOLJ n=19 visual (calculated by Nagai)
1236 minI CASRZ 2453042.024 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=29 visual (calculated by Nagai)
1236 minI CRVRV 2453042.166 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=16 visual (calculated by Nagai)
1236 minI PUPTY 2453040.040 0.004 Hel Kit.VSOLJ n=23 visual (calculated by Nagai)
1237 minI AURIM 2453048.294 - Hel PSK n=7 visual (calculated by Nagai)
1238 minI CMIYY 2453051.0492 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=151 Rc
1239 minII HYADF 2453052.0657 0.0002 Hel Nga.VSOLJ n=106 Rc
1240 minII HYAFG 2453055.0030 0.0004 Hel Nga.VSOLJ n=125 Rc
1241 minI PSCVZ 2452900.0988 - Hel Kis.VSOLJ n=264 Ic
1241 minI PSCVZ 2452905.0622 - Hel Kis.VSOLJ n=227 Ic
1241 minII PSCVZ 2452913.0341 - Hel Kis.VSOLJ n=286 Ic
1241 minI PSCVZ 2452922.0422 - Hel Kis.VSOLJ n=250 V
1241 minII PSCVZ 2452928.9696 - Hel Kis.VSOLJ n=220 V
1243 minII ORIER 2453056.728 0.003 Hel Ste.AAVSO n=17 visual (calculated by Nagai)
1244 minI CASRZ 2453056.360 - Hel PSK n=8 visual (calculated by Nagai)
1244 minI CASTV 2453056.386 - Hel PSK n=8 visual (calculated by Nagai)
1245 minII UMAW 2453056.184 0.002 Hel Oht.VSOLJ n=26 visual (calculated by Nagai)
1245 minI UMAW 2453057.018 0.001 Hel Oht.VSOLJ n=10 visual (calculated by Nagai)
1246 minI LEOAM 2453063.1104 0.0002 Hel Nga.VSOLJ n=130 Rc
1247 minI CASRZ 2453053.978 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=45 visual (calculated by Nagai)
1247 minI CMAR 2453052.074 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=24 visual (calculated by Nagai)
1247 minI CMIYY 2453052.139 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=23 visual (calculated by Nagai)
1247 minI TAUCD 2453054.980 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=23 visual (calculated by Nagai)
1248 minII BOOXY 2453068.1935 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=180 V
1249 minII TAUV781 2453069.0070 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=96 V
1250 minI SERAU 2453069.2623 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=126 V
1251 minI COMRZ 2452999.3227 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=73 Rc
1252 minII LEOAM 2453065.1209 0.0004 Hel Nga.VSOLJ n=100 Rc
1253 minI CMAMV 2453064.9595 0.0010 Hel Nga.VSOLJ n=70 Rc
1254 minI VIRAH 2453061.070 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=19 visual (calculated by Nagai)
1254 minI CMIYY 2453063.079 0.003 Hel Kit.VSOLJ n=29 visual (calculated by Nagai)
1254 minI HYAGK 2453063.094 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=23 visual (calculated by Nagai)
1255 minI HYAEU 2453071.0198 0.0006 Hel Nga.VSOLJ n=90 Rc
1256 minII VIRLU 2453071.1684 0.0017 Hel Nga.VSOLJ n=107 Rc
1257 minI BOOCK 2453071.2894 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=193 V
1258 minII CRBYY 2453072.3426 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=89 V
1258 minII CRBYY 2453074.2284 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=204 V
1259 minI VIRBH 2453064.1042 - Hel Kis.VSOLJ n=138 Ic
1260 minI HYADF 2453032.0646 - Hel Kis.VSOLJ n=187 B
1260 minI HYADF 2453032.0642 - Hel Kis.VSOLJ n=186 Ic
1260 minI HYADF 2453032.0643 - Hel Kis.VSOLJ n=187 V
1260 minII HYADF 2453032.2288 - Hel Kis.VSOLJ n=187 B
1260 minII HYADF 2453032.2288 - Hel Kis.VSOLJ n=186 Ic
1260 minII HYADF 2453032.2292 - Hel Kis.VSOLJ n=187 V
1261 minII HYAAE 2453013.2303 - Hel Kis.VSOLJ n=343 Ic
1262 minII LEOAP 2453036.1756 - Hel Kis.VSOLJ n=207 Ic
1263 minI MONAS 2453028.0454 - Hel Kis.VSOLJ n=129 C
1265 minI HYADK 2453033.1830 - Hel Kis.VSOLJ n=237 Ic
1266 minI HYAEZ 2453042.1892 - Hel Kis.VSOLJ n=228 Ic
1267 minII VIRHT 2453040.2199 - Hel Kis.VSOLJ n=216 V
1267 minII VIRHT 2453040.2192 - Hel Kis.VSOLJ n=221 Ic
1268 minI MONRW 2453031.0646 - Hel Kis.VSOLJ n=108 Ic
1268 minI MONRW 2453031.0656 - Hel Kis.VSOLJ n=109 V
1269 minI HYAVY 2453041.1421 - Hel Kis.VSOLJ n=385 Ic
1270 minI MONBO 2453047.0527 - Hel Kis.VSOLJ n=255 Ic
1271 minI COMSS 2453072.2867 0.0002 Hel Mhh.VSOLJ n=133 V
1273 minI CRBRW 2453078.1952 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=221 V
1276 minI CMIYY 2453072.922 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=28 visual (calculated by Nagai)
1276 minI CMIYY 2453074.016 0.000 Hel Kit.VSOLJ n=42 visual (calculated by Nagai)
1276 minI LEOAP 2453069.095 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=30 visual (calculated by Nagai)
1277 minII COMCC 2453078.0808 0.0001 Hel Mhh.VSOLJ n=281 V
1277 minI COMCC 2453078.1916 0.0001 Hel Mhh.VSOLJ n=281 V
1278 minII LEOAM 2453080.1189 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=315 V
1279 minI VIRCX 2453080.3033 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=46 V
1280 minI LEOAM 2453081.0335 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=58 B
1281 minI VIRAZ 2453083.1976 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=145 V
1282 minI LEOUV 2453078.020 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=34 visual (calculated by Nagai)
1287 minI UMAW 2453080.030 0.001 Hel Oht.VSOLJ n=31 visual (calculated by Nagai)
1291 minI DRAAI 2453093.154 0.002 Hel Oht.VSOLJ n=32 visual (calculated by Nagai)
1292 minI CASRZ 2453080.260 - Hel PSK n=10 visual (calculated by Nagai)
1293 minI LEOUX 2453093.0556 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=133 Rc
1294 minI VIRAX 2453098.1485 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=157 Rc
1295 minI CMAR 2453092.962 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=28 visual (calculated by Nagai)
1297 minI OPHWZ 2453098.180 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=34 visual (calculated by Nagai)
1298 minI VIRBF 2453106.1346 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=119 Rc
1299 minI COMCC 2453112.1729 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=85 V
1300 minI CASRZ 2453117.329 - Hel PSK n=8 visual (calculated by Nagai)
1301 minII BOOAR 2453116.1595 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=109 C
1302 minI CYGWZ 2453116.2635 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=72 V
1303 minI BOOEF 2453117.1195 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=89 V
1304 minI CYGDK 2453117.2833 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=68 V
1305 minI CVNDF 2453118.0410 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=247 V
1305 minII CVNDF 2453118.2039 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=247 V
1306 minII CVNBO 2453119.2196 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=318 V
1307 minI VIRMS 2453112.0846 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=118 Rc
1308 minII VIRMS 2453120.0554 0.0007 Hel Nga.VSOLJ n=132 Rc
1310 minI UMAW 2453117.382 0.001 Hel VIR n=17 visual (calculated by Nagai)
1311 minI CASRZ 2453123.296 - Hel PSK n=6 visual (caluclated by Nagai)
1312 minI DRAAI 2453124.325 - Hel PSK n=7 visual (caluclated by Nagai)
1313 minI BOOEF 2453120.0631 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=343 Rc
1313 minII BOOEF 2453120.2734 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=343 Rc
1314 minII BOOET 2453121.1909 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=305 V
1315 minI BOOAD 2453124.2389 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=123 V
1316 minII BOOFI 2453124.1422 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=134 V
1317 minI BOOUW 2453124.9719 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=92 V
1318 minI BOOBG 2453125.1496 0.0007 Hel Njh.VSOLJ n=200 C
1319 minI LEOAP 2453112.994 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=39 visual (calculated by Nagai)
1319 minI LEOAP 2453116.003 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=49 visual (calculated by Nagai)
1319 minI LEOUV 2453117.022 0.000 Hel Kit.VSOLJ n=36 visual (calculated by Nagai)
1319 minI CMIYY 2453119.965 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=37 visual (calculated by Nagai)
1320 minI BOOCK 2453133.0883 0.0007 Hel Nga.VSOLJ n=95 Rc
1321 minI UMAW 2453165.383 - Hel PSK n=7 visual (caluclated by Nagai)
1321 minI UMAW 2453136.391 - Hel PSK n=7 visual (caluclated by Nagai)
1321 minI UMAW 2453137.387 - Hel PSK n=8 visual (caluclated by Nagai)
1322 minI HERV502 2453140.1646 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=165 V
1325 minII CRBYY 2453151.0463 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=118 V&Rc
1326 minI CVNYZ 2453154.0083 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=102 V
1327 minI CYGV548 2453154.1246 0.0007 Hel Njh.VSOLJ n=127 V&Rc
1328 minI DRABU 2453158.0467 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=114 V
1329 minII SERAS 2453161.4052 0.0005 Hel Nga.VSOLJ n=145 Rc
1330 minII MisV1227 2452960.0826 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=112 C
1330 minII MisV1227 2452989.9157 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=78 C
1330 minI MisV1227 2453002.1207 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=61 C
1330 minII MisV1227 2453008.9085 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=80 C
1331 minII MisV1220 2452885.1894 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=171 C
1331 minII MisV1220 2452886.1730 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=187 C
1331 minI MisV1220 2452916.0102 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=113 C
1331 minI MisV1220 2452958.0826 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=176 C
1332 minII MisV1226 2452965.2587 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=79 C
1332 minII MisV1226 2452965.9919 0.0007 Hel Njh.VSOLJ n=86 C
1332 minII MisV1226 2452975.1477 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=182 C
1332 minI MisV1226 2452975.3307 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=182 C
1333 minI MisV1225 2452977.1586 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=249 C
1333 minII MisV1225 2452981.0752 0.0007 Hel Njh.VSOLJ n=121 C
1333 minI MisV1225 2452998.0321 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=79 C
1333 minI MisV1225 2453003.2500 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=45 C
1333 minII MisV1225 2453007.1634 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=117 C
1335 minI UMAW 2453168.775 - Hel Ste.AAVSO n=7 visual (calculated by Nagai)
1335 minI CEPEG 2453168.781 - Hel Ste.AAVSO n=10 visual (calculated by Nagai)
1335 minI HERSZ 2453168.768 0.003 Hel Ste.AAVSO n=12 visual (calculated by Nagai)
1336 minI UMAW 2453140.39 - Hel PSK n=7 visual (caluclated by Nagai)
1337 minI HERRX 2453172.2231 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=133 V
1338 minI DRABV 2453172.0897 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=175 V
1340 minI CYGV466 2453174.1183 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=55 V
1342 minI CYGV891 2453178.1699 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=150 V
1343 minI CRBU 2453179.1544 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=86 V
1344 minI CYGZZ 2453179.244 0.000 Hel Njh.VSOLJ n=48 Njh.VSOLJ V (calculated by Nagai)
1345 minI MONV505 2453081 1 Hel PSK n=37 (caluclated by Nagai)
1349 minI CYGV700 2453187.2194 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=169 V
1350 minI OPHV502 2453189.0452 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=168 V
1351 minI LACCM 2453189.2044 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=154 V
1352 minI OPHV735 2453190.0897 0.0006 Hel Njh.VSOLJ n=166 V
1353 minI CYGV366 2453195.2754 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=151 V
1354 minI CAPTY 2453196.1257 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=85 V
1355 minII AQLV417 2453194.0827 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=149 Rc
1356 minI DELYY 2453199.1337 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=79 V
1357 minI LYRUZ 2453199.2405 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=107 V
1358 minI SCTU 2453200.1009 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=127 V
1359 minI CYGV401 2453200.2368 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=168 V
1360 minI HERZ 2453202.0409 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=153 V
1361 minI HERZ 2453202.0409 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=153 V
1362 minI ANDRT 2453202.2347 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=80 V
1363 minI VULRS 2453204.0251 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=236 V
1364 minI HERu 2453192.357 0.003 Hel PSK n=10 visual (caluclated by Nagai)
1364 minI CASRZ 2453203.380 - Hel PSK n=5 visual (caluclated by Nagai)
1365 minI CASRZ 2453209.358 - Hel PSK n=6 visual (caluclated by Nagai)
1367 minI LYRbeta 2453195.7 0.0 Hel PSK n=29 visual (caluclated by Nagai)
1367 minII LYRbeta 2453201.7 0.2 Hel PSK n=29 visual (caluclated by Nagai)
1367 minI LYRbeta 2453209.0 0.0 Hel PSK n=29 visual (caluclated by Nagai)
1371 minI LACVX 2453224.820 - Hel Stephan.AAVSO n=11 visual (calculated by Nagai)
1371 minI CYGZZ 2453225.765 0.002 Hel Stephan.AAVSO n=23 visual (calculated by Nagai)
1371 minII LACSW 2453225.770 0.001 Hel Stephan.AAVSO n=17 visual (calculated by Nagai)
1371 minI CASAB 2453225.799 0.001 Hel Stephan.AAVSO n=21 visual (calculated by Nagai)
1371 minI DELTY 2453225.813 0.003 Hel Stephan.AAVSO n=18 visual (calculated by Nagai)
1371 minI CASTV 2453226.757 0.002 Hel Stephan.AAVSO n=26 visual (calculated by Nagai)
1371 minI ANDRT 2453226.766 0.001 Hel Stephan.AAVSO n=16 visual (calculated by Nagai)
1372 minI HERHS 2453228.0562 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=68 V
1373 minI PEGBN 2453228.1685 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=67 V
1374 minI CETVV 2453229.2697 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=79 V
1376 minI CYGZZ 2453230.788 - Hel Ste.AAVSO n=12 visual (calculated by Nagai)
1377 minI CASRZ 2453221.321 - Hel PSK n=5 visual (calculated by Nagai)
1381 minI HERu 2453235.39 - Hel PSK n=6 visual (calculated by Nagai)
1384 minI LYRbeta 2453222 - Hel PSK n=31 visual (caluclated by Nagai)
1384 minII LYRbeta 2453128 - Hel PSK n=31 visual (caluclated by Nagai)
1384 minI LYRbeta 2453235 - Hel PSK n=31 visual (caluclated by Nagai)
1384 minII LYRbeta 2453241 - Hel PSK n=31 visual (caluclated by Nagai)
1384 minI LYRbeta 2453248 - Hel PSK n=31 visual (caluclated by Nagai)
1385 minI CASTV 2453250.333 - Hel PSK n=6 visual (caluclated by Nagai)
1385 minI PERbeta 2453251.39 - Hel PSK n=8 visual (caluclated by Nagai)
1391 minI CASRZ 2453245.207 - Hel Oht.VSOLJ n=9 visual (caluclated by Nagai)
1393 minI AQRCX 2453253.796 0.001 Hel Ste.AAVSO n=20 visual (calculated by Nagai)
1393 minI ANDAB 2453253.788 0.001 Hel Ste.AAVSO n=21 visual (calculated by Nagai)
1393 minI CYGV387 2453253.798 0.001 Hel Ste.AAVSO n=29 visual (calculated by Nagai)
1395 minI CASRZ 2453254.780 0.001 Hel Stephan.AAVSO n=26 visual (caluculated by Nagai)
1395 minI ANDAB 2453254.785 0.001 Hel Stephan.AAVSO n=23 visual (caluculated by Nagai)
1396 minI DELDM 2453258.0482 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=133 V
1397 minI CEPGS 2453258.2582 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=57 V
1398 minI ARIRX 2453262.3003 0.0006 Hel Njh.VSOLJ n=48 Rc
1399 minI AQRDD 2453262.1000 0.0006 Hel Nga.VSOLJ n=105 Rc
1400 minI PERbeta 2453268.610 0.002 Hel PSK n=15 visual (caluclated by Nagai)
1402 minI ANDAB 2453265.405 - Hel VIR n=8 visual (calculated by Nagai)
1403 minI CASV523 2453263.1465 0.0001 Hel Mhh.VSOLJ n=160 V
1404 minI CASRZ 2453263.144 0.000 Hel Kit.VSOLJ n=39 visual (calculated by Nagai)
1405 minI CASRZ 2453281.0757 0.0001 Hel Mhh.VSOLJ n=218 C
1407 minI ANDAB 2453282.668 0.001 Hel Ste.AAVSO n=12 visual (calculated by Nagai)
1407 minI AQRCX 2453282.708 0.001 Hel Ste.AAVSO n=16 visual (calculated by Nagai)
1408 minII CETDY 2453286.1540 0.0007 Hel Nga.VSOLJ n=64 Rc
1410 minI CASAB 2453288.673 - Hel Ste.AAVSO n=11 visual (calculated by Nagai)
1411 minII LYRbeta 2453254 - Hel PSK n=27 visual (caluclated by Nagai)
1411 minI LYRbeta 2453261 - Hel PSK n=27 visual (caluclated by Nagai)
1411 minII LYRbeta 2453266 - Hel PSK n=27 visual (caluclated by Nagai)
1413 minI ANDRT 2453289.668 0.002 Hel Ste.AAVSO n=16 visual (calculated by Nagai)
1413 minI CYGV387 2453289.672 0.001 Hel Ste.AAVSO n=15 visual (calculated by Nagai)
1413 minI CEPEG 2453289.675 0.002 Hel Ste.AAVSO n=18 visual (calculated by Nagai)
1415 minI AQRCX 2453289.933 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=12 visual (calculated by Nagai)
1416 minII AQLOO 2453292.639 0.002 Hel Ste.AAVSO n=13 visual (calculated by Nagai)
1416 minI PEGDI 2453292.679 - Hel Ste.AAVSO n=12 visual (calculated by Nagai)
1417 minI DELFZ 2453294.968 0.003 Hel Hsk.VSOLJ n=12 visual (calculated by Nagai)
1418 minI CASTV 2453290.2084 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=115 V
1419 minI CMIAK 2453296.3011 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=80 V
1420 minI ERIBV 2453295.2557 0.0003 Hel Mhh.VSOLJ n=160 C
1421 minI ERIBC 2453301.1327 0.0010 Hel Nga.VSOLJ n=128 Rc
1422 minI CASRZ 2453300.1995 0.0001 Hel Mhh.VSOLJ n=264 C
1423 minI ANDRT 2453295.951 0.003 Hel Hsk.VSOLJ n=12 visual (calculated by Nagai)
1424 minI TAUGR 2453302.097 0.004 Hel Oht.VSOLJ n=23 visual (calculated by Nagai)
1425 minI PEGUX 2453302.9483 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=47 V
1426 minI ERIYY 2453311.1258 0.0001 Hel Nga.VSOLJ n=117 Rc
1427 minI CASRZ 2453310.959 0.002 Hel Hsk.VSOLJ n=17 visual (calculated by Nagai)
1427 minI TRIX 2453310.993 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=12 visual (calculated by Nagai)
1428 minI TRIX 2453312.934 0.002 Hel Hsk.VSOLJ n=11 visual (calculated by Nagai)
1428 minI AQLV346 2453313.909 - Hel Hsk.VSOLJ n=9 visual (calculated by Nagai)
1428 minI AQLXZ 2453313.984 0.002 Hel Hsk.VSOLJ n=12 visual (calculated by Nagai)
1428 minI CYGCG 2453315.955 0.000 Hel Hsk.VSOLJ n=15 visual (calculated by Nagai)
1429 minI AURBF 2453316.3086 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=128 V
1430 minI ERIWW 2453313.1683 0.0015 Hel Nga.VSOLJ n=147 Rc
1431 minII CETTW 2453314.0918 - Hel Nga.VSOLJ n=57 Rc
1432 minI CETTT 2453316.0451 0.0005 Hel Nga.VSOLJ n=110 Rc
1433 minII AQREK 2453312.9706 0.0010 Hel Nga.VSOLJ n=74 Rc
1434 minI PERbeta 2453314.466 0.004 Hel PSK n=24 visual (caluclated by Nagai)
1437 minI CYGBR 2453527.2132 0.0001 Bjd Mhh.VSOLJ n=218 Rc
1438 minII AQLV417 2453547.1744 0.0002 Hel Nga.VSOLJ n=100 V
1441 minI CRBTW 2453550.0647 0.0001 Hel Kub.VSOLJ n=108 V (calculated by Nagai)
1445 minII BOOVW 2453553.9968 0.0007 Hel Kub.VSOLJ n=52 V (calculated by Nagai)
1447 minI CYGCG 2453567.1525 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=49 V
1451 minI CEPEG 2453577.786 0.002 Hel Stephan.AAVSO n=18 visual (calculated by Nagai)
1451 minI UMIRU 2453577.774 0.001 Hel Stephan.AAVSO n=18 visual (calculated by Nagai)
1451 minI CYGZZ 2453577.786 0.001 Hel Stephan.AAVSO n=19 visual (calculated by Nagai)
1451 minI HERSZ 2453577.816 0.002 Hel Stephan.AAVSO n=18 visual (calculated by Nagai)
1453 minII MisV1287 2453293.0734 0.0007 Hel Njh C
1453 minI MisV1287 2453294.2229 0.0007 Hel Njh C
1453 minI MisV1287 2453294.9863 0.0002 Hel Njh C
1453 minII MisV1287 2453299.9635 0.0005 Hel Njh C
1454 minI MisV1288 2453285.2664 0.0002 Hel Njh C
1454 minII MisV1288 2453294.2859 0.0002 Hel Njh C
1454 minII MisV1288 2453300.1907 0.0003 Hel Njh C
1454 minI MisV1288 2453313.1453 0.0002 Hel Njh C
1455 minII MisV1289 2453285.0145 0.0004 Hel Njh C
1455 minI MisV1289 2453295.2354 0.0005 Hel Njh C
1455 minII MisV1289 2453301.9416 0.0005 Hel Njh C
1455 minI MisV1289 2453331.9102 0.0005 Hel Njh C
1456 minI MisV1290 2453318.3104 0.0003 Hel Njh C
1456 minI MisV1290 2453322.2425 0.0002 Hel Njh C
1456 minI MisV1290 2453326.1712 0.0002 Hel Njh C
1456 minII MisV1290 2453340.2737 0.0003 Hel Njh C
1457 minI MisV1291 2453294.0289 0.0004 Hel Njh C
1457 minI MisV1291 2453295.1299 0.0005 Hel Njh C
1457 minI MisV1291 2453306.1242 0.0009 Hel Njh C
1457 minI MisV1291 2453314.9222 0.0007 Hel Njh C
1459 minI CASRZ 2453318.126 0.000 Hel Mdy.VSOLJ n=21 visual (calculated by Nagai)
1460 minII CMIAK 2453361.0970 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=278 V
1461 minI TAUV781 2453360.2811 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=114 B
1462 minII CMIAK 2453362.2263 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=114 V
1463 minI HYADF 2453362.3383 0.0001 Hel Njh.VSOLJ n=113 V
1464 minI TAUV781 2453363.0428 0.0006 Hel Njh.VSOLJ n=120 B
1465 minI UMAAA 2453363.2944 0.0001 Hel Njh.VSOLJ n=198 Rc
1466 minI MONBO 2453365.2606 0.0001 Hel Mhh.VSOLJ n=199 B
1466 minI MONBO 2453365.2606 0.0001 Hel Mhh.VSOLJ n=199 V
1466 minI MONBO 2453365.2605 0.0001 Hel Mhh.VSOLJ n=199 Rc
1467 minI CMIAK 2453365.3374 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=165 Rc
1468 minI CASRZ 2453190.236 - Hel Ygh.VSOLJ n=25 visual
1469 minI TAUV781 2453365.1096 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=123 B
1470 minI CETAA 2453319.068 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=47 visual (calculated by Nagai)
1470 minI CETAA 2453324.969 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=34 visual (calculated by Nagai)
1470 minI CETAA 2453333.022 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=37 visual (calculated by Nagai)
1470 minI CETDY 2453322.077 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=42 visual (calculated by Nagai)
1470 minI CETDY 2453326.047 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=30 visual (calculated by Nagai)
1470 minI CETXY 2453322.054 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=33 visual (calculated by Nagai)
1470 minI CMAR 2453337.190 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=48 visual (calculated by Nagai)
1470 minI CMIYY 2453332.214 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=68 visual (calculated by Nagai)
1470 minI HYAGK 2453314.243 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=16 visual (calculated by Nagai)
1470 minI HYAGK 2453332.181 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=37 visual (calculated by Nagai)
1470 minI LEOAP 2453340.217 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=34 visual (calculated by Nagai)
1470 minI LEOUV 2453313.248 0.000 Hel Kit.VSOLJ n=43 visual (calculated by Nagai)
1470 minI LEOUV 2453331.254 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=36 visual (calculated by Nagai)
1470 minI LEOUV 2453334.253 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=48 visual (calculated by Nagai)
1470 minII ORIER 2453316.277 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=39 visual (calculated by Nagai)
1470 minI PERbeta 2453325.962 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=24 visual (calculated by Nagai)
1470 minI PERbeta 2453340.278 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=30 visual (calculated by Nagai)
1471 minI BOOTY 2453366.3367 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=60 Rc
1472 minI TAUV781 2453366.3117 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=162 Rc
1473 minI MisV1292 2453300.9578 0.0006 Hel Njh.VSOLJ n=57 C
1473 minI MisV1292 2453316.1799 0.0009 Hel Njh.VSOLJ n=54 C
1473 minII MisV1292 2453339.0035 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=74 C
1473 minI MisV1292 2453339.9945 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=109 C
1474 minI MisV1293 2453341.1419 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=63 C
1474 minI MisV1293 2453368.9168 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=58 C
1474 minI MisV1293 2453371.1398 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=157 C
1474 minII MisV1293 2453375.0329 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=174 C
1474 minI MisV1293 2453378.9148 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=166 C
1475 minI MisV1295 2453339.1061 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=80 C
1475 minI MisV1295 2453347.9091 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=110 C
1475 minI MisV1295 2453380.9082 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=71 C
1475 minII MisV1295 2453404.0101 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=170 C
1479 minI MisV1294 2453209.2334 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=153 C
1479 minI MisV1294 2453292.3106 0.0008 Hel Njh.VSOLJ n=140 C
1479 minI MisV1294 2453294.1174 0.0006 Hel Njh.VSOLJ n=90 C
1479 minI MisV1294 2453295.9227 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=83 C
1480 minI MisV1294 2453341.0743 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=128 C
1480 minII MisV1294 2453351.0086 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=68 C
1480 minI MisV1294 2453388.0299 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=195 C
1481 minI MisV1296 2453335.1535 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=110 C
1481 minI MisV1296 2453350.9518 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=105 C
1481 minI MisV1296 2453356.2091 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=135 C
1482 minII MisV1296 2453372.0011 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=299 C
1482 minI MisV1296 2453422.0126 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=131 C
1485 minII LACSW 2453580.1584 0.0003 Hel Kub.VSOLJ n=209 (calculated by Nagai)
1486 minI AQLV415 2453586.1344 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=155 V
1488 minI AURHP 2453369.1572 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=123 V
1489 minI HYAEZ 2453372.3079 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=147 V
1490 minI UMAUX 2453372.2424 0.0001 Hel Mhh.VSOLJ n=305 C
1491 minI AURWW 2453345.169 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=37 visual (calculated by Nagai)
1491 minI CASTV 2453340.954 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=39 visual (calculated by Nagai)
1491 minI ERIWX 2453342.055 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=54 visual (calculated by Nagai)
1491 minII ERIYY 2453353.083 0.000 Hel Kit.VSOLJ n=41 visual (calculated by Nagai)
1491 minI LEOAP 2453358.291 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=35 visual (calculated by Nagai)
1491 minI PERbeta 2453346.007 0.003 Hel Kit.VSOLJ n=27 visual (calculated by Nagai)
1492 minI AURWW 2453372.956 0.002 Hel Hsk.VSOLJ n=12 visual (calculated by Nagai)
1493 minI ERITZ 2453373.010 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=17 visual (calculated by Nagai)
1494 minI LEOVZ 2453373.2749 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=128 V
1495 minI VIRAG 2453376.2187 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=131 V
1496 minI PERbeta 2453366.081 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=45 visual (calculated by Nagai)
1496 minI AURWW 2453372.945 0.000 Hel Kit.VSOLJ n=41 visual (calculated by Nagai)
1497 minII TAUV781 2453378.0452 0.0008 Hel Njh.VSOLJ n=295 Rc
1497 minI TAUV781 2453378.2173 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=295 Rc
1498 minII TAUV781 2453378.0452 0.0008 Hel Njh.VSOLJ n=295 Rc
1498 minI TAUV781 2453378.2173 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=295 Rc
1499 minI ANDXZ 2453375.982 0.003 Hel Hsk.VSOLJ n=11 visual (calculated by Nagai)
1500 minII CMIAK 2453379.2033 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=135 Rc
1501 minII CNCAH 2453380.2541 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=154 V
1502 minII TAURZ 2453381.0096 0.0001 Hel Mhh.VSOLJ n=168 B
1502 minII TAURZ 2453381.0094 0.0002 Hel Mhh.VSOLJ n=168 V
1503 minII CMIAK 2453383.1592 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=164 B
1504 minI TAUSV 2453381.979 0.002 Hel Hsk.VSOLJ n=13 visual (calculated by Nagai)
1505 minI TRIX 2453381.914 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=13 visual (calculated by Nagai)
1506 minI ERIAS 2453375.949 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=34 visual (calculated by Nagai)
1507 minI AQLV417 2453584.0220 0.0004 Hel Nga.VSOLJ n=47 V
1510 minI CYGZZ 2453316.912 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=14 visual (calculated by Nagai)
1511 minII AQLOO 2453316.954 - Hel Hsk.VSOLJ n=9 visual (calculated by Nagai)
1512 minI AURIM 2453325.1791 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=94 V
1513 minI LYRbeta 2453287 - Hel PSK n=26 visual (caluclated by Nagai)
1513 minI LYRbeta 2453299 - Hel PSK n=26 visual (caluclated by Nagai)
1513 minII LYRbeta 2453306 - Hel PSK n=26 visual (caluclated by Nagai)
1514 minI PERXZ 2453326.2516 0.0001 Hel Mhh.VSOLJ n=299 C
1515 minI ORIV343 2453329.2846 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=140 V
1516 minI LEOVZ 2453325.3179 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=88 V
1518 minI CASAB 2453326.953 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=13 visual (calculated by Nagai)
1519 minII ERIBC 2453326.1738 0.0013 Hel Nga.VSOLJ n=95 Rc
1520 minI ERIRU 2453319.1321 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=93 Rc
1521 minI ORIFZ 2453331.2817 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=118 V
1522 minII ERIYY 2453293.287 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=26 visual (calculated by Nagai)
1522 minI CETAA 2453296.042 0.003 Hel Kit.VSOLJ n=23 visual (calculated by Nagai)
1522 minI ERIAS 2453296.035 0.003 Hel Kit.VSOLJ n=23 visual (calculated by Nagai)
1522 minI PERbeta 2453300.146 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=42 visual (calculated by Nagai)
1522 minI ERIWX 2453300.073 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=35 visual (calculated by Nagai)
1522 minI CASTV 2453301.075 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=59 visual (calculated by Nagai)
1522 minI AURWW 2453302.250 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=29 visual (calculated by Nagai)
1522 minI UMAW 2453302.226 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=38 visual (calculated by Nagai)
1523 minI LYNRZ 2453332.1374 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=146 V
1524 minI TAUWY 2453332.2919 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=68 V
1525 minI SCLBD 2453330.9684 0.0008 Hel Nga.VSOLJ n=108 Rc
1526 minII LEPRR 2453331.0514 0.0009 Hel Nga.VSOLJ n=124 Rc
1527 minII ERIWW 2453332.1471 0.0008 Hel Nga.VSOLJ n=139 Rc
1528 minI MONRW 2453332.225 0.003 Hel Hsk.VSOLJ n=14 visual (calculated by Nagai)
1529 minI CEPU 2453332.2291 0.0002 Hel Mhh.VSOLJ n=598 C
1530 minI PERIQ 2453334.2611 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=80 V
1531 minI AURSX 2453335.2765 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=92 V
1532 minI CETRW 2453333.0150 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=105 Rc
1533 minI PSCUV 2453336.9771 0.0004 Hel Nga.VSOLJ n=108 Rc
1534 minI CMAFZ 2453337.1385 0.0005 Hel Nga.VSOLJ n=96 Rc
1536 minI GEMRX 2453338.2435 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=112 V
1537 minI LYRbeta 2453312 - Hel PSK n=18 visual (caluclated by Nagai)
1537 minII LYRbeta 2453319 - Hel PSK n=18 visual (caluclated by Nagai)
1537 minI LYRbeta 2453326 - Hel PSK n=18 visual (caluclated by Nagai)
1537 minII LYRbeta 2453331 - Hel PSK n=18 visual (caluclated by Nagai)
1538 minI CASRZ 2453330.074 0.001 Hel Nrs.VSOLJ n=24 visual (calculated by Nagai)
1539 minI ERIWX 2453342.0549 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=109 Rc
1540 minI CNCWX 2453346.3024 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=52 V
1541 minI TAUV781 2453346.1392 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=317 B
1542 minI TAUV781 2453348.2089 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=267 Rc
1543 minI ERIBZ 2453347.9888 0.0006 Hel Nga.VSOLJ n=133 Rc
1544 minI ERIVV 2453344.9422 0.0002 Hel Nga.VSOLJ n=104 Rc
1545 minI SCLBE 2453350.9383 0.0007 Hel Nga.VSOLJ n=69 Rc
1546 minI ORIFR 2453351.1306 0.0008 Hel Nga.VSOLJ n=118 Rc
1547 minI TAUV781 2453353.0377 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=154 B
1548 minI ORIV392 2453354.1196 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=154 V
1549 minI MONV448 2453354.2659 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=144 V
1550 minI TRIRS 2453355.0286 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=93 V
1551 minI CMIYY 2453355.1843 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=101 V
1553 minI CMIAK 2453356.2832 0.0001 Hel Njh.VSOLJ n=137 V
1554 minI CETSS 2453353.927 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=16 visual (calculated by Nagai)
1555 minI CMIYY 2453354.108 0.002 Hel Mdy.VSOLJ n=15 visual (calculated by Nagai)
1556 minI ORIER 2453356.0784 0.0002 Hel Nga.VSOLJ n=110 Rc
1557 minI PERbeta 2453360.355 - Hel PSK n=12 visual (caluclated by Nagai)
1559 minI PERbeta 2453403.356 - Hel PSK n=5 visual (calculated by Nagai)
1560 minI PERbeta 2453406.202 - Hel PSK n=9 visual (calculated by Nagai)
1561 minI PERbeta 2453426.302 0.011 Hel PSK n=12 visual (calculated by Nagai)
1562 minI PERbeta 2453446.386 - Hel PSK n=10 visual (calculated by Nagai)
1563 minI CEPU 2453337.2143 0.0001 Hel Mhh.VSOLJ n=988 C
1564 minI DELTY 2453589.1069 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=101 V
1565 minI ANDAB 2453292.285 0.001 Hel VIR n=14 visual (calculated by Nagai)
1566 minI CEPU 2453337.2143 0.0001 Hel Mhh.VSOLJ n=988 C
1567 minI CMIAK 2453381.1864 0.0011 Hel Nga.VSOLJ n=118 Rc
1568 minI PERRT 2453382.890 - Hel Hsk.VSOLJ n=11 visual (calculated by Nagai)
1569 minII CMIAM 2453388.1306 0.0007 Hel Nga.VSOLJ n=43 Rc
1570 minII LEOUV 2453380.161 0.000 Hel Kit.VSOLJ n=36 visual (calculated by Nagai)
1570 minI LEOAP 2453380.244 0.004 Hel Kit.VSOLJ n=26 visual (calculated by Nagai)
1571 minI UMAXZ 2453398.360 - Hel Hsk.VSOLJ n=9 visual (calculated by Nagai)
1572 minI ERIAS 2453391.938 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=45 visual (calculated by Nagai)
1572 minI LEOUV 2453393.062 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=31 visual (calculated by Nagai)
1573 minI LYNUV 2453401.1355 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=193 V
1574 minI CASRZ 2453190.234 - Hel Tay.VSOLJ n=29 visual
1574 minI CASRZ 2453257.169 0.001 Hel Tay.VSOLJ n=23 visual
1574 minI CASRZ 2453257.171 - Hel Ksn.VSOLJ n=28 visual (calculated by Nagai)
1574 minI CASRZ 2453257.174 - Hel Tnr.VSOLJ n=26 visual
1574 minI CASRZ 2453337.249 0.001 Hel Tay.VSOLJ n=26 visual (calculated by Nagai)
1574 minI CASRZ 2453337.260 0.002 Hel Kar.VSOLJ n=28 visual (calculated by Nagai)
1574 minI CASRZ 2453337.256 0.002 Hel Miu.VSOLJ n=28 visual (calculated by Nagai)
1574 minI CASRZ 2453337.242 0.001 Hel Ksn.VSOLJ n=34 visual (calculated by Nagai)
1574 minI CASRZ 2453337.259 0.002 Hel Tnr.VSOLJ n=37 visual (calculated by Nagai)
1575 minI HYAFG 2453402.006 - Hel Nga.VSOLJ n=107 Rc
1575 minII HYAFG 2453402.170 - Hel Nga.VSOLJ n=107 Rc
1576 minI CVNDF 2453408.3280 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=185 V
1577 minI GEMAY 2453404.963 0.005 Hel Hsk.VSOLJ n=15 visual (calculated by Nagai)
1578 minI PUPAV 2453403.0552 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=173 Rc
1578 minII PUPAV 2453405.0126 0.0004 Hel Nga.VSOLJ n=92 Rc
1579 minI LIBdelta 2453380.279 0.008 Hel Kit.VSOLJ n=20 visual (calculated by Nagai)
1579 minI ORIER 2453402.017 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=38 visual (calculated by Nagai)
1580 minI CVNDF 2453413.2309 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=161 V
1581 minI ANDWZ 2453412.942 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=13 visual (calculated by Nagai)
1581 minI PERIU 2453412.944 0.002 Hel Hsk.VSOLJ n=11 visual (calculated by Nagai)
1582 minI CMIYY 2453413.163 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=30 visual (calculated by Nagai)
1582 minI CRVRV 2453414.283 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=39 visual (calculated by Nagai)
1582 minI LEOUV 2453408.062 0.000 Hel Kit.VSOLJ n=40 visual (calculated by Nagai)
1582 minI LEOUV 2453412.266 0.000 Hel Kit.VSOLJ n=29 visual (calculated by Nagai)
1582 minI ORIER 2453404.983 0.000 Hel Kit.VSOLJ n=58 visual (calculated by Nagai)
1582 minI ORIER 2453413.023 0.000 Hel Kit.VSOLJ n=54 visual (calculated by Nagai)
1582 minI VIRAG 2453407.071 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=28 visual (calculated by Nagai)
1582 minI VIRAH 2453413.196 0.000 Hel Kit.VSOLJ n=23 visual (calculated by Nagai)
1583 minI CMAR 2453378.104 0.002 Hel Oht.VSOLJ n=19 visual (calculated by Nagai)
1585 minII UMADN 2453399.2797 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=416 V
1585 minI UMADN 2453412.2596 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=634 V
1586 minII CVNDF 2453424.1801 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=188 V
1587 minII DRABW 2453425.1809 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=253 V
1587 minI DRABW 2453425.3293 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=253 V
1588 minI DRABV 2453425.1898 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=254 V
1589 minI TAUAM 2453422.947 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=13 visual (calculated by Nagai)
1599 minI LACSW 2453585.777 0.002 Hel Ste.AAVSO n=16 visual (calculated by Nagai)
1599 minII ANDAB 2453585.805 0.003 Hel Ste.AAVSO n=23 visual (calculated by Nagai)
1599 minI AQLOO 2453585.815 0.001 Hel Ste.AAVSO n=17 visual (calculated by Nagai)
1600 minI CYGCG 2453591.769 - Hel Ste.AAVSO n=13 visual (calculated by Nagai)
1601 minI AQLOO 2453581.761 0.002 Hel Ste.AAVSO n=15 visual (calculated by Nagai)
1601 minI CYGV387 2453581.787 - Hel Ste.AAVSO n=13 visual (calculated by Nagai)
1602 minI CEPEG 2453577.787 0.001 Hel Ste.AAVSO n=18 visual (calculated by Nagai)
1602 minI UMIRU 2453577.774 0.001 Hel Ste.AAVSO n=18 visual (calculated by Nagai)
1602 minI CYGZZ 2453577.785 0.001 Hel Ste.AAVSO n=19 visual (calculated by Nagai)
1602 minI HERSZ 2453577.815 0.002 Hel Ste.AAVSO n=18 visual (calculated by Nagai)
1603 minI CYGV387 2453565.773 0.001 Hel Ste.AAVSO n=15 visual (calculated by Nagai)
1603 minII AQLOO 2453565.792 0.001 Hel Ste.AAVSO n=17 visual (calculated by Nagai)
1603 minI CEPEG 2453565.797 0.002 Hel Ste.AAVSO n=20 visual (calculated by Nagai)
1603 minI CYGZZ 2453565.841 0.001 Hel Ste.AAVSO n=16 visual (calculated by Nagai)
1604 minI COMRZ 2453530.784 0.001 Hel Ste.AAVSO n=18 visual (calculated by Nagai)
1604 minI COMCC 2453530.820 0.001 Hel Ste.AAVSO n=21 visual (calculated by Nagai)
1604 minII COMRW 2453530.823 0.001 Hel Ste.AAVSO n=21 visual (calculated by Nagai)
1605 minI DRARZ 2453529.783 0.002 Hel Ste.AAVSO n=13 visual (calculated by Nagai)
1606 minI UMIRU 2453525.787 0.003 Hel Ste.AAVSO n=21 visual (calculated by Nagai)
1606 minI UMATY 2453525.816 0.001 Hel Ste.AAVSO n=24 visual (calculated by Nagai)
1607 minI PUPAV 2453426.9828 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=73 V (calculated by Nagai)
1608 minI CRVRV 2453423.253 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=28 visual (calculated by Nagai)
1609 minII SEXY 2453424.1465 0.0006 Hel Nga.VSOLJ n=88 Rc
1610 minI BOOEF 2453428.3022 0.0001 Hel Mhh.VSOLJ n=148 V
1611 minI SERAU 2453428.3170 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=104 Rc
1612 minI LYNSX 2453428.1820 0.0011 Hel Njh.VSOLJ n=88 V
1613 minI UMAAW 2453429.2524 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=310 V
1614 minI PYXVV 2453413.1468 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=229 V
1614 minII PYXVV 2453429.1263 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=534 V
1615 minI UMARW 2453430.0773 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=74 V
1616 minI GEMAF 2453430.0135 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=72 V
1617 minI LEOUZ 2453430.2327 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=133 Rc
1618 minII BOOAC 2453431.2944 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=106 Rc
1619 minI VIRAG 2453432.1317 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=151 Rc
1620 minI MONAO 2453399.0612 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=110 V
1620 minII MONAO 2453432.0384 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=106 V
1621 minI CENV752 2453428.231 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=27 visual (calculated by Nagai)
1621 minI HERu 2453428.216 0.003 Hel Kit.VSOLJ n=24 visual (calculated by Nagai)
1621 minI OPHV502 2453425.261 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=22 visual (calculated by Nagai)
1621 minII OPHV839 2453429.291 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=28 visual (calculated by Nagai)
1622 minI UMAXY 2453434.1254 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=136 Rc
1623 minI SERAO 2453434.2596 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=156 Rc
1624 minII BOOCV 2453435.2184 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=119 V
1625 minII COMDD 2453436.1053 0.0006 Hel Njh.VSOLJ n=286 V
1625 minI COMDD 2453436.2359 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=286 V
1626 minI LEOBL 2453437.0747 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=309 V
1626 minII LEOBL 2453437.2164 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=309 V
1627 minI HERAK 2453437.3176 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=83 Rc
1628 minI COMCC 2453438.1307 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=263 Rc
1628 minII COMCC 2453438.2416 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=263 Rc
1629 minI LEOCE 2453439.0555 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=263 Rc
1629 minII LEOCE 2453439.2089 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=263 Rc
1630 minI UMAXZ 2453441.1548 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=49 Rc
1631 minI CENV752 2453431.193 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=47 visual (calculated by Nagai)
1633 minI HYADF 2453438.0436 0.0009 Hel Nga.VSOLJ n=110 Rc
1636 minI OPHV839 2453436.242 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=38 visual (calculated by Nagai)
1637 minI CRVW 2453449.0983 0.0006 Hel Nga.VSOLJ n=100 Rc
1638 minI OPHSW 2453450.3126 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=171 V
1639 minII UMAW 2453455.2001 0.0001 Hel Kub.VSOLJ n=217 C (calculated by Nagai)
1640 minI DRAZ 2453455.15049 0.00003 Hel Mhh.VSOLJ n=268 V
1641 minI HERMT 2453455.2279 0.0001 Hel Mhh.VSOLJ n=243 Rc
1642 minI AURHP 2453455.9500 0.0002 Hel Kub.VSOLJ n=219 C (calculated by Nagai)
1643 minI BOOYY 2453456.1734 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=138 V
1644 minI HERV359 2453458.2987 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=93 V
1645 minI COMRW 2453459.0234 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=260 Rc
1645 minII COMRW 2453459.1405 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=260 Rc
1646 minI CYGBR 2453459.2526 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=137 V
1647 minII SEROU 2453460.2494 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=179 V
1648 minI AQLV417 2453601.0569 0.0002 Hel Nga.VSOLJ n=160 V
1650 minII LEOFS 2453460.9423 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=476 V
1650 minI LEOFS 2453461.1839 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=476 V
1651 minI LMIVW 2453461.9371 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=426 V
1651 minII LMIVW 2453462.1758 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=426 V
1652 minI AQLKP 2453462.2948 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=103 V
1653 minII CRVY 2453460.1033 0.0008 Hel Nga.VSOLJ n=128 Rc
1654 minI CMAR 2453443.962 0.003 Hel Kit.VSOLJ n=22 visual (calculated by Nagai)
1654 minI DRAAI 2453449.200 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=40 visual (calculated by Nagai)
1654 minI OPHV839 2453447.287 0.000 Hel Kit.VSOLJ n=37 visual (calculated by Nagai)
1655 minI VIRAW 2453461.2408 0.0001 Hel Mhh.VSOLJ n=282 V
1657 minI LEOEX 2453464.9407 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=385 V
1657 minII LEOEX 2453465.1487 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=385 V
1658 minI LEOAM 2453391.2308 - Hel Kis.VSOLJ n=258 B.V.Ic
1659 minI PUPAY 2453390.0956 - Hel Kis.VSOLJ n=296 V.Ic
1660 minI LEOBW 2453466.0513 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=321 C
1661 minI PUPAY 2453397.1288 - Hel Kis.VSOLJ n=176 Ic
1662 minI COMSS 2453469.0091 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=367 V
1662 minII COMSS 2453469.2138 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=367 V
1663 minII COMLL 2453469.9957 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=327 V
1663 minI COMLL 2453470.1996 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=327 V
1666 minI PEGBB 2453600.0826 0.0001 Hel Kub.VSOLJ n=673 V (calculated by Nagai)
1666 minII PEGBB 2453600.2638 0.0001 Hel Kub.VSOLJ n=673 V (calculated by Nagai)
1666 minI PEGBB 2453601.1670 0.0001 Hel Kub.VSOLJ n=912 V (calculated by Nagai)
1666 minII PEGBB 2453602.0706 0.0001 Hel Kub.VSOLJ n=997 V (calculated by Nagai)
1666 minI PEGBB 2453602.2514 0.0001 Hel Kub.VSOLJ n=997 V (calculated by Nagai)
1667 minII LEOAP 2453469.9784 0.0005 Hel Nga.VSOLJ n=101 V
1668 minI COMCM 2453474.1456 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=228 V
1669 minII COMKR 2453475.0061 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=289 V
1670 minI HERDQ 2453475.1731 0.0001 Hel Mhh.VSOLJ n=498 C
1671 minII AQLOO 2453455.313 - Hel Kit.VSOLJ n=21 visual (calculated by Nagai)
1671 minII LEOUV 2453459.968 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=35 visual (calculated by Nagai)
1671 minI OPHV502 2453455.192 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=24 visual (calculated by Nagai)
1671 minI OPHV1010 2453459.281 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=31 visual (calculated by Nagai)
1671 minI OPHV1010 2453461.266 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=57 visual (calculated by Nagai)
1671 minI OPHV1010 2453465.236 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=41 visual (calculated by Nagai)
1672 minI HERMT 2453477.1747 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=71 V
1673 minI HERSZ 2453477.19034 0.00006 Hel Mhh.VSOLJ n=406 V
1674 minI COMKK 2453478.0893 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=261 V
1675 minI CASV523 2453602.2365 0.0002 Hel Mhh.VSOLJ n=251 V
1676 minI PERAG 2453435.9510 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=431 V
1677 minII HYAAI 2453435.0558 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=190 V
1679 minI AURHS 2453476.9909 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=120 V
1680 minII VIRMS 2453483.0987 0.0005 Hel Nga.VSOLJ n=124 V
1681 minII HERMT 2453484.2468 0.0003 Hel Mhh.VSOLJ n=267 Rc
1682 minI VIRAZ 2453487.0626 0.0005 Hel Nga.VSOLJ n=51 V
1683 minI CASRZ 2453484.269 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=40 visual (calculated by Nagai)
1684 minII VIRGR 2453489.1241 0.0006 Hel Nga.VSOLJ n=84 V
1686 minI DRARZ 2453491.2205 0.0001 Hel Mhh.VSOLJ n=316 V
1687 minII VIRHT 2453491.1035 0.0005 Hel Nga.VSOLJ n=95 V
1688 minI SERAS 2453494.1461 0.0006 Hel Nga.VSOLJ n=89 V
1690 minI VULBS 2453607.746 0.000 Hel Ste.AAVSO n=21 visual (calculated by Nagai)
1690 minI VULBU 2453607.780 0.001 Hel Ste.AAVSO n=19 visual (calculated by Nagai)
1691 minI BOOBW 2453494.1972 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=227 V
1693 minI SERAS 2453495.0777 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=182 V
1694 minI SERAS 2453495.0773 0.0004 Hel Nga.VSOLJ n=100 V
1696 minI HERMT 2453495.2211 0.0002 Hel Mhh.VSOLJ n=107 B
1696 minI HERMT 2453495.2209 0.0002 Hel Mhh.VSOLJ n=108 V
1697 minI COMRW 2453495.0995 0.0003 Hel Mhh.VSOLJ n=376 V
1698 minII SERAS 2453498.1089 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=215 V
1699 minII OPHV839 2453498.2107 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=131 V
1700 minI SERLX 2453498.2684 0.0002 Hel Mhh.VSOLJ n=155 C
1701 minI VIRVV 2453498.0819 0.0001 Hel Mhh.VSOLJ n=438 Rc
1703 minI AQLOO 2453498.136 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=37 visual (calculated by Nagai)
1705 minI CAMSV 2453599.763 - Hel Stephan.AAVSO n=14 visual (calculated by Nagai)
1706 minI CYGV477 2453610.0662 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=188 V
1707 minI AQRDD 2453334.9232 - Hel Kis.VSOLJ n=156 Ic
1708 minI PUPXZ 2453341.2285 - Hel Kis.VSOLJ n=240 Ic
1709 minI PEGAT 2453332.9475 - Hel Kis.VSOLJ n=247 Ic
1712 minI CASIR 2453613.752 0.002 Hel Ste.AAVSO n=25 visual (calculated by Nagai)
1712 minI CASCW 2453613.790 0.002 Hel Ste.AAVSO n=20 visual (calculated by Nagai)
1712 minI LACVX 2453613.786 0.002 Hel Ste.AAVSO n=22 visual (calculated by Nagai)
1712 minI PEGBX 2453613.792 0.002 Hel Ste.AAVSO n=22 visual (calculated by Nagai)
1713 minI PEGU 2453609.0901 0.0002 Hel Kub.VSOLJ n=332 (calculated by Nagai)
1714 minI ERIWX 2453611.2642 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=134 V
1715 minI LACDG 2453611.1325 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=111 V
1716 minI CASAB 2453611.264 0.002 Hel Hsk.VSOLJ n=13 visual (calculated by Nagai)
1717 minI PSCVZ 2453615.1687 0.0010 Hel Nga.VSOLJ n=174 V
1718 minI PEGAT 2453616.0300 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=280 V
1719 minI CVNVW 2453504.0221 0.0006 Hel Njh.VSOLJ n=177 V
1720 minI SERBI 2453507.0741 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=101 V
1721 minII DRACM 2453510.9889 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=103 V
1723 minI CRBRW 2453511.1396 0.0001 Hel Kub.VSOLJ n=235 C (calculated by Nagai)
1724 minII UMABH 2453515.0043 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=97 V
1727 minI DRAWW 2453516.1400 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=427 V
1728 minI PEGU 2453615.0880 0.0002 Hel Kub.VSOLJ n=715 V (calculated by Nagai)
1728 minII PEGU 2453615.2762 0.0001 Hel Kub.VSOLJ n=715 V (calculated by Nagai)
1730 minI AQLOO 2453617.751 0.001 Hel Ste.AAVSO n=19 visual (calculated by Nagai)
1732 minI AQLOO 2453618.757 0.001 Hel Ste.AAVSO n=20 visual (calculated by Nagai)
1732 minI ANDBD 2453618.766 0.002 Hel Ste.AAVSO n=18 visual (calculated by Nagai)
1734 minII AQREL 2453621.0814 0.0010 Hel Nga.VSOLJ n=105 V
1735 minII BOOVW 2453522.1619 0.0001 Hel Kub.VSOLJ n=169 C (calculated by Nagai)
1736 minI SERAS 2453522.1174 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=216 V
1739 minI BOOVW 2453517.1996 - Hel Kub.VSOLJ n=188 C (calculated by Nagai)
1740 minI CYGZZ 2453528.1240 0.0002 Hel Kub.VSOLJ n=120 V (calculated by Nagai)
1741 minII BOOVW 2453527.9811 0.0002 Hel Kub.VSOLJ n=120 V (calculated by Nagai)
1742 minI OPHV508 2453528.2194 0.0002 Hel Kub.VSOLJ n=106 V (calculated by Nagai)
1743 minI OPHV1010 2453528.0685 0.0001 Hel Nga.VSOLJ n=163 V
1747 minI CEPGK 2453616.214 0.001 Hel Oht.VSOLJ n=21 visual (calculated by Nagai)
1748 minI ERIBZ 2453630.2617 0.0002 Hel Mhh.VSOLJ n=286 V
1749 minI CEPVW 2453623.015 0.001 Hel Oht.VSOLJ n=56 visual (calculated by Nagai)
1750 minI PEGAT 2453632.0752 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=180 V
1751 minI CASCW 2453617.2969 0.0002 Hel Kub.VSOLJ n=150 V (calculated by Nagai)
1752 minI PEGBB 2453617.0729 0.0001 Hel Kub.VSOLJ n=581 V (calculated by Nagai)
1753 minII TAURZ 2453621.2711 0.0002 Hel Kub.VSOLJ n=260 V (calculated by Nagai)
1754 minI PERV432 2453631.1896 0.0002 Hel Mhh.VSOLJ n=308 V
1756 minI CYGKR 2453632.740 0.001 Hel Ste.AAVSO n=23 visual (calculated by Nagai)
1756 minII LACSW 2453632.761 0.001 Hel Ste.AAVSO n=18 visual (calculated by Nagai)
1756 minI CEPEG 2453632.791 0.001 Hel Ste.AAVSO n=23 visual (calculated by Nagai)
1759 minI CASRZ 2453631.2870 0.0013 Hel VIR n=16 C visual (calculated by Nagai)
1760 minII CASBH 2453633.1733 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=133 V
1761 minI LACVY 2453637.2052 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=87 V
1763 minI PERbeta 2453621.298 - Hel Kit.VSOLJ n=12 visual (calculated by Nagai)
1763 minI CASRZ 2453631.284 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=41 visual (calculated by Nagai)
1766 minI CYGCG 2453639.734 0.001 Hel Ste.AAVSO n=16 visual (calculated by Nagai)
1766 minI CYGDK 2453639.737 0.002 Hel Ste.AAVSO n=19 visual (calculated by Nagai)
1768 minI DELTY 2453642.715 0.001 Hel Ste.AAVSO n=19 visual (calculated by Nagai)
1768 minI DELFZ 2453642.723 0.001 Hel Ste.AAVSO n=20 visual (calculated by Nagai)
1768 minI PEGBB 2453642.735 0.001 Hel Ste.AAVSO n=23 visual (calculated by Nagai)
1769 minI TAUGR 2453644.2548 0.0001 Hel Kub.VSOLJ n=381 V (calculated by Nagai)
1770 minI PEGBX 2453632.0216 0.0001 Hel Kub.VSOLJ n=381 V (calculated by Nagai)
1770 minII PEGBX 2453632.1623 0.0001 Hel Kub.VSOLJ n=381 V (calculated by Nagai)
1772 minI CASDO 2453637.311 - Hel SSW n=7 visual (calculated by Nagai)
1772 minI CASRZ 2453619.333 - Hel SSW n=11 visual (calculated by Nagai)
1772 minI CASTV 2453616.461 0.003 Hel SSW n=11 visual (calculated by Nagai)
1772 minI CEPU 2453616.448 0.002 Hel SSW n=18 visual (calculated by Nagai)
1772 minI DRAAI 2453619.429 - Hel SSW n=12 visual (calculated by Nagai)
1772 minI EQUS 2453616.376 0.010 Hel SSW n=11 visual (calculated by Nagai)
1772 minI HERSZ 2453620.359 0.000 Hel SSW n=14 visual (calculated by Nagai)
1772 minI PEGEE 2453619.360 - Hel SSW n=9 visual (calculated by Nagai)
1772 minI PERbeta 2453618.428 0.003 Hel SSW n=13 visual (calculated by Nagai)
1772 minI PERDM 2453633.363 - Hel SSW n=8 visual (calculated by Nagai)
1772 minI SGRV505 2453619.356 0.005 Hel SSW n=10 visual (calculated by Nagai)
1772 minI UMIW 2453616.345 - Hel SSW n=10 visual (calculated by Nagai)
1774 minI CASRZ 2453644.4325 0.0011 Hel VIR n=44 C visual (calculated by Nagai)
1775 minI AQLKO 2453581.447 0.001 Hel SSW n=11 visual (calculated by Nagai)
1776 minI AQLV346 2453579.443 0.004 Hel SSW n=11 visual (calculated by Nagai)
1778 minI AURWW 2453466.360 - Hel SSW n=7 visual (calculated by Nagai)
1779 minI CASRZ 2453460.34 - Hel SSW n=10 visual (calculated by Nagai)
1779 minI CASRZ 2453466.341 0.001 Hel SSW n=14 visual (calculated by Nagai)
1779 minI CASRZ 2453491.440 - Hel SSW n=11 visual (calculated by Nagai)
1779 minI CASRZ 2453503.395 0.005 Hel SSW n=11 visual (calculated by Nagai)
1779 minI CASRZ 2453595.428 0.001 Hel SSW n=15 visual (calculated by Nagai)
1780 minI CEPEK 2453521.461 - Hel SSW n=10 visual (calculated by Nagai)
1780 minI CEPEK 2453614.447 - Hel SSW n=13 visual (calculated by Nagai)
1781 minI CEPGK 2453525.397 - Hel SSW n=8 visual (calculated by Nagai)
1781 minI CEPGK 2453614.357 - Hel SSW n=8 visual (calculated by Nagai)
1782 minI CEPNN 2453580.430 - Hel SSW n=7 visual (calculated by Nagai)
1783 minI CEPXX 2453595.39 - Hel SSW n=11 visual (calculated by Nagai)
1784 minI CRBU 2453517.477 - Hel SSW n=11 visual (calculated by Nagai)
1784 minI CRBU 2453555.421 - Hel SSW n=7 visual (calculated by Nagai)
1785 minI CYGGO 2453525.413 - Hel SSW n=8 visual (calculated by Nagai)
1787 minI CYGV477 2453504.455 0.004 Hel SSW n=11 visual (calculated by Nagai)
1787 minI CYGV477 2453511.497 - Hel SSW n=8 visual (calculated by Nagai)
1787 minI CYGV477 2453612.425 - Hel SSW n=7 visual (calculated by Nagai)
1788 minI CYGY 2453523.435 - Hel SSW n=6 visual (calculated by Nagai)
1788 minI CYGY 2453535.418 - Hel SSW n=8 visual (calculated by Nagai)
1788 minI CYGY 2453595.356 - Hel SSW n=6 visual (calculated by Nagai)
1789 minI DRAAI 2453595.463 0.001 Hel SSW n=13 visual (calculated by Nagai)
1790 minI DRABH 2453516.421 - Hel SSW n=7 visual (calculated by Nagai)
1791 minI DRATW 2453595.404 0.007 Hel SSW n=14 visual (calculated by Nagai)
1792 minI EQUS 2453585.453 - Hel SSW n=8 visual (calculated by Nagai)
1793 minI HERu 2453516.410 - Hel SSW n=8 visual (calculated by Nagai)
1795 minI HERAK 2453525.418 - Hel SSW n=9 visual (calculated by Nagai)
1796 minI HERSZ 2453579.455 0.004 Hel SSW n=13 visual (calculated by Nagai)
1797 minI HERTT 2453580.409 0.000 Hel SSW n=11 visual (calculated by Nagai)
1798 minI HERTX 2453512.467 0.001 Hel SSW n=14 visual (calculated by Nagai)
1798 minI HERTX 2453580.432 0.005 Hel SSW n=12 visual (calculated by Nagai)
1799 minI HERZ 2453517.475 - Hel SSW n=11 visual (calculated by Nagai)
1799 minI HERZ 2453525.453 - Hel SSW n=9 visual (calculated by Nagai)
1799 minI HERZ 2453545.426 - Hel SSW n=9 visual (calculated by Nagai)
1800 minI LACCM 2453545.451 - Hel SSW n=10 visual (calculated by Nagai)
1801 minI TAURZ 2453632.2867 0.0001 Hel Kub.VSOLJ n=270 V (calculated by Nagai)
1802 minI TAUGW 2453643.197 - Hel Kub.VSOLJ n=346 V (calculated by Nagai)
1803 minI TRIX 2453645.19313 0.00003 Hel Mhh.VSOLJ n=180 V
1804 minI AUREP 2453645.2867 0.0001 Hel Kub.VSOLJ n=420 V (calculated by Nagai)
1806 minI LACAR 2453651.418 0.017 Hel SSW n=12 visual (calculated by Nagai)
1807 minI LYRTZ 2453644.9094 0.0002 Hel Kub.VSOLJ n=240 V (calculated by Nagai)
1808 minI CYGDK 2453643.0557 0.0001 Hel Kub.VSOLJ n=318 V (calculated by Nagai)
1811 minI LYRFL 2453527.453 - Hel SSW n=10 visual (calculated by Nagai)
1812 minI OPHU 2453576.370 - Hel SSW n=9 visual (calculated by Nagai)
1813 minI OPHV566 2453517.419 - SSW n=10 visual (calculated by Nagai)
1814 minI PERbeta 2453595.499 - SSW n=9 visual (calculated by Nagai)
1816 minI UMAW 2453466.378 0.003 Hel SSW n=14 visual (calculated by Nagai)
1816 minI UMAW 2453491.397 0.001 Hel SSW n=14 visual (calculated by Nagai)
1816 minI UMAW 2453503.407 0.003 Hel SSW n=12 visual (calculated by Nagai)
1816 minI UMAW 2453511.413 0.001 Hel SSW n=11 visual (calculated by Nagai)
1820 minI LACAR 2453653.421 0.004 Hel SSW n=15 visual (calculated by Nagai)
1821 minI DELFZ 2453653.685 0.001 Hel Ste.AAVSO n=19 visual (calculated by Nagai)
1821 minI ANDDS 2453653.697 0.001 Hel Ste.AAVSO n=13 visual (calculated by Nagai)
1821 minI ANDAB 2453653.723 0.002 Hel Ste.AAVSO n=21 visual (calculated by Nagai)
1821 minI AQRCZ 2453653.741 0.001 Hel Ste.AAVSO n=18 visual (calculated by Nagai)
1822 minI CASRZ 2453655.187 0.001 Hel Tha.VSOLJ n=57 visual (calculated by Nagai)
1824 minI CYGV1034 2453655.374 0.002 Hel SSW n=12 visual (calculated by Nagai)
1825 minI PEGDI 2453645.0238 0.0001 Hel Kub.VSOLJ n=240 V (calculated by Nagai)
1826 minI VULGP 2453645.9307 0.0001 Hel Kub.VSOLJ n=478 V (calculated by Nagai)
1827 minII TAURZ 2453656.1890 0.0001 Hel Kub.VSOLJ n=630 V (calculated by Nagai)
1828 minI CETVV 2453656.0538 0.0002 Hel Nga.VSOLJ n=242 Rc
1829 minI CASTW 2453659.215 0.003 Hel Mdy.VSOLJ n=14 visual (calculated by Nagai)
1830 minI CASRZ 2453659.969 0.000 Hel Nto.VSOLJ n=20 visual (calculated by Nagai)
1830 minI CASRZ 2453659.969 0.001 Hel Tcy.VSOLJ n=20 visual (calculated by Nagai)
1831 minI CASRZ 2453661.172 0.001 Hel Tcy.VSOLJ n=31 visual (calculated by Nagai)
1834 minI MisV1313 2453337.0859 0.0006 Hel Njh.VSOLJ n=155 C
1834 minII MisV1313 2453366.9202 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=122 C
1834 minI MisV1313 2453382.9907 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=94 C
1834 minI MisV1313 2453571.1722 0.0006 Hel Njh.VSOLJ n=116 C
1834 minII MisV1313 2453587.2363 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=135 C
1834 minI MisV1313 2453594.1220 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=173 C
1837 minI MisV1330 2453331.0528 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=74 C
1837 minI MisV1330 2453353.9382 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=115 C
1837 minII MisV1330 2453587.1141 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=130 C
1837 minI MisV1330 2453617.1568 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=301 C
1840 minII MisV1306 2453388.9585 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=187 C
1840 minI MisV1306 2453392.0991 0.0007 Hel Njh.VSOLJ n=168 C
1840 minII MisV1306 2453404.9615 0.0014 Hel Njh.VSOLJ n=65 C
1840 minII MisV1306 2453436.9808 0.0008 Hel Njh.VSOLJ n=121 C
1840 minI MisV1306 2453632.2537 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=239 C
1842 minI MisV1329 2453313.0260 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=123 C
1842 minI MisV1329 2453317.9816 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=178 C
1842 minI MisV1329 2453580.1781 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=265 C
1842 minI MisV1329 2453590.0749 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=203 C
1842 minII MisV1329 2453627.1689 0.0010 Hel Njh.VSOLJ n=283 C
1843 minI ORIER 2453663.2584 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=87 V
1845 minI ERITZ 2453662.292 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=21 visual (calculated by Nagai)
1847 minI MisV1332 2453292.1090 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=246 C
1847 minI MisV1332 2453300.0654 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=149 C
1847 minI MisV1332 2453315.9802 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=158 C
1847 minII MisV1332 2453585.2017 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=203 C
1848 minI PEGBX 2453663.9891 0.0002 Hel Kub.VSOLJ n=165 V (calculated by Nagai)
1849 minI CYGZZ 2453663.9029 0.0001 Hel Kub.VSOLJ n=223 V (calculated by Nagai)
1850 minI PERIU 2453664.0525 0.0002 Hel Kub.VSOLJ n=247 V (calculated by Nagai)
1851 minI DELTY 2453662.957 0.002 Hel Hsk.VSOLJ n=14 visual (calculated by Nagai)
1852 minI CASRZ 2453665.951 0.001 Hel Nto.VSOLJ n=13 visual (calculated by Nagai)
1852 minI CASRZ 2453659.969 0.001 Hel Tcy.VSOLJ n=20 visual (calculated by Nagai)
1853 minI CYGZZ 2453663.901 0.003 Hel Hsk.VSOLJ n=15 visual (calculated by Nagai)
1854 minI CETTT 2453663.0164 0.0005 Hel Nga.VSOLJ n=65 Rc
1856 minI CASTW 2453666.359 0.002 Hel SSW n=15 visual (calculated by Nagai)
1856 minI CASV368 2453666.408 0.002 Hel SSW n=19 visual (calculated by Nagai)
1857 minI CASRZ 2453667.138 0.001 Hel Mdy.VSOLJ n=24 visual (calculated by Nagai)
1858 minI CASRZ 2453667.1410 0.0000 Hel Kub.VSOLJ n=780 V (calculated by Nagai)
1859 minI PERbeta 2453670.023 0.001 Hel Tha.VSOLJ n=19 visual (calculated by Nagai)
1861 minI CYGY 2453670.240 - Hel SSW n=12 visual (calculated by Nagai)
1862 minI HERSZ 2452897.975 0.002 Hel Hsk.VSOLJ n=15 visual (calculated by Nagai)
1864 minI PEGDF 2453672.282 0.003 Hel SSW n=14 visual (calculated by Nagai)
1864 minI TRIX 2453672.401 0.002 Hel SSW n=23 visual (calculated by Nagai)
1865 minI AQLV346 2453667.944 0.002 Hel Hsk.VSOLJ n=16 visual (calculated by Nagai)
1866 minI TAUGW 2453666.2832 0.0001 Hel Kub.VSOLJ n=450 V (calculated by Nagai)
1868 minII CETYY 2453668.0770 0.0011 Hel Nga.VSOLJ n=65 Rc
1870 minI CYGZZ 2453673.333 0.001 Hel SSW n=18 visual (calculated by Nagai)
1871 minI CASRZ 2453674.311 0.003 Hel Hsk.VSOLJ n=15 visual (calculated by Nagai)
1872 minI TAUGW 2453668.2074 0.0001 Hel Kub.VSOLJ n=52 V (calculated by Nagai)
1874 minI PEGAT 2453671.0435 0.0001 Hel Kub.VSOLJ n=238 V (calculated by Nagai)
1875 minI PEGDK 2453674.920 0.000 Hel Hsk.VSOLJ n=16 visual (calculated by Nagai)
1876 minI PEGDI 2453674.921 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=12 visual (calculated by Nagai)
1878 minI CASTV 2453679.937 0.001 Hel Tha.VSOLJ n=27 visual (calculated by Nagai)
1879 minI TAUWY 2453675.2051 0.0001 Hel Kub.VSOLJ n=648 V (calculated by Nagai)
1880 minI ERIWX 2453677.1217 0.0006 Hel Nga.VSOLJ n=47 V
1881 minI CETDY 2453676.0307 0.002 Hel Nga.VSOLJ n=38 V
1882 minII TAUGW 2453676.2269 0.0001 Hel Kub.VSOLJ n=544 V (calculated by Nagai)
1883 minI ERICW 2453679.0457 0.0010 Hel Nga.VSOLJ n=67 V
1884 minI GEMGW 2453679.2286 0.0001 Hel Kub.VSOLJ n=674 V (calculated by Nagai)
1885 minI GEMTX 2453678.1619 0.0004 Hel Kub.VSOLJ n=599 V (calculated by Nagai)
1886 minI TRIX 2453682.121 0.001 Hel Mdy.VSOLJ n=36 visual (calculated by Nagai)
1888 minI TRIV 2453683.677 0.001 Hel Stephan.AAVSO n=17 visual (calculated by Nagai)
1888 minI PSCRV 2453683.712 0.001 Hel Stephan.AAVSO n=16 visual (calculated by Nagai)
1889 minI CMIAK 2453682.2401 0.0001 Hel Mhh.VSOLJ n=349 V
1890 minI TAURW 2453683.1610 0.0000 Hel Mhh.VSOLJ n=464 V
1892 minI PEGTY 2453680.0302 0.0001 Hel Kub.VSOLJ n=638 V (calculated by Nagai)
1893 minI GEMFG 2453682.284 0.000 Hel Hsk.VSOLJ n=13 visual (calculated by Nagai)
1893 minI ORIFH 2453682.295 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=13 visual (calculated by Nagai)
1894 minI CETDY 2453683.0833 0.000 Hel Nga.VSOLJ n=204 V
1895 minI LACAR 2453687.102 0.009 Hel Nto.VSOLJ n=20 visual (calculated by Nagai)
1895 minI LACAR 2453687.110 0.001 Hel Tcy.VSOLJ n=22 visual (calculated by Nagai)
1896 minI AQRCX 2453686.912 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=13 visual (calculated by Nagai)
1896 minI CYGV456 2453686.962 0.003 Hel Hsk.VSOLJ n=18 visual (calculated by Nagai)
1896 minI PERRT 2453686.976 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=12 visual (calculated by Nagai)
1896 minI TRIX 2453686.970 0.002 Hel Hsk.VSOLJ n=14 visual (calculated by Nagai)
1899 minI CYGMY 2453689.303 - Hel SSW n=15 visual (calculated by Nagai)
1901 minI ANDWZ 2453686.336 0.003 Hel VIR n=15 visual (calculated by Nagai)
1903 minI AQLOO 2453690.212 0.001 Hel SSW n=12 visual (calculated by Nagai)
1905 minI UMIRU 2453691.671 0.006 Hel Ste.AAVSO n=14 (calculated by Nagai)
1905 minII ANDBD 2453691.701 0.002 Hel Ste.AAVSO n=16(calculated by Nagai)
1906 minI ANDBD 2453690.0547 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=172 V
1907 minII AURAH 2453690.1891 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=107 V
1908 minI ORIFR 2453690.2589 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=120 V
1909 minI CASRZ 2453691.06 - Hel Nto.VSOLJ n=6 visual (calculated by Nagai)
1909 minI CASRZ 2453691.05 - Hel Tcy.VSOLJ n=11 visual (calculated by Nagai)
1910 minI LACAR 2453691.085 0.012 Hel Tcy.VSOLJ n=17 visual (calculated by Nagai)
1911 minII CMIBH 2453691.2849 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=122 V
1913 minI ANDRT 2453690.910 0.002 Hel Hsk.VSOLJ n=14 visual (calculated by Nagai)
1914 minI MONEP 2453692.1718 0.0007 Hel Njh.VSOLJ n=85 V
1915 minI PERbeta 2453692.972 0.003 Hel Tcy.VSOLJ n=14 visual (calculated by Nagai)
1916 minI LACAR 2453693.065 0.022 Hel Tcy.VSOLJ n=20 visual (calculated by Nagai)
1917 minI PUPUZ 2453693.2771 0.0001 Hel Njh.VSOLJ n=141 V
1919 minII LACSW 2453693.693 0.000 Hel Ste.AAVSO n=17 visual (calculated by Nagai)
1919 minI PSCRV 2453693.683 0.001 Hel Ste.AAVSO n=17 visual (calculated by Nagai)
1919 minI CEPU 2453693.733 0.001 Hel Ste.AAVSO n=27 visual (calculated by Nagai)
1921 minI AQRCX 2453694.694 0.000 Hel Ste.AAVSO n=19 visual (calculated by Nagai)
1921 minI ANDRT 2453694.686 0.001 Hel Ste.AAVSO n=18 visual (calculated by Nagai)
1921 minI ANDWZ 2453694.684 0.002 Hel Ste.AAVSO n=21 visual (calculated by Nagai)
1922 minII ERIUX 2453695.1958 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=139 V (calculated by Nagai)
1923 minI LACAR 2453695.021 0.021 Hel Tcy.VSOLJ n=12 visual (calculated by Nagai)
1924 minI DELFZ 2453695.976 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=15 (calculated by Nagai)
1925 minI GEMGW 2453683.1850 0.0001 Hel Kub.VSOLJ n=720 V (calculated by Nagai)
1926 minI PERIU 2453693.1918 0.0001 Hel Kub.VSOLJ n=236 V (calculated by Nagai)
1927 minI ERIUX 2453697.1982 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=149 V
1929 minII ERIBV 2453697.0637 0.0002 Hel Nga.VSOLJ n=283 V
1930 minI MONRW 2453696.2880 0.0000 Bjd Mhh.VSOLJ n=202 B
1930 minI MONRW 2453696.2880 0.0000 Bjd Mhh.VSOLJ n=202 V
1930 minI MONRW 2453696.2880 0.0000 Bjd Mhh.VSOLJ n=202 Rc
1931 minI CMAR 2453697.2986 0.0002 Bjd Mhh.VSOLJ n=214 V
1932 minI CMIAK 2453695.2553 0.0001 Bjd Mhh.VSOLJ n=254 V
1933 minI CETDY 2453604.1828 - Hel Kis.VSOLJ n=213 V
1934 minII PSCVZ 2453616.0814 - Hel Kis.VSOLJ n=225 BVIc
1935 minII CMIAK 2453688.1864 - Hel Kis.VSOLJ n=319 V
1936 minI TAUAC 2453679.2530 - Hel Kis.VSOLJ n=375 V
1937 minII ERIYY 2453697.0860 - Hel Kis.VSOLJ n=323 V (calculated by Nagai)
1938 minI CMART 2453693.1912 - Hel Kis.VSOLJ n=198 V
1939 minII TAUAC 2453678.2262 - Hel Kis.VSOLJ n=546 V
1940 minI ERIYY 2453699.182 - Hel Tha.VSOLJ n=13 visual (calculated by Nagai)
1941 minI ERIRU 2453699.0837 0.0002 Hel Nga.VSOLJ n=173 V
1942 minI AURAH 2453699.3316 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=201 V
1943 minI ERIYY 2453700.1390 0.0001 Hel Nga.VSOLJ n=178 V
1944 minI UMAAA 2453700.3517 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=109 V
1945 minI ERIYY 2453701.112 0.001 Hel Tha.VSOLJ n=18 visual (calculated by Nagai)
1947 minI ORIV392 2453696.2895 0.0001 Hel Kub.VSOLJ n=314 V (calculated by Nagai)
1948 minI AURZZ 2453696.0973 0.0001 Hel Kub.VSOLJ n=600 V (calculated by Nagai)
1949 minII ERIUX 2453702.0946 0.0008 Hel Nga.VSOLJ n=55 V
1950 minI ERIYY 2453702.068 - Hel Mdy.VSOLJ n=14 visual (calculated by Nagai)
1953 minI AURV534 2452728.9746 0.0007 Hel Njh.VSOLJ n=114 V
1953 minI AURV534 2453699.2283 0.0006 Hel Njh.VSOLJ n=201 V
1954 minI CMART 2453702.2464 0.0001 Bjd Mhh.VSOLJ n=251 V
1955 minI LEOUV 2453697.3090 0.0003 Hel Kub.VSOLJ n=357 V (calculated by Nagai)
1956 minII LACAR 2453703.980 0.001 Hel Tcy.VSOLJ n=15 visual (calculated by Nagai)
1957 minI ORIFR 2453705.2713 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=123 V
1959 minI GEMTX 2453706.1588 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=131 V
1960 minI MONFS 2453706.3247 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=146 V
1961 minI FORAE 2453705.0677 0.0002 Hel Nga.VSOLJ n=120 V
1962 minI CASTV 2453707.112 0.002 Hel Mdy.VSOLJ n=13 visual (calculated by Nagai)
1963 minI MONV453 2453708.2157 0.0005 Hel Nga.VSOLJ n=170 V
1964 minI ORIFK 2453708.2300 0.0002 Bjd Mhh.VSOLJ n=193 V
1965 minI TAURW 2453708.0798 0.0000 Bjd Mhh.VSOLJ n=479 V
1966 minII ERIBL 2453708.1143 - Hel Kis.VSOLJ n=186 Ic
1967 minI ORIV1363 2453708.1365 - Hel Kis.VSOLJ n=341 Ic
1968 minI CMARX 2453708.2036 - Hel Kis.VSOLJ n=208 Ic
1969 minI MONAS 2453711.2335 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=124 V
1970 minI LYNSX 2453711.3295 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=116 V
1971 minI ERIBV 2453711.0233 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=281 V
1973 minII CETTW 2453713.642 0.001 Hel Ste.AAVSO n=10 visual (calculated by Nagai)
1975 minI ORIV392 2453700.2449 0.0001 Hel Kub.VSOLJ n=480 V (calculated by Nagai)
1976 minI PUPTY 2453714.2755 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=49 V
1977 minII ORIFZ 2453713.0721 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=196 V
1978 minI ERIBC 2453715.0232 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=156 V
1979 minII PERIQ 2453715.1649 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=371 V
1981 minI GEMAF 2453701.0944 0.0001 Hel Kub.VSOLJ n=656 V (calculated by Nagai)
1982 minI PERIT 2453717.0466 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=89 V
1983 minI PSCRV 2453716.9490 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=81 V
1984 minI ERIRU 2453718.0497 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=106 V
1985 minI CYGZZ 2453717.9658 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=115 V
1987 minI MisV1278 2453687.0714 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=187 C
1987 minI MisV1278 2453694.9154 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=91 C
1987 minII MisV1278 2453701.0706 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=177 C
1987 minI MisV1278 2453704.9995 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=30 C
1987 minII MisV1278 2453710.0365 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=108 C
1989 minII MisV1275 2453356.8932 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=137 C
1989 minII MisV1275 2453366.1012 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=166 C
1989 minII MisV1275 2453379.9165 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=149 C
1989 minI MisV1275 2453663.1266 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=128 C
1989 minII MisV1275 2453693.0604 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=177 C
1989 minI MisV1275 2453699.9690 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=139 C
1990 minI TRIX 2453719.0284 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=93 V
1994 minII MisV1228 2452986.9338 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=128 C
1994 minII MisV1228 2453645.1928 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=234 C
1994 minI MisV1228 2453675.1063 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=191 C
1994 minI MisV1228 2453695.0606 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=113 C
1996 minI PUPVY 2453708.2255 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=192 V
1996 minI PUPVY 2453712.3076 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=319 V
1996 minI PUPVY 2453717.2093 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=161 V
1997 minI UMAW 2453720.2708 0.0001 Hel Njh.VSOLJ n=286 V
1998 minI PERbeta 2453667.158 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=30 visual (calculated by Nagai)
1999 minI CASRZ 2453667.142 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=55 visual (calculated by Nagai)
2000 minI LYRbeta 2453674.98 0.00 Hel Kit.VSOLJ n=15 visual (calculated by Nagai)
2001 minI CASRZ 2453679.093 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=42 visual (calculated by Nagai)
2002 minI ERIWX 2453682.067 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=28 visual (calculated by Nagai)
2003 minI CETAA 2453682.057 0.003 Hel Kit.VSOLJ n=25 visual (calculated by Nagai)
2004 minI CETDY 2453683.083 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=25 visual (calculated by Nagai)
2005 minI CASRZ 2453685.067 0.000 Hel Kit.VSOLJ n=41 visual (calculated by Nagai)
2006 minI PERbeta 2453687.243 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=34 visual (calculated by Nagai)
2007 mini LACAR 2453687.114 0.006 Hel Kit.VSOLJ n=24 visual (calculated by Nagai)
2008 minI CASTV 2453687.157 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=42 visual (calculated by Nagai)
2009 minI LACAR 2453691.074 0.007 Hel Kit.VSOLJ n=26 visual (calculated by Nagai)
2010 minI CASRZ 2453691.047 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=29 visual (calculated by Nagai)
2011 minI DRAAI 2453694.956 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=21 visual (calculated by Nagai)
2012 minI LACAR 2453698.994 0.004 Hel Kit.VSOLJ n=21 visual (calculated by Nagai)
2013 minI ERIYY 2453702.069 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=37 visual (calculated by Nagai)
2014 minII ORIER 2453704.115 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=38 visual (calculated by Nagai)
2015 minI CETAA 2453704.056 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=16 visual (calculated by Nagai)
2016 minI LACAR 2453704.952 0.012 Hel Kit.VSOLJ n=17 visual (calculated by Nagai)
2017 minII ERIYY 2453708.021 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=23 visual (calculated by Nagai)
2018 minI MONRU 2453716.1948 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=103 V
2018 minII MONRU 2453721.1732 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=270
2019 minI CETVY 2453721.9834 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=49 V
2020 minII PERIQ 2453715.1649 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=49 V
2020 minI PERIQ 2453723.0672 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=49 V
2021 minI LEOVZ 2453701.3275 0.0001 Hel Kub.VSOLJ n=270 V (calculated by Nagai)
2022 minI AUREO 2453724.0162 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=208 V
2023 minII ERIYY 2453724.09 - Hel Mdy.VSOLJ n=13 visual (calculated by Nagai)
2024 minII ERIYY 2453717.0189 0.0002 Hel Nga.VSOLJ n=293 V
2027 minII TAUCT 2453722.0234 0.0001 Hel Kub.VSOLJ n=737 V (calculated by Nagai)
2029 minI AUREO 2453732.144 0.003 Hel Mdy.VSOLJ n=16 visual (calculated by Nagai)
2030 minI AUREP 2453713.2533 0.0003 Hel Kub.VSOLJ n=584 V (calculated by Nagai)
2031 minI AURZZ 2453723.1515 0.0002 Hel Kub.VSOLJ n=382 V (calculated by Nagai)
2032 minII AURZZ 2453724.0541 0.0002 Hel Kub.VSOLJ n=300 V (calculated by Nagai)
2033 minI CASRZ 2453728.100 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=50 visual (calculated by Nagai)
2034 minII AURAP 2453732.1715 0.0001 Hel Kub.VSOLJ n=52 V (calculated by Nagai)
2035 minI UMAUX 2453723.3007 0.0001 BJD Mhh.VSOLJ n=180 C
2036 minI PERRV 2453733.939 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=16 (calculated by Nagai)
2036 minI PERXZ 2453733.938 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=16 (calculated by Nagai)
2039 minII GEMGW 2453730.9978 0.0005 Hel Kub.VSOLJ n=420 V (calculated by Nagai)
2040 minI ORIUW 2453735.0909 0.0005 Hel Kub.VSOLJ n=898 V (calculated by Nagai)
2042 minI TAUGW 2453715.0245 0.0001 Hel Kub.VSOLJ n=446 V (calculated by Nagai)
2045 minI LEOXZ 2453720.2512 0.0002 Hel Kub.VSOLJ n=52 V (calculated by Nagai)
2047 minI LEOXY 2453723.2718 0.0002 Hel Kub.VSOLJ n=230 V (calculated by Nagai)
2048 minI VIRAZ 2453735.3223 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=117 V
2049 minI LEPRR 2453737.0276 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=80 V
2052 minI ASAS073342-1142.2 2453702.1613 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=262 V
2052 minI ASAS073342-1142.2 2453704.1495 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=140 V
2052 minI ASAS073342-1142.2 2453708.1258 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=181 V
2052 minI ASAS073342-1142.2 2453710.1181 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=305 V
2052 minI ASAS073342-1142.2 2453712.1064 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=319 V
2053 minI AURWW 2453728.970 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=28 visual (calculated by Nagai)
2053 minI AURWW 2453734.026 0.004 Hel Kit.VSOLJ n=23 visual (calculated by Nagai)
2053 minI CASRZ 2453714.948 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=31 visual (calculated by Nagai)
2053 minI CETXY 2453714.132 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=28 visual (calculated by Nagai)
2053 minI ERIWX 2453714.174 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=28 visual (calculated by Nagai)
2053 minI ERIWX 2453728.997 0.000 Hel Kit.VSOLJ n=29 visual (calculated by Nagai)
2053 minII ERIYY 2453724.093 0.000 Hel Kit.VSOLJ n=32 visual (calculated by Nagai)
2053 minII ERIYY 2453734.059 0.000 Hel Kit.VSOLJ n=29 visual (calculated by Nagai)
2053 minI LEOUV 2453721.316 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=37 visual (calculated by Nagai)
2053 minII LEOUV 2453722.212 0.000 Hel Kit.VSOLJ n=31 visual (calculated by Nagai)
2053 minII ORIER 2453732.059 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=31 visual (calculated by Nagai)
2053 minI PERbeta 2453715.913 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=28 visual (calculated by Nagai)
2053 minI PERbeta 2453736.003 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=23 visual (calculated by Nagai)
2054 minI CETAA 2453738.9123 0.0006 Hel Nga.VSOLJ n=45 V
2057 minI MisV1317 2453430.9584 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=49 C
2057 minI MisV1317 2453621.1128 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=157 C
2057 minII MisV1317 2453664.1535 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=184 C
2057 minII MisV1317 2453682.1390 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=349 C
2057 minII MisV1317 2453691.1405 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=246 C
2057 minI MisV1317 2453698.2018 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=156 C
2060 minI MisV1331 2453595.1868 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=153 C
2060 minI MisV1331 2453612.1446 0.0007 Hel Njh.VSOLJ n=199 C
2060 minI MisV1331 2453614.9713 0.0006 Hel Njh.VSOLJ n=90 C
2060 minII MisV1331 2453639.0003 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=141 C
2060 minI MisV1331 2453713.9228 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=114 C
2060 minII MisV1331 2453720.9980 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=260 C
2062 minII MisV1337 2453701.2129 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=227 C
2062 minI MisV1337 2453709.9545 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=128 C
2062 minII MisV1337 2453713.1722 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=210 C
2062 minII MisV1337 2453714.0957 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=154 C
2062 minI MisV1337 2453718.2352 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=204 C
2063 minI CMIAK 2453742.2236 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=203 B
2064 minI CMIYY 2453739.1907 0.0009 Hel Nga.VSOLJ n=49 V
2065 minI UMAW 2453742.2909 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=215 V
2066 minI CMAR 2453738.1925 0.0001 Bjd Mhh.VSOLJ n=436 V
2068 minI AURAO 2453743.2499 0.0002 Hel Kub.VSOLJ n=1260 V (calculated by Nagai)
2069 minII PUPAV 2453743.2333 0.0001 Bjd Mhh.VSOLJ n=398 V
2070 minI CASTV 2453737.908 0.002 Hel Hsk.VSOLJ n=13 (calculated by Nagai)
2071 minI PERRT 2453737.943 0.000 Hel Hsk.VSOLJ n=12 (calculated by Nagai)
2072 minI GEMAC 2453740.919 - Hel Hsk.VSOLJ n=12 (calculated by Nagai)
2073 minI PSCY 2453742.946 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=24 (calculated by Nagai)
2074 minI GEMAY 2453743.916 0.002 Hel Hsk.VSOLJ n=13 (calculated by Nagai)
2075 minI MONRW 2453743.936 0.000 Hel Hsk.VSOLJ n=13 (calculated by Nagai)
2076 minI AURWW 2453744.1242 0.0001 Bjd Mhh.VSOLJ n=392 V
2077 minI UMADW 2453743.32255 0.00006 Bjd Mhh.VSOLJ n=464 CR
2078 minI LEOAP 2453744.3284 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=137 V
2079 minI AURKO 2453743.2520 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=138 V
2080 minI AURV363 2453744.1829 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=283 C
2081 minI CASRZ 2453671.921 - Hel Tnr.VSOLJ n=14 visual
2081 minI CASRZ 2453671.908 - Hel Tzt.VSOLJ n=11 visual
2081 minI CASRZ 2453671.921 - Hel Oym.VSOLJ n=15 visual
2081 minI CASRZ 2453671.916 - Hel Tkc.VSOLJ n=15 visual
2081 minI CASRZ 2453671.922 - Hel Wai.VSOLJ n=19 visual
2081 minI CASRZ 2453671.908 - Hel Kgd.VSOLJ n=19 visual
2082 minI LYNUU 2453746.2415 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=189 V
2083 minII MisV1288 2453747.2495 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=97 V
2084 minI CRBTW 2453747.3379 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=93 V
2085 minI ANDTW 2453746.927 0.005 Hel Hsk.VSOLJ n=18 (calculated by Nagai)
2086 minI LEOXX 2453748.3037 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=49 V (calculated by Nagai)
2087 minI UMAW 2453750.2969 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=189 B
2088 minI VIRUW 2453752.346 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=17 (calculated by Nagai)
2089 minI UMAIW 2453754.1442 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=93 V
2090 minI BOOFP 2453754.3251 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=132 V
2091 minII HYADF 2043719.2260 - Hel Kis.VSOLJ n=92 V
2092 minI HYAEZ 2453722.2207 - Hel Kis.VSOLJ n=243 Ic
2093 minII HYAWY 2453727.2610 - Hel Kis.VSOLJ n=166 Ic
2094 minI PUPAY 2453720.2402 - Hel Kis.VSOLJ n=314 Ic
2095 minI ORIFL 2453732.0477 - Hel Kis.VSOLJ n=289 Ic
2096 minII ORIV1353 2453724.0858 - Hel Kis.VSOLJ n=420 V
2097 minI ORIV1353 2453727.1457 - Hel Kis.VSOLJ n=397 V
2098 minII ORIV1353 2453733.0425 - Hel Kis.VSOLJ n=168 V
2099 minII ORIV1353 2753733.0420 - Hel Kis.VSOLJ n=168 Ic
2102 minII CETTW 2453758.635 0.003 Hel Ste.AAVSO n=11 visual (calculated by Nagai)
2102 minI TAURZ 2453758.651 0.002 Hel Ste.AAVSO n=13 visual (calculated by Nagai)
2102 minI ERIYY 2453758.655 0.001 Hel Ste.AAVSO n=16 visual (calculated by Nagai)
2103 minII UMAII 2453761.2818 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=343 V
2105 minII CMACX 2453762.0903 0.0009 Hel Nga.VSOLJ n=163 V
2106 minII CMIAM 2453759.0926 0.0002 Hel Nga.VSOLJ n=335 V
2107 minI CMIXZ 2453760.1166 0.0001 Hel Nga.VSOLJ n=269 V
2108 minII PUPAV 2453761.0689 0.0002 Hel Nga.VSOLJ n=70 V
2109 minI ORIFL 2453759.971 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=18 (calculated by Nagai)
2110 minI ERIWX 2453761.913 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=19 (calculated by Nagai)
2111 minII HYAFG 2453764.0943 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=203 V
2113 minI AURWW 2453764.331 0.001 Hel SSW n=15 visual (calculated by Nagai)
2115 minI ANDAB 2453765.227 0.001 Hel SSW n=16 visual (calculated by Nagai)
2115 minI TAUHU 2453765.310 0.002 Hel SSW n=20 visual (calculated by Nagai)
2116 minI CASRZ 2453763.960 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=20 (calculated by Nagai)
2117 minI ERITZ 2453763.935 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=29 (calculated by Nagai)
2119 minI ANDRT 2453768.268 0.000 Hel SSW n=15 visual (calculated by Nagai)
2120 minI ANDWZ 2453764.945 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=14 (calculated by Nagai)
2120 minI GEMGW 2453764.957 0.002 Hel Hsk.VSOLJ n=13 (calculated by Nagai)
2120 minI GEMSX 2453764.923 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=14 (calculated by Nagai)
2121 minI CETRW 2453767.948 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=17 (calculated by Nagai)
2121 minI LYNSX 2453767.956 0.002 Hel Hsk.VSOLJ n=13 (calculated by Nagai)
2121 minI PSCSX 2453767.959 0.004 Hel Hsk.VSOLJ n=16 (calculated by Nagai)
2122 minI LEOUV 2453741.114 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=29 visual (calculated by Nagai)
2123 minII ORIER 2453743.068 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=35 visual (calculated by Nagai)
2124 minI CMIAK 2453769.951 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=19 (calculated by Nagai)
2124 minI UMAXZ 2453769.953 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=19 (calculated by Nagai)
2125 minI GEMAF 2453771.973 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=20 (calculated by Nagai)
2125 minI PERRT 2453771.917 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=15 (calculated by Nagai)
2127 minI GSC02484-00592 2453776.9607 0.0007 Hel Kis.VSOLJ n=118 Ic
2128 minI GSC2484-592 2453776.9617 0.0001 Hel SEi.VSOLJ n=382 V
2129 minI GSC2484.592 2453776.9626 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=388 V
2130 minI ERIYY 2453776.664 0.002 Hel Ste.AAVSO n=16 visual (calculated by Nagai)
2130 minI ORIER 2453776.727 0.002 Hel Ste.AAVSO n=19 visual (calculated by Nagai)
2131 minI HYAFG 2453774.0928 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=229 V
2131 minI HYAFG 2453775.0773 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=221 V
2132 minI HYAEU 2453776.0757 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=214 V
2133 minII HYADF 2453777.0817 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=264 V
2134 minI ERIAS 2453764.916 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=32 visual (calculated by Nagai)
2135 minI LEOXY 2453784.2114 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=131 Ic
2136 minI PUPTY 2453778.9938 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=203 V
2137 minI HYADK 2453780.0488 0.0007 Hel Nga.VSOLJ n=60 V
2139 minI AURAR 2453791.408 0.002 Hel SSW n=18 visual (calculated by Nagai)
2139 minI CASRZ 2453791.450 0.002 Hel SSW n=17 visual (calculated by Nagai)
2141 minI DRAAI 2453781.2764 0.0001 BJD Mhh.VSOLJ n=373 V
2142 minI CRVSX 2453797.2376 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=215 Ic
2143 minI MONV635 2453798.0367 0.0006 Hel Njh.VSOLJ n=239 Ic
2144 minI ANTS 2453798.085 - Hel Mdy.VSOLJ n=17 visual (calculated by Nagai)
2145 minI VIRHT 2453798.2851 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=315 Ic
2146 minI HYAFG 2453799.0056 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=98 V
2147 minI VIRBF 2453799.2377 0.0002 Hel Nga.VSOLJ n=168 V
2148 minI CMIAC 2453799.0372 0.0001 Hel Kub.VSOLJ n=596 V (calculated by Nagai)
2149 minI LEOUZ 2453799.2132 0.0002 BJD Mhh.VSOLJ n=389 V
2150 minII CRVSX 2453799.2954 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=261 Ic
2151 minI ORIER 2453800.0199 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=109 Ic
2152 minII HYAEZ 2453800.0208 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=111 V
2154 minI CASRZ 2453803.394 0.001 Hel SSW n=28 visual (calculated by Nagai)
2154 minI CEPU 2453803.424 0.001 Hel SSW n=38 visual (calculated by Nagai)
2155 minI UMATX 2453802.077 0.000 Hel Mdy.VSOLJ n=17 visual (calculated by Nagai)
2157 minI LEOWZ 2453762.2863 0.0001 Hel Kub.VSOLJ n=382 V (calculated by Nagai)
2158 minI UMATX 2453805.129 0.004 Hel Mdy.VSOLJ n=21 visual (calculated by Nagai)
2160 minI TAURZ 2453807.701 0.002 Hel Ste.AAVSO n=19 visual (calculated by Nagai)
2162 minII BOOVW 2453779.2410 0.0001 Hel Kub.VSOLJ n=500 V (calculated by Nagai)
2163 minI BOOVW 2453799.2662 0.0001 Hel Kub.VSOLJ n=350 V (calculated by Nagai)
2164 minI BOOXY 2453800.2653 0.0001 Hel Kub.VSOLJ n=361 V (calculated by Nagai)
2166 minII LEOUZ 2453774.1820 0.0001 Hel Kub.VSOLJ n=755 V (calculated by Nagai)
2167 minII COMRW 2453808.0401 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=236 B
2167 minI COMRW 2453808.1583 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=236 B
2168 minII UMAII 2453809.1465 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=334 Rc
2169 minI CRVW 2453809.2411 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=179 Ic
2170 minI MONBB 2453808.9978 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=97 Ic
2171 minI HYAWY 2453809.9606 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=183 Ic
2173 minII GEMQT 2453812.0165 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=223 Ic
2174 minI LEOEX 2453812.2477 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=231 Ic
2175 minII CRVSX 2453809.1114 0.0009 Hel Nga.VSOLJ n=71 V
2176 minI LEOAM 2453810.0734 0.0002 Hel Nga.VSOLJ n=93 V
2179 minI CMAR 2453814.303 0.002 Hel SSW n=13 visual (calculated by Nagai)
2179 minI UMATX 2453814.336 0.002 Hel SSW n=23 visual (calculated by Nagai)
2180 minII BOOTZ 2453809.1835 0.0004 Hel Kub.VSOLJ n=473 V (calculated by Nagai)
2180 minI BOOTZ 2453810.2203 0.0002 Hel Kub.VSOLJ n=635 V (calculated by Nagai)
2181 minI CRVW 2453815.0598 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=89 V
2183 minI CASRZ 2453815.351 0.001 Hel SSW n=28 visual (calculated by Nagai)
2184 minI COMSS 2453815.1609 0.0001 Hel Kub.VSOLJ n=453 V (calculated by Nagai)
2185 minI LEOAP 2453814.0481 0.0001 Hel Kub.VSOLJ n=448 V (calculated by Nagai)
2186 minI CNCWX 2453814.1014 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=98 Ic
2187 minI MONDD 2453814.0025 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=122 Ic
2188 minI VIRCG 2453814.2805 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=93 Ic
2189 minI VIRAW 2453815.2383 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=94 V
2190 minI VIRAG 2453815.1490 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=154 Ic
2191 minI VIRAK 2453815.2762 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=97 Ic
2192 minI AURIY 2453814.9846 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=150 Ic
2193 minI CMIYY 2453817.9519 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=135 Ic
2194 minII CRVRV 2453818.1783 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=148 Ic
2195 minII HYAEZ 2453819.1355 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=109 Ic
2196 minI HYAHS 2453820.1331 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=229 Ic
2198 minI AURZZ 2453816.337 0.001 Hel SSW n=15 visual (calculated by Nagai)
2200 minII HYAHS 2453824.0550 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=49 Ic
2201 minII VIRMS 2453826.1559 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=177 Ic
2202 minI VIRAW 2453814.1764 0.0001 Bjd Mhh.VSOLJ n=289 V
2203 minI VIRNY 2453814.17644 0.00009 Bjd Mhh.VSOLJ n=329 V
2203 minII VIRNY 2453814.22682 0.00015 Bjd Mhh.VSOLJ n=329 V
2203 minI VIRNY 2453814.27739 0.00008 Bjd Mhh.VSOLJ n=329 V
2205 minI COMRW 2453828.562 0.001 Hel SSW n=17 visual (calculated by Nagai)
2208 minI DRAAI 2453830.430 0.001 Hel SSW n=14 visual (calculated by Nagai)
2209 minI SERAS 2453824.2419 0.0006 Hel Njh.VSOLJ n=66 Ic
2209 minII SERAS 2453828.1990 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=129 Ic
2209 minII SERAS 2453828.1994 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=217 V
2210 minI UMAW 2453820.033 0.001 Hel Oht.VSOLJ n=18 visual (calculated by Nagai)
2212 minI VIRVV 2453829.1120 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=49 Ic
2213 minII HYAFG 2453829.0034 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=128 Ic
2214 minI CVNDF 2453831.0040 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=237 V
2214 minII CVNDF 2453831.1674 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=237 V
2215 minI VIRHW 2453829.0238 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=104 V
2215 minII VIRHW 2453829.0824 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=104 V
2215 minI VIRHW 2453829.1407 0.0002 Hel Nga.VSOLJ n=104 V
2216 minI VIRMS 2453833.1856 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=185 Ic
2217 minI HYADK 2453833.0264 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=150 Ic
2218 minII VIRFQ 2453834.1264 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=220 Ic
2219 minII BOOFI 2453834.1347 0.0006 Hel Njh.VSOLJ n=189 V (calculated by Nagai)
2221 minI PUPKX 2453433.9638 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=111 V (calculated by Nagai)
2221 minI PUPKX 2453743.1020 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=201 V (calculated by Nakajima)
2224 minII VIRVV 2453842.2731 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=150 Ic
2225 minI HYAHS 2453842.0919 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=123 Ic
2226 minI CRTV 2453843.0229 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=99 Ic
2227 minI VIRGR 2453846.1555 0.0006 Hel Njh.VSOLJ n=94 Ic
2228 minI VIRHT 2453834.1591 0.0005 Hel Nga.VSOLJ n=107 V
2229 minI VIRAX 2453847.0407 0.0002 Hel Nga.VSOLJ n=128 V
2230 minI COMCC 2453847.723 0.000 Hel Ste.AAVSO n=15 visual (calculated by Nagai)
2230 minI UMAW 2453847.722 0.001 Hel Ste.AAVSO n=16 visual (calculated by Nagai)
2230 minII UMATY 2453847.754 0.001 Hel Ste.AAVSO n=19 visual (calculated by Nagai)
2232 minI HYAVZ 2453846.9875 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=85 Ic
2233 minII VIRFQ 2453847.2471 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=179 Ic
2236 minI UMAW 2453848.387 0.000 Hel SSW n=28 visual (calculated by Nagai)
2238 minI COMCC 2453851.479 0.000 Hel SSW n=17 visual (calculated by Nagai)
2239 minI HYADK 2453849.9886 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=116 Ic
2240 minII VIRLV 2453850.1795 0.0003 Hel Njh.VSOLJ Ic
2241 minI HYAAF 2453850.9809 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=85 Ic
2242 minII CRTV 2453851.0972 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=99 Ic
2243 minI OPHWZ 2453851.2130 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=130 Ic
2244 minI VIRAZ 2453851.0600 0.0005 Hel Nga.VSOLJ n=80 V
2246 minI LIBSS 2453856.1639 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=202 Ic
2247 minI VIRGR 2453854.1363 0.0003 Hel Nhj n=176 Ic
2248 minII CRVW 2453856.0033 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=95 Ic
2249 minII HYAWY 2453853.9952 0.0003 Hel Nhj n=83 Ic
2250 minII LIBVZ 2453860.0311 0.0004 Hel Nga.VSOLJ n=52 V
2251 minI HYADI 2453857.9681 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=89 Ic
2252 minII LIBVZ 2453858.2414 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=144 Ic
2255 minII BOOFI 2453867.1058 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=134 V
2256 minII VIRCG 2453867.1211 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=208 Ic
2258 minI VIRBH 2453876.076 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=16 (calculated by Nagai)
2260 minII CEPVW 2453877.394 0.004 Hel SSW n=15 visual (calculated by Nagai)
2262 minII VIRCX 2453875.9956 0.0006 Hel Njh.VSOLJ n=106 Ic
2263 minII SERAS 2453876.2233 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=185 Ic
2264 minI DELYY 2453877.2278 0.0002 Hel Kub.VSOLJ n=274 V (calculated by Nagai)
2265 minI DRAAI 2453877.18 0.02 Hel Mdy.VSOLJ n=16 visual (calculated by Nagai)
2267 minII VIRGR 2453861.0808 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=338 Ic
2267 minII VIRGR 2453877.0415 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=364 Ic
2267 minI VIRGR 2453877.2173 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=364 Ic
2268 minI VIRDM 2453879.9798 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=141 Ic
2269 minI SERAS 2453880.1871 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=144 Ic
2270 minII OPHV2203 2453886.2255 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=173 Ic
2271 minI LMIVW 2453886.0001 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=122 Ic
2272 minI SERAS 2453887.1803 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=123 Ic
2273 minI CYGWZ 2453887.1776 0.0001 Bjd Mhh.VSOLJ n=261 Rc
2275 minI OPHV502 2453894.075 0.001 Hel Tha.VSOLJ n=17 visual (calculated by Nagai)
2276 minI COMRW 2453895.9774 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=74 Ic
2277 minII SERAS 2453906.0639 0.0007 Hel Njh.VSOLJ n=119 Ic
2278 minII SERAQ 2453907.0552 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=155 Ic
2279 minI AQLV724 2453907.2227 0.0004 Hel n=145 Njh.VSOLJ Ic
2280 minI VIRDM 2453907.9972 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=164 Ic
2281 minI LACAR 2453915.133 0.004 Hel Tha.VSOLJ n=39 visual (calculated by Nagai)
2282 minI OPHV508 2453914.0368 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=165 Ic
2283 minI SERAS 2453916.0873 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=140 Ic
2285 minI AQLKO 2453919.422 0.003 Hel SSW n=18 visual (calculated by Nagai)
2286 minII AQLV609 2453920.2048 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=118 Ic
2287 minII SERCC 2453920.0687 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=125 Ic
2288 minI LACAR 2453925.051 0.001 Hel Tha.VSOLJ n=28 visual (calculated by Nagai)
2290 minI SGEU 2453928.429 0.001 Hel SSW n=34 visual (calculated by Nagai)
2293 minI CEPWX 2453930.391 0.002 Hel SSW n=11 visual (calculated by Nagai)
2293 minI OPHV839 2453934.420 0.001 Hel SSW n=19 visual (calculated by Nagai)
2293 minI CEPNN 2453934.433 0.004 Hel SSW n=15 visual (calculated by Nagai)
2295 minI AQLV688 2453933.2156 0.0008 Hel Njh.VSOLJ n=139 Ic
2297 minI CASTV 2453935.488 0.000 Hel SSW n=16 visual (calculated by Nagai)
2297 minI LACCM 2453935.389 0.004 Hel SSW n=10 visual (calculated by Nagai)
2297 minI CEPEI 2453935.450 0.008 Hel SSW n=10 visual (calculated by Nagai)
2300 minII DELEX 2453942.1784 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=169 Ic
2301 minI SERCC 2453942.0008 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=121 Ic
2302 minI PEGIP 2453942.1201 - Hel Njh.VSOLJ n=327 C
2302 minI PEGIP 2453942.2778 - Hel Njh.VSOLJ n=327 C
2303 minI AQRCX 2453943.2209 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=170 Ic
2306 minI SERAS 2453944.0606 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=133 Ic
2307 minI PEGIP 2453944.1764 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=281 C
2308 minII AQRCX 2453945.1672 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=177 Ic
2309 minI SERAS 2453944.9935 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=135 Ic
2310 minI PEGIP 2453945.1279 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=357 C
2310 minI PEGIP 2453945.2855 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=357 C
2311 minI CASRZ 2453944.437 0.001 Hel SSW n=23 visual (calculated by Nagai)
2314 minI DRAAI 2453945.507 0.001 Hel SSW n=20 visual (calculated by Nagai)
2315 minI ANDRT 2453946.252 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=16 (calculated by Nagai)
2316 minI PEGIP 2453946.2345 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=316 C
2318 minI SGRV525 2453946.140 0.002 Hel Mdy.VSOLJ n=14 visual (calculated by Nagai)
2319 minI PERbeta 2453948.152 - Hel Tha.VSOLJ n=9 visual (calculated by Nagai)
2320 minI AQLV609 2453950.0749 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=49 Ic
2321 minII CAPBF 2453950.0873 0.0010 Hel Nga.VSOLJ n=62 V
2323 minI VULZ 2453950.481 0.001 Hel SSW n=17 visual (calculated by Nagai)
2324 minI PEGBO 2453950.1759 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=111 Ic
2325 minI PEGIP 2453950.1908 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=212 C
2326 minI PEGIP 2453951.1401 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=282 C
2327 minI PEGCW 2453951.2291 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=163 Ic
2328 minI PEGIP 2453952.2483 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=174 C
2329 minI DELMR 2453952.1730 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=286 Ic
2330 minI SERAS 2453951.9868 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=62 Ic
2331 minI SCTRS 2453951.0377 0.0002 Hel Nga.VSOLJ n=120 V
2333 minII AQLV724 2453953.0291 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=140 Ic
2337 minI PEGBX 2453951.1360 0.0001 Bjd Mhh.VSOLJ n=436 V
2337 minII PEGBX 2453951.2770 0.0002 Bjd Mhh.VSOLJ n=436 V
2338 minII SCTU 2453954.0302 0.0007 Hel Nga.VSOLJ n=102 V
2341 minI PEGIP 2453954.1460 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=261 C
2342 minI AQRST 2453953.2234 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=137 Ic
2343 minI OPHV839 2453954.0549 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=115 Ic
2344 minI CETVV 2453952.2597 0.0003 Bjd Mhh.VSOLJ n=189 V
2345 minII SERAO 2453957.0271 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=121 Ic
2346 minII CYGGO 2453957.1577 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=187 Ic
2347 minI PEGIP 2453957.1533 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=337 C
2348 minI LACAR 2453957.016 0.004 Hel Tha.VSOLJ n=21 visual (calculated by Nagai)
2348 minI LACAR 2453959.014 0.002 Hel Tha.VSOLJ n=16 visual (calculated by Nagai)
2349 minI ANDRT 2453960.095 0.003 Hel Mdy.VSOLJ n=14 visual (calculated by Nagai)
2350 minI CYGV2213 2453962.1384 0.0008 Hel Njh.VSOLJ n=180 C
2352 minI EQUS 2453963.43 - Hel SSW n=11 visual (calculated by Nagai)
2354 minI ANDTW 2453965.446 0.000 Hel SSW n=19 visual (calculated by Nagai)
2354 minI CEPU 2453965.472 0.001 Hel SSW n=30 visual (calculated by Nagai)
2355 minII SERAS 2453962.0136 0.0006 Hel Njh.VSOLJ n=49 Ic
2356 minI PEGAT 2453962.1482 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=49 Ic
2358 minI PERIZ 2453966.400 0.003 Hel SSW n=16 visual (calculated by Nagai)
2359 minI PERRT 2453967.278 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=20 (calculated by Nagai)
2360 minII AQLV417 2453971.0014 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=97 Ic
2361 minI PEGIP 2453972.1811 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=382 C
2362 minI AQLV688 2453972.0954 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=186 Ic
2363 minI AQREL 2453972.2687 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=90 Ic
2365 minI AQLV346 2453974.418 0.002 Hel SSW n=17 visual (calculated by Nagai)
2365 minI DRAWW 2453974.465 0.001 Hel SSW n=19 visual (calculated by Nagai)
2366 minI AQLV417 2453973.0367 0.0001 Hel Njh.VSOLJ n=129 Ic
2367 minI AQRCW 2453973.1938 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=100 Ic
2369 minI TRIX 2453975.511 0.001 Hel SSW n=23 visual (calculated by Nagai)
2371 minI AQLV343 2453980.0562 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=135 Ic
2372 minII MisV1278 2453980.0830 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=85 V
2373 minII AQLOO 2453962.106 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=37 visual (calculated by Nagai)
2374 minI DELFZ 2453981.0648 0.0001 Hel Nga.VSOLJ n=141 V
2375 minI DELYY 2453981.1234 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=93 Ic
2376 minI AQLV829 2453981.9931 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=99 Ic
2377 minI MisV1293 2453982.1905 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=147 V
2378 minI AQRHS 2453982.1447 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=122 Ic
2379 minII CETTX 2453982.2566 0.0006 Hel Njh.VSOLJ n=103 Ic
2380 minI PEGEE 2453982.0694 0.0005 Hel Nga.VSOLJ n=182 V
2381 minI AQRDD 2453983.1126 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=128 Ic
2382 minII OPHWZ 2453982.9931 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=114 Ic
2383 minI CETTT 2453983.2622 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=127 Ic
2384 minII AQLV1331 2453984.0281 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=168 Ic
2385 minII PEGBO 2453984.1318 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=77 Ic
2386 minI HERCC 2453980.990 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=18 (calculated by Nagai)
2387 minI DELTY 2453980.987 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=15 (calculated by Nagai)
2388 minI AQRDX 2453989.0826 0.0006 Hel Nga.VSOLJ n=159 V
2391 minI CEPXX 2453990.400 0.001 Hel SSW n=19 visual (calculated by Nagai)
2392 minI PEGDI 2453992.390 0.001 Hel SSW n=17 visual (calculated by Nagai)
2394 minI CETRW 2453993.2228 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=68 Ic
2395 minI PEGDI 2453993.1031 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=65 Ic
2396 minI CASRZ 2453961.159 - Hel Tkc.VSOLJ n=28 visual
2396 minI CASRZ 2453961.161 - Hel Yak.VSOLJ n=34 visual
2396 minI CASRZ 2453961.169 - Hel Tnr.VSOLJ n=35 visual
2396 minI CASRZ 2453961.173 - Hel Wai.VSOLJ n=32 visual
2398 minI CEPEG 2453994.421 0.001 Hel SSW n=16 visual (calculated by Nagai)
2400 minI PEGAT 2453995.384 0.000 Hel SSW n=20 visual (calculated by Nagai)
2403 minI DELGG 2453997.0498 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=156 Ic
2404 minI CETVV 2453997.1935 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=88 Ic
2405 minI AQLV1168 2453999.0122 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=113 Ic
2406 minI PSCSX 2453999.2034 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=162 Ic
2407 minI CYGV477 2453997.320 0.002 Hel SSW n=16 visual (calculated by Nagai)
2408 minI LACAR 2454000.487 0.003 Hel SSW n=15 visual (calculated by Nagai)
2408 minI PEGEE 2454000.459 0.002 Hel SSW n=16 visual (calculated by Nagai)
2409 minI CASRZ 2453961.167 0.005 Hel Wsy.VSOLJ n=28 visual (calculated by Nagai)
2409 minI CASRZ 2453961.176 - Hel Tzt.VSOLJ n=33 visual
2411 minI DRATW 2454002.395 0.000 Hel SSW n=16 visual (calculated by Nagai)
2411 minI UMIW 2454002.504 - Hel SSW n=17 visual (calculated by Nagai)
2416 minI CASTV 2454004.384 0.003 Hel SSW n=15 visual (calculated by Nagai)
2416 minI LACAR 2454004.397 0.003 Hel SSW n=16 visual (calculated by Nagai)
2416 minI LACCM 2454004.408 0.006 Hel SSW n=16 visual (calculated by Nagai)
2417 minII PERV505 2454004.408 0.002 Hel SSW n=10 visual (calculated by Nagai)
2418 minI CASRZ 2454005.396 0.000 Hel SSW n=22 visual (calculated by Nagai)
2418 minI PERbeta 2454005.525 0.002 Hel SSW n=23 visual (calculated by Nagai)
2419 minI PEGEE 2454003.083 0.002 Hel Mdy.VSOLJ n=19 visual (calculated by Nagai)
2420 minII PSCAQ 2454006.1433 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=207 Ic
2421 minII SCTER 2454006.0110 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=188 Ic (calculated by Nagai)
2422 minI ARISS 2454006.2797 0.0006 Hel Njh.VSOLJ n=84 Ic
2423 minI CASRZ 2453961.170 - Hel Ysj.VSOLJ n=32 visual
2423 minI CASRZ 2453961.172 - Hel Miu.VSOLJ n=30 visual
2424 minI LACVX 2454005.976 0.000 Hel Hsk.VSOLJ n=16 (calculated by Nagai)
2425 minI TRIX 2453988.1407 0.0003 Hel Fuy.VSOLJ n=40 C
2425 minII TRIX 2454002.2189 0.0023 Hel Fuy.VSOLJ n=127 C
2426 minI HERSZ 2454008.957 0.000 Hel Hsk.VSOLJ n=18 (calculated by Nagai)
2427 minI AQREK 2454016.1333 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=223 V
2434 minI UMAEQ 2454015.2800 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=133 C
2435 minI CETVY 2454017.1317 0.0004 Hel Nga.VSOLJ n=73 V
2436 minI ANDXZ 2454017.986 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=10 (calculated by Nagai)
2436 minI SGRV505 2454017.981 - Hel Hsk.VSOLJ n=9 (calculated by Nagai)
2437 minI CASRZ 2453998.224 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=43 visual (calculated by Nagai)
2437 minI CASTV 2454006.188 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=33 visual (calculated by Nagai)
2438 minII AQREL 2454023.0604 0.0007 Hel Nga.VSOLJ n=90 V
2439 minI ERIBV 2454023.2301 0.0002 Hel Nga.VSOLJ n=140 V
2445 minII CASV523 2454018.0946 0.0001 Bjd Mhh.VSOLJ n=618 V
2445 minI CASV523 2454018.2110 0.0001 Bjd Mhh.VSOLJ n=618 V
2450 minI ERIYY 2454023.2462 0.0001 Hel Mhh.VSOLJ n=554 V
2451 minI CYGBR 2454022.915 0.002 Hel Hsk.VSOLJ n=14 (calculated by Nagai)
2452 minI AQREE 2454023.9912 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=82 V
2454 minI PSCUV 2454023.0942 0.0001 Hel Nga.VSOLJ n=163 V
2461 minI PERZ 2454024.1483 0.0001 Bjd Mhh.VSOLJ n=759 V
2462 minI CASRZ 2454028.11 0.00 Hel Mdy.VSOLJ n=14 visual (calculated by Nagai)
2463 minI VULBU 2454029.965 - Hel Hsk.VSOLJ n=11 (calculated by Nagai)
2468 minI TAUGR 2454027.2506 0.0002 Bjd Mhh.VSOLJ n=433 V
2469 minI AURWW 2454034.510 0.002 Hel SSW n=16 visual (calculated by Nagai)
2470 minI CASRZ 2454034.085 0.001 Hel Mdy.VSOLJ n=31 visual (calculated by Nagai)
2471 minI PEGDI 2454032.967 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=13 (calculated by Nagai)
2472 minI ANDXZ 2454032.915 0.002 Hel Hsk.VSOLJ n=16 (calculated by Nagai)
2473 minI AURIM 2454036.15 0.02 Hel Mdy.VSOLJ n=13 visual (calculated by Nagai)
2474 minI VULBU 2454033.950 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=24 (calculated by Nagai)
2475 minI AQRCZ 2454035.943 0.003 Hel Hsk.VSOLJ n=12 (calculated by Nagai)
2476 minI CYGV387 2454035.971 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=19 (calculated by Nagai)
2477 minI AURAR 2454039.492 0.002 Hel SSW n=19 visual (calculated by Nagai)
2479 minI LACAR 2454038.131 0.004 Hel Tcy.VSOLJ n=28 visual (calculated by Nagai)
2480 minII PSCUV 2454040.0240 0.0010 Hel Nga.VSOLJ n=172 V
2481 minI CYGZZ 2454037.931 0.000 Hel Hsk.VSOLJ n=19 (calculated by Nagai)
2482 minI VULBE 2454037.922 0.002 Hel Hsk.VSOLJ n=16 (calculated by Nagai)
2484 minI CASRZ 2454028.106 0.001 Ymd.VSOLJ n=29 visual (calculated by Nagai)
2484 minI CASRZ 2454028.104 - Hel Ysj.VSOLJ n=29 visual
2485 minII LACAR 2454043.06 0.02 Hel Tha.VSOLJ n=25 visual (calculated by Nagai)
2486 minI ASAS001229-1052.5 2454044.9549 0.0016 Hel Nga.VSOLJ n=43 V
2487 minII FORAE 2454047.1000 0.0001 Hel Nga.VSOLJ n=140 V
2489 minI LACSW 2454048.563 0.001 Hel Ste.AAVSO n=20 visual (calculated by Nagai)
2489 minI CASCW 2454048.561 0.001 Hel Ste.AAVSO n=20 visual (calculated by Nagai)
2490 minI CETDY 2454048.0599 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=145 V
2492 minI ORIV1353 2454047.2630 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=144 V
2495 minI MisV1332 2454048.0757 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=227 V
2497 minII ORIFZ 2454048.2611 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=106 V
2499 minII LACAR 2454048.981 0.003 Hel Tha.VSOLJ n=16 visual (calculated by Nagai)
2500 minI TAUHU 2454049.08 - Hel Tha.VSOLJ n=16 visual (calculated by Nagai)
2501 minI ASAS024507-1807.9 2454049.0602 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=103 V
2502 minI PERbeta 2454016.985 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=19 visual (calculated by Nagai)
2502 minI CETAA 2454024.156 0.000 Hel Kit.VSOLJ n=23 visual (calculated by Nagai)
2502 minI CASTV 2454026.113 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=42 visual (calculated by Nagai)
2504 minI ASAS233002-1154.5 2454051.9315 0.0002 Hel Nga.VSOLJ n=145 V
2506 minII TAUV1241 2454052.1289 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=198 V
2507 minII MONHI 2454052.2779 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=92 V
2508 minI MONHM 2454054.2865 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=176 V
2509 minI GEMEY 2454056.3216 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=120 V
2510 minII GEMLO 2454057.2970 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=145 V
2512 minI ANDBX 2454058.570 0.001 Hel Ste.AAVSO n=19 visual (calculated by Nagai)
2512 minI PEGDI 2454058.594 0.001 Hel Ste.AAVSO n=20 visual (calculated by Nagai)
2512 minII CASCW 2454058.605 0.002 Hel Ste.AAVSO n=15 visual (calculated by Nagai)
2512 minI ANDAB 2454058.625 0.004 Hel Ste.AAVSO n=16 visual (calculated by Nagai)
2515 minI PEGBB 2454059.553 0.003 Hel Ste.AAVSO n=19 visual (calculated by Nagai)
2515 minI CASCW 2454059.568 0.001 Hel Ste.AAVSO n=18 visual (calculated by Nagai)
2517 minII AQREK 2454059.9562 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=139 Ic
2518 minI AQRHV 2454060.9594 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=139 Ic
2519 minII LACSW 2454061.558 0.001 Hel Ste.AAVSO n=20 visual (calculated by Nagai)
2519 minI PERRT 2454061.561 0.001 Hel Ste.AAVSO n=19 visual (calculated by Nagai)
2519 minI CASRZ 2454061.573 0.001 Hel Ste.AAVSO n=19 visual (calculated by Nagai)
2519 minI ANDAB 2454061.604 0.001 Hel Ste.AAVSO n=22 visual (calculated by Nagai)
2520 minI ERIYY 2454016.172 0.000 Hel Kit.VSOLJ n=44 visual (calculated by Nagai)
2520 minII ERIYY 2454018.269 0.000 Hel Kit.VSOLJ n=27 visual (calculated by Nagai)
2520 minI ERIYY 2454023.248 0.000 Hel Kit.VSOLJ n=30 visual (calculated by Nagai)
2520 minI ERIYY 2454024.210 0.000 Hel Kit.VSOLJ n=45 visual (calculated by Nagai)
2520 minI ERIYY 2454047.037 0.000 Hel Kit.VSOLJ n=60 visual (calculated by Nagai)
2520 minII ERIYY 2454047.198 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=60 visial (calculated by Nagai)
2520 minII ERIYY 2454048.166 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=48 visual (calculated by Nagai)
2520 minI AURWW 2454047.130 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=26 visual (calculated by Nagai)
2520 minI CMAR 2454048.292 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=20 visual (calculated by Nagai)
2522 minI CEPEG 2454063.569 0.001 Hel Ste.AAVSO n=24 visual (calculated by Nagai)
2522 minI PEGDI 2454063.573 0.001 Hel Ste.AAVSO n=19 visual (calculated by Nagai)
2522 minI PEGBX 2454063.585 0.002 Hel Ste.AAVSO n=18 visual (calculated by Nagai)
2522 minI TRIRV 2454063.604 0.001 Hel Ste.AAVSO n=19 visual (calculated by Nagai)
2523 minII AQRCZ 2454063.9739 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=177 Ic
2524 minI CASRZ 2454040.063 - Hel Ibk.VSOLJ n=28 visual
2524 minI CASRZ 2454040.079 - Hel Y.Osada.VSOLJ n=34 visual
2524 minI CASRZ 2454040.064 0.000 Hel Tkc.VSOLJ n=37 visual (calculated by Nagai)
2524 minI CASRZ 2454040.058 0.001 Hel Tnr.VSOLJ n=35 visual (calculated by Nagai)
2524 minI CASRZ 2454040.065 - Hel Ymd.VSOLJ n=35 visual
2524 minI CASRZ 2454040.060 - Hel Ysj.VSOLJ n=35 visual
2525 minI PERbeta 2454071.472 0.001 Hel SSW n=23 visial (calculated by Nagai)
2526 minII ASAS043559-0450.1 2454071.1562 0.0008 Hel Nga.VSOLJ n=105 V
2527 minI ORIFT 2454073.2216 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=206 Ic
2528 minII ORIV1363 2454074.2131 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=160 Ic
2529 minI ERICD 2454075.0912 0.0004 Hel Nga.VSOLJ n=85 V
2530 minI CETAA 2454052.010 0.004 Hel Kit.VSOLJ n=24 visual (calculated by Nagai)
2530 minI AURWW 2454052.175 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=29 visual (calculated by Nagai)
2530 minI AURWW 2454057.212 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=32 visual (calculated by Nagai)
2530 minII LEOUV 2454055.259 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=40 visual (calculated by Nagai)
2530 minI PERbeta 2454057.127 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=35 visual (calculated by Nagai)
2530 minI CMAR 2454064.195 0.004 Hel Kit.VSOLJ n=22 visual (calculated by Nagai)
2530 minII ORIER 2454052.153 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=59 visual (calculated by Nagai)
2530 minII ORIER 2454060.199 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=44 visual (calculated by Nagai)
2530 minII ORIER 2454064.008 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=78 visual (calculated by Nagai)
2530 minI ORIER 2454064.223 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=78 visual (calculated by Nagai)
2530 minI ORIER 2454065.066 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=38 visual (calculated by Nagai)
2532 minII CETTW 2454078.650 0.001 Hel Ste.AAVSO n=20 visual (calculated by Nagai)
2533 minI AQRCX 2454059.976 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=18 visual (calculated by Nagai)
2534 minI CASRZ 2454084.280 0.001 Hel SSW n=16 visual (calculated by Nagai)
2535 minI ARISS 2454080.9777 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=177 V
2537 minII ANTS 2454073.297 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=22 visual (calculated by Nagai)
2537 minI ANTS 2454074.270 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=22 visual (calculated by Nagai)
2537 minI ANTS 2454076.230 0.000 Hel Kit.VSOLJ n=21 visual (calculated by Nagai)
2537 minII AURWW 2454071.127 0.003 Hel Kit.VSOLJ n=23 visual (calculated by Nagai)
2537 minI CETXY 2454070.074 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=33 visual (calculated by Nagai)
2537 minI CMAR 2454073.309 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=22 visual (calculated by Nagai)
2537 minI LEOAP 2454072.259 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=34 visual (calculated by Nagai)
2537 minII LEOUV 2454073.260 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=32 visual (calculated by Nagai)
2537 minII LEOUV 2454076.267 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=28 visual (calculated by Nagai)
2537 minI PERbeta 2454080.067 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=25 visual (calculated by Nagai)
2538 minII ERIBL 2454087.0934 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=86 Ic
2539 minII ARISS 2454087.8814 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=312 Ic
2539 minI ARISS 2454088.0831 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=312 Ic
2540 minII CMIAK 2454088.2680 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=195 Ic
2541 minII PSCDV 2454088.9299 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=140 Ic
2542 minI TAUGR 2454090.0055 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=146 Ic
2543 minII TAUGR 2454091.9511 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=599 Ic
2543 minI TAUGR 2454092.1584 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=599 Ic
2544 minII CNCTX 2454092.2577 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=152 Ic
2545 minII LEOAL 2454093.3566 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=120 Ic
2546 minII ORIER 2454091.111 0.001 Hel Mdy.VSOLJ n=12 visual (calculated by Nagai)
2547 minI ERIYY 2454093.0114 0.0001 Hel Njh.VSOLJ n=326 Ic
2549 minI ERIYY 2454093.007 - Hel Imm.VSOLJ n=22 visual
2551 minII ORIFZ 2454089.0623 0.0002 Hel Nga.VSOLJ n=169 V
2553 minI AUREM 2454097.615 0.001 Hel Ste.AAVSO n=21 visual (calculated by Nagai)
2553 minI AURHP 2454097.633 0.002 Hel Ste.AAVSO n=19 visual (calculated by Nagai)
2553 minI TAUEQ 2454097.650 0.002 Hel Ste.AAVSO n=17 visual (calculated by Nagai)
2553 minI ORIER 2454097.678 0.000 Hel Ste.AAVSO n=22 visual (calculated by Nagai)
2554 minI HYAAV 2454093.3129 0.0001 Bjd Mhh.VSOLJ n=241 V
2555 minI LEOXZ 2454097.2729 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=155 Ic
2556 minII COMLP 2454097.3217 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=122 V
2557 minI MONNS 2454097.1080 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=155 Ic
2558 minI ERIAS 2454097.9306 0.0004 Hel Nga.VSOLJ n=199 V
2559 minI CMIAK 2454098.1726 0.0002 Hel Nga.VSOLJ n=222 V
2560 minI CNCWY 2454097.3144 0.0001 Bjd Mhh.VSOLJ n=220 V
2561 minII CETTW 2454098.9336 0.0002 Hel Nga.VSOLJ n=76 V
2562 minI CNCFF 2454099.2512 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=193 Ic
2563 minI MONAO 2454100.1971 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=277 Ic
2564 minI UMAUX 2454099.3360 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=150 C
2565 minII PSCVZ 2454099.9343 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=109 Ic
2566 minI HYADF 2454099.2552 0.0001 Bjd Mhh.VSOLJ n=399 V
2567 minII LEOBW 2454100.3000 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=167 C
2568 minII LEOXX 2454100.3456 0.0007 Hel Njh.VSOLJ n=117 Ic
2569 minII ORIGG 2454101.0809 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=381 V
2570 minI LEOBL 2454101.3034 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=183 V
2571 minI ORIV1353 2454101.0109 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=381 Ic
2571 minII ORIV1353 2454101.2467 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=381 Ic
2572 minI ERIBL 2454101.0598 0.0002 Bjd Mhh.VSOLJ n=208 V
2573 minI CVNDF 2454101.3465 0.0001 Bjd Mhh.VSOLJ n=481 V
2574 minI CMIAM 2454107.1483 0.0006 Hel Nga.VSOLJ n=143 V
2576 minI TRIX 2454107.640 0.001 Hel Ste.AAVSO n=27 (calculated by Nagai)
2576 minII ORIER 2454107.622 0.000 Hel Ste.AAVSO n=19 (calculated by Nagai)
2577 minII ANTS 2454097.279 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=31 (calculated by Nagai)
2577 minII ANTS 2454099.236 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=31 (calculated by Nagai)
2577 minI CMAR 2454089.189 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=34 (calculated by Nagai)
2577 minI CMAR 2454097.160 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=29 (calculated by Nagai)
2577 minI CMIYY 2454088.180 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=27 (calculated by Nagai)
2577 minI CMIYY 2454099.119 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=33 (calculated by Nagai)
2577 minI GSC2484-0592 2454089.162 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=15 (calculated by Nagai)
2577 minII LEOAP 2454092.269 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=30 (calculated by Nagai)
2577 minI TAUCD 2454082.089 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=32 (calculated by Nagai)
2578 minI PSCVZ 2453954.1575 - Hel Kis.VSOLJ n=295 V
2579 minI PSCVZ 2453955.2032 - Hel Kis.VSOLJ n=292 V
2580 minI LEODU 2454109.2402 0.0001 Hel Njh.VSOLJ n=347 V
2582 minI GEMU 2454111.0938 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=339 Ic
2582 minI GEMU 2454111.2734 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=339 Ic
2583 minI PSCDV 2454110.9900 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=136 Ic
2584 minI ORIV640 2454112.0108 0.0001 Hel Njh.VSOLJ n=170 Ic
2585 minI LEOUX 2454113.3077 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=112 Ic
2586 minI PERbeta 2454114.47 - Hel PSK n=12 visual (caluclated by Nagai)
2586 minI PERbeta 2454117.345 0.001 Hel PSK n=15 visual (caluclated by Nagai)
2587 minI LEOWZ 2454114.3296 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=204 Ic
2588 minI ERIAS 2454113.9165 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=192 Ic
2589 minI ORIV530 2454114.1014 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=179 Ic
2590 minII HYAFO 2454115.2626 0.0006 Hel Njh.VSOLJ n=123 Ic
2591 minII TAUTY 2454115.0081 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=175 Ic
2592 minI MONBO 2454115.1582 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=128 Ic
2593 minII MONV536 2454116.0515 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=195 Ic
2594 minI ERIVV 2454115.9432 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=122 Ic
2595 minI PUPAV 2454119.0815 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=102 V
2596 minII LEOAP 2454099.1590 - Hel Kis.VSOLJ n=257 Ic
2597 minI HYAAV 2454098.0992 - Hel Kis.VSOLJ n=171 Ic
2599 minI BOOVW 2454097.2498 - Hel Kis.VSOLJ n=167 Ic
2600 minI ASAS022014-0252.0 2454080.9263 - Hel Kis.VSOLJ n=196 V
2601 minII ORIER 2454064.0110 - Hel Kis.VSOLJ n=142 V
2602 minI TAUlambda 2453743.10 - Hel Kit.VSOLJ n=9 visual (calculated by Nagai)
2602 minI TAUlambda 2454075.17 - Hel Kit.VSOLJ n=16 visual (calculated by Nagai)
2602 minI TAUlambda 2454087.06 - Hel Kit.VSOLJ n=15 visual (calculated by Nagai)
2602 minI TAUlambda 2454094.93 - Hel Kit.VSOLJ n=9 visual (calculated by Nagai)
2605 minII ERIYY 2454127.576 0.002 Hel Ste.AAVSO n=20 visual (calculated by Nagai)
2605 minI GEMAL 2454127.625 0.002 Hel Ste.AAVSO n=22 visual (calculated by Nagai)
2607 minI CASRZ 2454127.317 0.001 Hel GFT n=18 visual (calculated by Nagai)
2608 minI ARISZ 2454124.9101 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=123 Ic
2610 minI GEMU 2454130.0263 0.0001 Hel Njh.VSOLJ n=418 C
2610 minI GEMU 2454130.2024 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=418 C
2611 minI CETDY 2454130.9256 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=107 Ic
2612 minI MONBM 2454132.0690 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=104 Ic
2613 minII LEOET 2454132.2229 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=306 Ic
2614 minII SEXY 2454133.2197 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=99 Ic
2615 minI ORIET 2454133.0381 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=130 Ic
2616 minI MONAQ 2454133.1297 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=87 Ic
2617 minII VIRAX 2454133.3215 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=107 Ic
2618 minI ORIFH 2454134.0316 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=110 Ic
2619 minI COMLL 2454134.2884 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=114 Ic
2620 minII MONV530 2454134.1499 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=146 Ic
2621 minII UMAW 2454134.1457 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=488 B
2621 minI UMAW 2454134.3125 0.0001 Hel Njh.VSOLJ n=488 B
2622 minII CMICW 2454134.1168 0.0005 Hel Nga.VSOLJ n=108 Ic
2624 minI ORIER 2454135.3580 0.0006 Hel MaticSmrekar n=111 C
2627 minI ORIER 2454139.581 0.002 Hel Ste.AAVSO n=20 (calculated by Nagai)
2628 minI VIRHW 2449025.2007 0.0001 Hel Kat.VSOLJ n=439 V (calculated by Nagai)
2628 minII VIRHW 2449025.2594 0.0004 Hel Kat.VSOLJ n=439 V (calculated by Nagai)
2628 minI VIRHW 2449025.3173 0.0001 Hel Kat.VSOLJ n=439 V (calculated by Nagai)
2628 minII VIRHW 2449025.3766 0.0003 Hel Kat.VSOLJ n=439 V (calculated by Nagai)
2629 minI ANDV441 2454134.9217 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=106 Ic
2630 minI CRVSX 2454135.2310 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=176 Ic
2631 minI CAMMT 2454135.0785 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=103 V
2632 minI ANDV444 2454135.9250 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=98 Ic
2633 minI GEMU 2454136.0393 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=367 C
2633 minI GEMU 2454136.2166 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=367 C
2634 minII VIRNN 2454136.3239 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=263 Ic
2635 minII VIRNY 2454136.2653 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=148 C
2635 minI VIRNY 2454136.3161 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=233 C
2636 minI LEOUU 2454137.2982 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=156 Ic
2637 minI MONV536 2454138.0824 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=142 Ic
2638 minII BOODU 2454138.2713 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=377 V
2639 minII LMIUW 2454138.2575 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=410 Ic
2640 minI CVNDH 2454139.2993 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=103 Ic
2641 minI GEMU 2454139.2234 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=258 C
2642 minI TRIRV 2454138.967 0.000 Hel Hsk.VSOLJ n=17 (calculated by Nagai)
2643 minII VIRAG 2454141.2972 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=119 Ic
2644 minII HYAEZ 2454135.0828 0.0005 Hel Nga.VSOLJ n=140 Ic
2645 minII ERIYY 2454135.9324 0.0001 Hel Nga.VSOLJ n=97 Ic
2646 minII CMIXZ 2454136.0575 0.0012 Hel Nga.VSOLJ n=204 Ic
2647 minII HYADF 2454138.1017 0.0002 Hel Nga.VSOLJ n=205 Ic
2649 minI HERV338 2454142.342 0.000 Hel Hsk.VSOLJ n=10 (calculated by Nagai)
2650 minII CNCAD 2454142.1618 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=124 Ic
2651 minI ORIGU 2454143.1051 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=141 Ic
2652 minII CETEE 2454142.9678 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=183 Ic
2653 minI ASAS084207-0108.5 2454143.1043 0.0004 Hel Nga.VSOLJ n=207 Ic
2654 minI VIRHW 2454143.2327 0.0001 Hel Njh.VSOLJ n=307 Ic
2654 minII VIRHW 2454143.2910 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=307 Ic
2654 minI VIRHW 2454143.3495 0.0001 Hel Njh.VSOLJ n=307 Ic
2655 minI ARITX 2454143.9178 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=113 Ic
2656 minII SEXY 2454144.1337 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=206 Ic
2657 minI UMAXY 2454147.3586 0.0008 Hel MaticSmrekar n=56 C
2658 minI PUPTY 2454109.134 0.003 Hel Kit.VSOLJ n=42 (calculated by Nagai)
2658 minII ANTS 2454110.242 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=30 (calculated by Nagai)
2658 minI ANTS 2454111.207 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=32 (calculated by Nagai)
2658 minII ANTS 2454114.140 0.005 Hel Kit.VSOLJ n=26 (calculated by Nagai)
2658 minI CMIYY 2454111.146 0.003 Hel Kit.VSOLJ n=35 (calculated by Nagai)
2658 minII AURWW 2454114.047 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=31 (calculated by Nagai)
2658 minI HYAGK 2454114.154 0.004 Hel Kit.VSOLJ n=45 (calculated by Nagai)
2658 minI CMAR 2454114.187 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=35 (calculated by Nagai)
2659 minII ORIV1633 2454146.9301 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=115 Ic
2660 minI VIRDL 2454144.3494 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=244 Ic
2661 minI VIRAH 2454146.3411 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=204 Ic
2662 minI VIRAW 2454147.2892 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=122 Ic
2664 min GEMV345 2454150.2841 0.0004 Hel MaticSmrekar n=137 C
2665 minI UMIW 2454150.504 0.001 Hel SSW n=18 visual (calculated by Nagai)
2666 minI TAUV1239 2454147.0149 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=298 V
2667 minII SEXVY 2454147.2401 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=195 V
2668 minI ORIV1202 2454147.0911 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=121 Ic
2669 minI TAUV781 2454147.0170 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=298 V
2670 minI MONIZ 2454148.0958 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=120 Ic
2671 minI LEORW 2454150.2001 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=132 Ic
2672 minI VIRVV 2454150.3304 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=114 Ic
2673 minII VIRAH 2454152.2513 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=275 Ic
2674 minI CETVX 2454152.9056 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=110 Ic
2675 minII VIRFO 2454153.2691 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=230 C
2676 minI MONRW 2454149.937 0.002 Hel Hsk.VSOLJ n=21 visual (calculated by Nagai)
2677 minII HYAHS 2454147.0778 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=182 Ic
2678 minII HYAAV 2454153.1061 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=195 Ic
2680 minI GEMWW 2454155.617 0.002 Hel Ste.AAVSO n=31 visual (calculated by Nagai)
2680 minI TAURZ 2454155.616 0.001 Hel Ste.AAVSO n=21 visual (calculated by Nagai)
2681 minI LEOY 2454155.2749 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=134 Ic
2682 minII AURHW 2454155.9886 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=132 V
2683 minI MONIL 2454156.0204 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=208 Ic
2684 minI UMAXZ 2454154.976 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=17 visual (calculated by Nagai)
2686 minI VIRHY 2454159.2527 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=175 Ic
2687 minII MONV384 2454160.0613 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=164 V
2688 minI VIRLU 2454160.2181 0.0001 Hel Njh.VSOLJ n=626 Ic
2689 minI ORIUW 2454161.0539 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=247 Ic
2690 minI GEMAF 2454159.949 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=22 visual (calculated by Nagai)
2691 minI ORIEG 2454163.9610 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=118 Ic
2692 minI VIRUW 2454165.2024 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=215 Ic
2693 minII SEXY 2454168.0636 0.0002 Hel Nga.VSOLJ n=135 Ic
2697 minI AURWW 2454168.339 0.008 Hel GFT n=10 visual (calculated by Nagai)
2698 minI TAUHU 2454168.349 0.004 Hel GFT n=10 visual (calculated by Nagai)
2699 minI LEOUV 2454168.383 0.003 Hel GFT n=13 visual (calculated by Nagai)
2700 minI CASRZ 2454167.948 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=15 visual (calculated by Nagai)
2701 minI TAUAM 2454168.955 0.000 Hel Hsk.VSOLJ n=18 visual (calculated by Nagai)
2702 minI PERbeta 2454168.949 0.005 Hel Hsk.VSOLJ n=12 visual (calculated by Nagai)
2704 minI CASRZ 2454170.347 0.002 Hel GFT n=18 visual (calculated by Nagai)
2706 minI LEOUV 2454171.381 0.004 Hel GFT n=11 visual (calculated by Nagai)
2708 minI AURWW 2454173.37 - Hel GFT n=9 visual (calculated by Nagai)
2709 min GEMV345 2454175.4225 0.0003 Hel MaticSmrekar n=147 C
2710 minI HYATY 2454176.1297 0.0009 Hel Njh.VSOLJ n=179 Ic
2711 minII SEXY 2454171.0021 0.0002 Hel Nga.VSOLJ n=168 Ic
2712 minI LEOAP 2454172.1071 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=171 Ic
2713 minI SEXVY 2454174.0699 0.0002 Hel Nga.VSOLJ n=190 Ic
2715 minI CMIXZ 2454178.603 0.001 Hel Ste.AAVSO n=15 visual (calculated by Nagai)
2715 minI GEMAF 2454178.608 0.002 Hel Ste.AAVSO n=24 visual (calculated by Nagai)
2716 minI HYAQY 2454178.0821 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=236 Ic
2718 minI COMCC 2454196.624 0.001 Ste.AAVSO n=23 visual (calculated by Nagai)
2718 minI COMRW 2454196.652 0.001 Ste.AAVSO n=24 visual (calculated by Nagai)
2718 minI COMRZ 2454196.634 0.002 Ste.AAVSO n=20 visual (calculated by Nagai)
2720 minI UMAW 2454202.373 0.001 Hel GFT n=11 visual (calculated by Nagai)
2720 minI UMAUX 2454202.392 0.000 Hel GFT n=14 visual (calculated by Nagai)
2721 minI CMIAK 2454202.296 0.000 Hel SSW n=19 visual (calculated by Nagai)
2722 minI VIRHW 2454204.9765 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=215 Ic
2722 minII VIRHW 2454205.0372 0.0004 Hel Nga.VSOLJ n=215 Ic
2722 minI VIRHW 2454205.0945 0.0002 Hel Nga.VSOLJ n=215 Ic
2733 minI LEOXY 2454202.4053 0.0003 Hel MaticSmrekar n=115 C
2726 minI UMAW 2454209.376 0.001 Hel GFT n=15 visual (calculated by Nagai)
2727 minI UMAW 2454210.376 0.001 Hel GFT n=18 visual (calculated by Nagai)
2727 minI LEOUV 2454210.377 0.000 Hel GFT n=12 visual (calculated by Nagai)
2728 minII CVNDF 2454210.3664 0.0004 Hel MaticSmrekar n=64 C (calculated by Nagai)
2729 minI UMATX 2454203.363 0.001 Hel SSW n=24 visual (calculated by Nagai)
2729 minI CRBU 2454204.488 0.001 Hel SSW n=21 visual (calculated by Nagai)
2729 minI LIBdelta 2454206.475 0.004 Hel SSW n=13 visual (calculated by Nagai)
2731 minI UMAW 2454212.373 0.001 Hel GFT n=18 visual (calculated by Nagai)
2731 minI UMAUX 2454212.422 0.000 Hel GFT n=19 visual (calculated by Nagai)
2733 minI CASRZ 2454213.356 0.004 Hel GFT n=14 visual (calculated by Nagai)
2733 minI UMAW 2454213.384 0.001 Hel GFT n=14 visual (calculated by Nagai)
2733 minI LEOUV 2454213.381 0.001 Hel GFT n=12 visual (calculated by Nagai)
2734 minII ASAS145616+0402.4 2454220.0809 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=173 Ic
2735 minI VIRNN 2454223.0901 0.0004 Hel Nga.VSOLJ n=121 Ic
2736 minI VIRHW 2454105.1822 - Hel Kis.VSOLJ n=91 Ic
2737 minI VIRHW 2454108.2169 - Hel Kis.VSOLJ n=161 V
2737 minI VIRHW 2454108.2169 - Hel Kis.VSOLJ n=165 Ic
2737 minII VIRHW 2454108.2746 - Hel Kis.VSOLJ n=165 Ic
2737 minII VIRHW 2454108.2752 - Hel Kis.VSOLJ n=161 V
2737 minI VIRHW 2454108.3337 - Hel Kis.VSOLJ n=165 Ic
2737 minI VIRHW 2454108.3338 - Hel Kis.VSOLJ n=161 V
2738 minI HYAEZ 2454126.0878 - Hel Kis.VSOLJ n=241 V
2739 minII CNCTX 2454111.0154 - Hel Kis.VSOLJ n=173 Ic
2740 minI LEOXY 2454109.0780 - Hel Kis.VSOLJ n=231 V
2744 minI UMAW 2454230.401 0.001 Hel GFT n=13 visual (calculated by Nagai)
2745 minII COMKR 2454233.4095 0.0009 Hel MaticSmrekar n=72 C
2746 minI UMAW 2454234.0697 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=123 V (calculated by Nagai)
2747 minI VIRCG 2454236.0890 0.0004 Hel Nga.VSOLJ n=318 Ic
2748 minI ASAS161404+1057.6 2454238.1876 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=228 Ic
2749 minI UMATX 2454240.127 0.001 Hel Mdy.VSOLJ n=18 visual (calculated by Nagai)
2750 minI OPHV1010 2454241.074 0.001 Hel Mdy.VSOLJ n=24 visual (calculated by Nagai)
2751 minI UMAVV 2454246.678 0.002 Hel Ste.AAVSO n=19 visual (calculated by Nagai)
2751 minI BOOVW 2454246.683 0.003 Hel Ste.AAVSO n=21 visual (calculated by Nagai)
2753 minI BOOTY 2454247.06 0.00 Hel Ioh.VSOLJ n=88 V (calculated by Nagai)
2754 minI BOOAC 2454248.0947 0.0003 Hel Ioh.VSOLJ n=162 V (calculated by Nagai)
2756 minII OPHV502 2454263.1223 0.0001 Hel Nga.VSOLJ n=248 Ic
2757 minII SGRYY 2454264.0645 0.0005 Hel Nga.VSOLJ n=165 Ic
2759 minI LIBdelta 2454218.099 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=28 visual (calculated by Nagai)
2759 minI LIBdelta 2454225.078 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=38 visual (calculated by Nagai)
2759 minI OPHV1010 2454241.080 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=41 visual (calculated by Nagai)
2759 minI OPHV1010 2454247.034 0.000 Hel Kit.VSOLJ n=28 visual (calculated by Nagai)
2759 minI VIRDL 2454177.241 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=16 visual (calculated by Nagai)
2759 minI VIRDL 2454243.030 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=23 visual (calculated by Nagai)
2760 minII CYGKR 2454282.2214 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=202 V
2761 minI HERZ 2454248.156 0.003 Hel Kit.VSOLJ n=47 visual (calculated by Nagai)
2761 minI HERRX 2454241.143 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=40 visual (calculated by Nagai)
2761 minI VULZ 2454267.169 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=43 visual (calculated by Nagai)
2762 minI DRARZ 2454291.643 0.002 Hel Ste.AAVSO n=17 visual (calculated by Nagai)
2762 minI CYGDK 2454291.650 0.000 Hel Ste.AAVSO n=22 visual (calculated by Nagai)
2762 minI UMIRU 2454291.664 0.001 Hel Ste.AAVSO n=21 visual (calculated by Nagai)
2764 minII DRAEF 2454298.4100 0.0003 Hel MaticSmrekar n=50 C (calculated by Nagai)
2765 minI OPHU 2454232.226 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=14 visual (calculated by Nagai)
2765 minII OPHU 2454243.121 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=32 visual (calculated by Nagai)
2765 minII OPHU 2454248.142 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=38 visual (calculated by Nagai)
2765 minI OPHU 2454264.068 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=27 visual (calculated by Nagai)
2765 minI HERu 2454228.112 0.003 Hel Kit.VSOLJ n=25 visual (calculated by Nagai)
2765 minI HERu 2454267.086 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=27 visual (calculated by Nagai)
2766 minI AQLOO 2454302.415 0.001 Hel GFT n=15 visual (calculated by Nagai)
2768 minII AQLV802 2454308.1564 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=208 V
2769 minI CASRZ 2454305.398 - Hel PSK n=11 visual (caluclated by Nagai)
2770 minI PEGIP 2454309.1580 0.0001 Hel Njh.VSOLJ n=331 C
2771 minI PEGIP 2454310.2651 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=319 C
2772 minI PEGIP 2454313.1130 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=233 C
2773 minI CYGV753 2454310.1001 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=388 V (calculated by Nagai)
2774 minI UMITV 2454314.4389 0.0008 Hel MaticSmrekar n=125 V (calculated by Nagai)
2776 minII AQLV417 2454317.0617 0.0006 Hel Nga.VSOLJ n=156 Ic
2777 minI AQRCZ 2454317.1916 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=150 V
2782 minII AQLOO 2454317.373 0.003 Hel GFT n=11 visual (calculated by Nagai)
2783 minII CEPVW 2454317.403 0.002 Hel GFT n=16 visual (calculated by Nagai)
2784 minI CASRZ 2454317.367 - Hel GFT n=11 visual (calculated by Nagai)
2785 minI CYGEM 2454317.484 0.000 Hel GFT n=13 visual (calculated by Nagai)
2794 minII AQLOO 2454320.419 0.001 Hel GFT n=16 visual (calculated by Nagai)
2795 minI UMAUX 2454320.394 0.000 Hel GFT n=25 visual (calculated by Nagai)
2796 minI CYGEM 2454320.390 0.000 Hel GFT n=18 visual (calculated by Nagai)
2797 minI CYGCG 2454322.631 0.001 Hel Stephan.AAVSO n=19 visual (calculated by Nagai)
2797 minI VULBS 2454322.660 0.000 Hel Stephan.AAVSO n=17 visual (calculated by Nagai)
2797 minI CYGZZ 2454322.688 0.001 Hel Stephan.AAVSO n=20 visual (calculated by Nagai)
2797 minI AQLOO 2454322.693 0.001 Hel Stephan.AAVSO n=22 visual (calculated by Nagai)
2798 minI AQLOO 2454318.635 0.001 Hel Stephan.AAVSO n=20 visual (calculated by Nagai)
2798 minI DRARZ 2454318.634 0.001 Hel Stephan.AAVSO n=19 visual (calculated by Nagai)
2799 minI DRARZ 2454291.642 0.001 Hel Stephan.AAVSO n=17 visual (calculated by Nagai)
2799 minI CYGDK 2454291.649 0.001 Hel Stephan.AAVSO n=22 visual (calculated by Nagai)
2799 minI UMIRU 2454291.664 0.001 Hel Stephan.AAVSO n=21 visual (calculated by Nagai)
2800 minI PEGBN 2454318.0884 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=220 Rc
2801 minI AQRRY 2454321.0656 0.0004 Hel Nga.VSOLJ n=57 Rc
2802 minI DELMR 2454322.0518 0.0001 Hel Nga.VSOLJ n=120 Rc
2803 minI SCTRS 2454323.0105 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=535 V (calculated by Nagai)
2804 minII OPHV839 2454324.0016 0.0002 Hel Nga.VSOLJ n=73 Rc
2805 minI SCTRS 2454325.0032 0.0002 Hel Nga.VSOLJ n=81 Rc
2808 minI CYGEM 2454329.407 0.000 Hel GFT n=10 visual (calculated by Nagai)
2809 minI CYGY 2454329.415 0.001 Hel GFT n=18 visual (calculated by Nagai)
2810 minI HERV1055 2454325.1019 0.0005 Hel Ioh.VSOLJ n=464 V (calculated by Nagai)
2811 minI CYGWZ 2454326.1127 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=123 V (calculated by Nagai)
2812 minI CYGV401 2454327.2273 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=452 V (calculated by Nagai)
2813 minI VULFR 2454326.2428 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=393 V (calculated by Nagai)
2814 minI OPHV501 2454327.0745 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=372 V (calculated by Nagai)
2815 minI CYGV959 2454324.1257 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=525 V (calculated by Nagai)
2817 minI DELTY 2454320.482 - Hel LMT n=10 visual (calculated by Nagai)
2818 minI PSCVZ 2454328.1410 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=203 Rc
2819 minI AQRCX 2454334.0799 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=100 Rc
2820 minI SERRS 2454333.9543 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=74 Rc
2821 minI CASRZ 2454322.140 - Hel Ibk.VSOLJ n=36 visual
2821 minI CASRZ 2454322.136 - Hel Kim.VSOLJ n=30 visual
2821 minI CASRZ 2454322.121 - Hel Tkc.VSOLJ n=34 visual
2821 minI CASRZ 2454322.138 - Hel Nom.VSOLJ n=30 visual
2821 minI CASRZ 2454322.137 - Hel Hia.VSOLJ n=32 visual
2821 minI CASRZ 2454322.138 - Hel Hks.VSOLJ n=29 visual
2821 minI CASRZ 2454322.140 - Hel Ysj.VSOLJ n=26 visual
2821 minI CASRZ 2454322.139 - Hel Ymd.VSOLJ n=35 visual
2822 minII AQLV802 2454334.1119 0.0006 Hel Njh.VSOLJ n=110 V
2823 minI PEGIP 2454334.1572 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=304 C
2824 minI PEGIP 2454335.2623 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=224 C
2825 minI DELTY 2454337.1397 0.0002 Hel Ioh.VSOLJ n=105 V (calculated by Nagai)
2826 minI SGECW 2454337.0293 0.0004 Hel Ioh.VSOLJ n=118 V (calculated by Nagai)
2827 minI BOOAC 2454337.9694 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=186 V (calculated by Nagai)
2828 minI CYGV1918 2454338.0799 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=146 V (calculated by Nagai)
2829 minI ANDLO 2454338.1605 0.0002 Hel Ioh.VSOLJ n=206 V (calculated by Nagai)
2832 minI ANDQX 2454339.1383 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=260 V
2833 minI CYGV753 2454340.0990 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=184 V
2835 minI CYGEM 2454343.365 0.001 Hel GFT n=14 visual (calculated by Nagai)
2836 minI DELFZ 2454338.9944 0.0002 Hel Nga.VSOLJ n=120 Rc
2838 minI UMAUX 2454346.354 0.000 Hel GFT n=23 visual (calculated by Nagai)
2839 minII ASAS233002-1154.5 2454351.0962 0.0004 Hel Nga.VSOLJ n=156 Rc
2840 minII AQLV694 2454352.0496 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=117 Ic
2842 minI SGRV356 2454352.9308 0.0005 Hel Nga.VSOLJ n=33 Rc
2843 minII AQRHS 2454351.0897 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=144 Ic
2844 minI OPHU 2454306.020 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=21 visual (calculated by Nagai)
2844 minI SGRV505 2454323.144 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=21 visual (calculated by Nagai)
2846 minI PEGBX 2454359.9874 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=267 V (calculated by Nagai)
2847 minI AQRMU 2454359.9855 0.0002 Hel Nga.VSOLJ n=117 Rc
2848 minII AQRCX 2454361.0413 0.0004 Hel Nga.VSOLJ n=163 Rc
2849 minI ASAS001556+0644.7 2454364.1031 0.0004 Hel Nga.VSOLJ n=149 Rc
2849 minII ASAS001556+0644.7 2454365.1065 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=234 Rc
2850 minI CASRZ 2454363.962 - Hia.VSOLJ n=21 visual
2850 minI CASRZ 2454363.965 - Nom.VSOLJ n=28 visual
2850 minI CASRZ 2454363.964 - Ysj.VSOLJ n=23 visual
2850 minI CASRZ 2454365.175 - Kim.VSOLJ n=40 visual
2850 minI CASRZ 2454365.164 - Nom.VSOLJ n=36 visual
2850 minI CASRZ 2454365.179 - Tkc.VSOLJ n=35 visual
2850 minI CASRZ 2454365.163 - Ysj.VSOLJ n=31 visual
2851 minI ANDXZ 2454379.026 0.000 Hel Hsk.VSOLJ n=17 visual (calculated by Nagai)
2853 minI PERbeta 2454375.3964 0.0004 Hel PSK n=150 (caluclated by Nagai)
2854 minI UMIW 2454385.247 0.003 Hel Mdy.VSOLJ n=25 visual (calculated by Nagai)
2856 minI CASRZ 2454390.269 0.000 Hel Hsk.VSOLJ n=15 visual (calculated by Nagai)
2857 minII ANDAB 2454394.9914 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=135 Ic
2858 minI TRIX 2454394.241 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=17 visual (calculated by Nagai)
2859 minI CEPU 2454394.289 0.000 Hel Hsk.VSOLJ n=24 visual (calculated by Nagai)
2861 minI SGEU 2454394.965 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=34 visual (calculated by Nagai)
2862 minI PEGBX 2454393.92 0.00 Hel Ioh.VSOLJ n=43 V (calculated by Nagai)
2863 minI AQLV346 2454395.934 0.000 Hel Hsk.VSOLJ n=19 visual (calculated by Nagai)
2863 minI HERSZ 2454395.915 0.000 Hel Hsk.VSOLJ n=15 visual (calculated by Nagai)
2864 minII CASV523 2454401.1188 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=265 V
2864 minI CASV523 2454401.2344 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=265 V
2865 minII ANDCN 2454401.0364 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=312 Ic
2866 minI ANDRT 2454400.973 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=22 visual (calculated by Nagai)
2867 minI AQRCX 2454401.912 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=19 visual (calculated by Nagai)
2868 minI PSCY 2454401.951 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=22 visual (calculated by Nagai)
2869 minI AURAR 2454395.067 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=13 visual (calculated by Nagai)
2869 minI CETAA 2454394.096 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=14 visual (calculated by Nagai)
2869 minI SGRV505 2454379.917 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=31 visual (calculated by Nagai)
2870 minI LACVY 2454401.9552 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=582 V (calculated by Nagai)
2871 minI CASCW 2454408.070 0.001 Hel Ioh.VSOLJ n=82 V (calculated by Nagai)
2872 minI DELFZ 2454407.912 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=19 visual (calculated by Nagai)
2873 minI PSCVZ 2454412.0089 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=211 Ic
2874 minI CYGZZ 2454411.954 0.000 Hel Hsk.VSOLJ n=25 visual (calculated by Nagai)
2875 minI ERIBC 2454416.2663 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=193 Ic
2876 minII PSCVZ 2454416.0628 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=186 Ic
2877 minI GEMQW 2454417.2420 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=185 Ic
2878 minI GEMAZ 2454417.2669 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=191 V
2879 minI PEGV396 2454417.9947 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=247 Ic
2880 minI ORIV647 2454418.1870 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=210 Ic
2881 minI PEGBY 2454418.9267 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=166 Ic
2882 minI PERbeta 2454427.019 0.003 Hel Tcy.VSOLJ n=12 visual (calculated by Nagai)
2883 minI PSCRV 2454417.1905 0.0002 Hel Ioh.VSOLJ n=303 V (calculated by Nagai)
2884 minI PEGEU 2454421.9390 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=185 Ic
2885 minI GEMU 2454423.3355 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=271 C
2886 minI PEGER 2454422.9235 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=272 Ic (calculated by Nagai)
2887 minI ORIV648 2454423.1543 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=212 V
2888 minII ORIV1363 2454423.2007 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=281 Ic
2889 minI CASV523 2454422.0319 0.0002 Hel Ioh.VSOLJ n=333 V (calculated by Nagai)
2890 minI TAUAH 2454423.1847 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=338 V (calculated by Nagai)
2891 minI GEMU 2454425.2810 0.0001 Hel Njh.VSOLJ n=415 C
2892 minII LACCN 2454424.9476 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=188 Ic
2893 minI ERIBQ 2454425.1174 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=329 Ic
2894 minI TAUV781 2454427.0836 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=369 V
2894 minII TAUV781 2454427.2566 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=369 V
2895 minI CETTW 2454427.0332 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=150 Ic
2897 minI ORIV1363 2454428.1614 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=329 Ic
2898 minII PEGV357 2454427.9896 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=236 Ic
2899 minI TAURW 2454427.934 0.000 Hel Hsk.VSOLJ n=32 visual (calculated by Nagai)
2900 minII CASV523 2454428.9282 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=720 V (calculated by Nagai)
2900 minI CASV523 2454429.0432 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=720 V (calculated by Nagai)
2901 minI PERbeta 2454427.014 0.002 Hel Nga.VSOLJ n=11 C
2902 minI CYGV836 2454427.9552 0.0003 Hel Ioh.VSOLJ n=242 V (calculated by Nagai)
2903 minI TAUWY 2454428.2339 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=318 V (calculated by Nagai)
2904 minI CASV375 2454429.9305 0.0002 Hel Ioh.VSOLJ n=476 V (calculated by Nagai)
2905 minI CYGSW 2454429.926 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=33 visual (calculated by Nagai)
2906 minI CYGV1034 2454435.9565 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=334 V (calculated by Nagai)
2907 minI HYAVW 2454448.2728 0.0001 Hel Njh.VSOLJ n=214 V
2908 minI LACPP 2454437.0212 0.0006 Hel Ioh.VSOLJ n=353 V (calculated by Nagai)
2910 minI ANTS 2454428.276 0.003 Hel Kit.VSOLJ n=24 visual (calculated by Nagai)
2910 minI CETAA 2454416.081 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=27 visual (calculated by Nagai)
2910 minI CETXY 2454412.099 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=37 visual (calculated by Nagai)
2910 minII LEOUV 2454418.305 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=36 visual (calculated by Nagai)
2910 minI ORIER 2454420.298 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=23 visual (calculated by Nagai)
2910 minI PERbeta 2454427.032 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=27 visual (calculated by Nagai)
2911 minII UMAW 2454449.0988 0.0001 Hel Nga.VSOLJ n=301 Ic
2912 minI DRAAI 2454439.425 0.003 Hel PSK n=22 visual (caluclated by Nagai)
2913 minII ERIYY 2454380.275 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=26 visual (calculated by Nagai)
2913 minII ERIYY 2454382.202 0.000 Hel Kit.VSOLJ n=29 visual (calculated by Nagai)
2913 minII ERIYY 2454394.094 0.000 Hel Kit.VSOLJ n=58 visual (calculated by Nagai)
2913 minI ERIYY 2454394.257 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=58 visual (calculated by Nagai)
2913 minII ERIYY 2454395.060 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=24 visual (calculated by Nagai)
2913 minI ERIYY 2454397.143 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=45 visual (calculated by Nagai)
2913 minI ERIYY 2454401.327 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=17 visual (calculated by Nagai)
2913 minI ERIYY 2454413.224 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=30 visual (calculated by Nagai)
2913 minI ERIYY 2454416.118 0.000 Hel Kit.VSOLJ n=50 visual (calculated by Nagai)
2913 minI ERIYY 2454418.045 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=29 visual (calculated by Nagai)
2914 minI AEISZ 2454446.0922 0.0003 Hel Ioh.VSOLJ n=126 V (calculated by Nagai)
2915 minI AURAH 2454449.1408 0.0006 Hel Ioh.VSOLJ n=303 V (calculated by Nagai)
2918 minI CASRZ 2454456.012 - Ibk.VSOLJ n=11 visual
2918 minI CASRZ 2454456.003 - Kim.VSOLJ n=12 visual
2918 minI CASRZ 2454456.012 - Nom.VSOLJ n=23 visual
2918 minI CASRZ 2454456.008 - Hia.VSOLJ n=19 visual
2918 minI CASRZ 2454456.002 - Ysj.VSOLJ n=18 visual
2922 minII TAUGR 2454320.1968 0.0003 Hel Kis.VSOLJ n=208 V (calculated by Nagai)
2922 minII TAUGR 2454323.1983 0.0006 Hel Kis.VSOLJ n=150 V (calculated by Nagai)
2922 minI TAUGR 2454327.2788 0.0001 Hel Kis.VSOLJ n=362 V (calculated by Nagai)
2922 minI TAUGR 2454340.1820 0.0007 Hel Kis.VSOLJ n=114 V (calculated by Nagai)
2922 minI TAUGR 2454417.9855 0.0003 Hel Kis.VSOLJ n=92 V (calculated by Nagai)
2922 minII TAUGR 2454320.1824 0.0003 Hel Kis.VSOLJ n=111 Ic (calculated by Nagai)
2922 minI TAUGR 2454417.9852 0.0002 Hel Kis.VSOLJ n=91 Ic (calculated by Nagai)
2923 minI PERbeta 2454464.301 0.002 Hel SSW n=15 visual (calculated by Nagai)
2924 minI ERIBZ 2454467.1169 0.0002 Hel Ioh.VSOLJ n=420 V (calculated by Nagai)
2925 minI PERKN 2454468.0161 0.0002 Hel Ioh.VSOLJ n=545 V (calculated by Nagai)
2926 minI ORIVV 2454379.204 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=24 visual (calculated by Nagai)
2927 minI TAUlambda 2454423.078 0.004 Hel Kit.VSOLJ n=43 visual (calculated by Nagai)
2927 minI TAUlambda 2454427.034 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=26 visual (calculated by Nagai)
2928 minI CMIBB 2454469.0979 0.0003 Hel Ioh.VSOLJ n=351 V (calculated by Nagai)
2929 minI ANTS 2454439.285 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=29 visual (calculated by Nagai)
2930 minII ANTS 2454440.247 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=29 visual (calculated by Nagai)
2931 minI AURWW 2454451.131 0.003 Hel Kit.VSOLJ n=42 visual (calculated by Nagai)
2932 minI CETXY 2454451.027 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=30 visual (calculated by Nagai)
2933 minI CMAR 2454440.218 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=29 visual (calculated by Nagai)
2934 minI CMIYY 2454438.256 0.007 Hel Kit.VSOLJ n=25 visual (calculated by Nagai)
2935 minI CMIYY 2454448.109 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=21 visual (calculated by Nagai)
2936 minI CMIYY 2454449.189 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=37 visual (calculated by Nagai)
2937 minI ERIAS 2454454.926 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=23 visual (calculated by Nagai)
2938 minI MONV448 2454448.112 0.013 Hel Kit.VSOLJ n=30 visual (calculated by Nagai)
2939 minI MONV448 2454449.236 0.003 Hel Kit.VSOLJ n=38 visual (calculated by Nagai)
2940 minI PERbeta 2454444.219 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=28 visual (calculated by Nagai)
2941 minI PERbeta 2454449.959 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=27 visual (calculated by Nagai)
2942 minI TAUCD 2454453.089 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=36 visual (calculated by Nagai)
2943 minI TRIRW 2454470.9957 0.0001 Hel Njh.VSOLJ n=210 V
2944 minI TRIWW 2454471.9738 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=194 V
2945 minII AURWW 2454465.023 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=32 visual (calculated by Nagai)
2945 minI CMAR 2454465.198 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=34 visual (calculated by Nagai)
2945 minI LYNRR 2454466.157 0.004 Hel Kit.VSOLJ n=33 visual (calculated by Nagai)
2946 minI AURWW 2454476.386 0.001 Hel SSW n=25 visual (calculated by Nagai)
2946 minI CASRZ 2454476.327 0.001 Hel SSW n=20 visual (calculated by Nagai)
2949 minII ASAS071637-0700.0 2454472.1566 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=198 C (calculated by Nagai)
2950 minI TAUV781 2454473.9911 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=367 V
2952 minI CASV396 2454470.9848 0.0002 Hel Ioh.VSOLJ n=419 V (calculated by Nagai)
2953 minI MONV442 2454476.0878 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=430 V (calculated by Nagai)
2954 minII ANTS 2454468.151 0.003 Hel Kit.VSOLJ n=30 visual (calculated by Nagai)
2954 minI LEOAP 2454468.190 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=28 visual (calculated by Nagai)
2954 minII LEOAP 2454469.257 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=34 visual (calculated by Nagai)
2954 minII LEOUV 2454469.318 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=17 visual (calculated by Nagai)
2954 minI PERbeta 2454470.034 0.006 Hel Kit.VSOLJ n=18 visual (calculated by Nagai)
2955 minII LEOUZ 2454132.0368 0.0002 Hel Kis.VSOLJ n=165 Ic (calculated by Nagai)
2956 minII HYADK 2454131.0425 0.0002 Hel Kis.VSOLJ n=191 V (calculated by Nagai)
2957 minII HYAAV 2454136.0239 0.0002 Hel Kis.VSOLJ n=216 Ic (calculated by Nagai)
2958 minI VIRAH 2454143.0806 0.0001 Hel Kis.VSOLJ n=210 Ic (calculated by Nagai)
2961 minI LEOXZ 2454147.9977 0.0001 Hel Kis.VSOLJ n=185 Ic (calculated by Nagai)
2962 minI VIRAW 2454150.1205 0.0002 Hel Kis.VSOLJ n=222 Ic (calculated by Nagai)
2963 minII HYAEZ 2454160.0404 0.0005 Hel Kis.VSOLJ n=227 Ic (calculated by Nagai)
2965 minI VIRNY 2454147.1249 0.0002 Hel Kis.VSOLJ n=383 Ic (calculated by Nagai)
2965 minI VIRNY 2454147.2260 0.0001 Hel Kis.VSOLJ n=383 Ic (calculated by Nagai)
2966 minI VIRNY 2454158.1361 0.0002 Hel Kis.VSOLJ n=365 Ic (calculated by Nagai)
2968 minII CRTV 2454174.0359 0.0002 Hel Kis.VSOLJ n=195 Ic (calculated by Nagai)
2969 minII ASAS071637-0700.0 2454470.0559 0.0002 Hel Kis.VSOLJ n=309 C (calculated by Nagai)
2975 minII VIRMS 2454491.3433 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=119 Ic
2976 minII ERIBV 2454483.9229 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=244 Ic
2977 minI TRIRV 2454490.9261 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=171 Ic
2985 minI CMAIQ 2454455.0379 0.0002 Hel Kis.VSOLJ n=222 V (calculated by Nagai)
2986 minI CMART 2454402.1589 0.0002 Hel Kis.VSOLJ n=122 Ic (calculated by Nagai)
2987 minII CNCTX 2454403.1578 0.0002 Hel Kis.VSOLJ n=281 Ic (calculated by Nagai)
2991 minI ERIBC 2454451.0668 0.0001 Hel Kis.VSOLJ n=335 V (calculated by Nagai)
2996 minI HYAHS 2454444.2200 0.0002 Hel Kis.VSOLJ n=447 V (calculated by Nagai)
2997 minII HYAHS 2454451.2692 0.0002 Hel Kis.VSOLJ n=385 V (calculated by Nagai)
2999 minI CASV381 2454492.9126 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=206 V
3000 minI ORIEW 2454492.9909 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=452 V (calculated by Nagai)
3001 minI CASTV 2454491.941 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=17 visual (calculated by Nagai)
3003 minI CNCGY 2454499.434 0.000 Hel GFT n=23 visual (calculated by Nagai)
3004 minI AURAR 2454469.486 0.002 Hel SSW n=10 visual (calculated by Nagai)
3004 minI CAMSV 2454480.380 0.000 Hel SSW n=15 visual (calculated by Nagai)
3004 minI CMAR 2454500.415 0.002 Hel SSW n=14 visual (calculated by Nagai)
3004 minI TRIX 2454494.311 0.002 Hel SSW n=23 visual (calculated by Nagai)
3004 minI UMATX 2454500.504 0.002 Hel SSW n=28 visual (calculated by Nagai)
3005 minI VIRMS 2454504.3131 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=319 Ic
3006 minI ORIFK 2454496.9756 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=140 Ic
3007 minI ORIV343 2454500.9276 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=160 V
3008 minI ORIFF 2454503.9468 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=138 Ic
3009 minI ORIV343 2454504.9730 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=191 Rc
3010 minII ORIFZ 2454503.0469 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=145 Ic
3011 minI LEOET 2454497.2730 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=372 Ic
3012 minI CETSS 2454492.966 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=29 visual (calculated by Nagai)
3012 minI GEMTX 2454492.955 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=28 visual (calculated by Nagai)
3012 minI PERbeta 2454492.969 0.002 Hel Hsk.VSOLJ n=21 visual (calculated by Nagai)
3014 minI PERbeta 2454507.300 0.001 Hel SSW n=20 visual (calculated by Nagai)
3014 minI CASRZ 2454507.405 0.001 Hel SSW n=17 visual (calculated by Nagai)
3015 minI PERbeta 2454507.314 0.000 Hel GFT n=17 visual (calculated by Nagai)
3016 minI PERRT 2454508.350 0.000 Hel SSW n=20 visual (calculated by Nagai)
3017 minII ORIV343 2454506.9929 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=194 V
3018 minI ASAS071637-0700.0 2454478.9388 0.0003 Hel Kis.VSOLJ n=274 C
3019 minI ORIES 2454509.9335 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=243 Ic
3020 minI CMART 2454506.947 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=14 visual (calculated by Nagai)
3025 minII BOOAR 2454515.3272 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=173 Ic
3026 minI HYAEZ 2454515.1246 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=150 Ic
3027 minI BOOAR 2454516.1848 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=66 Ic
3028 minII CMAFF 2454516.9952 0.0001 Hel Njh.VSOLJ n=412 V
3029 minI ORICQ 2454518.0369 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=192 Ic
3031 minI CRTVV 2454510.2352 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=330 C
3031 minII CRTVV 2454518.2533 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=221 C
3032 minI CASRZ 2454519.358 0.001 Hel GFT n=19 visual (calculated by Nagai)
3034 minI UMAAA 2454522.380 - Hel GFT n=14 visual (calculated by Nagai)
3036 minI MisV1317 2454517.9215 0.0002 Hel Sac n=149 C
3037 minI CASTW 2454523.347 0.002 Hel SSW n=22 visual (calculated by Nagai)
3038 minI ORIV343 2454521.9635 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=182 B
3039 minI UMAXZ 2454524.114 0.001 Hel Mdy.VSOLJ n=19 visual (calculated by Nagai)
3040 minII LEOBL 2454525.1843 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=336 Ic
3040 minI LEOBL 2454525.3262 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=336 Ic
3041 minI GEMU 2454525.9428 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=452 C
3042 minII UMABM 2454526.1946 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=324 Ic
3042 minI UMABM 2454526.3298 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=324 Ic
3043 minI CMAEG 2454514.0356 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=399 V (calculated by Nagai)
3044 minII UMALP 2454527.1436 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=334 Ic
3044 minI UMALP 2454527.2738 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=334 Ic
3045 minI GEMYY 2454510.1086 0.0002 Hel Ioh.VSOLJ n=260 V (calculated by Nagai)
3046 minI UMAII 2454528.3212 0.0001 Hel Njh.VSOLJ n=321 Ic (calculated by Nagai)
3047 minII UMALP 2454528.0534 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=166 V
3048 minI UMABS 2454529.2537 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=162 Ic
3050 minI VIRHW 2454533.1924 0.0001 Hel Njh.VSOLJ n=446 V
3050 minII VIRHW 2454533.2500 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=446 V
3050 minI VIRHW 2454533.3091 0.0001 Hel Njh.VSOLJ n=446 V
3051 minII MONDD 2454533.9663 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=215 Ic
3052 minII UMAUY 2454531.3126 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=135 Ic
3053 minII UMAUY 2454533.1914 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=260 Ic
3054 minI UMAUY 2454534.1331 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=159 Ic
3055 minI LEOY 2454532.959 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=25 visual (calculated by Nagai)
3056 minI CMICW 2454535.9430 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=86 Rc
3057 minI VIRHW 2454536.1104 0.0001 Hel Nga.VSOLJ n=162 Rc
3057 minII VIRHW 2454536.1685 0.0004 Hel Nga.VSOLJ n=162 Rc
3057 minI VIRHW 2454536.2271 0.0001 Hel Nga.VSOLJ n=162 Rc
3058 minII LEOAM 2454537.0950 0.0002 Hel Nga.VSOLJ n=141 Rc
3059 minI CMATU 2454540.969 0.002 Hel Hsk.VSOLJ n=19 visual (calculated by Nagai)
3059 minI TAUAM 2454540.945 0.003 Hel Hsk.VSOLJ n=22 visual (calculated by Nagai)
3060 minI CVNDF 2454534.1581 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=309 V (calculated by Nagai)
3061 minI VIRHW 2454535.1765 0.0004 Hel Ioh.VSOLJ n=336 V (calculated by Nagai)
3061 minII VIRHW 2454535.2349 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=336 V (calculated by Nagai)
3062 minI SEXWY 2454541.9883 0.0006 Hel Nga.VSOLJ n=39 Rc
3063 minI SEROU 2454546.2832 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=268 Ic
3064 minI CMAR 2454514.042 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=27 visual (calculated by Nagai)
3064 minI CMAR 2454522.002 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=25 visual (calculated by Nagai)
3064 minI CRBU 2454515.170 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=26 visual (calculated by Nagai)
3064 minI VIRDL 2454527.146 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=28 visual (calculated by Nagai)
3065 minI CVNBO 2454547.1619 0.0002 Hel Ioh.VSOLJ n=318 V (calculated by Nagai)
3066 minI UMALP 2454547.1101 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=398 V
3067 minI UMAAW 2454547.1226 0.0001 Hel Njh.VSOLJ n=422 Ic
3068 minI PUPAV 2454548.0023 0.0002 Hel Ioh.VSOLJ n=232 V (calculated by Nagai)
3069 minI BOOGN 2454548.2691 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=473 V (calculated by Nagai)
3070 minII UMABM 2454550.0626 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=243 V
3070 minI UMABM 2454550.1982 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=243 V
3071 minI UMAUX 2454550.1071 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=206 Ic
3072 minI UMALP 2454552.0649 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=388 Rc
3072 minII UMALP 2454552.2254 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=388 Rc
3075 minI UMAUX 2454554.434 0.000 Hel GFT n=25 visual (calculated by Nagai)
3076 minII HYADF 2454554.0032 0.0001 Hel Njh.VSOLJ n=196 Ic
3077 minII UMALP 2454554.0819 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=258 B
3079 minII UMABM 2454554.9440 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=96 Rc
3080 minI HYAFG 2454554.9858 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=126 Ic
3082 minI UMAUX 2454555.417 0.000 Hel GFT n=26 visual (calculated by Nagai)
3084 minII LEOAP 2454557.0621 0.0002 Hel Nga.VSOLJ n=147 Rc
3085 minI LEOWZ 2454555.0893 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=309 V (calculated by Nagai)
3088 minII ASAS112723+0442.4 2454558.0102 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=110 Rc
3089 minII SERAQ 2454559.2499 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=216 Ic
3090 minII CRVY 2454560.1112 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=183 Ic
3091 minI HYAAS 2454559.9718 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=132 Ic
3092 minI UMALP 2454561.0518 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=238 B
3093 minI BOOET 2454561.2396 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=267 Ic
3094 minI UMAZZ 2454557.0922 0.0002 Hel Ioh.VSOLJ n=428 V (calculated by Nagai)
3095 minI HYAVY 2454558.0288 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=263 V (calculated by Nagai)
3096 minII CRBYY 2454560.129 0.001 Hel Mdy.VSOLJ n=21 visual (calculated by Nagai)
3097 minI BOOFI 2454562.2712 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=178 Ic
3098 minI UMALO 2454562.0423 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=293 Ic
3099 minI UMABM 2454562.9449 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=267 Rc
3099 minII UMABM 2454563.0802 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=267 Rc
3100 minII VIRLU 2454563.1432 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=592 Ic
3101 minII UMABS 2454562.9812 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=216 Ic
3102 minII CRBYY 2454564.2588 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=119 B
3103 minI OPHV391 2454564.2982 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=125 Ic
3104 minII UMABM 2454564.9807 0.0009 Hel Njh.VSOLJ n=156 B
3104 minI UMABM 2454565.1169 0.0007 Hel Njh.VSOLJ n=156 B
3105 minII UMAHX 2454565.1699 0.0001 Hel Njh.VSOLJ n=469 Ic
3106 minII CNCYY 2454564.9864 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=195 Ic
3107 minII BOOGQ 2454565.1953 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=123 V
3108 minII LEOUX 2454563.0345 0.0006 Hel Nga.VSOLJ n=143 Rc
3109 minI CRVRV 2454493.298 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=21 visual (calculated by Nagai)
3109 minI CRVRV 2454496.278 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=24 visual (calculated by Nagai)
3109 minII CRVRV 2454504.125 0.003 Hel Kit.VSOLJ n=37 visual (calculated by Nagai)
3109 minI CRVRV 2454511.228 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=32 visual (calculated by Nagai)
3110 minII AURAH 2454563.0215 0.0002 Hel Ioh.VSOLJ n=361 V (calculated by Nagai)
3111 minI LIBGK 2454568.1351 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=258 Ic
3112 minII LEOBL 2454568.0388 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=354 V
3112 minI LEOBL 2454568.1777 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=354 V
3115 minI UMAKM 2454562.1036 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=351 V (calculated by Nagai)
3116 minI LEOBL 2454569.0255 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=285 Rc
3116 minII LEOBL 2454569.1675 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=285 Rc
3117 minI SERAS 2454569.2817 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=162 Ic
3118 minII LEOUX 2454569.0534 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=243 Ic
3119 minI LEOBL 2454570.9996 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=253 B
3119 minII LEOBL 2454571.1371 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=253 B
3120 minI LIBVZ 2454571.1601 0.0002 hel Njh.VSOLJ n=164 Ic
3121 minI LEOAL 2454570.9961 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=400 Ic
3122 minI UMADW 2454571.9781 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=184 C
3123 minI VIRBH 2454572.0464 0.0005 Hel Nga.VSOLJ n=117 Rc
3124 minI COMLR 2454572.1085 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=420 V (calculated by Nagai)
3125 minI VIRAW 2454577.0453 0.0004 Hel Nga.VSOLJ n=82 Rc
3126 minII UMAAA 2454575.9778 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=274 Ic
3127 minI UMADW 2454575.9393 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=537 C
3127 minI UMADW 2454576.0764 0.0001 Hel Njh.VSOLJ n=537 C
3128 minI SERAU 2454576.2164 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=167 Ic
3129 minII UMALP 2454572.0483 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=176 C
3130 minII UMALP 2454576.0841 0.0001 Hel Njh.VSOLJ n=539 C
3131 minI SERCC 2454577.2396 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=179 Ic
3132 minI HYAAS 2454576.9914 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=245 V (calculated by Nagai)
3133 minI UMADW 2454577.9883 0.0001 Hel Njh.VSOLJ n=597 C
3133 minI UMADW 2454578.1249 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=597 C
3134 minII UMALP 2454577.9488 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=601 C
3134 minI UMALP 2454578.1042 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=601 C
3135 minI UMADW 2454578.9452 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=345 C
3135 minI UMADW 2454579.0812 0.0001 Hel Njh.VSOLJ n=345 C
3136 minI UMALP 2454579.0296 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=338 C
3137 minI UMADW 2454580.9942 0.0001 Hel Njh.VSOLJ n=299 C
3137 minI UMADW 2454581.1305 0.0001 Hel Njh.VSOLJ n=299 C
3138 minII UMALP 2454581.0370 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=292 C
3139 minI CRTRV 2454581.0086 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=259 Ic
3140 minII BOOFY 2454581.2282 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=206 Ic
3141 minI UMADW 2454574.4373 0.0000 Hel VIR n=216 C
3141 minI UMADW 2454576.4858 0.0001 Hel VIR n=201 C
3141 minI UMADW 2454577.4427 0.0001 Hel VIR n=200 C
3142 minI UMADW 2454583.9993 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=93 C
3143 minI UMALP 2454583.9924 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=93 C
3144 minI UMAUX 2454512.3460 0.0001 Hel VIR n=124 C
3144 minI UMAUX 2454519.4262 0.0001 Hel VIR n=83 C
3145 minI VIRBH 2454585.120 0.001 Hel Mdy.VSOLJ n=17 visual (calculated by Nagai)
3146 minI UMADW 2454586.0480 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=135 C
3148 minI VIRAZ 2454586.0570 0.0005 Hel Nga.VSOLJ n=115 Rc
3149 minI VIRGR 2454587.1354 0.0004 Hel Nga.VSOLJ n=153 Ic
3150 minI VIRHT 2454587.1299 0.0002 Hel Nga.VSOLJ n=185 Rc
3151 minI UMADW 2454587.0046 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=227 C
3152 minI UMALP 2454587.0906 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=234 C
3153 minI CRBAS 2454587.1944 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=468 V (calculated by Nagai)
3154 minI CVNEE 2454586.0626 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=403 V (calculated by Nagai)
3155 minI UMADW 2454593.0152 0.0001 Hel Njh.VSOLJ n=183 C
3156 minII DRARZ 2454593.2463 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=146 Ic
3157 minI VIRBD 2454593.1354 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=205 Ic
3158 minI UMALP 2454592.9785 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=183 C
3159 minII SCTFG 2454593.2328 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=111 V
3160 minI UMADW 2454593.9717 0.0001 Hel Njh.VSOLJ n=175 C
3162 minII SERAS 2454594.2269 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=139 Ic
3163 minI VIRBH 2454594.1025 0.0001 Hel Njh.VSOLJ n=159 Ic
3164 minI ASAS133347+0942.0 2454593.0630 0.0006 Hel Nga.VSOLJ n=87 Rc
3166 minII SERV384 2454604.1058 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=399 Ic
3167 minII HERTX 2454607.2614 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=267 Ic
3168 minII LMIVW 2454603.9984 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=311 Ic
3169 minII BOOAR 2454607.0610 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=184 V
3170 minII HERLT 2454608.1716 0.0013 Hel Nga.VSOLJ n=89 Rc
3171 minI UMATY 2454607.0250 0.0001 Hel Njh.VSOLJ n=278 Ic
3173 minI UMAHX 2454601.0010 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=399 Ic
3174 minI HYATT 2454515.170 0.003 Hel Kit.VSOLJ n=36 (calculated by Nagai)
3175 minII AQLV417 2454607.2010 0.0001 Bjd Mhh.VSOLJ n=380 V
3176 minI SERAU 2454607.1351 0.0003 Hel Ioh.VSOLJ n=272 V (calculated by Nagai)
3177 minI VIRAZ 2454608.0875 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=265 V (calculated by Nagai)
3178 minII ORIVV 2454526.9964 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=451 Ic
3184 minI HERSZ 2454573.4414 0.0001 Hel VIR n=200 CV
3185 minI BOOAR 2454613.0969 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=206 V
3186 minI COMKR 2454613.0406 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=542 Ic
3187 minII CRVRV 2454613.9871 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=223 Ic
3188 minII OPHV502 2454613.1335 0.0006 Hel Nga.VSOLJ n=148 Rc
3189 minI SERAQ 2454614.0881 0.0006 Hel Nga.VSOLJ n=88 Rc
3191 minI LIBdelta 2454560.212 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=34 visual (calculated by Nagai)
3192 minI ASAS170125+0924.4 2454630.1070 0.0010 Hel Nga.VSOLJ n=100 Rc
3193 minI OPHV502 2454631.0408 0.0008 Hel Nga.VSOLJ n=131 Rc
3194 minI OPHV2553 2454630.1003 0.0002 Hel Ioh.VSOLJ n=455 V (calculated by Nagai)
3195 minI BOOGM 2454631.0653 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=161 Ic
3196 minI HERMM 2454634.1477 0.0002 Hel Ioh.VSOLJ n=427 V (calculated by Nagai)
3198 minI DELFZ 2454660.1086 0.0002 Hel Nga.VSOLJ n=146 Rc
3200 minII SCTCW 2454665.0966 0.0009 Hel Nga.VSOLJ n=69 Rc
3201 minII AQLOO 2454670.0951 0.0002 Hel Nga.VSOLJ n=159 Rc
3202 minI AQLV1471 2454680.0914 0.0005 Hel Nga.VSOLJ n=118 Rc
3203 minI DELRR 2454681.0708 - Hel Ioh.VSOLJ n=278 V (calculated by Nagai)
3204 minI CYGDK 2454682.1125 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=437 V (calculated by Nagai)
3205 minII OPHV2610 2454681.0096 0.0004 Hel Nga.VSOLJ n=66 Rc
3206 minI PEGEE 2454681.1711 0.0002 Hel Nga.VSOLJ n=113 Rc
3207 minII SGRV505 2454681.0245 0.0006 Hel Nga.VSOLJ n=61 Ic
3208 minI AQLV724 2454682.0668 0.0008 Hel Nga.VSOLJ n=110 Rc
3210 minI HERZ 2454675.383 0.004 Hel LMT n=10 visual (calculated by Nagai)
3210 minI PEGEE 2454686.413 0.002 Hel LMT n=16 visual (calculated by Nagai)
3211 minI DELMR 2454694.0168 0.0001 Hel Nga.VSOLJ n=141 Rc
3212 minI CASRZ 2454689.082 - Hel Kta.VSOLJ n=17 visual
3212 minI CASRZ 2454689.079 - Hel Ngi.VSOLJ n=18 visual
3212 minI CASRZ 2454689.081 - Hel Nom.VSOLJ n=24 visual
3212 minI CASRZ 2454689.080 - Hel Hia.VSOLJ n=20 visual
3212 minI CASRZ 2454689.080 - Hel Ymd.VSOLJ n=18 visual
3213 minII CAPAQ 2454700.0657 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=216 Ic
3215 minI AQLOO 2454707.344 0.001 Hel GFT n=13 visual (calculated by Nagai)
3216 minI HERu 2454550.131 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=19 visual (calculated by Nagai)
3216 minI HERu 2454554.224 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=26 visual (calculated by Nagai)
3216 minI HERu 2454593.187 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=42 visual (calculated by Nagai)
3216 minI OPHU 2454512.313 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=14 visual (calculated by Nagai)
3216 minII OPHU 2454533.283 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=22 visual (calculated by Nagai)
3216 minI OPHU 2454554.249 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=27 visual (calculated by Nagai)
3216 minII OPHU 2454612.134 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=23 visual (calculated by Nagai)
3216 minI OPHV1010 2454510.271 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=14 visual (calculated by Nagai)
3216 minI OPHV1010 2454547.315 - Hel Kit.VSOLJ n=23 visual (calculated by Nagai)
3216 minII OPHV1010 2454554.241 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=27 visual (calculated by Nagai)
3216 minII OPHV1010 2454558.232 0.000 Hel Kit.VSOLJ n=18 visual (calculated by Nagai)
3216 minI OPHV1010 2454612.136 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=23 visual (calculated by Nagai)
3218 minI AQLOO 2454710.384 - Hel GFT n=16 visual (calculated by Nagai)
3218 minII LACSW 2454710.383 0.001 Hel GFT n=13 visual (calculated by Nagai)
3219 minI AQRDX 2454712.0079 0.0008 Hel Nga.VSOLJ n=81 Rc
3220 minI CETTT 2454713.1619 0.0009 Hel Nga.VSOLJ n=40 Rc
3222 minI DRAAI 2454716.339 0.001 Hel GFT n=12 visual (calculated by Nagai)
3223 minII AQRCX 2454719.1021 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=100 Rc
3224 minI AQREK 2454719.0587 0.0011 Hel Nga.VSOLJ n=73 Rc
3225 minII AQREE 2454720.0438 0.0006 Hel Nga.VSOLJ n=59 Rc
3226 minI ASAS223616+0600.9 2454720.0971 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=122 Rc
3228 minI CYGEM 2454723.3048 0.0002 Hel GFT n=17 visual (calculated by Nagai)
3233 minI CYGEM 2454725.3335 0.0003 Hel GFT n=14 visual (calculated by Nagai)
3233 minII AQLOO 2454725.336 0.001 Hel GFT n=14 visual (calculated by Nagai)
3236 minI PSCVZ 2454732.0497 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=100 Rc
3237 minI CETCT 2454732.0643 0.0008 Hel Nga.VSOLJ n=45 Ic
3238 minII AQLOO 2454732.9378 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=169 Ic
3240 minII CEPVW 2454737.366 0.002 Hel GFT n=23 visual (calculated by Nagai)
3241 minII PEGU 2454731.3569 0.0001 Hel VIR n=250 C (calculated by Nagai)
3242 minI CASRZ 2454739.291 0.002 Hel GFT n=12 visual (calculated by Nagai)
3242 minI CYGEM 2454739.3001 0.0004 Hel GFT n=13 visual (calculated by Nagai)
3244 minII CETTT 2454741.1040 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=319 Ic
3245 minI CETCT 2454741.0383 0.0012 Hel Nga.VSOLJ n=38 Ic
3246 minI AQRCX 2454741.0620 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=288 V (calculated by Nagai)
3247 minII DELFZ 2454749.0030 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=223 Ic
3248 minI CASCW 2454744.1496 0.0002 Hel Ioh.VSOLJ n=329123 V (calculated by Nagai)
3249 minI CAPAQ 2454751.0055 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=128 Ic
3251 minII ASAS022014-0252.0 2454751.1129 0.0009 Hel Nga.VSOLJ n=90 Rc
3252 minII PSCDV 2454751.0515 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=811 V (calculated by Nagai)
3252 minI PSCDV 2454751.1998 0.0002 Hel Ioh.VSOLJ n=811 V (calculated by Nagai)
3253 minI LACV345 2454749.0670 0.0002 Hel Ioh.VSOLJ n=338 V (calculated by Nagai)
3254 minI PERbeta 2454751.025 0.002 Hel Hsk.VSOLJ n=22 visual (calculated by Nagai)
3255 minI AQLOO 2454751.9424 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=86 Ic
3256 minI DELTT 2454752.9610 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=164 Ic
3258 minII CETTW 2454755.1327 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=134 Ic
3259 minII PSCDV 2454755.9897 0.0005 Hel Nga.VSOLJ n=88 Ic
3260 minII CETCT 2454756.0561 0.0010 Hel Nga.VSOLJ n=38 Ic
3261 minI CASTV 2454752.953 0.002 Hel Hsk.VSOLJ n=15 (calculated by Nagai)
3261 minI DELTT 2454752.962 0.002 Hel Hsk.VSOLJ n=19 (calculated by Nagai)
3262 minI ARISZ 2454755.2416 0.0005 Hel Ioh.VSOLJ n=205 V (calculated by Nagai)
3263 minI CASLR 2454756.2725 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=498 V (calculated by Nagai)
3264 minI DELFZ 2454758.0110 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=188 Ic
3265 minI CEPXX 2454752.3840 0.0002 Hel VIR n=247 V (calculated by Nagai)
3266 minI PERRW 2454757.2120 0.0003 Hel Ioh.VSOLJ n=393 V (calculated by Nagai)
3267 minI AQRCX 2454754.966 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=13 (calculated by Nagai)
3267 minI VULBE 2454754.987 0.000 Hel Hsk.VSOLJ n=18 (calculated by Nagai)
3269 minII ERIBC 2454759.2538 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=128 Ic
3270 minI ERIBL 2454760.2126 0.0001 Hel Njh.VSOLJ n=193 Ic
3271 minI PSCDV 2454761.0758 0.0002 Hel Nga.VSOLJ n=81 Rc
3273 minI CETCT 2454767.9713 0.0012 Hel Nga.VSOLJ n=25 Ic
3274 minI ASAS022014-0252.0 2454770.0715 0.0016 Hel Nga.VSOLJ n=31 Rc
3275 minI ERIBC 2454772.1594 0.0013 Hel Nga.VSOLJ n=33 Rc
3277 minII AQREL 2454775.0296 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=203 Ic
3279 minII ERIYY 2454776.0348 0.0005 Hel Nga.VSOLJ n=92 Ic
3280 minI CMACW 2454783.1967 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=343 Ic
3282 minII COLRS 2454792.1747 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=170 V
3283 minI CETRW 2454789.9624 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=85 Rc
8283 minI CETRW 2454789.9616 0.0004 Hel Nga.VSOLJ n=40 Ic
3284 minII ERIBQ 2454792.1371 0.0013 Hel Nga.VSOLJ n=90 Rc
3285 minII ERIBV 2454791.0568 0.0008 Hel Nga.VSOLJ n=39 Rc
3285 minII ERIBV 2454791.0536 0.0009 Hel Nga.VSOLJ n=16 Ic
3286 minII LEPRR 2454792.092 0.002 Hel Nga.VSOLJ n=14 Ic
3287 minI ORIER 2454791.2237 0.0002 Hel Ioh.VSOLJ n=454 V (calculated by Nagai)
3288 minI PERIT 2454792.1771 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=177 V (calculated by Nagai)
3289 minI DRAEX 2454799.44347 0.00011 Hel VIR n=120 C (calculated by Nagai)
3291 minII ERIBC 2454794.055 0.006 Hel Nga.VSOLJ n=28 Ic
3292 minI ERIRU 2454799.1118 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=247 Ic
3293 minI ERIHN 2454801.0702 0.0001 Hel Njh.VSOLJ n=443 Ic
3294 minII CETDY 2454802.0279 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=124 Ic
3295 minI PERV432 2454799.1376 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=459 V (calculated by Nagai)
3296 minI CETEE 2454808.0247 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=284 Ic
3297 minI AURAR 2454767.187 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=20 visual (calculated by Nagai)
3297 minI AURAR 2454791.989 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=30 visual (calculated by Nagai)
3297 minII AURAR 2454794.050 0.003 Hel Kit.VSOLJ n=33 visual (calculated by Nagai)
3297 minI CETXY 2454793.069 0.003 Hel Kit.VSOLJ n=24 visual (calculated by Nagai)
3297 minI CMAR 2454791.215 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=31 visual (calculated by Nagai)
3297 minI CMIYY 2454799.298 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=17 visual (calculated by Nagai)
3297 minII ERIYY 2454732.315 0.000 Hel Kit.VSOLJ n=42 visual (calculated by Nagai)
3297 minII ERIYY 2454733.277 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=29 visual (calculated by Nagai)
3297 minII ERIYY 2454736.172 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=50 visual (calculated by Nagai)
3297 minI ERIYY 2454741.154 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=64 visual (calculated by Nagai)
3297 minII ERIYY 2454741.314 0.000 Hel Kit.VSOLJ n=64 visual (calculated by Nagai)
3297 minII ERIYY 2454764.140 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=45 visual (calculated by Nagai)
3297 minI ERIYY 2454767.191 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=47 visual (calculated by Nagai)
3297 minI ERIYY 2454769.126 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=50 visual (calculated by Nagai)
3297 minII ERIYY 2454771.218 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=40 visual (calculated by Nagai)
3297 minII ERIYY 2454775.070 0.000 Hel Kit.VSOLJ n=37 visual (calculated by Nagai)
3297 minI ERIYY 2454776.193 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=30 visual (calculated by Nagai)
3297 minII ERIYY 2454784.074 0.000 Hel Kit.VSOLJ n=27 visual (calculated by Nagai)
3297 minII ERIYY 2454785.034 0.000 Hel Kit.VSOLJ n=26 visual (calculated by Nagai)
3297 minI GEMOW 2454795.1 0.0 Hel Kit.VSOLJ n=104 visual (calculated by Nagai)
3297 minI PERbeta 2454771.105 0.003 Hel Kit.VSOLJ n=23 visual (calculated by Nagai)
3297 minI PERbeta 2454791.184 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=33 visual (calculated by Nagai)
3297 minI PERbeta 2454794.048 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=23 visual (calculated by Nagai)
3297 minI TAUCD 2454793.171 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=37 visual (calculated by Nagai)
3297 minI TAUCD 2454800.044 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=26 visual (calculated by Nagai)
3298 minI MONBB 2454806.2009 0.0002 Hel Ioh.VSOLJ n=267 V (calculated by Nagai)
3299 minI CASV459 2454807.1086 0.0002 Hel Ioh.VSOLJ n=459 V (calculated by Nagai)
3300 minI CYGWW 2454806.940 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=23 visual (calculated by Nagai)
3301 minI CETTY 2454812.9308 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=234 Ic
3302 minI ERITU 2454813.0438 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=136 Rc
3303 minI ORIV392 2454809.1601 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=435 V (calculated by Nagai)
3304 minI ANDAB 2454813.0070 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=308 V (calculated by Nagai)
3305 minI MONV453 2454808.145 0.000 Hel Ioh.VSOLJ n=329 V (calculated by Nagai)
3306 minI CETWY 2454814.9469 0.0001 Hel Njh.VSOLJ n=302 V
3307 minII CETYY 2454815.0334 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=404 Rc
3308 minII CETWY 2454815.9289 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=214 V
3309 minI PSCCP 2454815.9141 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=190 Rc
3310 minI PERbeta 2454816.993 0.001 Hel Tcy.VSOLJ n=9 visual (calculated by Nagai)
3311 minII ORIFZ 2454815.0319 0.0020 Hel Nga.VSOLJ n=81 Rc
3311 minI ORIFZ 2454816.0448 0.0005 Hel Nga.VSOLJ n=66 Rc
3312 minI CETTX 2454807.926 0.002 Hel Nga.VSOLJ n=36 Rc
3313 minII CETCK 2454818.8909 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=236 V
3314 minII PSCCP 2454818.9911 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=236 Rc
3315 minI MONV514 2454819.1035 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=167 Rc
3316 minI PSCRV 2454819.9374 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=167 Rc
3317 minI PSCY 2454819.9447 0.0001 Hel Njh.VSOLJ n=224 V
3318 minII ERIYY 2454718.1662 0.0003 Hel Kis.VSOLJ n=238 V (calculated by Nagai)
3320 minI CMAFZ 2454808.1289 0.0002 Hel Kis.VSOLJ n=299 V (calculated by Nagai)
3321 minII ERIBV 2454792.0731 0.0002 Hel Kis.VSOLJ n=281 z (calculated by Nagai)
3322 minII PSCVZ 2454712.0634 0.0003 Hel Kis.VSOLJ n=129 V (calculated by Nagai)
3322 minI PSCVZ 2454732.0396 0.0002 Hel Kis.VSOLJ n=187 V (calculated by Nagai)
3323 minI TAUGR 2454720.1707 0.0001 Hel Kis.VSOLJ C=236 C (calculated by Nagai)
3323 minII TAUGR 2454790.0064 0.0005 Hel Kis.VSOLJ n=96 C (calculated by Nagai)
3324 minI TRIX 2454814.915 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=20 visual (calculated by Nagai)
3326 minII GEMAI 2454823.1211 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=196 V
3327 minI SEXSW 2454823.2909 0.0001 Hel Njh.VSOLJ n=360 C
3328 minI PSCDS 2454823.0048 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=178 V
3329 minI LYNBP 2454824.1280 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=374 C
3330 minI CNCHN 2454824.2976 0.0006 Hel Njh.VSOLJ n=144 V
3331 minI PSCAY 2454824.0453 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=231 C
3332 minI CETCK 2454823.9177 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=159 V
3333 min ASAS002328-2041.8 2454818.9826 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=192 V
3334 min ASAS002328-2041.8 2454823.9606 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=163 V
3335 minI ANDAB 2454814.9979 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=396 V (calculated by Nagai)
3336 minI CMIAK 2454815.1675 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=472 V (calculated by Nagai)
3337 minII ORIVV 2454821.1125 0.0000 Hel Nga.VSOLJ n=1179 Rc
3339 minII ORIER 2454824.0388 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=29 Ic
3340 minII ORIER 2454824.0385 0.0001 Hel Nga.VSOLJ n=176 Rc
3341 minI ORIFZ 2454826.0399 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=223 Rc
3342 minII ORIV1363 2454820.9961 0.0002 Hel Kis.VSOLJ n=277 Ic (calculated by Nagai)
3343 minI HYADI 2454816.3025 0.0002 Hel Ioh.VSOLJ n=262 V (calculated by Nagai)
3344 minI CETTX 2454816.0715 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=367 V (calculated by Nagai)
3345 minI HYAV358 2454828.3268 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=259 V
3346 minI CRTTW 2454828.3408 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=219 V
3347 minII ERIBQ 2454820.0979 0.0011 Hel Nga.VSOLJ n=85 Rc
3349 minI ERIYY 2454828.9212 0.0001 Hel Nga.VSOLJ n=43 Ic
3351 minI PUPUZ 2454829.1207 0.0007 Hel Nga.VSOLJ n=35 Ic
3352 minI PERIK 2454828.2196 0.0002 Hel VIR n=188 Rc
3353 minI AURWW 2454764.226 0.000 Hel Kit.VSOLJ n=26 visual (calculated by Nagai)
3353 minI AURWW 2454807.147 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=40 visual (calculated by Nagai)
3353 minI CMAR 2454807.120 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=31 visual (calculated by Nagai)
3353 minI CMAR 2454816.215 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=40 visual (calculated by Nagai)
3353 minI LEOAP 2454804.303 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=18 visual (calculated by Nagai)
3353 minI LEOUV 2454803.262 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=26 visual (calculated by Nagai)
3354 minII ERIBQ 2454829.9508 0.0018 Hel Nga.VSOLJ n=91 Rc
3355 minII SEXY 2454830.3323 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=151 V
3356 minI TAUEQ 2454824.0378 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=123 V (calculated by Nagai)
3357 mini AURZZ 2454831.1927 0.0003 Hel VIR n=317 CV
3358 minI LYNRZ 2454824.2324 0.0002 Hel Ioh.VSOLJ n=349 V (calculated by Nagai)
3359 minI LEORT 2454827.3212 0.0003 Hel Ioh.VSOLJ n=283 V (calculated by Nagai)
3360 minI CETRW 2454828.9692 0.0003 Hel Ioh.VSOLJ n=366 V (calculated by Nagai)
3361 minI GEMU 2454832.1595 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=392 C
3362 minII SEXVY 2454832.3514 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=251 B
3363 minI GEMU 2454833.2249 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=280 C
3364 minI AURZZ 2454819.1689 0.0002 Hel Ioh.VSOLJ n=167 V (calculated by Nagai)
3365 minI MONPR 2454820.1341 0.0002 Hel Ioh.VSOLJ n=364 V (calculated by Nagai)
3366 minII COMRZ 2454820.317 0.001 Hel Ioh.VSOLJ n=130 V (calculated by Nagai)
3367 minI CEPWW 2454819.9918 0.0002 Hel Ioh.VSOLJ n=367 V (calculated by Nagai)
3368 minI ANDAD 2454820.9755 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=421 V (calculated by Nagai)
3369 minI PUPUZ 2454821.1702 0.0002 Hel Ioh.VSOLJ n=362 V (calculated by Nagai)
3370 minI GEMU 2454834.2887 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n237 C
3371 minI CASAB 2454831.893 0.000 Hel Hsk.VSOLJ n=16 visual (calculated by Nagai)
3372 minI GEMU 2454835.1734 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=391 C
3373 minI VIRHW 2454835.2624 0.0001 Hel Njh.VSOLJ n=288 Rc
3373 minII VIRHW 2454835.3209 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=288 Rc
3374 minI GEMU 2454837.2971 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=359 C
3375 minI PERbeta 2454837.041 0.014 Hel Nto.VSOLJ n=9 visual (calculated by Nagai)
3375 minI PERbeta 2454837.032 0.002 Hel Tcy.VSOLJ n=10 visual (calculated by Nagai)
3376 minI ANDV404 2454829.9324 0.0002 Hel Ioh.VSOLJ n=364 V (calculated by Nagai)
3377 minII LEOAP 2454830.3389 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=372 V (calculated by Nagai)
3378 minI TRIST 2454838.0171 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=286 C
3379 minI PERbeta 2454839.9189 - Hel Kis.VSOLJ n=192 V
3380 minII TAUEQ 2454830.3539 0.0002 Hel VIR n=62 CV (calculated by Nagai)
3381 minI PERV680 2454838.0219 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=286 C
3382 minII PERV680 2454843.0732 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=166 C
3383 minII TRIST 2454843.0468 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=166 C
3384 minII HYAQY 2454843.3046 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=226 Ic
3385 minI PSCUW 2454843.9368 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=153 V
3386 minII MONIZ 2454844.0755 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=220 Ic
3387 minI ERIBZ 2454845.0288 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=157 V
3388 minI VIRAX 2454845.3330 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=118 V
3389 minI MONV384 2454845.1398 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=263 V
3390 minII ORIGU 2454846.0629 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=164 Ic
3391 minI AURAH 2454847.3795 0.0001 Hel VIR n=277 C (calculated by Nagai)
3392 minI MONV442 2454846.1679 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=124 V
3393 minII PSCUV 2454845.9623 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=158 V
3394 minI HYADM 2454846.2233 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=195 V
3395 minI PSCDZ 2454846.9806 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=180 V
3396 minI MONCP 2454847.1044 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=176 V
3397 minII HYADM 2454848.1943 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=147 V
3398 minII PSCRV 2454847.9142 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=127 Rc
3399 minI ORIV1633 2454848.0515 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=196 Ic
3400 minI VIRFQ 2454848.3409 0.0001 Hel Njh.VSOLJ n=154 V
3401 minI MONV714 2454844.1921 0.0002 Hel Ioh.VSOLJ n=318 V (calculated by Nagai)
3402 minI CMIBF 2454845.2066 0.0002 Hel Ioh.VSOLJ n=414 V (calculated by Nagai)
3403 minI PSCAQ 2454848.9155 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=240 Ic
3404 minII MONV448 2454849.1095 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=205 V
3405 minI CASRZ 2454720.163 0.001 Hel Entani.Daiki.VSOLJ n=45 visual (calculated by Nagai)
3405 minI CASRZ 2454842.075 0.000 Hel Entani.Daiki.VSOLJ n=30 visual (calculated by Nagai)
3405 minI CASRZ 2454842.073 0.003 Hel Kusunoki.Hiroshi.VSOLJ n=19 visual (calculated by Nagai)
3405 minI CASRZ 2454720.162 0.003 Hel Mitsukai.Aoi.VSOLJ n=20 visual (calculated by Nagai)
3405 minI CASRZ 2454720.166 0.002 Hel Nakamura.Yuuki.VSOLJ n=19 visual (calculated by Nagai)
3405 minI CASRZ 2454842.070 0.002 Hel Nakamura.Yuuki.VSOLJ n=18 visual (calculated by Nagai)
3405 minI CASRZ 2454720.161 0.001 Hel Nakamura.Yuuta.VSOLJ n=34 visual (calculated by Nagai)
3405 minI CASRZ 2454720.154 0.003 Hel Sakane.Sayuri.VSOLJ n=19 visual (calculated by Nagai)
3405 minI CASRZ 2454720.157 0.001 Hel Sakuraba.Marina.VSOLJ n=25 visual (calculated by Nagai)
3405 minI CASRZ 2454720.166 0.000 Hel Sato.Katushi.VSOLJ n=53 visual (calculated by Nagai)
3405 minI CASRZ 2454720.155 0.001 Hel Tsuchiya.Chie.VSOLJ n=18 visual (calculated by Nagai)
3405 minI CASRZ 2454842.075 0.000 Hel Yamada.Masahiro.VSOLJ n=24 visual (calculated by Nagai)
3405 minI CASRZ 2454842.076 0.001 Hel Yoda.Tomoaki.VSOLJ n=24 visual (calculated by Nagai)
3407 minII ASAS051153-0423.6 2454841.9968 0.0004 Hel Nga.VSOLJ n=157 Rc
3408 minII ASAS051153-0428.6 2454841.9968 0.0004 Hel Nga.VSOLJ n=157 Rc
3409 minI ASAS051617-0019.8 2454844.0251 0.0009 Nga.VSOLJ n=164 Rc
3410 minII CMATU 2454846.0362 0.0004 Hel Nga.VSOLJ n=94 Rc
3411 minI ORIER 2454774.290 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=22 visual (calculated by Nagai)
3411 minII ORIER 2454776.184 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=53 visual (calculated by Nagai)
3411 minI ORIER 2454789.107 0.000 Hel Kit.VSOLJ n=62 visual (calculated by Nagai)
3411 minII ORIER 2454790.154 0.000 Hel Kit.VSOLJ n=49 visual (calculated by Nagai)
3411 minI ORIER 2454791.234 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=37 visual (calculated by Nagai)
3411 minI ORIER 2454792.085 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=34 visual (calculated by Nagai)
3411 minII ORIER 2454793.139 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=26 visual (calculated by Nagai)
3411 minII ORIER 2454799.065 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=33 visual (calculated by Nagai)
3412 minII MONDD 2454848.0787 0.0002 Hel Nga.VSOLJ n=152 Rc
3413 minII MONV442 2454857.0118 0.0004 Hel Nga.VSOLJ n=131 Rc
3414 minII ORIFR 2454845.0140 0.0007 Hel Nga.VSOLJ n=126 Rc
3416 minI LYNBG 2454846.1378 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=559 V (calculated by Nagai)
3417 minI ORIFT 2454848.2258 0.0002 Hel Ioh.VSOLJ n=239 V (calculated by Nagai)
3418 minI TAUV781 2454852.0113 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=603 V
3419 minI HYAVY 2454852.1961 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=116 V
3420 minII ERIYY 2454851.9081 0.0001 Hel Njh.VSOLJ n=547 Ic
3420 minI ERIYY 2454852.0690 0.0001 Hel Njh.VSOLJ n=547 Ic
3422 minI HYAAV 2454851.2052 0.0002 Hel Ioh.VSOLJ n=347 V (calculated by Nagai)
3423 minI CASXX 2454850.9535 0.0003 Hel Ioh.VSOLJ n=333 V (calculated by Nagai)
3424 minII VIRHW 2454856.2140 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=116 B
3424 minI VIRHW 2454856.2719 0.0001 Hel Njh.VSOLJ n=116 B
3425 minI MONHI 2454856.0266 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=288 V
3427 minI GEMAC 2454857.2300 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=513 V (calculated by Nagai)
3428 minI HYAEU 2454863.2255 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=111 V
3429 minI PUPAY 2454863.0902 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=221 V
3430 minI FORAE 2454862.9297 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=125 V
3431 minI ANTSW 2454863.1596 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=148 Rc
3432 minI CMAR 2454824.148 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=38 visual (calculated by Nagai)
3433 minII CMIYY 2454816.205 0.009 Hel Kit.VSOLJ n=40 visual (calculated by Nagai)
3433 minII CMIYY 2454827.156 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=42 visual (calculated by Nagai)
3434 minII LEOUV 2454819.167 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=32 visual (calculated by Nagai)
3434 minII LEOUV 2454828.175 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=36 visual (calculated by Nagai)
3435 minI TAUCD 2454824.077 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=39 visual (calculated by Nagai)
3436 minI ORIVV 2454789.168 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=41 visual (calculated by Nagai)
3436 minI ORIVV 2454792.151 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=43 visual (calculated by Nagai)
3436 minI ORIVV 2454801.055 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=55 visual (calculated by Nagai)
3436 minII ORIVV 2454812.172 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=47 visual (calculated by Nagai)
3436 minII ORIVV 2454815.119 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=50 visual (calculated by Nagai)
3436 minII ORIVV 2454821.063 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=60 visual (calculated by Nagai)
3436 minII ORIVV 2454824.028 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=53 visual (calculated by Nagai)
3438 minI TAUlambda 2454751.130 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=24 visual (calculated by Nagai)
3438 minI TAUlambda 2454755.110 0.003 Hel Kit.VSOLJ n=37 visual (calculated by Nagai)
3438 minII TAUlambda 2454761.064 0.003 Hel Kit.VSOLJ n=25 visual (calculated by Nagai)
3439 minI LEPRR 2454862.9979 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=242 Rc
3440 minI VIRBD 2454863.2867 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=184 V
3441 minI VIRAZ 2454863.3427 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=116 Rc
3442 minI ANDRT 2454856.945 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=19 visual (calculated by Nagai)
3442 minI GEMTX 2454856.960 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=24 visual (calculated by Nagai)
3443 minI GEMLO 2454864.0143 0.0004 Hel Ioh.VSOLJ n=420 V (calculated by Nagai)
3444 minI MONCK 2454865.0891 0.0003 Hel Ioh.VSOLJ n=204 V (calculated by Nagai)
3445 minI UMATX 2454871.150 0.004 Hel Mdy.VSOLJ n=23 visual (calculated by Nagai)
3446 minII CNCGW 2454869.0694 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=371 V (calculated by Nagai)
3447 minI CAMMT 2454871.0158 0.0002 Hel Ioh.VSOLJ n=457 V (calculated by Nagai)
3448 minI TAURW 2454870.973 0.000 Hel Hsk.VSOLJ n=34 visual (calculated by Nagai)
3449 minII CRTTW 2454874.1521 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=301 V
3451 minI ASAS070223+0414.3 2454871.0332 0.0011 Hel Nga.VSOLJ n=141 Rc
3452 minI ASAS084207-0108.5 2454870.0542 0.0006 Hel Nga.VSOLJ n=64 Ic
3453 minII HYAGK 2454873.0318 0.0008 Hel Nga.VSOLJ n=58 Ic
3456 minI PUPUZ 2454864.0945 0.0001 Hel Nga.VSOLJ n=135 Rc
3458 minI CMATZ 2454876.9527 0.0002 Hel Ioh.VSOLJ n=225 V (calculated by Nagai)
3459 minII ERIYY 2454794.0394 0.0001 Hel Kis.VSOLJ n=319 V (calculated by Nagai)
3460 minI CMAR 2454791.2179 0.0001 Hel Kis.VSOLJ n=319 V (calculated by Nagai)
3461 minI CMAFZ 2454824.0449 0.0004 Hel Kis.VSOLJ n=298 V (calculated by Nagai)
3462 minI HYAVY 2454820.1775 0.0003 Hel Kis.VSOLJ n=100 V (calculated by Nagai)
3465 minI CMAKL 2454828.0339 0.0002 Hel Kis.VSOLJ n=332 V (calculated by Nagai)
3466 minI ASAS093547-1335.2 2454883.0342 0.0004 Hel Nga.VSOLJ n=69 Ic
3469 minI LEOAM 2454500.3314 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=150 Ic
3470 minI MONRW 2454879.958 0.000 Hel Hsk.VSOLJ n=20 (calculated by Nagai)
3471 minI CAMAO 2454883.9812 0.0002 Hel Ioh.VSOLJ n=293 V (calculated by Nagai)
3473 minI ANDXZ 2454883.943 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=24 (calculated by Nagai)
3474 minII LEOAP 2454897.0458 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=77 Ic
3475 minI PERbeta 2454791.1706 0.0003 Hel S.Suzuki.VSOLJ n=168 C (calculated by Nagai)
3476 minI UMAUX 2454902.1485 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=154 Rc
3477 minI UMABG 2454902.1697 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=297 Rc
3478 minII CMIXZ 2454902.9771 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=114 V
3479 minII BOOCK 2454905.2968 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=217 Rc
3480 minII LEOAM 2454905.0898 0.0001 Hel Nga.VSOLJ n=185 C
3481 minII VIRHW 2454906.0529 0.0002 Hel Nga.VSOLJ n=112 Ic
3481 minI VIRHW 2454906.1115 0.0002 Hel Nga.VSOLJ n=112 Ic
3483 minI SEXVY 2454907.0676 0.0006 Hel Nga.VSOLJ n=85 Ic
3485 minI PERbeta 2454874.32 - Hel PSK n=13 (caluclated by Nagai)
3486 minI LEODO 2454907.0588 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=132 C
3487 minII VIRAZ 2454908.2760 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=192 Rc
3488 minII ASAS105708-0616.4 2454908.0136 0.0005 Hel Nga.VSOLJ n=110 Ic
3489 minI SEXY 2454907.9998 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=158 Rc
3490 minI ASAS095556+0215.5 2454908.9908 0.0004 Hel Nga.VSOLJ n=130 Rc
3491 minI UMAXY 2454906.0877 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=342 V (calculated by Nagai)
3492 minII VIRNY 2454911.1595 0.0005 Hel Njh.VSOLJ n=158 V
3492 minI VIRNY 2454911.2096 0.0001 Hel Njh.VSOLJ n=158 V
3493 minII BOOAR 2454911.2421 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=217 Rc
3494 minI CRBTW 2454911.5452 0.0000 Hel VIR n=369 C (calculated by Nagai)
3495 minI CNCGY 2454915.0568 0.0001 Hel Njh.VSOLJ n=472 C
3496 minI CNCGY 2454915.9345 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=492 C
3496 minI CNCGY 2454916.1096 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=492 C
3497 minI VIRNY 2454916.1594 0.0001 Hel Njh.VSOLJ n=180 Rc
3497 minII VIRNY 2454916.2098 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=180 Rc
3498 minI BOOAR 2454916.2465 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=211 Rc
3499 minI CNCGY 2454916.9869 0.0001 Hel Njh.VSOLJ n=538 C
3500 minI VIRNY 2454917.1693 0.0001 Hel Njh.VSOLJ n=143 B
3500 minII VIRNY 2454917.2192 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=143 B
3501 minI BOOFY 2454917.2837 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=174 V
3502 minI SCOV1055 2454917.3020 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=294 V
3503 minI CNCGY 2454918.0396 0.0001 Hel Njh.VSOLJ n=450 C
3504 minII CRVW 2454918.1846 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=170 Rc
3505 minI CNCGY 2454919.0919 0.0001 Hel Njh.VSOLJ n=372 C
3507 minI CNCGY 2454919.4430 0.0000 Hel Tfm.France n=105 V (calculated by Nagai)
3508 minI CNCGY 2454915.4076 - Hel Tfm.France n=184 V
3509 minI CNCGY 2454916.4612 - Hel Tfm.France n=308 V
3510 minI SEXWZ 2454910.9753 0.0002 Hel Nga.VSOLJ n=53 Ic
3511 minII SEXY 2454919.9589 0.0007 Hel Nga.VSOLJ n=52 Ic
3512 minI HERV1069 2454916.4746 0.0001 Hel VIR n=236 C (calculated by Nagai)
3513 minII ASAS110951-0931.7 2454924.0156 0.0003 Nga.VSOLJ n=82 Ic
3514 minI LEOUX 2454924.0687 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=163 Rc
3515 minII LIBVZ 2454920.2831 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=183 V
3516 minI CNCGY 2454921.0222 0.0001 Hel Njh.VSOLJ n=271 C
3517 minI LIBGI 2454924.2691 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=151 V
3520 minII ASAS113837-1933.5 2454930.9847 0.0015 Hel Nga.VSOLJ n=35 Ic
3521 minII ASAS111636-0154.2 2454931.9837 0.0005 Hel Nga.VSOLJ n=69 Ic
3522 minI HERV1005 2454931.2168 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=229 Ic
3524 minII BOOAC 2454929.2004 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=412 V (calculated by Nagai)
3525 minI UMAIY 2454936.9630 0.0001 Hel Njh.VSOLJ n=333 C
3525 minI UMAIY 2454937.0368 0.0001 Hel Njh.VSOLJ n=333 C
3526 minI UMAIY 2454937.9984 0.0001 Hel Njh.VSOLJ n=308 C
3527 minI UMAIY 2454936.3717 0.0000 Hel VIR n=51 C (calculated by Nagai)
3528 minI UMAIY 2454936.4456 0.0001 Hel VIR n=144 C (calculated by Nagai)
3528 minI UMAIY 2454936.5192 0.0001 Hel VIR n=144 C (calculated by Nagai)
3529 minI CMAR 2454857.103 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=30 visual (calculated by Nagai)
3529 minI CRVRV 2454842.261 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=26 visual (calculated by Nagai)
3529 minI CRVRV 2454848.233 0.003 Hel Kit.VSOLJ n=30 visual (calculated by Nagai)
3529 minI CRVRV 2454851.234 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=30 visual (calculated by Nagai)
3529 minI CRVRV 2454857.194 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=24 visual (calculated by Nagai)
3529 minII CRVRV 2454879.237 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=33 visual (calculated by Nagai)
3529 minI LEOAP 2454848.179 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=31 visual (calculated by Nagai)
3529 minI LEOAP 2454851.204 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=31 visual (calculated by Nagai)
3529 minI LEOAP 2454857.242 0.000 Hel Kit.VSOLJ n=38 visual (calculated by Nagai)
3529 minI LEOAP 2454864.115 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=32 visual (calculated by Nagai)
3529 minI LEOAP 2454866.279 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=27 visual (calculated by Nagai)
3529 minII LEOAP 2454868.218 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=33 visual (calculated by Nagai)
3529 minI LEOAP 2454879.186 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=24 visual (calculated by Nagai)
3529 minII LEOAP 2454884.133 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=31 visual (calculated by Nagai)
3529 minI LEOUV 2454834.171 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=34 visual (calculated by Nagai)
3529 minI ORIVV 2454838.113 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=50 visual (calculated by Nagai)
3531 minII ASAS121628-0541.6 2454940.9949 0.0005 Hel Nga.VSOLJ n=102 Ic
3533 minII VIRPY 2454948.0150 0.0004 Hel Nga.VSOLJ n=98 Ic
3534 minII VIRLU 2454950.0381 0.0006 Hel Nga.VSOLJ n=89 Ic
3535 minI VIRGR 2454951.1149 0.0001 Hel Nga.VSOLJ n=150 Rc
3536 minII LIBVZ 2454951.0928 0.0007 Hel Nga.VSOLJ n=97 Ic
3538 minII LIBES 2454953.0728 0.0008 Hel Nga.VSOLJ n=115 Ic
3539 minI OPHV2610 2454954.1964 0.0006 Hel Nga.VSOLJ n=94 Ic
3540 minI VIRFQ 2454954.0365 0.0005 Hel Nga.VSOLJ n=49 Ic
3541 minII VIRGR 2454954.0645 0.0002 Hel Nga.VSOLJ n=128 Rc
3542 minI UMAAA 2454911.1601 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=408 V (calculated by Nagai)
3543 minI CAMHW 2454909.2397 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=378 V (calculated by Nagai)
3544 minII CRBTW 2454960.1276 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=122 V
3545 minI DRAFU 2454960.0366 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=310 C (calculated by Nagai)
3545 minII DRAFU 2454960.1917 0.0010 Hel Siz.VSOLJ n=310 C (calculated by Nagai)
3546 minI UMAHN 2454961.0448 0.0003 Hel Njh.VSOLJ n=232 Rc
3547 minI UMAUX 2454963.1172 0.0002 Hel Njh.VSOLJ n=242 V
3548 minII COMLL 2454962.9807 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=234 Rc
3549 minI HERV728 2454963.1883 - Hel Njh.VSOLJ n= Rc
3550 minI CRTZ 2454965.0060 0.0004 Hel Njh.VSOLJ n=122 V
3551 minII VIRGR 2454961.0042 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=91 Rc
3551 minI VIRGR 2454966.0335 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=100 Ic
3551 minI VIRGR 2454966.0343 0.0002 Hel Nga.VSOLJ n=154 Rc
3552 minI VIRHW 2454965.9881 0.0000 Hel Siz.VSOLJ n=257 Rc (calculated by Nagai)
3552 minII VIRHW 2454966.0466 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=257 Rc (calculated by Nagai)
3552 minI VIRHW 2454966.1049 0.0000 Hel Siz.VSOLJ n=257 Rc (calculated by Nagai)
3554 minI OPHV508 2454971.1640 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=240 Rc (calculated by Nagai)
3554 minI OPHV508 2454972.1985 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=343 Rc (calculated by Nagai)
3555 minI AURzeta 2454904.8 1.0 Hel PSK n=63 visual (caluclated by Nagai)
3556 minII HERV1073 2454976.9886 0.0003 Hel Siz.VSOLJ n=333 Rc (calculated by Nagai)
3556 minI HERV1073 2454977.1351 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=333 Rc (calculated by Nagai)
3556 minII HERV1073 2454977.283 0.001 Hel Siz.VSOLJ n=333 Rc (calculated by Nagai)
3557 minII VIRGR 2454976.9647 0.0007 Hel Nga.VSOLJ n=89 Ic
3557 minII VIRGR 2454978.0003 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=59 Ic
3558 minII OPHV2383 2454977.0861 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=93 Ic
3559 minI BOOi 2454948.048 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=41 visual (calculated by Nagai)
3559 minII BOOi 2454948.231 0.004 Hel Kit.VSOLJ n=41 visual (calculated by Nagai)
3559 minI BOOi 2454950.201 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=22 (calculated by Nagai)
3559 minI BOOi 2454951.024 0.003 Hel Kit.VSOLJ n=37 visual (calculated by Nagai)
3559 minII BOOi 2454951.131 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=37 visual (calculated by Nagai)
3559 minII BOOi 2454965.061 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=23 visual (calculated by Nagai)
3559 minI LIBdelta 2454951.182 0.000 Hel Kit.VSOLJ n=29 visual (calculated by Nagai)
3559 minI LIBdelta 2454965.157 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=37 visual (calculated by Nagai)
3559 minI OPHU 2454960.174 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=30 visual (calculated by Nagai)
3559 minI OPHU 2454965.191 0.003 Hel Kit.VSOLJ n=42 visual (calculated by Nagai)
3560 minI OPHV2612 2454994.0479 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=72 Ic
3561 minI OPHV566 2454995.0643 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=88 Rc
3562 minI HERV1073 2454995.0878 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=53 V (calculated by Nagai)
3563 minI BOOGN 2454994.0352 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=273 V (calculated by Nagai)
3563 minII BOOGN 2454994.1841 0.0002 Hel Siz.VSOLJ n=273 V (calculated by Nagai)
3564 minI AQLOO 2454994.188 0.001 Hel Kit.VSOLJ visual n=30 (calculated by Nagai)
3564 minI AURzeta 2454912.9 0.3 Hel Kit.VSOLJ n=48 visual (calculated by Nagai)
3564 minII BOOi 2454984.079 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=23 visual (calculated by Nagai)
3564 minII HERu 2454994.187 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=40 visual (calculated by Nagai)
3565 minI CYGV753 2455011.0490 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=248 Rc (calculated by Nagai)
3566 minII CASV523 2455009.1876 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=70 Rc (calculated by Nagai)
3567 minI CYGWZ 2455018.1231 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=181 Rc (calculated by Nagai)
3568 minI HERSZ 2454942.4034 0.0000 Hel VIR n=157 C (calculated by Nagai)
3569 minI AQLV417 2455028.0597 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=110 Rc
3570 minI AQLOO 2455032.204 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=36 visual (calculated by Nagai)
3570 minI HERu 2455032.094 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=28 visual (calculated by Nagai)
3570 minII OPHU 2455028.103 0.004 Hel Kit.VSOLJ n=19 visual (calculated by Nagai)
3573 minI CVNEG 2454971.0984 0.0002 Hel Ioh.VSOLJ n=291 V (calculated by Nagai)
3574 minI HERV1073 2454961.245 0.000 Hel Ioh.VSOLJ n=113 V (calculated by Nagai)
3575 minI CASV523 2455060.0155 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=395 V (calculated by Nagai)
3575 minII CASV523 2455060.1327 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=395 V (calculated by Nagai)
3575 minI CASV523 2455060.2487 0.0000 Hel Siz.VSOLJ n=395 V (calculated by Nagai)
3576 minI PEGBX 2455061.0300 0.0002 Hel Siz.VSOLJ n=328 V (calculated by Nagai)
3576 minII PEGBX 2455061.1705 0.0003 Hel Siz.VSOLJ n=328 V (calculated by Nagai)
3577 minI AQLOO 2455060.072 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=26 visual (calculated by Nagai)
3579 minI DELMR 2455065.9834 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=62 Rc
3581 minI CYGY 2455063.500 0.004 Hel LMT n=12 visual (calculated by Nagai)
3581 minI PEGAT 2455063.525 0.003 Hel LMT n=19 visual (calculated by Nagai)
3582 minII AQRCX 2455071.0360 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=96 Ic
3584 minI LACES 2455070.1665 0.0003 Hel Ioh.VSOLJ n=424 V (calculated by Nagai)
3585 minI CEPSU 2455072.0539 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=415 V (calculated by Nagai)
3586 minII AQRDX 2455080.0836 0.0001 Hel Nga.VSOLJ n=461 Rc
3587 minI AQRSU 2455080.0794 0.0005 Hel Nga.VSOLJ n=49 Ic
3588 minI ASAS220425-0603.4 2455081.9795 0.0006 Hel Nga.VSOLJ n=49 Ic
3589 minI OPHU 2455042.369 0.002 Hel PSK n=28 visual (caluclated by Nagai)
3589 minI OPHU 2455047.381 0.002 Hel PSK n=28 visual (caluclated by Nagai)
3589 minII OPHU 2455063.346 0.003 Hel PSK n=12 visual (caluclated by Nagai)
3589 minII OPHU 2455068.372 0.002 Hel PSK n=17 visual (caluclated by Nagai)
3590 minI AQRUU 2455067.0861 0.0000 Hel Kis.VSOLJ n=219 C (calculated by Nagai)
3591 minI AQRUU 2455070.0305 0.0001 Hel Kis.VSOLJ n=177 V (calculated by Nagai)
3592 minI SGRV4727 2455071.0042 - Hel Kis.VSOLJ n=54 C
3594 minII ASAS022014-0252.0 2455072.1911 - Hel n=219 Kis.VSOLJ Ic
3596 minI PEGBX 2455082.0685 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=83 V (calculated by Nagai)
3597 minII CEPWZ 2455084.1487 0.0002 Hel Siz.VSOLJ n=341 V (calculated by Nagai)
3599 minI AQRRY 2455088.0248 0.0002 Hel Nga.VSOLJ n=101 Rc
3600 minI AQRST 2455088.0008 0.0006 Hel Nga.VSOLJ n=62 Ic
3601 minI PSCDV 2455091.2099 0.0002 Hel Siz.VSOLJ n=89 V (calculated by Nagai)
3602 minI SGEU 2455087.995 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=31 visual (calculated by Nagai)
3604 minI DRAAI 2455087.973 0.000 Hel Kit.VSOLJ n=29 visual (calculated by Nagai)
3605 minI AQRRY 2455091.9572 0.0006 Hel Nga.VSOLJ n=43 Ic
3606 minI DELYY 2455085.108 0.000 Hel Ioh.VSOLJ n=228 V (calculated by Nagai)
3608 minI CASRZ 2455093.073 0.000 Hel Mdy.VSOLJ n=26 visual (calculated by Nagai)
3612 minII LYRbeta 2455066.1 0.2 n=156 VSOLJ visual (calculated by Nagai)
3612 minI LYRbeta 2455072.8 0.2 n=156 VSOLJ visual (calculated by Nagai)
3612 minII LYRbeta 2455079.6 0.1 n=156 VSOLJ visual (calculated by Nagai)
3612 minI LYRbeta 2455085.3 0.1 n=156 VSOLJ visual (calculated by Nagai)
3612 minII LYRbeta 2455091.7 0.2 n=156 VSOLJ visual (calculated by Nagai)
3614 minI LYRbeta 2455060.0 0.1 n=156 VSOLJ visual (calculated by Nagai)
3615 minI AQREE 2455098.9922 0.0001 Hel Nga.VSOLJ n=65 Ic
3616 minI ASAS223707+0252.5 2455098.9705 0.0004 Hel Nga.VSOLJ n=185 Rc
3617 minI PSCVZ 2455100.0354 0.0004 Hel Nga.VSOLJ n=41 Ic
3618 minI AQRMU 2455099.0644 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=228 Rc (calculated by Nagai)
3619 minI CASRZ 2455099.055 0.000 Hel Kit.VSOLJ n=52 visual (calculated by Nagai)
3619 minI LACAR 2455099.175 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=44 visual (calculated by Nagai)
3620 minI PERbeta 2455095.121 0.000 Hel Mdy.VSOLJ n=29 visual (calculated by Nagai)
3621 minI CASCW 2455108.922 0.000 Hel Siz.VSOLJ n=193 V (calculated by Nagai)
3622 minI DELTY 2455108.970 0.002 Hel Hsk.VSOLJ n=17 visual (calculated by Nagai)
3623 minI CASCW 2455113.0695 0.0002 Hel Siz.VSOLJ n=131 Rc (calculated by Nagai)
3624 minII UMAW 2454846.1222 0.0001 Hel Wth.VSOLJ n=234 V
3625 minII PSCDV 2455116.0504 0.0002 Hel Siz.VSOLJ n=411 Rc
3626 minI PSCVZ 2455117.9310 0.0004 Hel Nga.VSOLJ n=69 Ic
3627 minI PSCDV 2455118.0548 0.0002 Hel Siz.VSOLJ n=268 Rc
3628 minI AQRDD 2455117.9809 0.0005 Hel Nga.VSOLJ n=144 Rc
3630 minII PSCUV 2455118.0426 0.0005 Hel Nga.VSOLJ n=151 Ic
3631 minII PSCVZ 2455120.937 0.001 Hel Nga.VSOLJ n=58 Ic
3633 minI PERIU 2455118.4273 0.0001 Hel VIR n=239 Rc (caluclated by Nagai)
3636 minI PSCVZ 2455122.894 0.001 Hel Nga.VSOLJ n=101 Ic
3636 minI PSCVZ 2455123.937 0.001 Hel Nga.VSOLJ n=58 Ic
3638 minI PSCSU 2455124.1408 0.0003 Hel Siz.VSOLJ n=225 Rc
3639 minII ARISS 2455125.1635 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=376 Rc
3640 minII ASAS223616+0600.9 2455122.9135 0.0005 Hel Nga.VSOLJ n=114 Rc
3643 minII ARISS 2455125.9755 0.0005 Hel Siz.VSOLJ n=279 Rc (calculated by Nagai)
3643 minI AQISS 2455126.1766 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=279 Rc (calculated by Nagai)
3644 minI AURWW 2455115.214 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=37 visual (calculated by Nagai)
3644 minI CASRZ 2455118.173 0.000 Hel Kit.VSOLJ n=55 visual (calculated by Nagai)
3644 minI LACAR 2455115.041 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=37 visual (calculated by Nagai)
3644 minII LACAR 2455116.012 0.003 Hel Kit.VSOLJ n=32 visual (calculated by Nagai)
3644 minII LACAR 2455117.987 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=36 visual (calculated by Nagai)
3644 minI PERbeta 2455115.199 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=38 visual (calculated by Nagai)
3648 minI CASRZ 2455122.959 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=21 visual (calculated by Nagai)
3649 minI TAUAH 2455133.1085 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=374 Rc (calculated by Nagai)
3649 minII TAUAH 2455133.2746 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=374 Rc (calculated by Nagai)
3650 minI CETVV 2455136.008 0.002 Hel Nga.VSOLJ n=48 Rc
3651 minI CASRZ 2455122.957 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=44 visual (calculated by Nagai)
3651 minI CASRZ 2455124.155 0.000 Hel Kit.VSOLJ n=60 visual (calculated by Nagai)
3651 minI CASTW 2455123.232 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=31 visual (calculated by Nagai)
3651 minI DRAAI 2455123.940 0.000 Hel Kit.VSOLJ n=31 visual (calculated by Nagai)
3652 minII ANDBL 2455135.9735 0.0003 Hel Siz.VSOLJ n=169 V (calculated by Nagai)
3653 minII ORIV392 2455135.1764 0.0002 Hel Siz.VSOLJ n=346 Rc (calculated by Nagai)
3654 minI ORIV392 2455136.1637 0.0002 Hel Siz.VSOLJ n=314 Rc (calculated by Nagai)
3655 minI CASRZ 2455137.293 - Hel PSK n=10 visual (caluclated by Nagai)
3656 minII CETCT 2455138.9894 0.0015 Hel Nga.VSOLJ n=66 Ic
3657 minI ERIYY 2455139.1667 0.0001 Hel Nga.VSOLJ n=316 Rc
3659 minII AQREL 2455138.9713 0.0007 Hel Nga.VSOLJ n=75 Rc
3661 minI PERV432 2455139.1288 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=327 Rc (calculated by Nagai)
3662 minII PERV432 2455141.2376 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=374 Rc (calculated by Nagai)
3663 minI TAUEQ 2455142.0049 0.0002 Hel Siz.VSOLJ n=449 Rc (calculated by Nagai)
3663 minII TAUEQ 2455142.1754 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=449 Rc (calculated by Nagai)
3663 minI TAUEQ 2455142.345 0.000 Hel Siz.VSOLJ n=449 Rc (calculated by Nagai)
3664 minI TAURW 2455142.313 0.000 Hel Hsk.VSOLJ n=22 visual (calculated by Nagai)
3665 minI AQRCD 2455142.9371 0.0006 Hel Siz.VSOLJ n=147 Rc (calculated by Nagai)
3666 minII ERIYY 2455133.221 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=30 visual (calculated by Nagai)
3666 minI TAUCD 2455133.244 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=29 visual (calculated by Nagai)
3666 minI UMIW 2455132.059 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=37 visual (calculated by Nagai)
3667 minI TAUGR 2455143.1415 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=327 Rc (calculated by Nagai)
3668 minII PSCDV 2455139.1905 0.0004 Hel Ioh.VSOLJ n=447 V (calculated by Nagai)
3669 minII ERIBC 2455143.0888 0.0009 Hel Nga.VSOLJ n=42 Ic
3670 minII PSCUV 2455143.0244 0.0001 Hel Nga.VSOLJ n=469 Rc
3671 minII PSCVZ 2455142.883 0.000 Hel Nga.VSOLJ n=23 Ic
3676 minII AURWW 2455139.192 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=30 visual (calculated by Nagai)
3676 minI CASTV 2455139.050 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=41 visual (calculated by Nagai)
3676 minI CEPU 2455142.214 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=56 visual (calculated by Nagai)
3676 minI ERIYY 2455141.097 0.000 Hel Kit.VSOLJ n=57 visual (calculated by Nagai)
3676 minI ORIVV 2455141.187 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=37 visual (calculated by Nagai)
3676 minI PERIZ 2455139.070 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=48 visual (calculated by Nagai)
3677 minII ERIYY 2455126.1462 - Hel Kis.VSOLJ n=236 V
3678 minI ORIV1363 2455126.1520 - Hel Kis.VSOLJ n=187 V
3679 minI ANDXZ 2455149.970 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=19 visual (calculated by Nagai)
3680 minI PSCDV 2455143.9702 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=164 V (calculated by Nagai)
3681 minI ORIER 2455151.1239 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=188 Rc (calculated by Nagai)
3683 minII ERIBV 2455154.0242 0.0002 Hel Nga.VSOLJ n=70 Rc
3686 minI LACPP 2455155.10 0.00 Hel Siz.VSOLJ n=98 Rc (calculated by Nagai)
3688 minII LACPP 2455156.9051 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=279 Rc (calculated by Nagai)
3690 minII ANDGZ 2455156.968 0.000 Hel Ioh.VSOLJ n=482 V (calculated by Nagai)
3690 minI ANDGZ 2455157.1221 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=482 V (calculated by Nagai)
3692 minI CEPEE 2454842.37 0.14 Hel Kis.VSOLJ n=19 Ic (calculated by Nagai)
3692 minI CEPEE 2454842.20 0.17 Hel Kis.VSOLJ n=19 Ic (calculated by Nagai)
3692 minI CEPEE 2454842.67 0.94 Hel Kis.VSOLJ n=18 Ic (calculated by Nagai)
3693 minI CMASZ 2454844.0521 - Hel Kis.VSOLJ n=148 V
3694 minI ASAS012951+0536.7 2455159.0031 0.0006 Hel Nga.VSOLJ n=90 Rc
3695 minII ASAS015937-0331.0 2455158.9589 0.0007 Hel Nga.VSOLJ n=80 Ic
3698 minI TAUGR 2455161.1964 0.0002 Hel Siz.VSOLJ n=91 Rc (calculated by Nagai)
3699 minI CAMLR 2455162.191 0.001 Hel Siz.VSOLJ n=279 Rc (calculated by Nagai)
3702 minI LACVX 2455158.928 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=22 visual (calculated by Nagai)
3703 minI TAURZ 2455164.0600 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=330 Rc (calculated by Nagai)
3704 minI TRIRS 2455158.9446 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=170 V (calculated by Nagai)
3705 minI CMIAK 2455167.1555 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=392 Rc (calculated by Nagai)
3706 minII ASAS022014-0252.0 2455171.9114 0.0011 Hel Nga.VSOLJ n=184 Rc
3708 minII ORIER 2455172.0824 0.0002 Hel Nga.VSOLJ n=98 Ic
3710 minI CETAA 2455157.081 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=15 visual (calculated by Nagai)
3710 minII ERIYY 2455155.083 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=56 visual (calculated by Nagai)
3710 minI ERIYY 2455157.172 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=61 visual (calculated by Nagai)
3710 minI ERIYY 2455159.099 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=48 visual (calculated by Nagai)
3710 minII LEOUV 2455155.222 0.000 Hel Kit.VSOLJ n=35 visual (calculated by Nagai)
3710 minI CEPU 2455167.136 0.003 Hel Kit.VSOLJ n=60 visual (calculated by Nagai)
3712 minI AUREP 2455167.1315 0.0002 Hel Ioh.VSOLJ n=244 V (calculated by Nagai)
3713 minI CETTT 2455168.015 0.000 Hel Ioh.VSOLJ n=107 V (calculated by Nagai)
3714 minI AURAP 2455173.0410 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=465 V (calculated by Nagai)
3714 minII AURAP 2455173.3364 0.0007 Hel Siz.VSOLJ n=465 V (calculated by Nagai)
3717 minII AURAP 2455173.2783 0.0003 Hel Ioh.VSOLJ n=383 V (calculated by Nagai)
3718 minI CETCT 2455179.8994 0.0008 Hel Nga.VSOLJ n=28 Ic
3719 minI TAUV1130 2455182.0444 0.0002 Hel Nga.VSOLJ n=151 Rc
3720 minII ERIBV 2455182.9626 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=35 Ic
3721 minII ASAS034703-0704.2 2455183.0199 0.0004 Hel Nga.VSOLJ n=125 Rc
3726 minI CNCWW 2455182.0783 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=83 Rc (calculated by Nagai)
3727 minI MONRW 2455183.0256 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=364 Rc (calculated by Nagai)
3728 minI ANTS 2454452.262 0.000 Hel Kit.VSOLJ n=19 visual (calculated by Nagai)
3728 minI ANTS 2455173.246 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=23 visual (calculated by Nagai)
3728 minI CEPU 2455172.123 0.000 Hel Kit.VSOLJ n=70 visual (calculated by Nagai)
3728 minI CMIYY 2455171.258 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=23 visual (calculated by Nagai)
3728 minII ORIVV 2455173.086 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=32 visual (calculated by Nagai)
3728 minI ORIER 2455173.146 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=36 visual (calculated by Nagai)
3729 minI PERbeta 2455184.003 - Hel Iak.VSOLJ n=11 visual (calculated by Nagai)
3732 minI ASAS061056-0722.2 2455185.109 0.001 Hel Nga.VSOLJ n=84 Ic
3733 minII ASAS061056-0722.2 2455186.0681 0.0005 Hel Nga.VSOLJ n=83 Ic
3735 minI MONHI 2455185.0739 0.0012 Hel Nga.VSOLJ n=173 Rc
3736 minII CEPWY 2455186.0072 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=294 Rc (calculated by Nagai)
3737 minI GEMV367 2455187.0929 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=498 Rc (calculated by Nagai)
3740 minI ASAS034931-0431.2 2455188.9853 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=103 Rc
3741 minII GEMV367 2455188.1429 0.0002 Hel Siz.VSOLJ n=590 Rc (calculated by Nagai)
3742 minI UMAW 2455185.2627 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=463 V (calculated by Nagai)
3743 minI PERbeta 2455183.998 - Hel Iak.VSOLJ n=12 c (calculated by Nagai)
3746 minI CNCWX 2455178.2893 0.0002 Hel Ioh.VSOLJ n=187 V (calculated by Nagai)
3747 minI CNCFF 2455184.1995 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=431 V (calculated by Nagai)
3751 minI PERRT 2455192.1224 0.0000 Hel Siz.VSOLJ n=435 Rc (calculated by Nagai)
3752 minI CASV381 2455193.0454 0.0002 Hel Siz.VSOLJ n=162 Rc (calculated by Nagai)
3755 minII TAUV1128 2455186.0426 0.0002 Hel Ioh.VSOLJ n=759 V (calculated by Nagai)
3755 minI TAUV1128 2455186.1955 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=759 V (calculated by Nagai)
3756 minI UMAXY 2455187.2580 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=590 V (calculated by Nagai)
3757 minI PEGER 2455184.9465 0.0002 Hel Ioh.VSOLJ n=295 V (calculated by Nagai)
3758 minI AURHL 2455194.1673 0.0000 Hel Siz.VSOLJ n=388 Rc (calculated by Nagai)
3759 minI UMAXZ 2455195.1576 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=599 Rc (calculated by Nagai)
3760 minI GEMSX 2455196.0469 0.0002 Hel Siz.VSOLJ n=469 Rc (calculated by Nagai)
3761 minI LYNSW 2455189.2405 0.0002 Hel Ioh.VSOLJ n=412 V (calculated by Nagai)
3763 minI ANDCN 2455194.951 0.000 Hel Ioh.VSOLJ n=231 V (calculated by Nagai)
3764 minII CAMWW 2455200.1340 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=468 Rc (calculated by Nagai)
3765 minI MONEP 2455203.0666 0.0006 Hel Siz.VSOLJ n=324 Rc (calculated by Nagai)
3766 minI ASAS061056-0722.2 2455203.0934 0.0002 Hel Nga.VSOLJ n=254 Rc
3767 minI LEPV 2455203.020 0.004 Hel Nga.VSOLJ n=47 Ic
3768 minII ANTS 2455185.215 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=29 visual (calculated by Nagai)
3768 minII ANTS 2455187.167 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=24 visual (calculated by Nagai)
3768 minII AURWW 2455187.167 0.003 Hel Kit.VSOLJ n=40 visual (calculated by Nagai)
3768 minI CMIYY 2455194.234 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=30 visual (calculated by Nagai)
3768 minI LEOUV 2455186.123 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=29 visual (calculated by Nagai)
3768 minII ORIER 2455183.103 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=33 visual (calculated by Nagai)
3768 minI ORIER 2455187.114 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=34 visual (calculated by Nagai)
3768 minII ORIER 2455194.107 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=19 visual (calculated by Nagai)
3768 minI PUPTY 2455178.241 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=33 visual (calculated by Nagai)
3768 minI PUPTY 2455183.170 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=37 visual (calculated by Nagai)
3768 minII PUPTY 2455185.210 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=46 visual (calculated by Nagai)
3768 minII TAUCD 2455183.065 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=35 visual (calculated by Nagai)
3768 minI TAUlambda 2455178.081 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=29 visual (calculated by Nagai)
3770 minI ASAS043559-0450.1 2455206.9259 0.0016 Hel Nga.VSOLJ n=25 Ic
3771 minI ORIV647 2455206.0964 0.0002 Hel Siz.VSOLJ n=499 Rc (calculated by Nagai)
3772 minI MONAV 2455207.0515 0.0003 Hel Siz.VSOLJ n=386 Rc (calculated by Nagai)
3774 minII CAMAN 2455186.6607 - Hel Kis.VSOLJ n=76 V
3775 minI ORIER 2455154.0883 - Hel Kis.VSOLJ n=172 V
3777 minI CMART 2455142.1705 - Hel Kis.VSOLJ n=302 V
3778 minII MONV753 2455188.0687 - Hel Kis.VSOLJ n=455 V
3779 minI MONDD 2455184.0630 - Hel Kis.VSOLJ n=251 Rc
3782 minI CAMAK 2455207.9916 0.0004 Hel Siz.VSOLJ n=257 Rc (calculated by Nagai)
3785 minI CMIBF 2455198.2304 0.0002 Hel Ioh.VSOLJ n=322 V (calculated by Nagai)
3789 minI PUPUZ 2455213.0322 0.0005 Hel Nga.VSOLJ n=83 Ic
3790 minI MONV460 2455218.1689 0.0003 Hel Siz.VSOLJ n=293 Rc (calculated by Nagai)
3793 minII CMIYY 2455221.0394 0.0004 Hel Nga.VSOLJ n=70 Ic
3796 minII ORIFZ 2455221.0290 0.0004 Hel Nga.VSOLJ n=100 Rc
3797 minII ASAS053930-0808.9 2455221.9764 0.0012 Hel Nga.VSOLJ n=71 Ic
3800 minI CAMAL 2455223.0417 0.0000 Hel Siz.VSOLJ n=643 Rc (calculated by Nagai)
3802 minI CMAR 2455224.0134 0.0008 Hel Nga.VSOLJ n=49 Ic
3804 minI LEPRS 2455222.9342 0.0005 Hel Nga.VSOLJ n=76 Ic
3807 minII ORIFZ 2455223.0260 0.0004 Hel Nga.VSOLJ n=157 Rc
3809 minI CMIBX 2455225.1311 0.0002 Hel Siz.VSOLJ n=257 Rc (calculated by Nagai)
3810 minI CMIXZ 2455200.1973 0.0003 Hel Ioh.VSOLJ n=327 V (calculated by Nagai)
3811 minI CASRZ 2455220.967 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=25 visual (calculated by Nagai)
3812 minI UMIRT 2455226.1351 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=542 Rc (calculated by Nagai)
3813 minI GEMGW 2455207.1624 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=538 V (calculated by Nagai)
3814 minI ORIV343 2455212.1641 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=354 V (calculated by Nagai)
3815 minII CMAFZ 2455226.939 0.002 Hel Nga.VSOLJ n=37 Ic
3818 minI TRIX 2455222.957 0.000 Hel Hsk.VSOLJ n=27 visual (calculated by Nagai)
3819 minI UMAAF 2455219.2910 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=551 V (calculated by Nagai)
3820 minI COMLR 2455228.1965 0.0002 Hel Siz.VSOLJ n=123 Rc (calculated by Nagai)
3821 minI LEOHI 2455232.1452 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=466 Rc (calculated by Nagai)
3821 minII LEOHI 2455232.3005 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=466 Rc (calculated by Nagai)
3822 minI LEOAG 2455230.1656 0.0005 Hel Siz.VSOLJ n=435 Rc (calculated by Nagai)
3823 minII ANTS 2455198.179 0.003 Hel Kit.VSOLJ n=39 visual (calculated by Nagai)
3823 minII ANTS 2455213.106 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=31 visual (calculated by Nagai)
3823 minI CENV752 2455218.297 0.000 Hel Kit.VSOLJ n=23 visual (calculated by Nagai)
3823 minI CENV752 2455221.275 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=23 visual (calculated by Nagai)
3823 minII CENV752 2455223.294 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=24 visual (calculated by Nagai)
3823 minI CMAR 2455200.154 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=37 visual (calculated by Nagai)
3823 minII CRVRV 2455219.255 0.000 Hel Kit.VSOLJ n=25 visual (calculated by Nagai)
3823 minII PUPTY 2455213.073 0.003 Hel Kit.VSOLJ n=36 visual (calculated by Nagai)
3824 minII CMIBF 2455233.0855 0.0007 Hel Nga.VSOLJ n=92 Rc
3825 minI CMIXZ 2455232.0337 0.0004 Hel Nga.VSOLJ n=55 Ic
3828 minI GEMWW 2455234.9934 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=727 Rc (calculated by Nagai)
3829 minI ORIER 2455234.963 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=22 visual (calculated by Nagai)
3833 minI CAMLR 2455245.9785 0.0003 Hel Siz.VSOLJ n=560 Rc (calculated by Nagai)
3833 minII CAMLR 2455246.1948 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=560 Rc (calculated by Nagai)
3824 minII UMAXZ 2455247.1064 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=466 Rc (calculated by Nagai)
3837 minI ORIEQ 2455247.945 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=23 visual (calculated by Nagai)
3838 minII DRABU 2455250.2508 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=442 Rc (calculated by Nagai)
3840 minI BOOGS 2455251.2096 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=304 Rc (calculated by Nagai)
3841 minI DRABU 2455252.1643 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=606 Rc (calculated by Nagai)
3842 minI AURHL 2455248.944 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=21 visual (calculated by Nagai)
3842 minI GEMTX 2455248.954 0.000 Hel Hsk.VSOLJ n=25 visual (calculated by Nagai)
3842 minI UMAXZ 2455248.933 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=23 visual (calculated by Nagai)
3843 minII UMIRT 2455249.1675 0.0002 Hel Siz.VSOLJ n=285 Ic (calculated by Nagai)
3844 minII LEOAP 2455248.215 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=26 visual (calculated by Nagai)
3845 minI CASRZ 2455234.1131 0.0019 Hel Kun.VSOLJ n=28 C (calculated by Nagai)
3846 minI GEMGW 2455255.962 0.000 Hel Hsk.VSOLJ n=19 visual (calculated by Nagai)
3846 minI PUPUZ 2455255.950 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=19 visual (calculated by Nagai)
3849 minII ASAS100329-0300.8 2455266.0201 0.0005 Hel Nga.VSOLJ n=115 Rc
3850 minII HYAEZ 2455265.9930 0.0006 Hel Nga.VSOLJ n=60 Ic
3851 minII HYAAV 2455267.0705 0.0007 Hel Nga.VSOLJ n=96 Rc
3854 minII COMLR 2455267.1851 0.0002 Hel Siz.VSOLJ n=315 Rc (calculated by Nagai)
3855 minI UMAVV 2455266.0754 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=195 Rc (calculated by Nagai)
3856 minI ASAS130736-1414.7 2455269.1359 0.0005 Hel Nga.VSOLJ n=60 Ic
3859 minII LEOHI 2455268.1328 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=297 Rc (calculated by Nagai)
3859 minI LEOHI 2455268.2889 0.0003 Hel Siz.VSOLJ n=297 Rc (calculated by Nagai)
3860 minI BOOTZ 2455270.1686 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=466 Rc (calculated by Nagai)
3860 minII BOOTZ 2455270.3174 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=466 Rc (calculated by Nagai)
3861 minI SERAQ 2455277.2515 0.0004 Hel Nga.VSOLJ n=91 Rc
3863 minI HERV878 2455275.1686 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=451 Rc (calculated by Nagai)
3864 minI DRASX 2455277.2270 0.0002 Hel Siz.VSOLJ n=348 Rc (calculated by Nagai)
3865 minI CASRZ 2455203.045 - Hel Kau.VSOLJ n=23 visual
3865 minI CASRZ 2455203.044 - Hel Ngi.VSOLJ n=26 visual
3865 minI CASRZ 2455203.046 - Hel Sza.VSOLJ n=27 visual
3865 minI CASRZ 2455203.043 - Hel Ssh.VSOLJ n=25 visual
3867 minII LEOAG 2455286.1159 0.0006 Hel Siz.VSOLJ n=305 Rc (calculated by Nagai)
3868 minI HERV450 2455285.2009 0.0004 Hel Siz.VSOLJ n=228 Rc (calculated by Nagai)
3869 minII UMAVV 2455287.0419 0.0003 Hel Siz.VSOLJ n=364 Rc (calculated by Nagai)
3870 minI LEOXZ 2455277.1126 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=518 V (calculated by Nagai)
3871 minI HERV842 2455290.1430 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=648 Rc (calculated by Nagai)
3873 minII UMAAA 2455297.1305 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=261 V (calculated by Nagai)
3874 minII VIRPY 2455300.0346 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=69 Ic
3876 minI BOOUW 2455304.1869 0.0003 Hel Siz.VSOLJ n=230 Rc (calculated by Nagai)
3877 minI COMRW 2455310.0898 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=257 Rc (calculated by Nagai)
3877 minII COMRW 2455310.2089 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=257 Rc (calculated by Nagai)
3878 minI DRABE 2455311.1069 0.0002 Hel Siz.VSOLJ n=257 Rc (calculated by Nagai)
3879 minI DRABE 2455312.1552 0.0002 Hel Siz.VSOLJ n=391 Rc (calculated by Nagai)
3881 minI VIRCX 2455311.0797 0.0005 Hel Nga.VSOLJ n=51 Ic
3883 minI HERV1097 2455311.2184 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=255 V (calculated by Nagai)
3884 minII HERV1097 2455315.0072 0.0002 Hel Siz.VSOLJ n=186 Rc (calculated by Nagai)
3885 minII HERV1097 2455316.0905 0.0002 Hel Siz.VSOLJ n=208 Rc (calculated by Nagai)
3886 minII LIBVZ 2455318.1183 0.0004 Hel Nga.VSOLJ n=103 Ic
3887 minI VIRLU 2455317.9833 0.0004 Hel Nga.VSOLJ n=129 Ic
3888 minII LYRV563 2455317.1452 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=253 Rc (calculated by Nagai)
3889 minII CRBAR 2455318.0234 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=369 Rc (calculated by Nagai)
3889 minI CRBAR 2455318.2219 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=369 Rc (calculated by Nagai)
3890 minI VIRCG 2455319.1262 0.0012 Hel Nga.VSOLJ n=132 Rc
3891 minI LIBES 2455319.0892 0.0004 Hel Nga.VSOLJ n=123 Rc
3893 minI VIRHW 2455318.0091 - Hel Kis.VSOLJ n=131 Ic
3894 minI HERV1055 2455318.9631 0.0009 Hel Siz.VSOLJ n=415 Rc (calculated by Nagai)
3894 minII HERV1055 2455319.1219 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=415 Rc (calculated by Nagai)
3894 minI HERV1055 2455319.2786 0.0004 Hel Siz.VSOLJ n=415 Rc (calculated by Nagai)
3896 minI AQLV829 2455324.2415 0.0002 Hel Siz.VSOLJ n=205 Rc (calculated by Nagai)
3899 minII VIRAX 2455329.0280 0.0005 Hel Nga.VSOLJ n=92 Rc
3902 minI HERV1055 2455329.0564 0.0002 Hel Siz.VSOLJ n=353 Rc (calculated by Nagai)
3902 minII HERV1055 2455329.2146 0.0002 Hel Siz.VSOLJ n=353 Rc (calculated by Nagai)
3903 minII UMAKM 2455331.1120 0.0004 Hel Siz.VSOLJ n=266 Rc (calculated by Nagai)
3904 minI DRAAI 2455330.136 0.003 Hel Mdy.VSOLJ n=16 visual (calculated by Nagai)
3906 minI VIRNN 2455332.9959 0.0001 Hel Nga.VSOLJ n=486 Rc
3908 minI VIRBF 2455334.0654 0.0004 Hel Nga.VSOLJ n=80 Rc
3910 minI OPHV1125 2455334.0728 0.0002 Hel Siz.VSOLJ n=350 Rc (calculated by Nagai)
3912 minII ASAS145616+0402.4 2455338.0599 0.0005 Hel Nga.VSOLJ n=86 Rc
3914 minII OPHV1125 2455338.1826 0.0004 Hel Siz.VSOLJ n=362 Rc (calculated by Nagai)
3915 minI CRBAR 2455334.1164 0.0004 Hel Ioh.VSOLJ n=259 V (calculated by Nagai)
3916 minI BOOGN 2455338.0110 0.0003 Hel Ioh.VSOLJ n=539 V (calculated by Nagai)
3916 minII BOOGN 2455338.1611 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=539 V (calculated by Nagai)
3919 minII LIBVZ 2455350.0036 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=94 Ic
3920 minII ASAS160300-0634.8 2455350.9966 0.0005 Hel Nga.VSOLJ n=126 Rc
3922 minII OPHV1125 2455349.1129 0.0003 Hel Siz.VSOLJ n=331 Rc (calculated by Nagai)
3923 minII HERV1097 2455350.0106 0.0002 Hel Siz.VSOLJ n=432 Rc (calculated by Nagai)
3923 minI HERV1097 2455350.1900 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=432 Rc (calculated by Nagai)
3925 minII OPHV566 2455370.0884 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=95 Ic
3932 minI SGRV505 2455395.9977 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=121 Ic
3933 minI AQLOO 2455396.0751 0.0002 Hel Nga.VSOLJ n=122 Rc
3934 minI CRBTW 2455349.0802 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=234 V (calculated by Nagai)
3936 minI HERV728 2455350.1238 0.0003 Hel Ioh.VSOLJ n=161 V (calculated by Nagai)
3937 minII HERV1097 2455351.0922 0.0002 Hel Ioh.VSOLJ n=346 V (calculated by Nagai)
3938 minII V1073 Her 2455362.2044 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=441 V (calculated by Nagai)
3939 minI LYRV563 2455393.1049 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=390 V (calculated by Nagai)
3940 minI OPHV1125 2455396.0634 0.0003 Hel Ioh.VSOLJ n=410 V (calculated by Nagai)
3942 minII VULBS 2455405.2547 0.0005 Hel Siz.VSOLJ n=286 Rc (calculated by Nagai)
3943 minI AQLV1695 2455405.0525 0.0006 Hel Nga.VSOLJ n=113 Rc
3945 minII SGRV505 2455406.0408 0.0005 Hel Nga.VSOLJ n=126 Ic
3947 minII AQRMU 2455413.0656 0.0004 Hel Nga.VSOLJ n=88 Rc
3948 minII ASAS194228-0041.1 2455413.0226 0.0005 Hel Nga.VSOLJ n=97 Ic
3949 minI ASAS194625+0845.1 2455414.0336 0.0010 Hel Nga.VSOLJ n=114 Rc
3950 minI CAPCM 2455413.9798 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=122 Ic
3951 minII CYGV1918 2455412.1274 0.0002 Hel Ioh.VSOLJ n=493 V (calculated by Nagai)
3952 minI CYGV1918 2455413.1612 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=334 V (calculated by Nagai)
3953 minI CYGCG 2455415.1441 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=473 V (calculated by Nagai)
3954 minII LYRbeta 2455389.7 0.1 Hel PSK n=21 visual (caluclated by Nagai)
3954 minI LYRbeta 2455396 - Hel PSK n=21 visual (caluclated by Nagai)
3955 minI CYGV345 2455416.1586 0.0002 Hel Siz.VSOLJ n=288 Rc (calculated by Nagai)
3956 minII OPHV508 2455415.0830 0.0003 Hel Siz.VSOLJ n=136 Rc (calculated by Nagai)
3957 minI CYGDK 2455416.1637 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=481 V (calculated by Nagai)
3958 minI CASRZ 2455400.2542 0.0004 Hel Hsk.VSOLJ n=52 cG (calculated by Nagai)
3960 minI ANDRT 2455402.2276 0.0006 Hel Hsk.VSOLJ n=39 cG (calculated by Nagai)
3961 minI CASRZ 2455412.212 - Hel Ngi.VSOLJ n=51 visual
3961 minI CASRZ 2455412.208 - Hel Imi.VSOLJ n=49 visual
3962 minI NSV13702 2455425.0217 0.0007 Hel Nga.VSOLJ n=110 Ic
3965 minII AQROO 2455426.0430 0.0005 Hel Nga.VSOLJ n=97 Ic
3966 minII AQRHV 2455426.0393 0.0004 Hel Nga.VSOLJ n=144 Rc
3967 minI CASGU 2455426.177 0.001 Hel Ioh.VSOLJ n=175 V (calculated by Nagai)
3969 minI DELFZ 2455430.0072 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=100 Rc
3972 minII AQRHS 2455431.9938 0.0009 Hel Nga.VSOLJ n=73 Ic
3973 minII AQRMO 2455433.0301 0.0011 Hel Nga.VSOLJ n=49 Ic
3974 minI DRAAI 2455414.063 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=32 cG (calculated by Nagai)
3976 minII AQRHV 2455435.0242 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=121 Rc
3978 minI AQRMO 2455434.0405 0.0006 Hel Nga.VSOLJ n=107 Ic
3979 minII AQRMO 2455435.0385 0.0001 Hel Nga.VSOLJ n=113 Ic
3983 minI AQLV829 2455438.0313 0.0004 Hel Siz.VSOLJ n=318 Rc (calculated by Nagai)
3984 minI AQRMO 2455438.0277 0.0018 Hel Nga.VSOLJ n=101 Ic
3987 minI PEGBN 2455440.1092 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=224 Rc (calculated by Nagai)
3988 minI ANDLO 2455441.0662 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=432 Rc (calculated by Nagai)
3988 minII ANDLO 2455441.2561 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=432 Rc (calculated by Nagai)
3990 minI DELYY 2455442.0010 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=251 Rc (calculated by Nagai)
3991 minI AQRMO 2455443.9990 0.0005 Hel Nga.VSOLJ n=96 Ic
3992 minII PEGBN 2455444.0515 0.0004 Hel Nga.VSOLJ n=146 Rc
3993 minI ANDLO 2455431.1742 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=476 V (calculated by Nagai)
3994 minI CASV381 2455432.2394 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=461 V (calculated by Nagai)
3996 minII ANDV404 2455444.1131 0.0002 Hel Siz.VSOLJ n=290 Rc (calculated by Nagai)
3997 minII ASAS220425-0603.4 2455445.9894 0.0005 Hel Nga.VSOLJ n=93 Ic
3998 minI SGRV4727 2455445.6488 - Kis.VSOLJ n=100 V
3999 minI CYGCG 2455425.2424 0.0040 Hel Hsk.VSOLJ n=40 cG (calculated by Nagai)
4000 minII CAPBQ 2455448.983 0.001 Hel Nga.VSOLJ n=56 Ic
4001 minI PERbeta 2455439.206 - Hel Kun.VSOLJ n=18 cG
4002 minI HERZ 2455426.0466 0.0005 Hel Hsk.VSOLJ n=49 cG (calculated by Nagai)
4003 minI PEGGP 2455450.1072 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=350 Rc (calculated by Nagai)
4004 minI PERbeta 2455439.1956 0.0022 Hel Gah.VSOLJ n=20 cG (calculated by Nagai)
4005 minI CYGBR 2455447.4379 0.0001 Hel VIR n=492 Rc (calculated by Nagai)
4006 minII ANDLO 2455438.2118 0.0004 Hel Ioh.VSOLJ n=419 V (calculated by Nagai)
4007 minI OPHV1125 2455438.0000 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=414 V (calculated by Nagai)
4008 minI LACPP 2455439.1209 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=752 V (calculated by Nagai)
4009 minI CYGCV 2455440.0797 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=538 V (calculated by Nagai)
4010 minI VULAT 2455441.1071 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=431 V (calculated by Nagai)
4011 minII ARISS 2455442.2340 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=266 V (calculated by Nagai)
4012 minII ANDAB 2455443.1012 0.0005 Hel Ioh.VSOLJ n=505 V (calculated by Nagai)
4012 minI ANDAB 2455443.2661 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=505 V (calculated by Nagai)
4013 minII CASCW 2455451.220 0.000 Hel Ioh.VSOLJ n=252 V (calculated by Nagai)
4014 minI AQREK 2455453.1351 0.0002 Hel Siz.VSOLJ n=366 V (calculated by Nagai)
4015 minI CEPEG 2455436.0345 0.0009 Hel Hsk.VSOLJ n=66 cG (calculated by Nagai)
4016 minII AQRST 2455457.0220 0.0006 Hel Nga.VSOLJ n=108 Ic
4017 minII CASCW 2455457.2765 0.0002 Hel Ioh.VSOLJ n=428 V (calculated by Nagai)
4018 minI PEGU 2455457.106 0.001 Hel Mdy.VSOLJ n=19 visual (calculated by Nagai)
4019 minII PSCVZ 2455460.0498 0.0007 Hel Nga.VSOLJ n=59 Ic
4020 minI CYGV1034 2455450.0122 0.0007 Hel Hsk.VSOLJ n=61 cG (calculated by Nagai)
4021 minI CASV523 2455461.0338 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=189 Rc (calculated by Nagai)
4022 minII CYGDK 2455461.1168 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=309 V (calculated by Nagai)
4023 minI ERIYY 2455453.272 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=15 cG (calculated by Nagai)
4024 minI CYGKR 2455465.0120 0.0002 Hel Ioh.VSOLJ n=403 V (calculated by Nagai)
4025 minII CASV523 2455468.1618 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=350 Rc (calculated by Nagai)
4025 minI CASV523 2455468.2785 0.0000 Hel Siz.VSOLJ n=350 Rc (calculated by Nagai)
4026 minI CASRZ 2455418.179 - Hel Imi.VSOLJ n=31 visual
4026 minI CASRZ 2455418.174 - Hel Kau.VSOLJ n=24 visual
4026 minI CASRZ 2455418.181 - Hel Kei.VSOLJ n=27 visual
4026 minI CASRZ 2455418.180 - Hel Kmo.VSOLJ n=16 visual
4026 minI CASRZ 2455418.183 - Hel Kta.VSOLJ n=28 visual
4026 minI CASRZ 2455418.179 - Hel Mod.VSOLJ n=27 visual
4026 minI CASRZ 2455418.167 - Hel Nkn.VSOLJ n=20 visual
4026 minI CASRZ 2455418.200 - Hel Ngi.VSOLJ n=22 visual
4026 minI CASRZ 2455418.170 - Hel Nin.VSOLJ n=31 visual
4026 minI CASRZ 2455418.176 - Hel Sim.VSOLJ n=35 visual
4026 minI CASRZ 2455418.185 - Hel Sza.VSOLJ n=23 visual
4026 minI CASRZ 2455418.180 - Hel Ykg.VSOLJ n=28 visual
4027 minI ANDRT 2455473.2966 0.0002 Hel Kai.VSOLJ n=44 C (calculated by Nagai)
4029 minI UMIRU 2455476.4219 0.0001 Hel VIR n=663 V
4030 minI ANDRT 2455478.3275 0.0003 Hel Kai.VSOLJ n=40 C (calculated by Nagai)
4033 minI CASV541 2455480.2341 0.0002 Hel Ioh.VSOLJ n=531 V (calculated by Nagai)
4037 minII PSCVZ 2455480.9534 0.0007 Hel Nga.VSOLJ n=56 Ic
4040 minI CASTV 2455485.239 0.008 Hel Mdy.VSOLJ n=17 visual (calculated by Nagai)
4041 minI LACSW 2455480.2626 0.0004 Hel Kai.VSOLJ n=50 C (calculated by Nagai)
4042 minI DRABW 2455481.264 0.001 Hel Kai.VSOLJ n=46 C (calculated by Nagai)
4043 minI TRIX 2455482.3475 0.0002 Hel Kai.VSOLJ n=38 C (calculated by Nagai)
4044 minII DRABV 2455481.3093 0.0009 Hel Kai.VSOLJ n=46 C (calculated by Nagai)
4045 minI CASRZ 2455136.108 - Hel Kau.VSOLJ n=23 visual
4045 minI CASRZ 2455136.112 - Hel Kta.VSOLJ n=26 visual
4045 minI CASRZ 2455136.111 - Hel Ngi.VSOLJ n=26 visual
4045 minI CASRZ 2455136.108 - hel Ssh.VSOLJ n=21 visual
4045 minI CASRZ 2455136.111 - Hel Sza.VSOLJ n=22 visual
4046 minI PEGU 2455476.9733 0.0007 Hel Hsk.VSOLJ n=62 cG (calculated by Nagai)
4047 minI DRABV 2455491.2848 0.0003 Hel Kai.VSOLJ n=70 C (calculated by Nagai)
4049 minI LYNSW 2455482.2896 0.0010 Hel Hsk.VSOLJ n=65 cG (calculated by Nagai)
4050 minI TRIV 2455496.0554 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=476 Rc (calculated by Nagai)
4051 minI ANDAP 2455497.0176 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=211 Rc (calculated by Nagai)
4052 minI ASAS010327-1210.4 2455502.0069 0.0010 Hel Nga.VSOLJ n=91 Ic
4053 minII CETVV 2455502.9726 0.0012 Hel Nga.VSOLJ n=58 Ic
4055 minII CETVY 2455503.077 0.000 Hel Siz.VSOLJ n=329 Rc (calculated by Nagai)
4055 minI CETVY 2455503.2492 0.0003 Hel Siz.VSOLJ n=329 Rc (calculated by Nagai)
4056 minII CASV523 2455498.3079 0.0001 Hel Kai.VSOLJ n=49 C
4057 minI PERbeta 2455502.279 0.001 Hel Kun.VSOLJ n=10 cG (calculated by Nagai)
4058 minII DRABW 2455496.3097 0.0002 Hel Kai.VSOLJ n=34 C (calculated by Nagai)
4059 minI PERbeta 2455505.1434 0.0014 Hel M.Ishizu n=42 cG (calculated by Nagai)
4060 minII ASAS005530-1106.6 2455505.9804 0.0007 Hel Nga.VSOLJ n=56 Ic
4061 minI ASAS010327-1210.4 2455504.9461 0.0009 Hel Nga.VSOLJ n=66 Ic
4062 minII PSCDV 2455506.9643 0.0004 Hel Nga.VSOLJ n=58 Ic
6063 minI GEMGW 2455507.2091 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=260 Rc (calculated by Nagai)
4064 minII TAUWY 2455505.1316 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=447 Rc (calculated by Nagai)
4065 minI TRIX 2455495.9557 0.0003 Hel Hsk.VSOLJ n=80 cG (calculated by Nagai)
4066 minI PSCVZ 2455396.1701 - Hel Kis.VSOLJ n=200 V
4067 minI PSCVZ 2455413.1514 - Hel Kis.VSOLJ n=231 V
4068 minI PSCVZ 2455440.0626 - Hel Kis.VSOLJ n=192 Ic
4069 minII PSCVZ 2455440.9871 - Hel Kis.VSOLJ n=285 Ic
4070 minI TAUGR 2455465.1033 - Hel Kis.VSOLJ n=138 Ic
4071 minII PSCVZ 2455415.1109 0.0003 Hel Kis.VSOLJ n=188 Ic (calculated by Nagai)
4072 minII CETTW 2455504.0119 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=445 Rc (calculated by Nagai)
4072 minI CETTW 2455504.1695 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=445 Rc (calculated by Nagai)
4073 minI CASRZ 2455504.2436 0.0013 Hel Ium.VSOLJ n=20 cG (calculated by Nagai)
4074 minI ASAS022014-0252.0 2455510.0406 0.0012 Hel Nga.VSOLJ n=106 Ic
4075 minII ASAS022014-0252.0 2455511.0004 0.0008 Hel Nga.VSOLJ n=90 Ic
4076 minI ASAS022014-0252.0 2455510.0468 0.0007 Hel Nga.VSOLJ n=161 Rc
4077 minII ASAS022014-0252.0 2455512.945 0.001 Hel Nga.VSOLJ n=38 Ic
4078 minII ERIYY 2455512.1047 0.0001 Hel Nga.VSOLJ n=69 Ic
4079 minI PSCAQ 2455510.9495 0.0007 Hel Nga.VSOLJ n=155 Rc
4080 minI PSCUV 2455511.9820 0.0001 Hel Nga.VSOLJ n=129 Rc
4081 minI AURV355 2455512.2082 0.0003 Hel Siz.VSOLJ n=525 Rc (calculated by Nagai)
4083 minI CASRZ 2455510.2187 0.0003 Hel Kun.VSOLJ n=40 cG (calculated by Nagai)
4084 minII AURAH 2455519.1209 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=391 Rc (calculated by Nagai)
4085 minI ANDBX 2455506.9706 0.0010 Hel Hsk.VSOLJ n=67 cG (calculated by Nagai)
4086 minI ERIYY 2455504.071 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=70 visual (calculated by Nagai)
4086 minII ERIYY 2455504.232 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=70 visual (calculated by Nagai)
4087 minI TAUCD 2455480.206 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=28 visual (calculated by Nagai)
4088 minII AURAR 2455505.227 0.000 Hel Kit.VSOLJ n=31 visual (calculated by Nagai)
4089 minI CMAR 2455510.272 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=30 visual (calculated by Nagai)
4090 minI CASRZ 2455520.977 0.000 Hel Kit.VSOLJ n=23 visual (calculated by Nagai)
4091 minII LEOUV 2455512.272 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=33 visual (calculated by Nagai)
4092 minI ANDAB 2455517.9427 0.0006 Hel Hsk.VSOLJ n=51 cG (calculated by Nagai)
4093 minII TAUV1241 2455510.153 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=40 visual (calculated by Nagai)
4094 minI CETXY 2455516.042 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=29 visual (calculated by Nagai)
4095 minII ORIER 2455511.234 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=27 visual (calculated by Nagai)
4096 minII ERIYY 2455510.015 0.000 Hel Kit.VSOLJ n=77 visual (calculated by Nagai)
4096 minI ERIYY 2455510.174 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=77 visual (calculated by Nagai)
4097 minI ERIYY 2455511.138 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=39 visual (calculated by Nagai)
4098 minI TAUCT 2455528.1214 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=330 Rc (calculated by Nagai)
4099 minI TAUCD 2455511.117 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=23 visual (calculated by Nagai)
4100 minI PERbeta 2455505.159 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=24 visual (calculated by Nagai)
4101 minII LEOUV 2455515.266 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=29 visual (calculated by Nagai)
4102 minII ERIYY 2455505.193 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=59 visual (calculated by Nagai)
4103 minI AURWW 2455519.211 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=37 visual (calculated by Nagai)
4104 minII ORIVV 2455519.196 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=31 visual (calculated by Nagai)
4105 minI CEPU 2455521.155 0.000 Hel Kit.VSOLJ n=47 visual (calculated by Nagai)
4106 minII ERIYY 2455487.190 0.000 Hel Kit.VSOLJ n=25 visual (calculated by Nagai)
4107 minI TAUCD 2455504.231 0.000 Hel Kit.VSOLJ n=33 visual (calculated by Nagai)
4108 minII ERIFK 2455530.070 0.000 Hel Nga.VSOLJ n=123 Rc
4109 minI ORIER 2455530.0747 0.0001 Hel Nga.VSOLJ n=99 Ic
4110 minI ASAS051049-0832.5 2455530.0666 0.0006 Hel Nga.VSOLJ n=99 Ic
4111 minI TAUAM 2455530.2215 0.0000 Hel Siz.VSOLJ n=518 Rc (calculated by Nagai)
4112 minI CASV374 2455532.0592 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=667 Rc (calculated by Nagai)
4113 minI CYGZZ 2455523.9648 0.0006 Hel Hsk.VSOLJ n=43 cG (calculated by Nagai)
4114 minI CETYY 2455533.9592 0.0004 Hel Nga.VSOLJ n=66 Ic
4115 minI ORIER 2455534.0962 0.0002 Hel Nga.VSOLJ n=90 Ic
4119 minII ERIYY 2455536.0572 0.0002 Hel Nga.VSOLJ n=43 Ic
4121 minI CASRZ 2455528.14 0.00 n=32 Hel Tae.VSOLJ n=32 visual (calculated by Nagai)
4121 minI CASRZ 2455528.144 0.000 Hel Uor.VSOLJ n=48 visual (calculated by Nagai)
4121 minI CASRZ 2455534.125 0.001 Hel Saz.VSOLJ n=61 visual (calculated by Nagai)
4121 minI CASRZ 2455534.127 0.001 Hel Tae.VSOLJ n=61 visual (calculated by Nagai)
4121 minI CASRZ 2455534.129 0.002 Hel Aiy.VSOLJ n=61 visual (calculated by Nagai)
4121 minI PERbeta 2455528.094 0.006 Hel Sio.VSOLJ n=56 visual (calculated by Nagai)
4121 minI PERbeta 2455528.090 0.001 Hel Saz.VSOLJ n=55 visual (calculated by Nagai)
4121 minI PERbeta 2455528.087 0.001 Hel Tae.VSOLJ n=56 visual (calculated by Nagai)
4121 minI PERbeta 2455528.088 0.003 Hel Air.VSOLJ n=52 visual (calculated by Nagai)
4121 minI PERbeta 2455528.096 0.002 Hel Uor.VSOLJ n=50 visual (calculated by Nagai)
4121 minI PERbeta 2455528.094 0.001 Hel Kze.VSOLJ n=56 visual (calculated by Nagai)
4121 minI PERbeta 2455528.092 0.002 Hel Kwe.VSOLJ n=57 visual (calculated by Nagai)
4121 minI PERbeta 2455528.105 0.001 Hel Syu.VSOLJ n=57 visual (calculated by Nagai)
4123 minI PEGDI 2455524.9404 0.0007 Hel Hsk.VSOLJ n=63 cG (calculated by Nagai)
4124 minI GEMGW 2455542.1596 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=330 Rc (calculated by Nagai)
4125 minI GEMGW 2455534.2463 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=579 V (calculated by Nagai)
4127 minI CMART 2455512.1743 - Hel Kis.VSOLJ n=157 Ic
4128 minII ORIV648 2455512.0772 - Hel Kis.VSOLJ n=298 Ic
4129 minI GEMAF 2455535.2593 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=420 V (calculated by Nagai)
4131 minI AURHL 2455547.1245 0.0000 Hel Siz.VSOLJ n=382 Rc (calculated by Nagai)
4132 minI MONDD 2455548.1610 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=397 Rc (calculated by Nagai)
4133 minI ANDRT 2455528.0113 0.0005 Hel Hsk.VSOLJ n=52 cG (calculated by Nagai)
4134 minI ANDTW 2455527.9602 0.0018 Hel Hsk.VSOLJ n=71 cG (calculated by Nagai)
4135 minI CASRZ 2455535.319 0.001 Hel Kun.VSOLJ n=30 cG (calculated by Nagai)
4135 minI CASRZ 2455540.0989 0.0015 Hel Kun.VSOLJ n=48 cG (calculated by Nagai)
4136 minII ERIBV 2455548.9769 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=84 Ic
4138 minI HYALO 2455549.1422 0.0005 Hel Nga.VSOLJ n=157 Rc
4139 minII ORIFZ 2455551.0169 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=389 Rc (calculated by Nagai)
4140 minI VULBU 2455538.933 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=56 cG (calculated by Nagai)
4141 minI BOOHH 2455542.3265 0.0016 Hel Hsk.VSOLJ n=44 cG (calculated by Nagai)
4141 minI BOOUW 2455542.304 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=47 cG (calculated by Nagai)
4141 minI UMAXZ 2455542.2961 0.0006 Hel Hsk.VSOLJ n=46 cG (calculated by Nagai)
4142 minI ERIYY 2455551.0063 0.0001 Hel Nga.VSOLJ n=71 Ic
4144 minI MONV864 2455553.0770 0.0004 Hel Nga.VSOLJ n=155 Rc
4146 minII ASAS044106-0121.5 2455553.0187 0.0005 Hel Nga.VSOLJ n=102 Ic
4147 minI LACSW 2455547.9348 0.0008 Hel Hsk.VSOLJ n=104 cG (calculated by Nagai)
4148 minII CETDY 2455554.8941 0.0004 Hel Nga.VSOLJ n=78 Ic
4149 minI LEPV 2455555.0887 0.0005 Hel Nga.VSOLJ n=87 Ic
4152 minI CMAKL 2455530.1043 0.0004 Hel Kis.VSOLJ n=129 V (calculated by Nagai)
4153 minI ARISS 2455502.112 0.000 Hel Ioh.VSOLJ n=469 V (calculated by Nagai)
4154 minI PSCDV 2455504.0348 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=123 V (calculated by Nagai)
4154 minII PSCDV 2455504.1939 0.0004 Hel Ioh.VSOLJ n=123 V (calculated by Nagai)
4155 minI ANDDS 2455519.1069 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=561 V (calculated by Nagai)
4156 minI FORAE 2455558.0139 - Hel Kis.VSOLJ n=181 V
4157 minI ERIFK 2455557.9784 0.0006 Hel Nga.VSOLJ n=107 Rc
4159 minII ERIRU 2455559.9595 0.0010 Hel Nga.VSOLJ n=69 Ic
4162 minII AURAR 2455530.024 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=33 visual (calculated by Nagai)
4162 minI AURAR 2455532.100 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=31 visual (calculated by Nagai)
4162 minI AURWW 2455524.269 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=25 visual (calculated by Nagai)
4162 minI CMAR 2455534.143 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=28 visual (calculated by Nagai)
4162 minI CMAR 2455535.264 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=28 visual (calculated by Nagai)
4162 minI CMAR 2455551.169 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=36 visual (calculated by Nagai)
4162 minII LEOUV 2455524.274 0.000 Hel Kit.VSOLJ n=30 visual (calculated by Nagai)
4162 minII ORIER 2455535.143 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=28 visual (calculated by Nagai)
4162 minII PUPTY 2455534.203 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=31 visual (calculated by Nagai)
4162 minII TAUCD 2455529.997 0.000 Hel Kit.VSOLJ n=21 visual (calculated by Nagai)
4162 minI TAUCD 2455535.160 0.001 Hel Kit.VSOLJ n=31 visual (calculated by Nagai)
4162 minII TAUV1241 2455524.126 0.002 Hel Kit.VSOLJ n=31 visual (calculated by Nagai)
4163 minI LYNBG 2455549.2423 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=347 V (calculated by Nagai)
4164 minI TAUEQ 2455551.1116 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=635 V (calculated by Nagai)
4165 minII TAUAH 2455553.1097 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=512 V (calculated by Nagai)
4166 minII TAUEQ 2455554.0125 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=637 V (calculated by Nagai)
4166 minI TAUEQ 2455554.1835 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=637 V (calculated by Nagai)
4167 minI GEMLO 2455562.2100 0.0002 Hel Siz.VSOLJ n=569 Rc (calculated by Nagai)
4168 minI PERV432 2455555.9721 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=359 V (calculated by Nagai)
4169 minII TAUCT 2455557.1288 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=736 V (calculated by Nagai)
4170 minI HYADF 2455558.2171 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=597 V (calculated by Nagai)
4171 minII CAMAT 2455549.2324 0.0007 Hel Siz.VSOLJ n=516 Rc (calculated by Nagai)
4172 minII ERIYY 2455565.9561 0.0001 Hel Nga.VSOLJ n=76 Ic
4173 minI ASAS064753-1642.9 2455566.036 0.001 Hel Nga.VSOLJ n=88 Ic
4174 minI ORIFR 2455566.1013 0.0002 Hel Nga.VSOLJ n=136 Rc
4175 minI MONRW 2455568.0541 0.0002 Hel Nga.VSOLJ n=151 Rc
4176 minI ASAS061056-0722.2 2455568.0595 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=83 Ic
4178 minI CMART 2455560.0425 - Hel Kis.VSOLJ n=263 Ic
4179 minI LEOWZ 2455566.1624 0.0002 Hel Siz.VSOLJ n=389 Rc (calculated by Nagai)
4180 minI LEOXX 2455568.2016 0.0002 Hel Siz.VSOLJ n=391 Rc (calculated by Nagai)
4181 minII MONNS 2455559.1997 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=430 V (calculated by Nagai)
4182 minII TAUV1130 2455569.8971 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=74 Ic
4183 minII MONHI 2455570.0287 0.0006 Hel Nga.VSOLJ n=111 Ic
4184 minII CMICZ 2455569.9681 0.0006 Hel Nga.VSOLJ n=204 Rc
4184 minI CMICZ 2455570.1808 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=204 Rc
4185 minI ANDV404 2455560.0522 0.0002 Hel Ioh.VSOLJ n=563 V (calculated by Nagai)
4186 minII HYAWY 2455560.2429 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=461 V (calculated by Nagai)
4187 minII ORIV343 2455562.1261 0.0005 Hel Ioh.VSOLJ n=570 V (calculated by Nagai)
4188 minI CNCFF 2455569.2238 0.0002 Hel Siz.VSOLJ n=395 Rc (calculated by Nagai)
4189 minI VIRNY 2455555.2873 - Hel Kis.VSOLJ n=217 C
4190 minI AUREP 2455563.1094 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=400 V (calculated by Nagai)
4191 minII HYADF 2455569.2930 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=514 V (calculated by Nagai)
4192 minI ANDXZ 2455563.9386 0.0003 Hel Hsk.VSOLJ n=38 cG (calculated by Nagai)
4193 minII ERIBZ 2455571.9625 0.0007 Hel Nga.VSOLJ n=56 Ic
4194 minI HYAEU 2455576.0616 0.0005 Hel Nga.VSOLJ n=110 Ic
4195 minII CVNDF 2455572.2132 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=331 Rc (calculated by Nagai)
4196 minI LYNRZ 2455573.1587 0.0003 Hel Siz.VSOLJ n=358 Rc (calculated by Nagai)
4197 minI UMAKM 2455575.1128 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=251 Rc (calculated by Nagai)
4198 minI LEOAG 2455576.2081 0.0003 Hel Siz.VSOLJ n=347 Rc (calculated by Nagai)
4199 minI AURAP 2455566.1594 0.0002 Hel Ioh.VSOLJ n=853 V (calculated by Nagai)
4200 minI PUPVY 2455567.1113 0.0002 Hel Ioh.VSOLJ n=366 V (calculated by Nagai)
4201 minI GEMV367 2455568.1741 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=630 V (calculated by Nagai)
4202 minI GEMAC 2455570.1415 0.0003 Hel Ioh.VSOLJ n=493 V (calculated by Nagai)
4204 minI GEMLO 2455571.1598 0.0002 Hel Ioh.VSOLJ n=322 V (calculated by Nagai)
4205 minI HYAEU 2455572.1709 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=414 V (calculated by Nagai)
4206 minI MONV453 2455574.1369 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=466 V (calculated by Nagai)
4209 minII UMAKM 2455580.2183 0.0003 Hel Siz.VSOLJ n=486 Rc (calculated by Nagai)
4210 minI LYNRZ 2455581.1899 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=350 Rc (calculated by Nagai)
4211 minI LYNSX 2455582.1291 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=313 Rc (calculated by Nagai)
4212 minI ASAS033959+0314.5 2455568.987 =0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=105 cG (calculated by Nagai)
4213 minII ASAS033959+0314.5 2455571.9556 0.0009 Hel Hsk.VSOLJ n=50 cG (calculated by Nagai)
4214 minI PERXZ 2455571.9411 0.0005 Hel Hsk.VSOLJ n=54 cG (calculated by Nagai)
4215 minI TRIRV 2455573.9388 0.0007 Hel Hsk.VSOLJ n=39 cG (calculated by Nagai)
4216 minII ASAS033959+0314.5 2455573.9348 0.0007 Hel Hsk.VSOLJ n=31 cG (calculated by Nagai)
4217 minI LEPV 2455583.9849 0.0005 Hel Nga.VSOLJ n=91 Ic
4218 minI ORIdelta 2455584.0297 - Hel Nga.VSOLJ n=13 cG
4219 minI ASAS033959+0314.5 2455574.9230 0.0011 Hel Hsk.VSOLJ n=82 cG (calculated by Nagai)
4220 minI CASRZ 2455577.150 0.001 Hel Aiy.VSOLJ n=64 visual (calculated by Nagai)
4220 minI CASRZ 2455577.147 0.001 Hel Kze.VSOLJ n=63 visual (calculated by Nagai)
4221 minII ASAS010932+2239.3 2455585.258 0.001 Hel Kai.VSOLJ n=40 V (calculated by Nagai)
4222 minII TAUAH 2455578.3909 0.0003 Hel Kai.VSOLJ n=27 V (calculated by Nagai)
4223 minI CMIYY 2455588.0828 0.0002 Hel Nga.VSOLJ n=88 Ic
4226 minI GEMAY 2455579.1742 0.0003 Hel Ioh.VSOLJ n=612 V (calculated by Nagai)
4227 minI PUPMP 2455580.2053 0.0008 Hel Ioh.VSOLJ n=284 V (calculated by Nagai)
4228 minI LEOXZ 2455589.2655 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=559 V (calculated by Nagai)
4229 minI ANDGZ 2455577.437 0.001 Hel Kai.VSOLJ n=30 V (calculated by Nagai)
4230 minII TAUV1128 2455578.4447 0.0003 Hel Kai.VSOLJ n=43 V (calculated by Nagai)
4230 minI TAUV1128 2455595.3930 0.0003 Hel Kai.VSOLJ n=35 V (calculated by Nagai)
4231 minII HYAFG 2455593.0691 0.0006 Hel Nga.VSOLJ n=82 Ic
4232 minII SEXY 2455596.0858 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=81 Ic
4232 minI SEXY 2455597.1345 0.0005 Hel Nga.VSOLJ n=101 Ic
4233 minII LEOAM 2455592.0567 - Hel Kis.VSOLJ n=197 V
4234 minI PYXTX 2455572.1688 - Hel Kis.VSOLJ n=151 Ic
4235 minII FORAE 2455564.9012 - Hel Kis.VSOLJ n=150 Ic
4236 minII CMIBB 2455566.0319 - Hel Kis.VSOLJ n=127 Ic
4236 minII CMIBB 2455566.0362 - Hel Kis.VSOLJ n=128 V
4239 minI TAURZ 2455590.9625 0.0008 Hel Hsk.VSOLJ n=50 cG (calculated by Nagai)
4241 minI TAUWY 2455598.3078 0.0001 Hel Kai.VSOLJ n=31 V (calculated by Nagai)
4245 minI GEMRW 2455599.9632 0.0005 Hel Hsk.VSOLJ n=107 cG (calculated by Nagai)
4247 minII ASAS061531+1935.4 2455604.2950 0.0002 Hel Kai.VSOLJ n=52 V (calculated by Nagai)
4249 minI TAURZ 2455599.2750 0.0001 Hel Kai.VSOLJ n=51 V (calculated by Nagai)
4250 minI CMAR 2455607.9670 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=48 Ic
4251 minII CMICW 2455607.9945 0.0018 Hel Nga.VSOLJ n=124 Rc
4252 minII TAURZ 2455600.3143 0.0001 Hel Kai.VSOLJ n=46 V (calculated by Nagai)
4253 minII CAMLR 2455599.3668 0.0003 Hel Kai.VSOLJ n=61 V (calculated by Nagai)
4254 minII CAMLR 2455601.3228 0.0003 Hel Kai.VSOLJ n=39 V (calculated by Nagai)
4257 minI CMICW 2455615.0423 0.0006 Hel Nga.VSOLJ n=96 Rc
4259 inII LEOUZ 2455619.0874 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=887 Rc (calculated by Nagai)
4261 minI CASRZ 2455608.2254 0.0009 Hel Teikyo_and_Ium n=30 cG (calculated by Nagai)
4263 minII SEXVY 2455626.1006 0.0006 Hel Nga.VSOLJ n=42 Ic
4264 minII COMRZ 2455624.1045 0.0000 Hel Siz.VSOLJ n=472 Rc (calculated by Nagai)
4264 minI COMRZ 2455624.2734 0.0000 Hel Siz.VSOLJ n=472 Rc (calculated by Nagai)
4265 minI UMAUX 2455621.3748 0.0000 Hel VIR n=134 CV (calculated by Nagai)
4266 minII AURAH 2455629.3062 0.0003 Hel Kai.VSOLJ n=47 V (calculated by Nagai)
4269 minII ASAS010932+2239.3 2455577.3508 0.0008 Hel Kai.VSOLJ n=52 V (calculated by Nagai)
4271 minI SEXXX 2455629.9971 0.0006 Hel Nga.VSOLJ n=133 Rc
4272 minII SEXY 2455631.9781 0.0004 Hel Nga.VSOLJ n=102 Ic
4273 minII PERV432 2455610.0296 0.0004 Hel VIR n=202 CV
4274 minII SEXXX 2455634.0525 0.0004 Hel Nga.VSOLJ n=109 Rc
4275 minI ASAS093547-1335.2 2455633.9909 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=78 Ic
4276 minII ARIBN 2455614.973 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=87 cG (calculated by Nagai)
4276 minII ORIBN 2455614.9667 0.0004 Hel Hsk.VSOLJ n=76 cG (calculated by Nagai)
4277 minI CASRZ 2455540.098 - Hel Ykg.VSOLJ n=32 visual
4277 minI CASRZ 2455540.098 - Hel Szu.VSOLJ n=47 visual
4277 minI CASRZ 2455540.099 - Hel Kei.VSOLJ n=32 visual
4277 minI CASRZ 2455540.100 - Hel Imi.VSOLJ n=33 visual
4277 minI CASRZ 2455540.101 - Hel Mog.VSOLJ n=16 visual
4277 minI CASRZ 2455540.101 - Hel Aro.VSOLJ n=15 visual
4277 minI CASRZ 2455540.101 - Hel Sim.VSOLJ n=57 visual
4277 minI CASRZ 2455540.102 - Hel Kwo.VSOLJ n=24 visual
4277 minI CASRZ 2455540.102 - Hel Sza.VSOLJ n=25 visual
4277 minI CASRZ 2455540.108 - Hel Ngi.VSOLJ n=39 visual
4278 minII ASAS072030+2340.2 2455618.9381 0.0009 Hel Hsk.VSOLJ n=68 cG (calculated by Nagai)
4279 minI CASRZ 2455618.9787 0.0012 Hel Hsk.VSOLJ n=44 cG (calculated by Nagai)
4280 minI PUPUZ 2455623.9700 0.0004 Hel Hsk.VSOLJ n=63 cG (calculated by Nagai)
4281 minII BOOVW 2455652.2130 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=416 Rc (calculated by Nagai)
4282 minI BOOVW 2455653.0669 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=476 Rc (calculated by Nagai)
4282 minII BOOVW 2455653.2399 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=476 Rc (calculated by Nagai)
4283 minII LEOAP 2455651.0359 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=105 Rc
4285 minII ASAS110004+0544.0 2455652.948 0.000 Hel Nga.VSOLJ n=136 Rc
4285 minI ASAS110004+0544.0 2455653.123 0.000 Hel Nga.VSOLJ n=136 Rc
4286 minI CVNDF 2455655.0812 0.0000 Hel Siz.VSOLJ n=534 Rc (calculated by Nagai)
4286 minII CVNDF 2455655.2463 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=534 Rc (calculated by Nagai)
4287 minI SEXVY 2455656.0319 0.0001 Hel Nga.VSOLJ n=143 Rc
4288 minI COMSS 2455656.1438 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=508 Rc (calculated by Nagai)
4289 minII BOOGN 2455657.1121 0.0002 Hel Siz.VSOLJ n=470 Rc (calculated by Nagai)
4289 minI BOOGN 2455657.2608 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=470 Rc (calculated by Nagai)
4290 minI VIRHW 2455657.0844 0.0001 Hel Nga.VSOLJ n=95 Rc
4290 minII VIRHW 2455657.1433 0.0004 Hel Nga.VSOLJ n=95 Rc
4291 minII VIRBH 2455658.0764 0.0002 Hel Nga.VSOLJ n=130 Rc
4292 minI CRBAS 2455657.994 0.000 Hel Siz.VSOLJ n=304 Rc (calculated by Nagai)
4292 minII CRBAS 2455658.1831 0.0002 Hel Siz.VSOLJ n=304 Rc (calculated by Nagai)
4293 minI ASAS122613+0533.9 2455665.0546 0.0006 Hel Nga.VSOLJ n=75 Rc
4294 minI BOOTY 2455664.0717 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=413 Rc (calculated by Nagai)
4294 minII BOOTY 2455664.2305 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=413 Rc (calculated by Nagai)
4295 minII SERAU 2455665.1740 0.0000 Hel Siz.VSOLJ n=379 Rc (calculated by Nagai)
4296 minI VIRLU 2455665.014 0.002 Hel Nga.VSOLJ n=29 cG
4296 minI VIRLU 2455666.023 0.005 Hel Nga.VSOLJ n=31 cG
4297 minI SERCC 2455668.1436 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=454 Rc (calculated by Nagai)
4298 minI LEOUU 2455633.9687 0.0006 Hel Hsk.VSOLJ n=140 cG (calculated by Nagai)
4299 minI LEOGV 2455674.3733 0.0003 Hel Kai.VSOLJ n=73 V (calculated by Nagai)
4300 minI VIRAH 2455673.3668 0.0003 Hel Kai.VSOLJ n=72 V (calculated by Nagai)
4301 minII VIRAH 2455672.3497 0.0005 Hel Kai.VSOLJ n=25 V (calculated by Nagai)
4304 minI ASAS085710+1856.8 2455668.3223 0.0002 Hel Kai.VSOLJ n=47 V (calculated by Nagai)
4305 minII ASAS085710+1856.8 2455669.3402 0.0003 Hel Kai.VSOLJ n=39 V (calculated by Nagai)
4306 minII CVNDF 2455667.3414 0.0002 Hel Kai.VSOLJ n=51 V (calculated by Nagai)
4307 minI UMAAA 2455642.3879 0.0002 Hel Kai.VSOLJ n=79 V (calculated by Nagai)
4307 minII UMAAA 2455661.3325 0.0001 Hel Kai.VSOLJ n=74 V (calculated by Nagai)
4308 minII LEOGV 2455676.3749 0.0002 Hel Kai.VSOLJ n=64 V (calculated by Nagai)
4308 minI LEOGV 2455678.3747 0.0003 Hel Kai.VSOLJ n=39 V (calculated by Nagai)
4309 minI VIRAZ 2455675.9628 0.0002 Hel Siz.VSOLJ n=265 Rc (calculated by Nagai)
4309 minII VIRAZ 2455676.1367 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=265 Rc (calculated by Nagai)
4310 minI CAMFN 2455677.3724 0.0004 Hel Kai.VSOLJ n=77 Rc (calculated by Nagai)
4311 minII ASAS083251+1333.7 2455660.3414 0.0003 Hel Kai.VSOLJ n=73 V (calculated by Nagai)
4312 minI VIRHT 2455676.0221 0.0001 Hel Nga.VSOLJ n=177 Rc
4313 minII VIRBF 2455677.0881 0.0004 Hel Nga.VSOLJ n=68 Rc
4315 minI ASAS061531+1935.4 2455632.3597 0.0002 Hel Kai.VSOLJ n=81 V (calculated by Nagai)
4315 minII ASAS061531+1935.4 2455644.3050 0.0003 Hel Kai.VSOLJ n=68 V (calculated by Nagai)
4316 minI TAUWY 2455643.3371 0.0002 Hel Kai.VSOLJ n=81 V (calculated by Nagai)
4317 minI ASAS053222+2521.1 2455653.3311 0.0002 Hel Kai.VSOLJ n=57 V (calculated by Nagai)
4317 minII ASAS053222+2521.1 2455671.309 0.001 Hel Kai.VSOLJ n=40 V (calculated by Nagai)
4318 minII VIRAZ 2455679.9825 0.0002 Hel Siz.VSOLJ n=368 Rc (calculated by Nagai)
4318 minI VIRAZ 2455680.1581 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=368 Rc (calculated by Nagai)
4319 minII HYADF 2455652.938 0.001 Hel Hsk.VSOLJ n=131 cG (calculated by Nagai)
4320 minI SERAS 2455683.1121 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=419 Rc (calculated by Nagai)
4321 minII HERV1073 2455690.0350 0.0002 Hel Siz.VSOLJ n=351 Rc (calculated by Nagai)
4321 minI HERV1073 2455690.1808 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=351 Rc (calculated by Nagai)
4323 minII HERV1055 2455695.0873 0.0003 Hel Siz.VSOLJ n=319 Rc (calculated by Nagai)
4323 minI HERV1055 2455695.2435 0.0002 Hel Siz.VSOLJ n=319 Rc (calculated by Nagai)
4325 minI ASAS131820+2452.3 2455690.349 0.001 Hel Kai.VSOLJ n=44 V (calculated by Nagai)
4326 minII HERV1055 2455696.034 0.000 Hel Siz.VSOLJ n=299 Rc (calculated by Nagai)
4326 minI HERV1055 2455696.1896 0.0002 Hel Siz.VSOLJ n=299 Rc (calculated by Nagai)
4326 minII LMIXY 2455688.330 0.001 Hel Kai.VSOLJ n=41 V (calculated by Nagai)
4328 minI LMIXY 2455689.406 0.001 Hel Kai.VSOLJ n=81 V (calculated by Nagai)
4329 minI LMIXY 2455691.3766 0.0005 Hel Kai.VSOLJ n=70 V (calculated by Nagai)
4330 minII BOOGW 2455698.3703 0.0003 Hel Kai.VSOLJ n=63 V (calculated by Nagai)
4331 minII OPHV502 2455700.1253 0.0034 Hel Nga.VSOLJ n=25 cG
4332 minII LIBES 2455700.1247 0.0008 Hel Nga.VSOLJ n=144 Rc
4333 minII HERV1055 2455700.1359 0.0002 Hel Siz.VSOLJ n=386 Rc (calculated by Nagai)
4334 minII VIRCG 2455703.0569 0.0009 Hel Nga.VSOLJ n=55 Rc
4335 minII CYGV401 2455702.1767 0.0002 Hel Siz.VSOLJ n=307 Rc (calculated by Nagai)
4336 minI COMRW 2455690.0881 0.0007 Hel Hsk.VSOLJ n=116 cG (calculated by Nagai)
4337 minI HERSZ 2455717.1405 0.0000 Hel Siz.VSOLJ n=316 Rc (calculated by Nagai)
4338 minII CYGDK 2455734.1192 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=339 Rc (calculated by Nagai)
4339 minI OPHV566 2455734.0821 0.0001 Hel Nga.VSOLJ n=381 Rc
4340 minI OPHV2610 2455741.1057 0.0005 Hel Nga.VSOLJ n=133 Rc
4341 minII AQLV1331 2455741.105 0.003 Hel Nga.VSOLJ n=29 Rc
4342 minI OPHV839 2455752.0471 0.0002 Hel Nga.VSOLJ n=201 Rc
4344 minII AQLOO 2455753.1129 0.0001 Hel Nga.VSOLJ n=198 Rc
4345 minI AQLV1331 2455754.0694 0.0002 Hel Nga.VSOLJ n=201 Rc
4349 minII CYGV401 2455758.1200 0.0002 Hel Ioh.VSOLJ n=600 V (calculated by Nagai)
4350 minI BOOGW 2455702.3597 0.0005 Hel Kai.VSOLJ n=40 V (calculated by Nagai)
4350 minI BOOGW 2455711.3947 0.0003 Hel Kai.VSOLJ n=56 V (calculated by Nagai)
4352 minI ASAS174705+2058.1 2455739.3772 0.0018 Hel Kai.VSOLJ n=29 V (calculated by Nagai)
4352 minI ASAS174705+2058.1 2455740.4020 0.0008 Hel Kai.VSOLJ n=42 V (calculated by Nagai)
4352 minII ASAS174705+2058.1 2455748.3752 0.0005 Hel Kai.VSOLJ n=52 V (calculated by Nagai)
4352 minI ASAS174705+2058.1 2455758.4007 0.0005 Hel Kai.VSOLJ n=121 V (calculated by Nagai)
4353 minI CYGV1018 2455760.1353 0.0003 Hel Siz.VSOLJ n=370 Rc (calculated by Nagai)
4354 minII AQLV1700 2455760.0841 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=166 Rc
4355 minI CYGV401 2455758.991 0.000 Hel Ioh.VSOLJ n=551 V (calculated by Nagai)
4356 minII LYRV563 2455737.0917 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=272 V (calculated by Nagai)
4357 minII SGECW 2455753.1883 0.0003 Hel Ioh.VSOLJ n=335 V (calculated by Nagai)
4358 minI OPHV508 2455754.1836 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=310 V (calculated by Nagai)
4360 minI AQLV1490 2455760.2202 0.0003 Hel Ioh.VSOLJ n=420 V (calculated by Nagai)
4361 minII ASAS164631-0838.5 2455757.0065 0.0003 Hel Hsk.VSOLJ n=145 cG (calculated byNagai)
4362 minI SGECW 2455764.0857 0.0002 Hel Siz.VSOLJ n=198 Rc (calculated by Nagai)
4363 minI ASAS164631-0838.5 2455758.0375 0.0004 Hel Hsk.VSOLJ n=156 cG (calculated byNagai)
4364 minII OPHV508 2455768.149 0.000 Hel Ioh.VSOLJ n=227 V (calculated by Nagai)
4365 minII ASAS164631-0838.5 2455759.0741 0.0003 Hel Hsk.VSOLJ n=111 cG (calculated byNagai)
4366 minII AQLV724 2455779.106 0.000 Hel Ioh.VSOLJ n=143 V (calculated by Nagai)
4367 minI AQRCX 2455784.0948 0.0000 Hel Siz.VSOLJ n=222 Rc (calculated by Nagai)
4368 minI LYRTZ 2455766.0336 0.0003 Hel Hsk.VSOLJ n=145 cG (calculated by Nagai)
4369 minII DELMR 2455784.0893 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=116 Rc
4370 minII CEPWZ 2455785.0244 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=220 Rc (calculated by Nagai)
4371 minI DELMR 2455787.9986 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=51 Rc
4373 minI DELTY 2455783.1731 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=301 V (calculated by Nagai)
4374 minI CYGWZ 2455786.1122 0.0002 Hel Ioh.VSOLJ n=308 V (calculated by Nagai)
4376 minI AQRST 2455811.977 0.000 Hel Nga.VSOLJ n=36 Rc
4376 minI AQRST 2455811.977 0.000 Hel Nga.VSOLJ n=28 Ic
4377 minI ASAS223112-0704.9 2455811.0125 0.0006 Hel Nga.VSOLJ n=82 Ic
4378 minII PSCVZ 2455814.0523 0.0008 Hel Nga.VSOLJ n=63 Ic
4379 minII DELFZ 2455814.9666 0.0006 Hel Nga.VSOLJ n=129 Rc
4380 minII ANDLO 2455811.0462 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=409 Rc (calculated by Nagai)
4380 minI ANDLO 2455811.2357 0.0000 Hel Siz.VSOLJ n=409 Rc (calculated by Nagai)
4381 minI PEGGP 2455813.0354 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=313 Rc (calculated by Nagai)
4382 minI AQRUU 2455752.162021 - Bjd Kis.VSOLJ n=305 C
4383 minI AQRUU 2455753.143130 0.000084 Bjd Kis.VSOLJ n=225 C
4384 minI AQRDD 2455818.0851 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=133 Rc
4386 minI ASAS223540+0252.9 2455820.0234 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=58 Rc
4388 minII ANDAB 2455820.1270 0.0002 Hel Siz.VSOLJ n=467 Rc (calculated by Nagai)
4388 minI ANDAB 2455820.2919 0.0003 Hel Siz.VSOLJ n=467 Rc (calculated by Nagai)
4390 minI CYGZZ 2455815.0147 0.0004 Hel Hsk.VSOLJ n=179 cG (calculated by Nagai)
4391 minII LACSW 2455827.1229 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=395 Rc (calculated by Nagai)
4393 minI CYGCV 2455788.1987 0.0002 Hel Ioh.VSOLJ n=450 V (calculated by Nagai)
4394 minII AQLOO 2455817.9810 0.0003 Hel Hsk.VSOLJ n=125 cG (calculated by Nagai)
4395 minI PSCSZ 2455827.750 - Hel Kis.VSOLJ n=9 V
4396 minI LACPP 2455829.050 0.001 Hel Siz.VSOLJ n=106 Rc (calculated by Nagai)
4397 minI VULBU 2455820.0206 0.0002 Hel Hsk.VSOLJ n=188 cG (calculated by Nagai)
4398 minII LACPP 2455832.0584 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=559 Rc (calculated by Nagai)
4398 minI LACPP 2455832.2591 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=559 Rc (calculated by Nagai)
4399 minI CASMN 2455833.1483 0.0003 Hel Siz.VSOLJ n=514 Rc (calculated by Nagai)
4400 minII PEGAT 2455831.9643 0.0004 Hel Nga.VSOLJ n=146 Rc
4401 minI ASAS223707+0252.5 2455832.9789 0.0005 Hel Nga.VSOLJ n=120 Rc
4402 minI ASAS223540+0252.9 2455832.9468 0.0004 Hel Nga.VSOLJ n=126 Rc
4403 minI PSCSZ 2455835.6804 - Hel Kis.VSOLJ n=82 V
4404 minII CASMN 2455834.11 0.00 Hel Siz.VSOLJ n=277 Rc (calculated by Nagai)
4405 minI ANDRT 2455828.0111 0.0004 Hel Hsk.VSOLJ n=159 cG (calculated by Nagai)
4406 minI PSCRV 2455838.1698 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=378 Rc (calculated by Nagai)
4407 minI TRIX 2455828.2180 0.0002 Hel Hsk.VSOLJ n=140 cG (calculated by Nagai)
4408 minII PSCVZ 2455842.0079 0.0005 Hel Nga.VSOLJ n=76 Rc
4409 minI CASV651 2455834.2184 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=440 V (calculated by Nagai)
4410 minII ARISS 2455842.1255 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=469 Rc (calculated by Nagai)
4410 minI ARISS 2455842.3277 0.0002 Hel Siz.VSOLJ n=469 Rc (calculated by Nagai)
4411 minI ANDCN 2455845.1688 0.0002 Hel Ioh.VSOLJ n=300 V (calculated by Nagai)
4412 minI VULAW 2455828.9970 0.0003 Hel Hsk.VSOLJ n=158 cG (calculated by Nagai)
4413 minI AURZZ 2455838.2317 0.0005 Hel Hsk.VSOLJ n=119 cG (calculated by Nagai)
4414 minI ANDAA 2455851.1746 0.0003 Hel Siz.VSOLJ n=411 Rc (calculated by Nagai)
4415 minI PERKR 2455854.2019 0.0002 Hel Siz.VSOLJ n=296 Rc (calculated by Nagai)
4416 minI ANDXZ 2455842.1809 0.0001 Hel Hsk.VSOLJ n=198 cG (calculated by Nagai)
4419 minI VULAD 2455850.262 0.001 Hel Kai.VSOLJ n=92 Rc (calculated by Nagai)
4421 minI PERKW 2455861.0357 0.0000 Hel Siz.VSOLJ n=666 Rc (calculated by Nagai)
4423 minI CYGSW 2455842.9925 0.0002 Hel Hsk.VSOLJ n=223 cG (calculated by Nagai)
4424 minII ASAS001556+0644.7 2455862.0111 0.0008 Hel Nga.VSOLJ n=122 Rc
4425 minI PSCDV 2455861.0111 0.0001 Hel Nga.VSOLJ n=112 Rc
4428 minI PERIU 2455863.1785 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=531 Rc (calculated by Nagai)
4429 minII ASAS010327-1210.4 2455865.9902 0.0014 Hel Nga.VSOLJ n=41 Ic
4430 minI CAMAO 2455867.0873 0.0000 Hel Siz.VSOLJ n=477 Rc (calculated by Nagai)
4430 minII CAMAO 2455867.2532 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=477 Rc (calculated by Nagai)
4431 minII ERIYY 2455870.0933 0.0002 Hel Nga.VSOLJ n=43 Ic
4434 minI DELKO 2455810.4011 0.0002 Hel Kai.VSOLJ n=79 V (calculated by Nagai)
4434 minII DELKO 2455815.3619 0.0003 Hel Kai.VSOLJ n=89 V (calculated by Nagai)
4434 minI DELKO 2455820.3188 0.0002 Hel Kai.VSOLJ n=90 V (calculated by Nagai)
4434 minI DELKO 2455820.3186 0.0002 Hel Kai.VSOLJ n=91 Rc (calculated by Nagai)
4435 minII FORAE 2455832.1016 - Hel Kis.VSOLJ n=104 V
4435 minII FORAE 2455866.0739 - Hel Kis.VSOLJ n=164 V
4436 minII PSCVZ 2455813.0095 0.0002 Hel Kis.VSOLJ n=215 V (calculated by Nagai)
4437 minI ERIYY 2455863.1811 - Hel Kis.VSOLJ n=357 V
4438 minI TAUGR 2455833.0533 - Hel Kis.VSOLJ n=219 V
4440 minI AQRUU 2450008.034 - Hel n=13 by Kis.VSOLJ C (calculated by Nagai)
4440 minI AQRUU 2450010.9786 0.0000 Hel n=48 by Kis.VSOLJ C (calculated by Nagai)
4440 minII AQRUU 2450015.9827 0.0003 Hel n=42 by Kis.VSOLJ C (calculated by Nagai)
4440 minI AQRUU 2450018.0125 0.0002 Hel n=44 by Kis.VSOLJ C (calculated by Nagai)
4441 minI DELKO 2455827.3193 0.0002 Hel n=63 by Kai.VSOLJ V (calculated by Nagai)
4441 minI DELKO 2455827.3193 0.0001 Hel n=67 by Kai.VSOLJ Rc (calculated by Nagai)
4441 minI DELKO 2455831.4024 0.0008 Hel n=98 by Kai.VSOLJ V (calculated by Nagai)
4441 minI DELKO 2455831.4031 0.0004 Hel n=98 by Kai.VSOLJ Rc (calculated by Nagai)
4441 minI DELKO 2455831.4041 0.0006 Hel n=98 by Kai.VSOLJ Ic (calculated by Nagai)
4441 minI DELKO 2455834.3195 0.0002 Hel n=101 by Kai.VSOLJ V (calculated by Nagai)
4441 minI DELKO 2455834.3193 0.0002 Hel n=101 by Kai.VSOLJ Rc (calculated by Nagai)
4441 minI DELKO 2455834.3198 0.0001 Hel n=102 by Kai.VSOLJ Ic (calculated by Nagai)
4441 minI DELKO 2455838.4030 0.0004 Hel n=113 by Kai.VSOLJ V (calculated by Nagai)
4441 minI DELKO 2455838.4033 0.0004 Hel n=116 by Kai.VSOLJ Ic (calculated by Nagai)
4442 minII TAUV1128 2455861.2183 0.0002 Hel Ioh.VSOLJ n=283 V (calculated by Nagai)
4443 minI PERIU 2455863.1749 0.0002 Hel Ioh.VSOLJ n=73 V (calculated by Nagai)
4444 minII ORIFZ 2455866.2086 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=392 V (calculated by Nagai)
4449 minI LEPZ 2455882.1437 - Hel Kis.VSOLJ n=252 C
4450 minII ASAS001343+0656.3 2455878.897 - Hel Nga.VSOLJ n=113 Rc
4451 minII CETDY 2455881.958 0.001 Hel Nga.VSOLJ n=67 Ic
4452 minI PSCDV 2455878.9046 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=47 Ic
4453 minI TAUAC 2455843.2374 0.0003 Hel Hsk.VSOLJ n=173 cG (calculated by Nagai)
4454 minI CASEP 2455858.0472 0.0003 Hel Hsk.VSOLJ n=198 cG (calculated by Nagai)
4455 minII ERIBZ 2455886.1150 0.0002 Hel Nga.VSOLJ n=136 Rc
4456 minI CASV523 2455883.0837 0.0000 Hel Siz.VSOLJ n=509 Rc (calculated by Nagai)
4456 minII CASV523 2455883.2001 0.0000 Hel Siz.VSOLJ n=509 Rc (calculated by Nagai)
4456 minI CASV523 2455883.3178 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=509 Rc (calculated by Nagai)
4457 minI TAUGR 2455888.0726 0.0002 Hel Siz.VSOLJ n=244 Rc (calculated by Nagai)
4458 minI CEPU 2455860.2184 0.0005 Hel Hsk.VSOLJ n=173 cG (calculated by Nagai)
4459 minI AURKO 2455890.1608 0.0000 Hel Siz.VSOLJ n=590 Rc (calculated by Nagai)
4460 minI PSCUV 2455889.9824 0.0002 Hel Nga.VSOLJ n=137 Rc
4461 minI TAUTY 2455891.0408 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=476 Rc (calculated by Nagai)
4462 minI MONBM 2452719.0483 - Hel Kis.VSOLJ n=146 V
4463 minI PSCAQ 2455891.9131 0.0006 Hel Nga.VSOLJ n=75 Rc
4464 minI GEMGX 2455892.1643 0.0002 Hel Siz.VSOLJ n=281 Rc (calculated by Nagai)
4465 minI AUREM 2455895.0539 0.0002 Hel Siz.VSOLJ n=268 Rc (calculated by Nagai)
4466 minI ANDTW 2455866.0295 0.0003 Hel Hsk.VSOLJ n=169 cG (calculated by Nagai)
4467 minI TAUAH 2455899.9192 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=380 Rc (calculated by Nagai)
4467 minII TAUAH 2455900.0867 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=380 Rc (calculated by Nagai)
4469 minI TAUV1130 2455901.0245 0.0015 Hel Nga.VSOLJ n=57 Ic
4470 minI SCLRT 2455899.9182 - Hel Kis.VSOLJ n=147 V
4471 minI TRIX 2455901.0826 0.0000 Hel Siz.VSOLJ n=421 Rc (calculated by Nagai)
4472 minII CETXY 2455890.042 0.001 Hel Kit.VSOLJn=35 visual (calculated by Nagai)
4472 minII ERIYY 2455887.128 0.001 Hel Kit.VSOLJn=43 visual (calculated by Nagai)
4472 minI ERIYY 2455892.116 0.001 Hel Kit.VSOLJn=59 visual (calculated by Nagai)
4473 minI TAUV1130 2455905.0215 0.0004 Hel Nga.VSOLJ n=80 Rc
4474 minI CETTV 2455904.9491 0.0007 Hel Nga.VSOLJ n=57 Ic
4475 minII ASAS022810-0659.4 2455905.9769 0.0009 Hel Nga.VSOLJ n=56 Rc
4476 minII PERV432 2455882.1662 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=429 V (calculated by Nagai)
4477 minI PSCDV 2455886.0029 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=540 V (calculated by Nagai)
4478 minI TAUGW 2455887.1808 0.0003 Hel Ioh.VSOLJ n=460 V (calculated by Nagai)
4479 minI AURKO 2455890.1605 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=544 V (calculated by Nagai)
4480 minII AURAH 2455892.1691 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=320 V (calculated by Nagai)
4481 minI CAMAO 2455907.0050 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=301 Rc (calculated by Nagai)
4482 minI ORIEW 2455908.1084 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=285 Rc (calculated by Nagai)
4483 minII TAUEQ 2455910.0387 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=402 Rc (calculated by Nagai)
4483 minI TAUEQ 2455910.2091 0.0002 Hel Siz.VSOLJ n=402 Rc (calculated by Nagai)
4485 minI ERIUX 2455906.9521 0.0002 Hel Nga.VSOLJ n=158 Rc
4487 minI ERIBC 2455911.0264 0.0005 Hel Nga.VSOLJ n=50 Rc
4489 minII CETRW 2455912.9165 0.0012 Hel Nga.VSOLJ n=26 Rc
4492 minI ORIFT 2455913.0688 0.0000 Hel Siz.VSOLJ n=651 Rc (calculated by Nagai)
4493 minII ERIBC 2455914.9901 0.0006 Hel Nga.VSOLJ n=126 Rc
4494 minII ERIBZ 2455916.0065 0.0008 Hel Nga.VSOLJ n=81 Rc
4496 minI ORIV1848 2455918.0891 0.0004 Hel Nga.VSOLJ n=161 Rc
4497 minI ASAS050902+0516.0 2455918.0686 0.0005 Hel Nga.VSOLJ n=161 Rc
4499 minI LACVX 2455880.9945 0.0002 Hel Hsk.VSOLJ n=150 cG (calculated by Nagai)
4500 minI TRIRV 2455885.9547 0.0003 Hel Hsk.VSOLJ n=147 cG (calculated by Nagai)
4501 minII ORIV1848 2455919.0239 0.0010 Hel Nga.VSOLJ n=53 Rc
4502 minI LYNSW 2455891.2628 0.0004 Hel Hsk.VSOLJ n=143 cG (calculated by Nagai)
4503 minI CASIR 2455892.0031 0.0002 Hel Hsk.VSOLJ n=190 cG (calculated by Nagai)
4505 minI ORIV1848 2455919.9515 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=185 Rc
4505 minII ORIV1848 2455920.0889 0.0002 Hel Nga.VSOLJ n=185 Rc
4506 minI ERIBC 2455921.0464 0.0002 Hel Nga.VSOLJ n=104 Rc
4507 minII TAUV1241 2455920.9482 0.0018 Hel Nga.VSOLJ n=62 Ic
4508 minII ORIV1848 2455921.9523 0.0003 Nga.VSOLJ n=155 Rc
4508 minI ORIV1848 2455922.0837 0.0002 Nga.VSOLJ n=155 Rc
4510 minII ORIV1848 2455923.0185 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=77 Rc
4513 minI CMIAG 2455923.1168 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=301 Rc (calculated by Nagai)
4515 minI ERIBV 2455924.8886 0.0004 Hel Nga.VSOLJ n=88 Rc
4517 minII ERIYY 2455928.9266 0.0002 Hel Nga.VSOLJ n=70 Ic
4518 minI AURAR 2455900.094 0.001 Hel Kit.VSOLJn=35 visual (calculated by Nagai)
4518 minI AURWW 2455913.114 0.001 Hel Kit.VSOLJn=36 visual (calculated by Nagai)
4518 minI CASRZ 2455907.043 0.000 Hel Kit.VSOLJn=52 visual(calculated by Nagai)
4519 minI CAMAL 2455927.0571 0.0000 Hel Siz.VSOLJ n=419 Rc (calculated by Nagai)
4520 minII TAUWY 2455922.1729 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=596 V (calculated by Nagai)
4521 minI AURHL 2455923.1190 0.0001 Hel Ioh.VSOLJ n=665 V (calculated by Nagai)
4522 minI TAUGW 2455925.0185 0.0003 Hel Ioh.VSOLJ n=536 V (calculated by Nagai)
4523 minI AUREM 2455926.0278 0.0002 Hel Ioh.VSOLJ n=752 V (calculated by Nagai)
4524 minII AUREM 2455926.9446 0.0004 Hel Ioh.VSOLJ n=156 V (calculated by Nagai)
4525 minI TAUSV 2455928.0921 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=415 Rc (calculated by Nagai)
4526 minII ORIV1848 2455921.9525 - Hel Kis.VSOLJ n=192 Ic
4527 minII ASAS050902+0516.0 2455923.9766 0.0002 Hel Kis.VSOLJ n=151 Ic
4528 minI CAMAZ 2455932.1362 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=496 Rc (calculated by Nagai)
4529 minI CNCFF 2455929.1090 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=544 Rc (calculated by Nagai)
4530 minI CMAR 2455927.168 0.001 Hel Kit.VSOLJn=36 (calculated by Nagai)
4530 minI CMIYY 2455926.134 0.001 Hel Kit.VSOLJn=36 (calculated by Nagai)
4533 minI ORIFZ 2455932.0027 0.0003 Hel Nga.VSOLJ n=95 Rc
4535 minII ORIV1848 2455933.9382 0.0006 Hel Nga.VSOLJ n=129 Rc
4535 minI ORIV1848 2455934.0699 0.0009 Hel Nga.VSOLJ n=129 Rc
4536 minI ORIER 2455934.0040 0.0004 Hel Nga.VSOLJ n=65 Ic
4537 minII CAMFN 2455934.0083 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=257 Rc (calculated by Nagai)
4538 minII CAMFN 2455935.0225 0.0002 Hel Siz.VSOLJ n=735 Rc (calculated by Nagai)
4538 minI CAMFN 2455935.3622 0.0001 Hel Siz.VSOLJ n=735 Rc (calculated by Nagai)
4539 minI CAMAK 2455936.1613 0.0002 Hel Siz.VSOLJ n=402 Rc (calculated by Nagai)
4540 minII ERIBZ 2455935.9281 0.0008 Hel Nga.VSOLJ n=43 Ic

Return to the TOMOE project
inserted by FC2 system